Hotărârea nr. 199/2011

199/31.05.2011 privind declararea zilei de 08 iulie - "Ziua Transportului Public Local din Municipiul Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 199/31.05.2011
privind declararea zilei de 08 iulie - "Ziua Transportului Public Local din Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-10118/13.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declară ziua de 8 iulie - "Ziua Transportului Public Local din Municipiul Timişoara".

Art.2: În fiecare an, în ziua de 8 iulie, vor beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport public local deservite de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, toţi cetăţenii cu domiciliul în Municipiul Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe CiuhanduJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

NR. SC2011-10118/13.05.2011

REFERAT privind declararea zilei de 08 iulie -"Ziua Transportului Public Local din Municipiul Timișoara"

Timișoara este recunoscută ca fiind orașul premierelor în România. Primul pas spre transportul comun urban a fost făcut în anul 1869, când la Timișoara a fost utilizat tramvaiul tras de cai. Prima linie de tramvai a fost inaugurată în urma cu 139 de ani, pe data de 8 iulie 1869. Tramvaiul rula la acea vreme pe traseul Cetate (Piața Sfântu Gheorghe) - Fabric. Tramvaiul a fost fabricat la Fabrica de Vagoane din Viena. De atunci și până în prezent, în orașul nostru transportul comun urban a evoluat continuu, tramvaiul cu tracțiune animală fiind înlocuit de cel electric.

Tramvaiele cu cai au fost utilizate pentru prima dată în lume în anul 1832, în orașul New York. În Europa prima linie de tramvai cu cai a fost construită în anul 1854 în Franța, la Paris. În Anglia, în 1860, tramvaiul cu cai a fost introdus în orașul Birkenhead iar în 1861 în Londra. Au urmat liniile de tramvai cu cai din orașele Geneva, Copenhaga și Pesta în anul 1863, Viena și Berlin în anul 1865, Hamburg în 1866, Buda în anul 1867, Stuttgart în anul 1868, Bruxelles și Timișoara în anul 1869.

Cronologic, din anul 1868 și până în prezent au avut loc următoarele evenimente marcante pentru transportul public local al Municipiului Timișoara:

  • 1868 - Se înregistrează "Societatea de tramvai cu cale ferată din Timișoara"

  • 1869 - Se pune în funcțiune prima linie de tramvai cu cai la 8 iulie

1897 - Se înființează societatea pe acțiuni "Tramvaiele comunale electrice din Timișoara"

1899 - Se pune în funcțiune tramvaiul cu tracțiune electrică

  • 1919 - Trecerea societății sub administrația românească

  • 1920 - Se pun bazele producției de tramvaie în ateliere proprii

  • 1942 - Punerea în funcțiune a primei linii de troleibuz în Timișoara

  • 1943 - Apariția primelor linii de autobuze în Timișoara

1958 - Se construiesc în cadrul întreprinderii vagoanele de tip "Pionier“

1962 - Se construiește în cadrul întreprinderii primul vagon de tip T1-62

1970 - Se construiește în cadrul ITCVTT (Întreprinderea de Transporturi și Construcții Vagoane de Tramvai Timișoara) prototipul tramvaiului de tip Timiș

  • 1972 - Începe fabricația în serie a tramvaiului de tip Timiș

  • 1973 - Se construiește prima linie de tramvai pe pat de beton

1990 - Se înființează Regia Autonomă de Transport Timișoara

2005 - Achiziția a 55 autobuze noi tip Mercedes Conecto C

2007 - Achiziția a 50 troleibuze noi marca Skoda

2010 - Achiziția a 30 autobuze articulate tip Mercedes Conecto G

Deasemenea, în perioada octombrie 2008 - octombrie 2011, Municipiul Timișoara participă în calitate de partener la proiectul PIMMS TRANSFER - " TRansferring Actions iN Sustainable mobility For European Regions" (Transferul de acțiuni în cadrul mobilității durabile pentru regiunile europene), finanțat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), în cadrul programului de cooperare interregională INTERREG IV C, alături de Consiliul Local din Londra (UK) în calitate de Lider de Proiect și de alți parteneri din orașele Graz (AT), Stockholm (SE), Treviso (IT), Almada (PT), Frankfurt (DE), Serres (EL), Bratislava (SK), Klaipeda (LT), Maribor (SI), Larnaca (CY), Gdansk (PL), Sofia (BG) și Universitatea Erasmus (NL), care încearcă să introducă Managementul Mobilității la nivel regional, prin luarea de măsuri la nivel internațional, cum ar fi: revizuirea majoră a planurilor de transport urban durabil, organizarea de conferințe tematice, regionale și școlare, legarea evenimentelor din Săptămâna Mobilității Europene organizate în 14 regiuni, proiecte pilot (planuri de mobilitate pentru a ajunge la școli, hoteluri și universități, realizarea de planuri de călătorie, sisteme de transport public integrat).

Managementul Mobilității este instrumentul prin intermediul căruia pot fi obținute simultan beneficii economice, de mediu și de sănătate. Un Plan de Mobilitate este un pachet de măsuri adaptate nevoilor întregii comunități pentru îmbunătățirea opțiunilor de transport durabile și reducerea utilizării autoturismului personal.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de faptul că Timișoara este primul oraș din România în care a fost pus în funcțiune primul mijloc de transport în comun în data de 8 iulie 1869, propunem declararea zilei de 08 iulie - "Ziua Transportului Public Local din Municipiul Timișoara" precum și acordarea de gratuitate în această zi pe mijloacele de transport public local deservite de către Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Pentru aniversarea acestui eveniment în ziua de 08 iulie a fiecărui an se vor organiza acțiuni pentru încurajarea unui transport ecologic prin promovarea unor modalități de deplasare alternative, și anume folosirea mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor, precum și organizarea de seminarii, conferințe de presă, etc.

Gratuitățile pentru acest eveniment se acordă în baza art. 1, Secțiunea 2, lit. u), pct. 2, subpct. 2.1 din Protocolul de acordare a facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara pentru anul 2011, încheiat între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara, aprobat prin H.C.L. nr. 414/30.11.2010, potrivit căruia se acordă gratuitate pentru „Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații, în baza avizului Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, la tarifele practicate de R.A.T.T. în vigoare la data prestației”.

Menționăm faptul că în ziua de 8 iulie mijloacele de transport deservite de către R.A.T.T. vor avea afișat logo-ul „Cursă specială”. Facilitățile acordate la transportul public local de persoane prin curse regulate vor fi cuprinse în fiecare an în Protocolul de acordare a facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara pentru anul 2011, încheiat între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara și se vor supune aprobării Consiliului Local.

VICEPRIMAR,                     DIRECTOR,

SORIN GRINDEANU                ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,

ȘEF BIROU,


ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

ING. LIDIA VÎLCEANU

AVIZAT JURIDIC,