Hotărârea nr. 198/2011

198/31.05.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.478/28.10.2008 privind procedura în vederea obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal , modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/28.07.2009, şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de Oportunitate
Hotararea Consiliului Local 198/31.05.2011
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.478/28.10.2008 privind procedura în vederea obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal , modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/28.07.2009, şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de Oportunitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-006883/12.05.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.478/28.10.2008 privind procedura în vederea obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/28.07.2009 ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.7/2011 pentru modificarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbansim;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 478/28.10.2008 privind procedura în vederea obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/28.07.2009 .

Art.2: Se aprobă procedura în vederea obţinerii Avizului de Oportunitate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA.........................................

In vederea întocmirii Avizului de oportunitate de către structura specializată condusă de arhitectul - șef, fundamentat din punct de vedere tehnic de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, este necesară depunerea unei documentații care să conțină:

 • 1.  Cerere privind intenția solicitantului, ce va cuprinde:

 • •  Date de identificare petent

 • •  Date de identificare locație

 • •  Definire cerința

 • 2. Certificatul de Urbanism prin care i-a fost solicitat Avizul de oportunitate însoțit de plan încadrare 1:5000 si plan situație existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timișoara

 • 3. Dovada amplasării pe proprietate a panoului model Anexa 1 din Ordinul 2701/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, prin fotografii datate, conform HCL 140/2011.

 • 4. Piese scrise și desenate;

 • a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiției/operațiunii propuse, indicatorii propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință și la nivelul localității, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale;

 • b) piese desenate, respectiv ;

-încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat

-conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților și a limitelor servituților propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităților

-piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete ,etc. )

Documentația se va prezenta inclusiv în format electronic ( fișiere PDF )

Prin Avizul de Oportunitate întocmit de structura specializata condusa de arhitectul - sef se vor stabili, conform legislației:

 • •  teritoriul care urmează sa fie reglementat prin planul urbanistic zonal;

 • •  categoria / categoriile funcționala / funcționale a / ale dezvoltării si eventualele servituți;

 • •  reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare;

 • •  reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților;

 • •  capacități și indicatori maximali pentru volumele de marfă vehiculate, emisii de noxe.

Documentația prezentata, înregistrată la cam. 12, în vederea obținerii Avizului de oportunitate va fi întocmită și semnată la fel ca și celelalte documentații de urbanism și amenajare a teritoriului de profesioniști atestați conform legislației în vigoare.

Documentația prezentată va conține minim 3 planșe, pe format minim A3, cu elementele cerute ( situație existentă , situație propusă, exemplificări ale propunerii, etc.) și format A4 pentru piese scrise ,toate în două exemplare, color.

Pentru documentațiile inițiate de persoane fizice sau juridice interesate se va percepe o taxă stabilită anual prin Hotărâre a Consiliului Local Timișoara în temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , Titlul 9 - impozite și alte taxe locale , Cap. 9 - taxe speciale, Art. 282 alin.1 . Cuantumul taxelor se va stabili anual prin Hotărârea Consiliului Local. Venitul obținut din perceperea acestei taxe va fi folosit pentru cheltuielile legate de funcționarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

Prezenta procedură se corelează cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/19.04.2011 privind aprobarea ’’Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului’’

ARHITECT ȘEF

Arh. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


ȘEF BIROU

Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU


CONSILIER

Ing. GABRIELLA POSTELNICU


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SC2011-006883./12.05.2011


SE APROBA

PRIMAR

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.478/28.10.2008 privind procedura în vederea obținerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/28.07.2009 și aprobarea unei noi proceduri în vederea obținerii Avizului de Oportunitate

Având în vedere ultimele modificări ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul prin Ordonanța de urgență nr. 7 /2011 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial 111 din 11.02.2011, prin care se reglementează în detaliu conținutul documentației pe baza căreia se emite Avizul de Oportunitate și prevederile acestuia, astfel:

Potrivit punctului 10. din Ordonanța de urgență 7/2011 ,”Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins :

(...)

(3) Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise, cuprinzând următoarele elemente:

 • a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiției/operațiunii propuse, indicatorii propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință și la nivelul localității, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale;

 • b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților și a limitelor servituților propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităților.

(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

 • b) categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti;

 • c) reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;

 • d) reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților;

 • e) capacități și indicatori maximali pentru volumele de marfă vehiculate, emisii de noxe.”

Având în vedere prevederile Ordinului 2701/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, și a Hotărârii Consiliului Local nr.140/19.04.2011 privind aprobarea ’’Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului’’

PROPUNEM:

o Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.478/28.10.2008 privind procedura în vederea obținerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal modificată prin Hotărârea Consiliului Local 310/28.07.2009.

o Aprobarea unei noi proceduri în vederea obținerii Avizului de Oportunitate conform Anexei care va face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local.

ARHITECT ȘEF

Arh. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


ȘEF BIROU

Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU

CONSILIER

Ing. GABRIELLA POSTELNICU

AVIZAT JURIDIC