Hotărârea nr. 197/2011

197/31.05.2011 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 197/31.05.2011
privind aprobarea completării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 9060/02.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 68/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură modificată şi completată;
Având în vedere Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere art. 36 alin. (2) litera b) şi d) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2010, după cum urmează:
Cap.I.- Dispoziţii generale se completează cu art. 5, urmând ca articolele de la Cap.II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare să fie renumerotate :
"Art. 5 (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale prevăzute la art. 2, lit. b), c), d) este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
(2) Termenul de depunere a proiectului de management este cu 30 de zile înainte de expirarea contractului de management.
(3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management. "

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Filarmonicii Banatul;
- Teatrului German de Stat;
- Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură

SC 2011- 9060/ 02.05.201l’_____________

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro Referat

privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură,aprobată și completată și în temeiul Hotărârii de Guvern nr.1301 din 2 decembrie 2009, Consiliul Local a adoptat prin HCL nr.68/ 23.02.2010 Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr.68/ 23.02.2010 a fost conceput în baza H.G. nr.1301 din 2 decembrie 2009 în care este prezentat un model cadru de regulament, care însă nu prevedea situația evaluării finale, ci doar considerente privind evaluarea în general.

Anul acesta a apărut situația primei evaluări finale și astfel considerăm oportună introducerea unui articol nou cu privire la aceasta, text prevăzut de altfel în Legea nr.269/ 2009, art.44, care modifică și completează OUG 189/ 2008. Dacă inițial OUG 189/ 2008 prevedea la art.44 termenele și procedura de urmat în cazul în care la evaluare finală, managerul a obținut peste nota 9, Legea 269/2009, care modifică și completează OUG 189 a modificat art.44 al OUG 189/2008 lăsând la decizia Consiliului Local termenul de depunere a unui nou proiect de management.

Având în vedere considerentele de mai sus propunem spre aprobare completarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, respectiv pentru Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, Filarmonica “Banatul” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara astfel:

Cap.I.- Dispoziții generale se completează cu art.5, urmând ca articolele de la Cap.II - Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare să fie renumerotate :

5

Art.5. (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale prevăzute la art. 2,lit. (b), (c), (d) este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate.

  • (2) Termenul de depunere a proiectului de management este cu 30 de zile înainte de expirarea contractului de management

  • (3) Proiectul de management depus în condiț iile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.

Menționăm că prevederile art.5 sunt în conformitate cu Legea nr.269/ 2009, art.44, care modifică și completează OUG 189/ 2008.

Violeta Mihalache

Director                                                           Avizat juridic,

Directia Comunicare                                           Teodora Gentimir

Lavinia Simion Consilier

FP53-01.ver 1