Hotărârea nr. 195/2011

195/31.05.2011 privind încheierea unui Contract de închiriere cu ASOCIAŢIA FILATELICA TIMISOARA, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Pop de Băseşti nr.43
Hotararea Consiliului Local 195/31.05.2011
privind încheierea unui Contract de închiriere cu ASOCIAŢIA FILATELICA TIMISOARA, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Pop de Băseşti nr.43


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010 - 009419/14.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea Asociaţiei Filatelice Timişoara înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. DP2010 - 009419/16.11.2010;
Având în vedere Contractul de închiriere nr.1476/2005, încheiat cu Asociaţia Filatelică Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Pop de Băseşti nr.43;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara înfiintata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 351/2008;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă încheierea unui Contract de închiriere cu ASOCIAŢIA FILATELICA TIMIŞOARA , pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Pop de Băseşti nr.43, situat la parterul casei, compus din 3 încăperi în suprafaţă de 52,31 mp., înscrisă în C.F. nr.410586 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8332), nr.top.17414, pentru sediu asociaţie, pe o perioadă de 5 ani.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Asociaţiei Filatelice Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. DP2010 - 009419/14.04.2011

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Pop de Basesti nr. 43, compus din 3 incaperi cu suprafata utila totala de 51,75 m.p. a fost inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1476/2005, pe perioada 18.11.2005 - 17.11.2010 la ASOCIATIA FILATELICA TIMIȘOARA cu destinatia de sediu asociatie.

ASOCIATIA FILATELICA TIMIȘOARA prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2010 - 009419/16.11.2010 solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 1476/2005, folosit ca sediu al asociatiei.

In sedinta din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/29.07.2008, constatandu-se faptul ca ASOCIATIA FILATELICA TIMISOARA nu a depus solicitarea de prelungire a contractului de inchiriere in termenul prevazut de art.3 alin. 2 din contract, s-a hotarat intocmirea unui proiect de hotarare privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu ASOCIATIA FILATELICA TIMISOARA pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 43 cu destinatia de sediu asociatie.

Conform documentatiei de apartamentare intocmita de ing. Sabau Vasile, documentatie neintabulata in Cartea Funciara, spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 43, compus din 3 incaperi este notat cu SAD3 si are o suprafata utila de 52,31 m.p.

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local prin care sa se aprobe incheierea unui contract de inchiriere cu ASOCIATIA FILATELICA TIMISOARA pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Pop de Băsești nr.43, situat la parterul casei, compus din 3 încăperi în suprafață de 52,31 mp., înscrisă în C.F. nr.410586 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8332), nr.top.17414, pentru sediu asociație, pe o perioadă de 5 ani.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Ec. Koszegi Laura

CONSILIER

ing. Voicu Marius

jur. Gabriela Albu