Hotărârea nr. 194/2011

194/31.05.2011 privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 21 cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI TIMIŞ
Hotararea Consiliului Local 194/31.05.2011
privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 21 cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CDP2011-000013/15.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. CDP2011-000013/07.01.2011;
Având în vedere Contractul de închiriere nr.1480/2005, încheiat cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. 3 August 1919 nr.21;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 17.02.2011 a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara înfiintata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 351/2008;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă încheierea unui Contract de închiriere cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI TIMIŞ , pentru spatiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, în suprafaţă de 17,52 m.p., situat în imobilul din Timişoara, str. 3 August 1919 nr.21, înscris în CF nr.1048 Timişoara, nr. top. 5733, în proprietatea Statului în folosinţa Sfatului Popular al Oraşului Timişoara, în cotă de 1006/1098 părţi şi în administrarea operativă a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş în cotă de 92/1098 părţi , pe o perioada de 5 ani cu destinatia de birouri.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Nr. CDP2011-000013/15.04.2011                                   dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, în suprafață de 17,52 m.p., situat în imobilul din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.21, este închiriat la DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ prin Contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.1480/2005 pe o perioadă de 5 ani de la 10.01.2006 până la 01.01.2011, pentru birouri.

Imobilul din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.21, este înscris în CF nr.1048 Timișoara, nr. top. 5733, în proprietatea Statului în folosința Sfatului Popular al Orașului Timișoara, în cotă de 1006/1098 părți și în administrarea operativă a DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI TIMIȘ în cotă de 92/1098 părți.

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ, prin cererea nr. CDP2011-000013/07.01.2011, solicită prelungirea contractului de închiriere.

In sedinta din data de 17.02.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/29.07.2008, constatandu-se faptul ca solicitarea de prelungire a contractului de inchiriere nu a fost facuta in termenul prevazut de art.3, alin. 2 din contractul de închiriere nr.1480/2005, s-a avizat favorabil incheierea unui nou contract de inchiriere pentru spatiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, în suprafață de 17,52 m.p., situat în imobilul din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.21, cu DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de birouri.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre prin care sa se aprobe incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, în suprafață de 17,52 m.p., situat în imobilul din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.21, înscris în CF nr.1048 Timișoara, nr. top. 5733, în proprietatea Statului în folosința Sfatului Popular al Orașului Timișoara, în cotă de 1006/1098 părți și în administrarea operativă a DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI TIMIȘ în cotă de 92/1098 părți./ cu DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI TIMIȘ pe o perioada de 5 ani cu destinatia de birouri.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Gabriela Albu


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Ec. Koszegi Laura

CONSILIER

ing. Voicu Marius