Hotărârea nr. 192/2011

192/31.05.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, în suprafaţă de 120,14 m.p., la preţul de 200.000 euro
Hotararea Consiliului Local 192/31.05.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, în suprafaţă de 120,14 m.p., la preţul de 200.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-10203 din 13.05.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea domnului Boggia Leonardo înregistrată la Direcţia Patrimoniu, cu nr.DP2011-2313 din 11.04.2011;
Având în vedere adresa nr.655 din 06.04.2011 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 20.04.2011 a Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (8) şi alin. (9), din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea Spaţiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, înscris în C.F. nr.407677-C1-U3 (conversie a C.F. nr.140435-Timişoara), nr. topo.5709/XXII, în suprafaţă de 120,14 m.p., la preţul de 200.000 euro, proprietar Boggia Leonardo.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Domnului Boggia Leornado;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-10203 din 13.05.2011

APROBAT: PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, în suprafață de 120,14 m.p., la prețul de 200.000 euro.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere solicitarea înregistrată la Direcția Patrimoniu, cu nr.DP2011-2313 din 11.04.2011, de către Boggia Leonardo, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, înscris în C.F. nr.407677-C1-U3 (conversie a C.F. nr. 140435-Timișoara), nr. topo.5709/XXII;

Având în vedere adresa nr.655 din 06.04.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, imobil inclus în "Ansamblul urban Fabric (II), cod TM-a-A-06097, poz.62, în Lista Monumentelor Istorice-2004;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 20.04.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, înscris în C.F. nr.407677-C1-U3 (conversie a C.F. nr.140435-Timișoara), nr. topo.5709/XXII, în suprafață de 120,14 m.p., la prețul de 200.000 euro, proprietar Boggia Leonardo.

DIRECTOR,      ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

Ec. Nicușor C-tin Miuț                    Ec. Martin Staia

ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE,

Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT: SERVICIUL JURIDIC,

Jr. Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01, ver.1