Hotărârea nr. 191/2011

191/31.05.2011 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosinţă gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiş, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timişoara cu nr. top 13494/1
Hotararea Consiliului Local 191/31.05.2011
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosinţă gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiş, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timişoara cu nr. top 13494/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-10620/19.05.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea Uniunii Ucrainenilor din România - Filiala Timiş cu nr. 10/21.02.2011 prin care se solicita schimbarea denumirii construcţiei prevăzute a fi edificată pe parcela de teren cu nr. top. 13494/1 proprietatea Municipiului Timişoara, din "Grădiniţă" în "Centru de Perfecţionare şi Educare a Copiilor, secţia Ucraineană - Română";
În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosinţă gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiş, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timişoara cu nr. top 13494/1, care va avea următorul cuprins :
"Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiş a terenului situat in Timisoara, str. Lidia, inscris in C.F. nr. 416631 Timişoara ,provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.2, cu nr. top 13494/1. in suprafata de 503 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, pentru construirea unui Centru de Perfecţionare şi Educare a Copiilor, secţia Ucraineană - Română";

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Uniunii Ucrainenilor din România Filiala Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                             SE APROBA

PRIMĂRIA TIMIȘOARA                      PRIMAR

DIRECȚIA DE PATRIMONIU          DR. ING.GHEORGHE CIUHANDU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B. S.

Nr. SC2011-10620/19.05.2011

R E F E R A T

Pentru modificarea art. 1 din H.C.L.M.T. nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosință gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timișoara cu nr. top 13494/1

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cererea Uniunii Ucrainienilor din România - Filiala Timiș cu nr. 10/21.02.2011 prin care se solicita schimbarea denumirii construcției prevăzute a fi edificată pe parcela de teren cu nr. top. 13494/1 ce se află înscrisă în CF nr. 416631 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara, din “Grădiniță” în “Centru de Perfecționare și Educare a Copiilor, secția Ucrainiană - Română“.

Menționăm că terenul a fost atribuit în folosință gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș prin H.C.L.M.T. nr. 233/29.06.2010, în vederea construirii unei grădinițe mixte româno-ucrainiene.

În ședința Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât cea de Locuință din 17.03.2011, comisia a aprobat modificarea H.C.L.M.T. nr. 233/29.06.2010 în sensul modificării destinației din “Grădiniță” în “Centru de Perfecționare și Educare a Copiilor, secția Ucrainiană - Română”, Direcției Patrimoniu revenindu-i sarcina de a întocmi un proiect de hotărâre în acest sens.

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificata;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin2 lit .c si art 124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

Propunem

modificarea art. 1 din H.C.L.M.T. nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosință gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timișoara cu nr. top 13494/1, care va avea următorul cuprins : “art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș a terenului situat in Timisoara, str. Lidia, inscris in C.F. nr. 416631 Timișoara ,provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.2, cu nr. top 13494/1. in suprafata de 503 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, pentru construirea unui Centru de Perfecționare și Educare a Copiilor, secția Ucrainiană - Română”.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

ȘEF BIROU,


Ing. Călin N. Pîrva


Arh. Ciprian Silviu Cădariu

SERVICIU BANCA DE DATE URBANE ȘEF SERVICIU, Ing. Dan Robescu

Serviciul Juridic

Jr. Mirela Lasuschevici


FP53-01 VER1