Hotărârea nr. 190/2011

190/31.05.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Mangalia nr.2 şi str. Ioan Budai Deleanu nr. 14
Hotararea Consiliului Local 190/31.05.2011
privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Mangalia nr.2 şi str. Ioan Budai Deleanu nr. 14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-10583/19.05.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
Având în vedere documentaţia de apartamentare întocmită de către Ing. Laszlo Delia şi înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş cu numărul 25578/07.04.2011, a imobilului situat în Timişoara, str. Mangalia nr.2 şi str. Budai Deleanu nr. 14, înscris în C.F. nr. 416921 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr.8497 Timişoara, nr. topo.16854;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte documentaţia de apartamentare întocmită de către Ing. Laszlo Delia şi înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş cu numărul 25578/07.04.2011, a imobilului situat în Timişoara, str. Mangalia nr.2 şi str. Budai Deleanu nr. 14, înscris în C.F. nr. 416921 Timişoara, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.8497 Timişoara, nr. topo.16854.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Ing. Laszlo Delia;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Aprobat, PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S.

Nr. SC2011-10583/19.05.2011                    Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Mangalia nr.2 și str. Ioan Budai Deleanu nr. 14

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Serviciul Administrare Imobile B. S., privind documentația de apartamentare a imobilului situat în Timișoara str. Mangalia nr.2 și str. Ioan Budai Deleanu nr. 14 înscris în C.F. nr. 416921 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.8497 Timișoara, nr. topo.16854, întocmită de către Ing. Laszlo Delia.

Imobilul situat în Timișoara, str. Mangalia nr.2 și str. Budai Deleanu nr. 14, este compus din 8 apartamente cu destinația de locuință și un spațiu cu altă destinație decât cea de locuință.

Prin adresa cu nr.DP2010-9136 din 05.11.2010, Uniunea Democrată Maghiară din România, prin Organizația Județeană Timiș, proprietară a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință din imobilul de mai sus, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 374/24.02.2006 încheiat cu Municipiul Timișoara, a solicitat aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în str. Mangalia nr.2 și str. Budai Deleanu nr. 14.

Apartamentele cu destinația de locuință din acest imobil, deținute cu contracte de închiriere au fost înstrăinate prin vânzare în baza Legii nr. 112/1995, titularilor contractelor de închiriere.

Locatari din acest imobil în calitate de proprietari extratabulari prin cumpărare, pe cheltuială proprie au contractat serviciul de întocmire a documentației de apartamentare cu ing. Laszlo Delia , în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare.

Conform adresei cu nr. DP2011-9136/20.01.2011 a Serviciului Administrare Fond Funciar, rezultă că parcela cu nr. top. 16854, înscrisă în C.F. nr. 416921 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 8497 Timișoara nu a fost revendicată de foști proprietari.

Conform adresei cu nr. DP2010-9136/ 16.05.2011 a Serviciului Administrare Patrimoniu - Baze Sportive, imobilul situat în Timișoara str. Mangalia nr.2 și str. Ioan Budai Deleanu nr. 14 înscris în C.F. nr. 416921 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.8497 Timișoara, nr. topo.16854, nu a fost notificat în baza Legii nr. 10/2001,art. 21,alin 2,3.

Conform adresei nr. SC2010-9136/21.01.2010 a Serviciul Juridic în evidențele acestuia nu figurează litigii cu privire la imobilul situat în Timișoara str. Mangalia nr.2 și str. Ioan Budai Deleanu nr. 14 înscris în C.F. nr. 416921 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.8497 Timișoara, nr. topo.16854.

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Prin adresa cu nr. DP2011- 002335/12.04.2011 , ing. Laszlo Delia în calitate de executant a depus documentația de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Mangalia nr.2 și str. Ioan Budai Deleanu nr. 14 înscris în C.F. nr. 416921 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.8497 Timișoara, nr. topo.16854, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș cu numărul 25578/07.04.2011 în vederea supuneri acesteia spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că terenul aferent apartamentelor este proprietatea Statului Român

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Mangalia nr.2 și str. Budai Deleanu nr. 14, înscris în C.F. nr. 416921 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.8497 Timișoara, nr. topo.16854, conform documentației întocmite de către Ing. Laszlo Delia și înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș cu numărul 25578/07.04.2011.

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR

ȘEF SERVICIU,

Ec. Martin Staia


Ec. Nicușor C-tin Miuț

INST. ARHITECTULUI ȘEF SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE ARHITECT ȘEF

Arh. Ciprian Silviu Cădariu               Ing. Dan Robescu

AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC

Jr. Mirela Lasuschevici