Hotărârea nr. 19/2011

19/25.01.2011 privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timişoara, str. Mangalia nr.26, ap.5+6
Hotararea Consiliului Local 19/25.01.2011
privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timişoara, str. Mangalia nr.26, ap.5+6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-008817/05.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere Documentaţia de apartamentare (unificare) nr. 7032/2010 întocmită de SC EFICIENT SA Timişoara;
Ţinând seama de Adresa Serviciului Juridic nr. UR2010-8817 din 07.12.2010, Adresa Serviciului Administrare Patrimoniu şi Baze Sportive nr.DP2009-10968 din 14.01.2010 şi Adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2010-8817 din 03.12.2010;
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Luând în considerare Adresa cu nr. DP2010-008817 din 22.10.2010 a SC EFICIENT SA Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă apartamentarea (unificarea) apartamentului nr. 5+6, situat în Timişoara str. Mangalia nr.26, înscris în C.F. nr. 404077-C1-U1-Timişoara cu nr. top. 16831-16832/V, provenită prin conversia C.F. nr. 14802-Timişoara a apartamentului nr.5 şi în C.F. nr. 404077-C1-U2-Timişoara cu nr. cad. 404077-C1-U2, provenită prin conversia C.F. nr. 14802-Timişoara a apartamentului nr.6, conform Documentaţiei nr.7032/2010, întocmită de către SC EFICIENT SA Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară revin proprietarului.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Bancă de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC EFICIENT SA Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU birouL ADMINISTRARE IMOBILE Nr. DP2010-008817 din 05.01.2011

Aprobat PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

privind apartamentarea (unificare) imobilului situat în Timișoara Str. Mangalia nr. 26, ap.5+6

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, privind Documentația de apartamentare (unificare) nr.7032/2010 a apartamentului 5+6, situat în Timișoara Str. Mangalia nr. 26.

Apartamentul nr.5+6 este proprietatea d-lui Lupușoru Marin conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.2004/R din 27.02.2009 și este înscris în C.F. nr. 404077-C1-U1-Timișoara cu nr. top. 16831-16832/V, provenită prin conversia C.F. nr. 14802-Timișoara apartamentul nr.5 și în C.F. nr. 404077-C1-U2-Timișoara cu nr. cad. 404077-C1-U2, provenită prin conversia C.F. nr. 14802-Timișoara apartamentul nr.6.

S.C. EFICIENT S.A. Timișoara a întocmit Documentația de apartamentare (unificare) nr.7032/2010 a apartamentului nr.5+6 situat în Timișoara str. Mangalia nr. 26.

Conform adreselor Serviciul Juridic nr. UR2010-8817 din 07.12.2010 a Serviciului Administrare Patrimoniu și Baze Sportive nr.DP2009-10968 din 14.01.2010 și a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2010-8817 din 03.12.2010, imobilul nu a fost revendicat pe cale administrativa și nici pe cale judecătorească.

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Prin adresa ’ cu nr. DP2010-008817 din 22.10.2010 S.C. EFICIENT S.A. Timișoara, în calitate de executant a solicitat promovarea unei hotărâri de consiliul local privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timișoara Str. Mangalia nr. 26, ap.5+6.

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local care să aprobe:

Apartamentarea (unificarea) apartamentului nr.5+6 situat în Timișoara Str. Mangalia nr. 26, înscris în C.F. nr. 404077-C1-U1-Timișoara cu nr. top. 16831-16832/V, provenită prin conversia C.F. nr. 14802-Timișoara a apartamentului nr.5 și în C.F. nr. 404077-C1-U2-Timișoara cu nr. cad. 404077-C1-U2, provenită prin conversia C.F. nr. 14802-Timișoara a apartamentului nr.6, conform Documentației nr.7032/2010 întocmită de S.C. EFICIENT S.A. Timișoara.

DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

arh. Ciprian Silviu Cădariu


ȘEF BIROU

ing. Călin N. Pîrva

ȘEF SERVICIU

BANCA DE DATE URBANE

ing. Dan Robescu

ÎNTOCMIT

sing. Mircea Hărăbor


AVIZAT

ȘEF SERVICIU JURIDIC

c.j. Mirela Lasuschevici