Hotărârea nr. 189/2011

189/31.05.2011 privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu", Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 189/31.05.2011
privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu", Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-9450/05.05.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea cu nr. SC2011-6439/31.03.2011 a Operei Naţionale Române, Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara, Teatrului German de Stat şi Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 24/23.02.1999 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional Timişoara, Operei Române Timişoara, Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara şi Teatrului German de Stat Timişoara ;
În temeiul art. 17 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se prelungeşte dreptul de folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara, Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara pe o perioadă de 29 de ani, începând cu data expirării perioadei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/23.02.1999.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern ;
- Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara;
- Operei Naţionale Române Timişoara;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                             SE APROBĂ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA                      PRIMAR

DIRECȚIA DE PATRIMONIU           DR. ING.GHEORGHE CIUHANDU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S.

Nr. SC2011-9450/05.05.2011

R E F E R A T

Privind prelungirea dreptului de folosință gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timișoara în favoarea Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Operei Naționale Române Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara și Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara.

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2011-6439/31.03.2011 a Operei Naționale Române, Teatrului Național, Teatrului German și Teatrului Maghiar prin care se solicita prelungirea perioadei de folosință gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timișoara, imobil înscris în C.F. nr. 417847 Timișoara, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 127057, nr. topografic 249, în favoarea sus numitelor instituții de cultură.

Atribuirea în folosință gratuită a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara cu nr. 24 din data de 23.02.1999, aceasta expirând in anul 2014.

Prin cerere, reprezentanții instituțiilor ne aduc la cunoștință faptul că Ministerul Culturii și Patrimoniului Național intenționează să aloce fonduri în vederea reparațiilor interioare, exterioare și respectiv a acoperișului clădirii în cauză, iar solicitarea finanțării respective fiind motivată în primul râmd de însăși continuarea dreptului de folosință asupra clădirii.

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificata;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin2 lit .c si art 124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

Propunem,

prelungirea dreptului de folosință gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timișoara în favoarea Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Operei Naționale Române Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara și Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara.

Prelungirea se face pe o perioadă de 15 ani, începând cu data expirării perioadei stabilite prin H.C.L.M.T. 24/23.02.1999.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR, Ec. Smaranda Haracicu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Martin Staia


Serviciul Juridic

Jr. Mirela Lasuschevici