Hotărârea nr. 185/2011

185/31.05.2011 privind revocarea dreptului de folosinţă permanentă al Societăţii Cooperative Modex Grup asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 19A, Timişoara, înscris în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafaţă de 5738 mp, proprietate publică a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 185/31.05.2011
privind revocarea dreptului de folosinţă permanentă al Societăţii Cooperative Modex Grup asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 19A, Timişoara, înscris în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafaţă de 5738 mp, proprietate publică a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 10464/17.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara" şi Lista proiectelor prioritare, avizată de Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale prin Decizia nr. 7/17.05.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 27/26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara";
Luând în considerare Decretul nr. 244/1955 privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului către unităţile cooperatiste, abrogat prin Legea nr.7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative;
Luând în considerare Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean nr. 398/1968;
În baza art. 7 din Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
În baza Hotărârii de Guvern nr.1016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, Anexa nr. 2 , poziţiile 1516 şi 1517;
În conformitate cu art.17 şi art.27 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c), alin. 5 lit.a) şi art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revocă dreptul de folosinţă permanentă al Societăţii Cooperative Modex Grup asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, nr.19A, Timişoara, înscris în C.F. nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafaţă de 5738 mp, proprietate publică a Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Societăţii Cooperative Modex Grup;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Municipiului Timișoara

Primăria                                                       Se aprobă

Direcția Dezvoltare                                          PRIMAR

Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea          Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Cartierelor Istorice din Timișoara

SC2011 - 10464/17.05.2011

Referat

privind revocarea dreptului de folosință permanentă al Societății Cooperative Modex Grup asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladmirescu, nr. 19A, Timișoara, înscris în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafață de 5738 mp, proprietate publică a Municipiului Timișoara

Direcția Dezvoltare a elaborat proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" pentru a fi finanțat din Programul Operațional Regional (POR), Axa 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul - Poli de creștere; documentația Polului de Creștere Timișoara fiind aprobată prin HCLMT nr. 137/27.04.2010

Proiectul este cuprins în Lista proiectelor prioritare(poziția 54), avizată de Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale prin Decizia nr. 7/17.05.2010.

Condiție esențială pentru obținerea finanțării, conform Ghidului Solicitantului aferent Axei 1 din POR, este existența proprietății solicitantului, liberă de orice sarcini, asupra tuturor terenurilor care fac obiectul investiției.

Terenul situat pe Splaiul Tudor Vladmirescu, nr. 19A, Timișoara, înscris în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafață de 5738 mp, se află pe malurile Canalului Bega și face obiectul proiectului mai sus menționat.

Acest teren este în proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public, fiind atestat prin HG nr. 1016/2005, Anexa nr. 2 , pozițiile 1516 și 1517. Asupra întregului teren, în baza Decretului nr.244/1955, prin Decizie a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean nr. 398/1968, s-a acordat drept de folosință permanentă Societății Cooperative Modex Grup, sarcină menționată în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295. În realitate, pe teren există o incintă îngrădită și o altă parte de teren neîngrădit, de uz public.

Luând în considerare cele expuse mai sus, considerăm necesară și oportună revocarea dreptului de folosință al Societății Cooperative Modex Grup asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladmirescu, nr. 19A, Timișoara, înscris în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafață de 5738 mp.

În sprijinul solicitării noastre menționăm următoarele:

  • -  Acest teren a fost trecut în proprietatea publică a Municipiului Timișoara în baza HG nr. 1016/2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, Anexa nr. 2 , pozițiile 1516 și 1517 (Anexa 1);

  • -  Uniunii Județene a Cooperativelor Meșteșugărești Timiș, care a devenit Asociația Teritorială a Cooperativelor Meșteșugărești “ATCOM” Timiș, iar apoi Societatea Cooperativă Modex Grup, i s-a atribuit în baza Decretului nr. 244/1955 (Anexa 2) privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului către unitățile cooperatiste, prin Decizie a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean nr. 398/1968 (Anexa 3), dreptul de folosință permanentă asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladmirescu, nr. 19A, Timișoara, înscris în CF nr. 19413 (Anexa 4), top 17294/2, 17295 în suprafață de 5738 mp în vederea realizării de construcții pentru activitatea organizației, construcția fiind întabulată în CF la data de 8.06.1993;

  • -  Decretul nr. 244/1955 a fost abrogat prin Legea nr. 7 din 1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, iar dreptul de folosință permanentă, reglementat prin Decret, și-a încetat definitiv existența prin efectul Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia - art. 27, stipulând că la data intrării în vigoare a Legii 213/1998 “se abrogă orice dispoziție contrară”;

  • -  Conform noii legislații în vigoare - Legea nr. 213/1998 (art. 17), Legea 215/2001(art. 124)

  • - dreptul de folosință este un drept real principal, esențialmente temporar, derivat din dreptul de proprietate a statului sau a unităților administrativ teritoriale, constituit prin acte administrative individuale, cu titlu gratuit în favoarea unor persoane juridice fără scop lucrativ. El este opozabil celorlalte subiecte de drept, persoane fizice și juridice, însă devine inopozabil titularilor dreptului de proprietate, respectiv statului și unităților administrativ-teritoriale. De asemenea, este un drept revocabil prin actul de putere al autorității publice care l-a constituit;

  • -   Astfel, art. 17 al Legii nr. 213/1998 stipulează faptul că “Statul și unitățile administrativ teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosința gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice”, ori Societatea Cooperativă Modex Grup, conform art. 7 din Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, precum și a fișei sale din baza de date a Ministerului Finanțelor Publice (Anexa nr.5 - fisa MFP) “este un agent economic cu capital privat” și prin urmare nu îndeplinește condițiile necesare pentru a putea beneficia de dreptul de folosință reglementat de noua legislație

  • - Legea 213/1998;

  • -  În acest sens și având în vedere că Decretul nr. 244/1955 era abrogat la data emiterii HG nr. 1016/2005, considerăm că înscrierea sub semnătură privată, în CF din data de 7.12.2010, cu privire la darea în folosință permanentă a terenului, a fost greșit efectuată (Anexa nr.6 - CF nr.426748/5.05.2011 );

  • -  Ba mai mult, pe lângă faptul că nu mai există baza legală a dreptului de folosință permanentă al Societatii Cooperative Modex Grup, menționăm că aceasta nici nu își exercită drepturile și nu își îndeplinește obligațiile ce decurg din dreptul de folosință asupra terenului, întrucât porțiunea ce face obiectul proiectului Municipiului Timișoara nu a fost folosită în scopul pentru care i-a fost acordat dreptul de folosință și nici nu a fost întreținută corespunzător. Astfel, cel puțin în ultimii 20 de ani, această porțiune a fost folosită ca alee publică, iar întreținerea a fost făcută de către Municipiul Timișoara (Anexa nr. 7 - planuri de situație).

În acest context, este necesar ca Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local, să se pronunțe asupra revocării dreptului de folosință de care a beneficiat până în prezent Societatea Cooperativă Modex Grup, CLMT fiind singurul competent să ia decizii cu privire la bunurile de interes local care fac parte din domeniul public sau privat.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și urgența clarificării situației juridice a tuturor terenurilor pe care se vor desfășura activități de construcții în cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”,

PROPUNEM spre aprobare:

- revocarea dreptului de folosință permanentă al Societății Cooperative Modex Grup asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladmirescu, nr. 19A, Timișoara, înscris în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafață de 5738 mp, proprietate publică a Municipiului Timișoara

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


Director Executiv Direcția Patrimoniu Ec. Nicușor Miuț


Serviciu CCRCIT Arh. Monica Stampar


Instituția Arhitectului Șef Arh. Ciprian Cădariu

Șef Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru Ing. Dan Robescu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat cons. Maria Telbis