Hotărârea nr. 184/2011

184/31.05.2011 privind solicitarea Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român
Hotararea Consiliului Local 184/31.05.2011
privind solicitarea Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-5329/12.05.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea terenului cu nr. cad. 50272, înscris în C.F. 413476 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. 200632), cu suprafaţa de 100000 mp, din proprietatea Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român, în vederea construirii unui spital regional de urgenţă prin parteneriat public-privat.

Art.2: Dacă în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri nu se obţine autorizaţia de construire şi nu se începe execuţia spitalului, terenul va trece în proprietatea Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef- Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Guvernului României;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         APROBAT

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU         PRIMAR

SC2011- 5329 / 12.05.2011                        Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind solicitarea Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român

Având în vedere cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 20/6180/D.N.A./14.03.2011 de a se întreprinde măsurile necesare pentru trecerea din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român a unui teren în vederea construirii unui Spital Regional de Urgență prin parteneriat public-privat, propunem terenul cu nr. cad. 50272, înscris în C.F. 413476 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. 200632), cu suprafața de 100000 mp, proprietatea Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Terenul respectiv a fost transcris din C.F. 200082 cu nr. cad. Ps 610/1, C.F. 200083 cu nr. cad. Ps 608/1 și C.F. 200085 cu nr. cad. Ps 607/1, conform documentației avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș și întocmită de AB-CAD S.R.L.

Proprietarul terenului este Municipiul Timișoara în urma reconstituirii dreptului de proprietate conf. Legii 18/1991 și conform Ordinului Prefectului nr. 947/1999 cu nr. 16757/2002 și unificare cu nr. 149249/2008, la Foaia de Sarcini fiind notată atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a suprafeței de 100000 mp, în vederea construirii unui Spital Regional de Urgență, în favoarea Autorității de Sănătate Publică Timiș, conform H.C.L. 58/2007.

Conform prevederilor Legii 213/1998, art. 8, aliniat (1), “trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ- teritoriale în domeniul public al acestora,..., se face, după caz, prin hotărâre a guvernului, a consiliuluijudețean, respectiv a Consiliului General al municipiului București, ori a consiliului local.”

Menționăm că a fost aprobat P.U.Z. “ Calea Torontalului pentru dotări și servicii publice, cad 50272, Timișoara “ prin H.C.L.432/30.11.2010, P.U.Z. care se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara, având o valabilitate de 5 ani, terenul studiat are nr. cad. 50272, înscris în C.F. 413476 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. 200632), cu suprafața de 100000 mp, proprietatea Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Anexăm prezentului referat extras actualizat din C.F. 413476, cererea guvernului nr. 20/6180/D.N.A./14.03.2011, adresa Ministerului Sănătății nr. CSA2565/09.03.2011, plan parcelar întocmit de AB-CAD S.R.L., plan de situație cu reglementări urbanistice și plan de situație suprapus cu plan parcelar cu nr. topografice și numere cadastrale.

ARHITECT ȘEF

ȘEF SERVICIU B.D.U.C.

Ing. DAN ROBESCU


Arh. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

CONSILIER

Ing. DIANA ROF

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

Cons. Jr. DANIEL VĂCĂRESCU

Cod FP53-01, Ver.1