Hotărârea nr. 181/2011

181/31.05.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară
Hotararea Consiliului Local 181/31.05.2011
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011-8580/27.04.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 26 alin.(3)şi art.4 alin.(2) punctul L din Capitolul II -Anexa I din Legea- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară , conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutia Arhitectului Sef ;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr.1 la HCL nr.


APROBAT PRIMAR Dr.Ing.Ciuhandu Gheorghe


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Post contractual

Grad

Nr.posturi

A. Personal contractual de conducere

1

Director

S

1

Total personal contractual de conducere

1

B. Functii personal contractual executie

2

Medic

S

primar

27

3

Medic -1/2 norma

S

primar

2

4

Medic

S

specialist

13

5

Medic

S

13

6

Asistent medical

PL

pricipal

68

7

Asistent medical-1/2 morma

PL

pricipal

1

8

Asistent medical

PL

14

9

Asistent medical

PL

debutant

5

10

Asistent medical

S

1

11

Asistent medical

S

debutant

7

12

Inspector de specialitate

S

IA

2

13

Inspector de specialitate

S

II

2

14

Referent

M

IA

2

15

Referent

M

II

1

Total personal contractual de executie

158

Total personal contractual

159

TOTAL GENERAL

160

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2011 -/____________________________________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 26 alin.(3)și art.4 alin.(2) punctul L din Capitolul II -Anexa I din Legea- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010 ;

Propunem modificarea statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară, prin transformarea următoarelor posturi ca urmare a promovării examenului de promovare în clasă a personalului încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea :

  • -  un post de referent, gradul IA se transformă în postul de inspector de specialitate, gradul II;,

  • -  șase posturi de asistent medical, studii postliceale, gradul principal se transformă în șase posturi de asistent medical, studii superioare, gradul debutant;

  • -  un post de asistent medical, studii postliceale se transformă într-un post de asistent medical, studii superioare, gradul debutant;

si aprobarea statului de funcții cu aceste modificări pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară, conform anexei -parte integrantă din prezentul referat.

Șef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici


Șef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian