Hotărârea nr. 180/2011

180/31.05.2011 privind aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 180/31.05.2011
privind aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 195775 din 06.05.2011 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind reorganizarea activităţii la Directia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, urmare a aplicării prevederilor pct. 14 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010, de încadrare în numărul maxim de posturi comunicat de Instituţia Prefectului Judeţului Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Comunicarea nr. 3673/S3/28.03.2011 a Instituţiei Prefectului judetului Timiş privind încadrarea în numărul de 62 de posturi stabilit de prefect - pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 40/2006 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu personalitate juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 317/2008 privind aprobarea Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara (Anexa 1 şi 2 );
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 333/2010 privind aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara (Anexele 1- 3 );
Având în vedere Avizul nr. 1953812/21.04.2011 al Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
Având în vedere Avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici acordat conform art. 107 din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, modificată;
Având în vedere art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Statul de Funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, conform Anexelor 1, 2 şi 3 - care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2: La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 333/03.08.2010 - hotărâre suspendată prin Decizia Civilă nr. 430/2011 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara - secţia contencios administrativ şi fiscal - în cauza - dosar nr. 7288/30/2010 - decizie definitivă şi irevocabilă .

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri - care intră în vigoare începând cu data de 01.06.2011, se încredinţeaza Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Economice
- Direcţiei de Mediu;
- Intituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Organigrama Direcției de Evidență a Persoanelor

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Anexa nr. 2 la HCL nr.din

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Anexa nr. 1 la HCL nr.din

STAT DE FUNCȚII

Nr.

Crt.

Denumire funcție de conducere

Nivel studii

Funcția publică/contractuală

Nr. posturi

Clasă

Grad

A. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

1

Director executiv

S

1

ii

2

Șef serviciu

s

3

i

3

Șef birou

s

2

i

Total funcții publice de conducere            6

B. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

4

consilier

s

5

i

superior

5

consilier

s

7

i

principal

6

consilier juridic

s

1

i

asistent

7

consilier

s

9

i

asistent

8

referent

M

23

iii

superior

9

referent

M

3

iii

principal

10

referent

M

1

iii

asistent

Total funcții publice de execuție               49

C. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

11

referent

M

1

II

12

casier

M

1

13

administrator

M

1

I

14

arhivar

M

1

15

șofer

M

1

I

16

muncitor calificat

M

1

I

17

îngrijitor

G

1

Total funcții contractuale de execuție              7

TOTAL GENERAL                   62

Număr total posturi

62

din care:

1. Funcții publice

55

- de conducere

6

- de execuție

49

2. Personal contractual

7

- de conducere

0

- de execuție

7

Anexa nr. 3 la HCL nr.din

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL „ DIRECȚIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR TIMIȘOARA”

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara este serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, înființat prin H.C.L.M.T.nr.5/2005, organizat la nivel de direcție, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara potrivit H.C.L.M.T.nr.40/2006 .

Art.2.Prin direcție în înțelesul prezentului regulament se înțelege instituția publică de specialitate, de interes local, cu personalitate juridică subordonată și structurată pe competențe potrivit organigramei.

Art.3.Pe toate actele emise de Direcția de Evidentă a Persoanelor, se va menționa România Consiliul Local al Municipiului Timișoara - Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara. Aceleași elemente vor fi inscripționate și pe sigiliul și firma direcției.

Art.4.Durata de funcționare a Direcției de Evidentă a Persoanelor este nelimitată. Art.5. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și a prevederilor legale în vigoare .

Art.6. Structura organizatorică a Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara cuprinde în funcție de volumul, complexitatea și specificul activității , următoarele tipuri de compartimente/birouri/servicii având un număr minim de persoane :

 • •  Compartiment - 2 persoane

 • •  Birou - 5 + 1 - persoane

 • •  Serviciu - 7 + 1 - persoane

Compartimentul poate fi organizat independent, sau în cadrul unui birou/serviciu.

Art.7. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara dispune de cod fiscal, cont propriu bancar și de sigiliu.

Art.8. Obiectul de activitate îl constituie: întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea cărților de identitate și a cărților de alegător și înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă.

Art.9. în problemele de specialitate, Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții, însoțite de referate de specialitate pe care le prezintă spre aprobare autorităților locale competente .

Art.10. Consiliul Local al Municipiului Timișoara, aprobă :

 • a. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, precum și modificările și completările ulterioare ale acestuia ;

 • b. Structura organizatorică , Statul de Funcții , funcțiile publice și numărul de posturi ;

 • c.  Numirea și eliberarea din funcție a directorului executiv, cu avizul Direcției pentru Evidență Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

 • d. Asigură dotarea Direcției cu materiale și alte bunuri destinate desfășurării activității.

 • e. Asigură spațiile necesare desfășurării activităților, respectiv amenajarea și dotarea corespunzătoare a acestor spații ;

 • f.  Bugetul de venituri și cheltuieli, contul de execuție bugetară și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

Art.11.Primarul Municipiului Timișoara, în calitate de ordonator principal de credite:

 • a. Aprobă fișa postului, pontajul și cererile de concedii de odihnă sau alte concedii, ori absențe motiovate (delegații,... etc) ale directorului executiv ;

 • b. Aprobă referatele la proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Loacal ;

 • c. Aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor unice sau ale căror atribuții specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a Direcției.

 • d. Asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului conform prevederilor Legii, nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - în calitate de ordonator principal de credite.

 • e. Aprobă referatele ce stau la baza emiterii Dispozițiilor având ca obiect Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă și Metodologia de aplicare a acesteia - H.G. nr. 64/2011.

 • f.  îndeplinește orice alte atribuții conferite de legiuitor, în calitate de ordonator principal de credite.

CAP.II. PATRIMONIUL Șl FINANȚELE DIRECȚIEI DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR.

Art.12.Patrimoniul Direcției este format din bunuri mobile ce se vor prelua pe bază de Protocol de la Primăria Municipiului Timișoara, necesare în vederea desfășurării în bune condiții a activității din imobilele pe care le va pune la dispoziție Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.13.(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital a Direcției se asigură din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii.

(2).Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.14.(1).Directorul executiv al Direcției are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2).Ordonatorul terțiar de credite, cu avizul ordonatorului principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de buget al Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara. Art. 15. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local , va putea obține și venituri proprii, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.Veniturile proprii ale Direcției se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17.Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget, se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite, și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea condițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

CAP. III. MANAGEMENTUL Șl ORGANIZAREA DIRECȚIEI DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR.

Art.18.(1).Conducerea curentă a Direcției de Evidență Persoanelor Timișoara este asigurată de:

Directorul executiv al Direcției de Evidență Persoanelor Timișoara ;

Directorul executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, este funcționar public, numit în funcție prin hotărâre a consiliului local, în urma susținerii concursului organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici București, declarat admis prin Ordinul Președintelui A.N.F.P.și cu avizul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, în conformitate cu prevederile art. 9 din alin. 2 din Metodologia aprobată prin H.G.nr.2104/2004.

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin Directorul executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, emite dispoziții.

Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea și controlul compartimentelor din structura Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara .

încadrarea salariaților (personal contractual/funcționari publici) se face de către Directorul executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, în limita posturilor din organigrama și statul de funcții aprobate prin hotărâre de consiliu, în conformitate cu dispozițiile legale în materie, în urma concursului organizat și desfășurat în condițiile legii în vederea ocupării posturilor vacante.

Pe perioada concediilor de odihnă și a altor concedii legale, atribuțiile directorului executiv vor fi preluate și îndeplinite de un funcționar public desemnat în acest sens, și cu acordul Primarului.

CAP.IV.- ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

J                                        J                                                    5

Art.19. Direcția are următoarele atribuții principale :

 • a)  întocmește, ține evidența și eliberează, actele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător;

 • b) înregistrează actele și faptele de stare civilă;

 • c) operează mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, domiciliul și reședința persoanelor;

 • d) actualizează și valorifică Registrul local de evidență a persoanelor

 • e) furnizează Sistemului Național Informatic de Evidență a Persoanelor, date necesare actualizării Registrului permanent de evidența persoanelor;

 • f) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • g) constată contravenții și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • h) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

Secțiunea I - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE ELIBERAREA a CĂRȚILOR DE IDENTITATE Șl A CĂRȚILOR DE ALEGĂTOR

Art.20. Direcția are următoarele atribuții principale:

 • a) verifică autenticitatea actelor prezentate, precum și dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din documentele prezentate sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în Registrul local de evidență a persoanelor, denumit în continuare R.L.E.P. ;.

 • b) verifică corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe formular și solicită acestuia să semneze cererea ;

 • c) certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și a datei, precum și semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor;

 • d) preia imaginea solicitantului; în cazul în care imaginea este preluată de un alt lucrător decât cel care a primit documentele la ghișeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate;

 • e) atunci când există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului și exactitatea datelor, efectuează verificări și întreprinde măsurile stabilite prin instrucțiuni ale D.E.P.A.B.D.;

 • f) înregistrează cererea în Registrul de evidență a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței ;

 • g) comunică solicitantului data la care urmează să se prezinte pentru a-și ridica actul de identitate și, după caz, cartea de alegător;

 • h) efectuează, după caz, verificări în următoarele evidențe: evidența operativă, evidența informatică sau manuală, centrală ori locală ;

 • i) prezintă spre avizare directorului executiv, persoanelor sau persoanei desemnate de acesta cererea și documentele depuse;

 • j) efectează operațiunile informatice necesare actualizării R.L.E.P. și asociază imaginea prelucrată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia ;

 • k) crează lotul de producție a cărților de identitate și îl copiază pe suport magnetic;

 • l) completează Fișa de însoțire a lotului de producție a cărților de identitate, pe care o înregistrează în Registrul pentru fișe de însoțire a lotului de cărți de identitate ;

 • m) transmite lotul de producție împreună cu fișa de însoțire la biroul județean de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor, în vederea personalizării cărților de identitate și a cărților de alegător;

 • n) primește cărțile de identitate și cărțile de alegător produse, precum și raportul de producție cu seriile și numerele tipărite pentru fiecare carte de identitate și carte de alegător;

 • o) actualizează R.L.E.P. cu informațiile înscrise în raportul de producție a cărților de identitate și a cărților de alegător;

 • p) completează cererile titularilor la rubricile privind seria și numărul cărții de identitate, codul de secretizare, perioada de valabilitate și numărul cărții de alegător;

 • q) înmânează cartea de identitate și, după caz, cartea de alegător solicitantului, care semnează de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • r) completează Registrul de evidență a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței la rubrica privind seria și numărul actului de identitate eliberat;

 • s) efectuează în R.L.E.P. mențiunea privind data înmânării cărții de identitate și după caz, a cărții de alegător.

Secțiunea a ll-a ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL STĂRII CIVILE

Art.21. In domeniul stării civile, direcția are următoarele principale atribuții :

 • a) întocmește la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naștere, căsătorie și de deces în dublu exemplar și eliberează certificate doveditoare;

 • b) înscrie mențiuni, în condițiile legii și ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;

 • c) înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • d) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulare;

 • e) eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităților, precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;

 • f) trimite structurilor de evidența persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ teritorială până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuții vii cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statului civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

 • g) trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverința de recrutare a persoanei supuse obligațiilor militare;

 • h) întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie, de deces și de divorț în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimite lunar Direcției Județene de Statistică .

>                                      1

 • i) ia măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor și certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariția acestora;

 • j) atribuie coduri numerice personale, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate;

 • k) propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială pentru anul următor și îl comunică Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Timiș;

 • l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total - prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

 • m) ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

 • n) înaintează Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I ;

 • o) sesizează imediat serviciul județean de specialitate, în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special;

 • p) primește cererile și efectuează verificări, întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către S:P.C.J.E.P. cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă și transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;

 • q) la solicitarea instanțelor de judecată, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;

 • r) desfășoară activități de primire , examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • s) desfășoară activități specifice solicitărilor de rectificare a actelor de stare civilă;

 • t) întocmește situațiile statistice sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciului public al direcției, precum și procesele- verbale de scădere din gestiune;

 • u) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

 • v) colaborează cu unitățile sanitare, Direcția Generală de Protecția a Copilului, reprezentații serviciului de asistentă socială și unitățile de poliție pentru punerea în legalitate a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută;

 • w) primește cererile de divorț pe cale administrativă,

z) înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare- ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 zile calendaristice;

aa) confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință comună declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate ) și constituie dosarul de divorț;

bb) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare; cc) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificarelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

dd) transmite copia certificatului de divorț la SPCLEP de la domiciliul soților în vederea înregistrării mențiunii în R.N.E.P., și respectiv copia Certificatului de divorț comunicată de notarul public.

Secțiunea a lll-a ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL INFORMATICII

Art.22. în domeniul informatic, direcția are următoarele atribuții principale :

 • a) crearea premiselor trecerii la Societatea Informațională în România;

 • b) stabilirea strategiei de informatizare a direcției;

 • c) realizarea analizei, programării, implementării programelor informatice proprii direcției;

 • d) implementarea programelor informatice utilizate la nivel național;

 • e) stabilirea dotărilor în domeniul informatic, necesare desfășurării în condiții optime și mai eficiente a activității direcției și în funcție de necesitățile stabilite la nivel național;

 • f) extinderea rețelelor de calculatoare existente, prin achiziționarea de calculatoare, echipamente periferice și rețelistică pentru a permite partajarea resurselor hardware și software ;

 • g) întreținerea rețelelor de calculatoare ale direcției, împreună cu firma care asigură service la tehnica de calcul din dotarea direcție;

 • h) verificarea privind integritatea bazelor de date de la starea civilă;

 • i)  realizarea operațiunilor pentru păstrarea bazelor de date

 • j)  perfecționarea programelor specifice stării civile

 • k) actualizarea sitului direcției, accesibil la

http://www.primariatm.ro/evpers

Secțiunea a IV -a ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL FINANCIAR CONTABIL ADMINISTRATIV :

Art.23. în domeniul financiar contabil administrativ, direcția are următoarele atribuții

 • a) fundamentează și întocmește proiectul de buget;

 • b) verifică și analizează sursele de venituri ale bugetului local ;

 • c) urmărește și stabilește baza legală a cheltuielilor, creșterea eficienței în utilizarea resurselor bugetare ;

 • d) verifică, analizează legalitatea , necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare în cursul anului a bugetului instituției ;

 • e) desfășoară execuția bugetară urmărind ca nivelul plăților nete de casă să se încadreze în structura creditelor aprobate, răspunzînd totodată de întocmirea actelor prevăzute de lege în vederea corelării și asigurării disponibilităților din cont;

 • f) întomește rapoarte statistice referitoare la execuția bugetului aprobat;

 • g) înregistrează și contabilizează plățile și încasările prin casierie ;

 • h) întocmește execuția bugetară „la casă”, fișele conturilor și a balanței cu partea de casierie;

 • i)  înregistrează și contabilizează plățile și încasările prin bancă (trezorerie);

 • j) ține evidența contului de autofinanțare;

 • k) efectuează înregistrarea analitică a mijloacelor fixe;

 • l) efectuează înregistrarea analitică a obiectelor de inventar;

 • m) întocmește și coordonează bugetul;

 • n) organizează inventarierea bunurilor patrimoniale;

 • o) urmărește aplicarea și respectarea legislației în domeniul financiar economic și exercită controlul financiar preventiv;

 • p) elaborează documentația necesară pentru organizarea procedurilor de cerere de ofertă, licitații, cumpărare directă, negociere directă, în condițiile prevăzute de lege, încheind contracte de achiziții publice în acest sens;

 • q) asigură necesarul de materiale, echipamente birotică, etc..., necesar bunei funcționări;

 • r) întocmește și prezintă spre aprobarea conducerii, necesarul de materiale, bunuri cu oferte de prețuri conform legilor în vigoare;

 • s) întocmește referatele de necesitate pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor necesare bunei funcționări a activităților direcției;

 • t) întocmește necesarul de materiale consumabile la sfârșitul fiecărui an pentru anul următor;

 • u) urmărește lucrările de reparații, modernizări, etc..., și toate lucrările de orice natură ce se efectuează de terti;

 • v) depistează, mediază orice defecțiuni sau disfuncțiuni care ar putea influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul direcției;

 • x) se preocupă de încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, etc...;

 • y) asigură respectarea normelor de pază, securitate și de prevenire a incendiilor;

 • z) organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul direcției, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

Secțiunea a V -a - ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL JURIDIC/RESURSE UMANE SALARIZARE, COMUNICARE.’

Art.24.în domeniul Juridic și al Resurselor Umane, direcția are următoarele atribuții:

(1 ).în domeniul juridic, atribuții și competențe:

 • a) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției, în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri;

 • b) acordă consultanță juridică tuturor serviciilor și birourilor din cadrul Direcției;

 • c) vizează pentru legalitate dispozițiile, regulamentele, instrucțiunile elaborate de Direcție;

 • d) avizează asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate, în desfășurarea activității, precum și a altor acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Direcției;

 • e) vizează și întocmește proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic, în legătură cu activitatea Direcției;

 • f) reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești ori în fața oricăror autorități precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • g) colaborează cu Serviciul de Stare Civilă în vederea efectuării verificărilor solicitate de instanțele judecătorești întocmind în acest sens Referatele de specialitate cu concluziile privind temeinicia sau netemeinicia cererii în cauzele având ca obiect „înregistrarea tardivă a nașterii”, „anulare/modificare și completare a actelor de stare civilă” conform prevederilor din Metodologia nr. 64/2011 de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

 • h) urmărește și studiază actele nou apărute cu caracter normativ și semnalează conducerii, sarcinile ce revin instituției potrivit acestor dispoziții, comunicând săptămânal, sub semnătura persoanelor interesate, actul normativ apărut;

 • i) rezolvă orice lucrări sau situații cu caracter juridic (petiții, cereri, sesizări , etc..);

 • j) îndeplinește orice alte atribuții la cererea directorului executiv, pentru bunul mers al activității .

(2).în domeniul resurselor umane :

 • ■  colaborează cu serviciile și birourile din cadrul Direcției, în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri privind organigrama, statul de funcții și statul de personal;

 • ■  ține evidența fișelor de post conform prevederilor legale;

 • ■  colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum și funcțiile publice vacante, sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;

 • ■   monitorizează posturile vacante și participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi, asigurând secretariatul comisiei de examinare;

 • ■  asigură organizarea concursurilor pentru promovarea angajaților care absolvesc o formă de învățământ superior;

 • ■  întocmește, ține evidența, păstrează și completează Registrul general de evidență a salariaților, personal contractual și funcționari publici;

 • ■  întocmește referate și dispoziții pentru stabilirea salariilor de încadrare , indemnizații, sporuri ce se acordă salariaților conform prevederilor legale; întocmește documentația în vederea exercitării cu caracter temporar ale funcțiilor publice, ale căror titulari au suspendat raportul de muncă în condițiile legii;

întocmește documentația în vederea încadrării funcționarilor publici/personalului contractual pe perioadă determinată, a căror titulari de post au suspendat raportul/contractul de muncă în condițiile legii;

întocmește și gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici, conform prevederilor legale;

întocmește dispozițiile de sancționare a salariaților în baza referatelor șefilor de servicii/birouri și respectiv a propunerilor comisiilor de disciplină în urma efectuării cercetărilor prealabile;

solicită și centralizează, conform prevederilor legale, fișele de evaluare a personalului contractual și rapoartele de evaluare a funcționarilor publici;

tine evidenta concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor medicale, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani (respectiv 7 ani);

ține evidența orelor suplimentare pe baza pontajelor și a registrului de evidență a orelor suplimentare;

colaborează cu firma producătoare de legitimații de serviciu ale angajaților și ține evidența acestora;

colaborează cu cabinetul de medicina muncii în vederea programării salariaților pentru efectuarea controlului medical periodic;

solicită șefilor de servicii/birouri în baza ofertelor instituțiilor specializate, propuneri privind participarea la cursurile de formare/perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual, comunicând în acest sens instituțiilor organizatoare, confirmările de participare la cursurile organizate;

întocmește dosarele de pensionare pentru limită de vârstă și invaliditate ; întocmește și eliberează la solicitarea scrisă a angajaților, adeverințe care atestă calitatea de salariat, vechimea în muncă, salarii, sporuri, etc...;

întocmește referate și dispoziții pentru încadrarea în muncă/numirea în funcție publică, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de muncă/raportului de serviciu.

întocmește statul de personal ori de câte ori intervin schimbări privind drepturile salariale de încadrare, indemnizații de conducere, salarii de merit, sporuri de vechime,etc...;

întocmește și transmite situațiile statistice instituțiilor de statistică;

completează registrul de evidență al funcționarilor publici/ salariaților;

completează registrul declarațiilor de avere și de interese;

centralizează pontajele în vederea calculării drepturilor salariale ale tuturor salariaților, funcționari publici/personal contractual;

efectuază calculul tuturor drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, cu Acordul/Contractul colectiv de muncă, întocmind în acest sens fluturași! aferenți drepturilor calculate;

efectuează calculul viramentelor atât pentru angajați cât și pentru angajator;

 • •  întocmește fișierele, ordinele de plată pentru Trezorerie și pentru banei ;

 • •   întocmește declarațiile aferente drepturilor salariale și le depune la Administrația Financiară, și Casa de Asigurări de Sănătate;

 • •  întocmește bugetul estimativ pentru cheltuelile cu salariile acordate în temeiul legii sau în baza unor hotărâri judecătorești, a altor drepturi stabilite conform Acordului/Contractului colectiv de muncă și a cheltuielilor privind formarea/perfecționarea profesională pe care îl înaintează Compartimentului Finaciar Administrativ;

 • •  întocmește anual Fișele fiscale FF1 și respectiv FF2 ale tuturor salariatilor și le depune la Administrația Financiară;

(3) în domeniul Secretariat- Comunicare direcția are următoarele atribuții:

 • a) primește, înregistrează și ține evidența dispozițiilor, ordinelor și instrucțiunilor și repartizarea lor în cadrul direcției.

 • b) asigură înregistrarea intrării / ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării acestora.

 • c) repartizează corespondența și o predă după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate .

f) expediază corespondența.

 • d) asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal.

 • e) organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea direcției.

 • f) centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic .

 • g) transmite Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș sintezele și analizele întocmite.

CAP. IV. DISPOZIȚII FINALE

Art.25. Atribuțiile directorului executiv al direcției și ale celorlate persoane cu funcții de conducere sau de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor, care se întocmesc și se aprobă conform legii.

Art.26.Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative noi, ce reglementează materia .

Art.27. Modificările aduse prezentului regulament se vor face cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI TIMIȘOARA        Aprobat,

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ’            PRIMAR

BIROUL JURIDIC RESURSE UMANE             Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

Nr. 195775 din 06.05.2011

REFERAT

privind reorganizarea activității la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, ruinare a aplicării prevederilor pct. 14 din Legii nr. 13/2011 privind aprobarea O.U.G.nr.63/2010, de încadrare în numărul maxim de posturi comunicat de Instituția Prefectului Județului Timiș.

Prevederile pct. 14 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Lg.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare - statuează că posturile din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor se calculează prin raportarea la numărul de locuitori, respectiv” un post pentru fiecare 6500 de locuitori pentru comune, orașe și municipii, inclusiv din unitățile administrativ -teritoriale arondate acestora”. Serviciul nostru public comunitar local de evidență a persoanelor deservește pe lângă locuitorii municipiului Timișoara și locuitorii a 27 de comune arondate, respectiv nr. total al populației deservite este de 399.942 locuitori (cf. Datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Timiș).

Ca atare, având în vedere modificarea legislativă intervenită( prin care se ia în considerare și numărul locuitorilor unităților administrativ-teritoriale arondate (în cazul nostru 27 de comune) dar și Sentința Civilă nr.36/2011 - definitivă și irevocabilă- pronunțată de Tribunalul Timiș - secția Comercială și de Contencios Administrativ - în cauza-dosar nr.7122/30/2010 prin care s-a dispus anularea în parte a a actului administrativ nr.8099/S4/13.07.2010 al Prefectului Județului Timiș - în ce privește rubrica nr. de posturi Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și s-a admis cererea de intervenție în interes propriu a Direcției noastre, prefectul a procedat la comunicarea numărului real de posturi aferente - 62 -.

în acest sens se impune reorganizarea Direcției cu obligativitatea încadrării în numărul maxim de posturi - 62 - comunicat de prefect, considerent pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Proiectul de Hotărâre, Anexa 1 - Statul de Funcții Anexa 2 - Organigrama și Anexa 3 - Regulamentul de Organizare și Funcționare . Totodată ca și consecință se impune și revocarea H.C.L.M.T.nr.333/2010 - care a fost dealtfel suspendată prin hotărâre judecătorească irevocabilă - Decizia Civilă nr.430/2011 a Curții de Apel Timișoara -secția Contencios Administrativ și Fiscal - dosar nr.7288/30/2010.

Anexăm :

 • - Statul de funcții - Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre ;

 • - Organigrama - Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre ;

 • - Regulamentul de Organizare și Funcționare - Anexa 3 la Proiectul de Hotărâre ;

 • - Aviz nr. 1953812/2011 al M.A.I. - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

 • - Adresa nr. 195436/15.04.2011 de solicitare a Avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

 • - Adresa nr. 3673/S3/28.03.2011 a Prefectului Județului Timiș ;

 • - Sentința Civilă nr. 36/2011 a Tribunalului Timiș - definitivă și irevocabilă ;

 • - Decizia Civilă nr. 430/2011 a Curții de Apel Timișoara - irevocabilă ;

 • - H.C.L.M.T.nr.333/2010 - Anexele 1- 3 .

  DIRECTOR EXECUTIV

  VASILE TĂRCIATU


  AVIZAT JURIDIC

  MIRELA LASUSCHEVICI


Șef birou Juridic Resurse Umane Medina C. Marinescu