Hotărârea nr. 18/2011

18/25.01.2011 privind dezlipirea şi apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.422500 Timişoara, CF nr.404643 şi CF nr.422499 din str.Traian Lalescu nr.2 şi nr.2A şi str. Ioan Curea nr.1 şi nr.3, pentru Universitatea Politehnică din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 18/25.01.2011
privind dezlipirea şi apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.422500 Timişoara, CF nr.404643 şi CF nr.422499 din str.Traian Lalescu nr.2 şi nr.2A şi str. Ioan Curea nr.1 şi nr.3, pentru Universitatea Politehnică din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RU2010-965/06.12.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luînd în considerare cererile Universităţii Politehnica din Timişoara cu numerele UR2010-17994/21.07.2010, UR2010-17995/21.07.2010, RU2010-965/04.10.2010 şi nr.18101/17.12.2010 ;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezliprea parcelei cu nr.topo 9518/3/1 înscrisă în CF nr 422500(conversie din CF nr.16448 Timişoara) în suprafaţă totală de 2313 mp, proprietatea municipiului Timişoara-domeniu public în două parcele, dezlipirea parcelei cu nr.topo 9518/3/2 înscrisă în CF nr.404643(conversie din CF nr.16051) în suprafaţă totală de 14559 mp proprietatea municipiului Timişoara-domeniu public în trei parcele şi dezlipirea parcelei cu nr.topo 9518/2 înscrisă în CF nr.422499(conversie din CF nr.16448) în suprafaţă totală de 6224 mp proprietatea municipiului Timişoara-domeniu public în trei parcele, astfel:
1.parcela cu nr.topo 9518/3/1 se dezlipeşte în:
- parcela cu nr.topo 9518/3/1/1 în suprafaţă de 1274 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public;
- parcela cu nr.topo 9518/3/1/2 în suprafaţă de 1039 mp proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
2. parcela cu nr.topo 9518/3/2 se dezlipeşte în:
- parcela cu nr.topo 9518/3/2/1 în suprafaţă de 11296 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
- parcela cu nr.topo 9518/3/2/2 în suprafaţă de 1201 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
- parcela cu nr.topo 9518/3/2/3 în suprafaţă de 2062 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
3.parcela cu nr.topo 9518/2 se dezlipeşte în:
- parcela cu nr.topo 9518/2/1 în suprafaţă de 3226 mp proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
- parcela cu nr.topo 9518/2/2 în suprafaţă de 1642 mp proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
- parcela cu nr.topo 9518/2/3 în suprafaţă de 1356 mp proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public- teren pentru drum.


Art.2: Se aprobă alipirea următoarelor parcele rezultate în urma dezlipirii de la Art.1, astfel:
1. parcela cu nr.topo 9518/3/1/2 în suprafaţă de 1039 mp proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public se alipeşte cu parcela cu nr.topo 9518/3/2/3 în suprafaţă de 2062 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public, rezultând parcela cu nr.topo 9518/3/2/3, 9518/3/1/2 în suprafaţă de 3101 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
2. parcela cu nr.topo 9518/3/2/2 în suprafaţă de 1201 mp proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public se alipeşte cu parcela cu nr.topo 9518/2/2 în suprafaţă de 1642 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public, rezultând parcela cu nr.topo 9518/3/2/2, 9518/2/2 în suprafaţă de 2843 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.

Art.3: Se atribuie în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Universităţii Politehnice Timişoara, cu păstrarea profilului de învăţământ, a următoarelor parcele de teren:
1. parcela cu nr.topo 9518/3/2/3, 9518/3/1/2 în suprafaţă de 3101 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public.
2. parcela cu nr.topo 9518/3/2/1 în suprafaţă de 11296 mp, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public, parcele pe care sunt edificate următoarele construcţii:
- Facultatea de Construcţii D+P+S+5E, Amfiteatru P+2E;
- Catedra de Construcţii Metalice P+2E şi Post Trafo;
- Catedra de Drumuri şi Fundaţii P+2E.
Dezlipirea şi apoi alipirea terenului se face conform documentaţiei nr.88/2010 întocmită de SC AB-CAD SRL, documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Universităţii Politehnice dinTimişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA                                 SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIS                                PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                  dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

RU2010-965/06.12.2010

REFERAT

privind dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.406908 Timișoara, CF nr.404643 și CF nr.422499 din str.Traian Lalescu nr.2 și nr.2A și str.Ioan Curea nr.1 și nr.3, pentru Universitatea Politehnică din Timișoara

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Instituția Arhitectului Șef, Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru în baza adreselor UR2010-17994/21.07.2010, UR2010-17995/21.07.2010, RU2010-965/04.10.2010 și nr.18101/17.12.2010 privind dezlipirea, apoi alipirea terenului și atribuirea în folosință gratuită a terenului în favoarea Universității Politehnice din Timișoara.

Operațiile de dezlipire, alipire și atribuire a terenului se fac pentru reglementarea situației juridice a deținerii de terenuri și pentru întabularea și obținerea autorizației de construire pentru construcțiile ce urmează a fi edificate de Universitatea Politehnică Timișoara.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2010-17994/18.08.2010, de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr UR2010-17994/09.08.2010 și de la Serviciul Administrare Imobile nr. UR2010-17994/09.08.2010, ni se aduce la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii și nici cereri de revendicare.

Parcela cu nr.topo 9518/3/1 este înscrisă în CF nr 422500(conversie din CF nr.16448 Timișoara) .în suprafață de 2313 mp, proprietatea municipiului Timișoara-domeniu public.

Parcela cu nr.topo 9518/3/2 este înscrisă în CF nr.404643(conversie din CF nr.16051 Timișoara), în suprafață de 14559 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

Parcela cu nr.topo 9518/2 este înscrisă în CF nr.422499(conversie din CF nr.16448), în suprafață de 6224 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

DEZLIPIREA

 • 1. Se propune dezliprea parcelei cu nr.topo 9518/3/1 înscrisă în CF nr 422500(conversie din CF nr.16448 Timișoara) .în suprafață de 2313 mp, proprietatea municipiului Timișoara-domeniu public, în două parcele, astfel:

 • - parcela cu nr.topo 9518/3/1/1 în suprafață de 1274 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public;

 • - parcela cu nr.topo 9518/3/1/2 în suprafață de 1039 mp proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

 • 2. Se propune dezlipirea parcelei cu nr.topo 9518/3/2 înscrisă în CF nr.404643(conversie din CF nr.16051) în suprafață totală de 14559 mp în trei parcele, astfel:

 • - parcela cu nr.topo 9518/3/2/1 în suprafață de 11296 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

 • - parcela cu nr.topo 9518/3/2/2 în suprafață de 1201 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

 • - parcela cu nr.topo 9518/3/2/3 în suprafață de 2062 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

 • 3. Se propune dezlipirea parcelei cu nr.topo 9518/2 înscrisă în CF nr.422499(conversie din CF nr.16448) în suprafață totală de 6224 mp în trei parcele, astfel:

 • - parcela cu nr.topo 9518/2/1 în suprafață de 3226 mp proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

 • - parcela cu nr.topo 9518/2/2 în suprafață de 1642 mp proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

 • - parcela cu nr.topo 9518/2/3 în suprafață de 1356 mp proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public- teren pentru drum.

ALIPIREA

1.Se propune alipirea parcelei cu nr.topo 9518/3/1/2 în suprafață de 1039 mp proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public cu parcela cu nr.topo 9518/3/2/3 în suprafață de 2062 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, rezultând parcela cu nr.topo 9518/3/2/3, 9518/3/1/2 în suprafață de 3101 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

2.Se propune alipirea parcelei cu nr.topo 9518/3/2/2 în suprafață de 1201 mp proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public cu parcela cu nr.topo 9518/2/2 în suprafață de 1642 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, rezultând parcela cu nr.topo 9518/3/2/2, 9518/2/2 în suprafață de 2843 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ

Se propune atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani în favoarea Universității Politehnice, cu păstrarea profilului de învățământ, a următoarelor parcele de teren:

 • 1. parcela cu nr.topo 9518/3/2/3, 9518/3/1/2 în suprafață de 3101 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

 • 2. parcela cu nr.topo 9518/3/2/1 în suprafață de 11296 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, parcelă pe care sunt edificate următoarele construcții:

 • - Facultatea de Construcții D+P+S+5E, Amfiteatru P+2E;

 • - Catedra de Construcții Metalice P+2E și Post Trafo;

 • - Catedra de Drumuri și Fundații P+2E.

Pentru atribuirea în folosință gratuită a terenului cu nr.topo 9518/3/2/2, 9518/2/2 în suprafață de 2843 mp, se va face o propunere de apartamentare prin care se vor stabili cotele părți de teren aferente clădirilor edificate pe această parcelă de către Incerc București și Universitatea Politehnică din Timișoara.Aceste operații vor face obiectul altei hotărâri de consiliu.Terenul cu nr.topo 9518/3/2/2, 9518/2/2 în suprafață de 2843 mp, rămâne proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public. Și va face obiectul unei alte hotărâri.

Dezlipirea și apoi alipirea terenului se face conform documentației nr.88/2010 întocmită de SC AB-CAD SRL, documentație care face parte integrantă din hotărâre.

După analizarea celor mai sus prezentate, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza documentația de dezlipire, alipire și atribuire în folosință gratuită a terenului mai sus menționat, iar apoi se vor face demersurile pentru înscrierea operațiilor cadastrale în cartea funciară.

ARHITECT ȘEF

ARH.CIPRIAN SILVIU CADARIU

DIRECTOR DIR.PATRIMONIU

EC.CONSTANTIN NICUȘOR MIUȚ

CONSILIER

ING.LIGIA BĂLĂNESCU

Red.Dact.L.B./2EX.

SEF SERVICIU B.D.U. ING.DAN ROBESCU


ȘEF SERV.ADM.IMOBILE EC.MARTIN STAIA.


AVIZAT JURIDIC JR.


FP 53-01,Ver.1


OPIS

anexa la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local

Direcția:

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul / Biroul:

Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru

Referat privind:

dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.406908 Timișoara,CF nr.404643 și CF nr.422499 din

str.Traian Lalescu nr.2 și nr.2A și str.Ioan Curea nr.1 și nr.3, pentru Universitatea Politehnică din Timișoara

Număr de înregistrare:

RU2010-966/06.12.2010

Proiect de hotărâre:

da

Anexe:

da

Nr. file:

34

Predat

Primit (B.C.I.M.C)         Data / Ora

Predat

Primit (B.A.E.D.C.L.)       Data / Ora

COD FP 53 - 10 Ver. 1

ROMANIA

JUDETUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF serviciUl BANCA DE DATE URBANE

UR2010-8942/16.06.2010

CĂTRE, DIRECȚIA PATRIMONIU

,

COMPARTIMENT CARTE FUNCIARĂ

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la noi cu numărul de mai sus, privind întabularea operațiunilor prevăzute în HCL nr.147/2010, vă transmitem alăturat următoarele:

 • - Certificatul de Urbanism.nr.2548/14.06.2010, în original împreună cu planurile avizate spre neschimbare;

 • - HCL nr.147/27.04.2010 în original.

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF          SEF SERVICIU B.D.U.

ARH.CIPRIAN SORIN CADARIU       ING.DAN ROBESCU

CONSILIER

ING.LIGIA BĂLĂNESCU

Red.Dact.L.B./2EX.