Hotărârea nr. 179/2011

179/31.05.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 179/31.05.2011
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 40753/06.05.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr.155 / 12.07.2010 şi a Hotărârii de Guvern nr.1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.a) şi alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţia Locală Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane nr. 54, 300129 Timișoara;

Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : dpctim@gmail.com Web : www.polcomtim.ro


Nr. 40753 din 06.05.2011

APROB PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Politiei Locale Timișoara

Având în vedere rezultatele examenului de promovare în clasă organizat în data de 28.04.2011 -proba scrisă și 29.04.2011 - interviul, pentru functionarii publici din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, studii universitare de licență în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituția publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1), (2) din Ordinul nr. 1932 /2009 - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici: ,,(1) Promovarea funcționarilor publici care au fost admiși la examenul de promovare în clasă seface prin transformarea postului pe care sunt încadrați într-o funcție publică de execuție de grad profesional asistent sau, după caz, principal, din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului în condițiile prevăzute de legislația privind salarizarea unitară a personalului din administrația publică.

(2) În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transformarea postului în condițiile prevăzute la alin. (1) nu se poate face într-o funcție publică de auditor sau de consilier juridic “;

În conformitate cu prevederile art.5 alin. 1) si 2) din Anexa nr. I - reglementări specifice functionarilor publici la Legea nr. 284/28 decembrie 2010, privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice:

,, (1) Funcționarii publici care absolvă studii universitare de licență în domeniul de activitate al autorității sau instituției publice, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condițiile legii, într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.

(2) În situația în care salariul de bază stabilit în condițiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcționarul public își menține salariul de bază avut anterior promovării în clasa “;

Față de cele prezentate propunem transformarea următoarelor posturi - functii publice:

  • - 9 POLITIST LOCAL, clasa a IlI-a, gradul profesional superior în POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent.

  • - 1 POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent.

  • - 9 POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent.

  • - 2 REFERENT, clasa a III-a, gradul profesional superior în CONSILIER, clasa I, gradul profesional asistent.

  • - 1 REFERENT, clasa a III-a, gradul profesional principal în CONSILIER, clasa I, gradul profesional asistent și aprobarea modificării statului de funcții.

Director Executiv,                  Sef Serviciu Resurse Umane,

Jr. SPATARU DORU                Jr. HADA IOAN

Avizat juridic, MIRELA LASUSCHEVICI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția Politiei Locale Timișoara

ANEXA LA HCL NR...........................

APROBAT DIRECTOR EXECUTIV Jr.DORU SPATARU


STAT DE FUNCȚII

Funcția publică/Po

st contr

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr.posturi Cls.

Ocupate Grad

Vacante

DIRECȚIA POLITIEI LOCALE

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

I1

0

2

Director executiv adjunct

S

3

I1

2

3

Sef serviciu

S

7

I                  4

3

4

Șef birou

S

6

I                  2

4

Total funcții publice de conducere

17

8

9

B. Funcții publice de execuție

5

Auditor

S

1              I

superior             0

1

6

Auditor

S

1              I

principal            0

1

7

Consilier

S

2           I

superior             2

0

8

Consilier

S

5           I

principal            5

0

9

Consilier

S

10         I

asistent             10

0

10

Consilier

S

0           I

debutant            0

0

11

Consilier juridic

S

0I

superior             0

0

12

Consilier juridic

S

2I

principal              1

1

13

Consilier juridic

S

2I

asistent              1

1

14

Consilier juridic

S

0I

debutant            0

0

15

Politist local

S

7I

superior             5

2

16

Politist local

S

3I

principal            3

0

17

Politist local

S

37         I

asistent            31

6

18

Politist local

S

0I

debutant           0

0

19

Referent

M

4          III

superior             4

0

20

Referent

M

1           III

principal              1

0

21

Referent

M

1           III

asistent              1

0

22

Referent

M

0          III

debutant            0

0

23

Politist local

M

43         III

superior          42

1

24

Politist local

M

32         III

principal           32

0

25

Politist local

M

96         III

asistent            94

2

26

Politist local

M

0          III

debutant            0

0

Total funcții publice de execuție

247

232

15

Total funcții publice

264

240

24

C.1. Funcții personal contractual conducere

Grad

27

Sef serviciu

S

1

II                     1

0

28

Sef birou

S

1

I                  0

1

C.2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

29

Referent

M

1

IA             1

0

30

Administrator

M

1

I                  0

1

31

Guard

GM

60               ?

56

4

32

Secretar - dactilograf

M

1

I1

0

Arhivar

C.3 Funcții contractuale, de deservire

1

34

Muncitor calificat (mecanic)

GM

1

I1

0

35

îngrijitor

GM

2                   ?

2

0

Total personal contractual

69

63

6

\D.TOTAL DIRECȚIA POLITIEI LOCALE TIMIȘOARA

333

303

30

TOTAL GENERAL

333

303

30

Număr total posturi

333

din care :

1. Funcții publice

264

- de conducere

17

- de execuție

247

2. Personal contractual

69

- de conducere

2

- de execuție

64

- de deservire

3

SEF SERVICIU RESURSE UMANE Jr. IOAN HADA