Hotărârea nr. 178/2011

178/31.05.2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2011
Hotararea Consiliului Local 178/31.05.2011
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011-9281/03.05.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 centralizat, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara , Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara , Serviciul pentru Protectia Copilului şi Familiei , Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Timişoara, Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutia Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara;
- Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA LA HCL NR./

Anexa nr.2b)


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA CENTRALIZAT

Funcția publică-Centralizare

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi inființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganiză rii

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

7

6

1

0

0

0

0

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

4

4

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

0

0

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul instituțiilor publice subordonate

4

2

2

0

0

0

0

1

șef serviciu

40

31

9

0

0

3

0

6

șef birou

31

20

11

0

0

3

0

8

Total categoria funcționari publici de conducere

87

64

23

0

0

6

0

16

auditor clasa I grad profesional asistent

2

1

1

0

1

0

0

1

auditor clasa I grad profesional principal

2

1

1

1

1

1

0

1

auditor clasa I grad profesional superior

4

4

0

1

0

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

3

0

3

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

17

15

2

0

9

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

7

6

1

9

5

9

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

5

0

5

0

5

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

185

171

14

17

110

17

0

2

consilier clasa I grad profesional principal

94

87

7

110

61

110

0

2

consilier clasa I grad profesional superior

145

133

12

61

0

61

0

1

inspector clasa I grad profesional asistent

15

11

4

1

5

1

0

4

inspector clasa I grad profesional principal

11

7

4

5

4

5

0

4

inspector clasa I grad profesional superior

3

3

0

4

0

4

0

0

politist local clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

politist local clasa I grad profesional asistent

18

14

4

19

5

19

0

1

politist local clasa I grad profesional principal

3

3

0

5

2

5

0

0

politist local clasa I grad profesional superior

7

5

2

2

0

2

0

0

Total funcții publice clasa I

521

466

55

240

203

240

0

18

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

2

1

1

0

1

0

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

1

0

1

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

10

10

0

0

1

0

0

0

Total funcții publice clasa II

12

11

1

1

2

1

0

1

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

22

22

0

0

15

0

0

0

referent clasa III grad profesional principal

18

17

1

13

15

13

0

1

referent clasa III grad profesional superior

89

85

4

14

14

14

0

3

politist local clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

politist local clasa III grad profesional asistent

105

103

2

0

72

0

0

2

politist local clasa III grad profesional principal

33

33

0

63

29

63

0

0

politist local clasa III grad profesional superior

52

51

1

29

10

29

0

0

Total funcții publice clasa III

319

311

8

119

155

119

0

6

Total funcții publice execuție

852

788

64

360

360

360

0

25

Total funcții publice

939

852

87

360

360

366

0

41

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2011 -/____________________________________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2011

Având în vedere prevederile Capitolului III - Elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din administrația publică locală din Ordinul ANFP nr.7660/2006 privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice potrivit căruia planul de ocupare a funcțiilor publice pentru ordonatorii principali de credite din administrația publică locală se aprobă anual centralizat de către Consiliul Local , coroborate cu prevederile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 , art.23 din Legea nr.188/1999, art.6 alin.(4), art.26 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;

Luând în considerare referatele privind aprobarea planurilor de ocupare a funcțiilor publice întocmite pe fiecare instituție în parte, respectiv pentru aparatul de specialitate al Primarului -înregistrat sub numărul SC2011- 8654/ 27.04.2011, pentru Direcția Poliția Locală a municipiului Timișoara înregistrat sub numărul 40726/ 03.05.2011, pentru Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara înregistrat sub numărul 1177/ 11.04.2011, pentru Serviciul pentru Protectia Copilului și Familiei înregistrat sub numărul 208/06.04.2011 , pentru Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Timișoara înregistrat sub numărul 195494/ 21.04.2011, pentru Direcția Fiscală a municipiului Timișoara înregistrat sub numărul IF -4472/ 28.04.2011.

Propunem aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2011 centralizat, conform anexei parte integrantă a prezentului referat.

Șef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici


Șef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian