Hotărârea nr. 177/2011

177/31.05.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 177/31.05.2011
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-8578/27.04.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.68 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, art. 26 alin.(3), art.5 punctul B din Capitolul I -Anexa I şi art.4 alin.(2) punctul L din Capitolul II -Anexa I din Legea- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010 , coroborate cu prevederile Ordinului nr. 1.932 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) si alin.3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

APROBAT PRIMAR

Dr.Ing.Ciuhandu Gheorghe

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcția publică/ Post contractual

Nr.posturi

Cls.

Grad

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total funcții demnitate publica

3

II APARAT PROPRIU

A . Funcții publice de conducere

3

Secretar

S

1

4

Director executiv

S

6

5

Arhitect Șef

S

1

6

Sef serviciu

S

21

7

Șef birou

S

19

Total functii publice de conducere

48

B. Functii publice de executie

8

Consilier

S

120

I

superior

9

Consilier

S

53

I

principal

10

Consilier

S

130

I

asistent

11

Consilier juridic

S

5

I

superior

12

Consilier juridic

S

4

I

principal

13

Consilier juridic

S

7

I

asistent

14

Consilier juridic

S

3

I

debutant

15

Auditor

S

4

I

superior

16

Auditor

S

2

I

principal

17

Auditor

S

1

I

asistent

18

Referent de specialitate

SSD

9

II

superior

19

Referent

M

29

III

superior

20

Referent

M

3

III

principal

21

Referent

M

5

III

asistent

Total functii publice de executie

375

Total functii publice

423

C.1 . Functii personal contractual de conducere

23

Administrator Public

S

1

24

Sef serviciu inspector de specialitate IA

S

3

IA

Total personal contractual de conducere

4

C.2 . Functii personal contractual executie

25

Inspector de specialitate

S

9

IA

26

Inspector de specialitate

S

2

I

27

Inspector de specialitate

S

14

II

28

Referent

SSD

2

IA

29

Referent

M

15

IA

30

Referent

M

7

I

31

Referent

M

2

II

32

Casier

M

4

Total personal contractual de executie

55

C.3 Functii contractuale de deservire

36

Ingrijitor

8

37

Paznic

3

38

Magaziner

2

39

Sofer

5

40

Administrator

1

I

41

Muncitor calificat

2

I

42

Muncitor calificat

3

III

43

Muncitor calificat

1

IV

44

Muncitor necalificat

Total personal contractual de deservire

25

Total personal contractual

84

D.TOTAL APARAT PROPIU

507

TOTAL GENERAL

510

Anexa nr.1 la Referatul nr.SC 2011-


STAT DE FUNCȚII


SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2011 -/____________________________________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile art.68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, art. 26 alin. (3), art.5 punctul B din Capitolul I —Anexa I și art.4 alin.(2) punctul L din Capitolul II —Anexa I din Legea- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010 , coroborate cu prevederile Ordinului nr. 1.932 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici;

Propunem modificarea Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara , prin transformarea următoarelor posturi ca urmare a promovării examenului de promovare în clasă a personalului încadrat pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea :

  • -   trei posturi de referent, gradul IA se transformă în trei posturi de inspector de specialitate, gradul II

  • -  cinci posturi de referent , clasa III, gradul profesional superior se transformă în cinci posturi de consilier, clasa I, gradul profesional asistent,

  • -   un post de referent , clasa III, gradul profesional asistent se transformă într-un post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent,

  • -   un post de referent de specialitate , clasa II, gradul profesional superior se transformă într-un post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

    Șef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici


Șef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian