Hotărârea nr. 176/2011

176/31.05.2011 privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de 4.312.610 lei, de la Ministerul Finanţelor Publice din veniturile obţinute din privatizare de către acesta
Hotararea Consiliului Local 176/31.05.2011
privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de 4.312.610 lei, de la Ministerul Finanţelor Publice din veniturile obţinute din privatizare de către acesta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 10888 / 24.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor legale din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 actualizată, a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1901/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 şi a Legii nr. 37/2011, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, Ordinul nr. 1725/07.03.2011, privind stabilirea atribuţiilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş care analizează documentaţia depusă de unităţile administrativ - teritoriale pentru contractarea de împrumuturi în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010;
Ţinând cont de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea obligaţiilor de plată restante ale Municipiului Timişoara la 31.12.2010 conform prevederilor din Legea nr. 37/2011, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
Având în vedere art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă contractarea unui împrumut de către Municipiul Timişoara în valoare de 4.312.610 lei pe o perioadă de 5 ani, cu o dobândă de 6,25%, cu o perioadă de graţie de 1 an, de la Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, din veniturile obţinute de către acesta.

Art. 2: Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru stingerea obligaţiilor restante ale Municipiului Timişoara la data de 31.12.2010, reprezentând subvenţii acordate din bugetul local şi diferenţa de compensare unitară, acordate de autoritatea publică locală pentru energie termică furnizată populaţiei Municipiului Timişoara potrivit art. 7 a Deciziei nr. 166/2009 emisă de preşedintele A.N.R.S.C.

Art. 3: Din bugetul local al Municipiului Timişoara se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice.

Art. 4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Timişoara următoarele date:
a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea împrumuturilor/finanţărilor rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a municipiului Timişoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumuturilor/finanţărilor rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente împrumutului/finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din împrumut/finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Convenţiei de împrumut ce urmează a se încheia cu Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcşiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Generale a Finanţelor a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT         ;

P RIMA R

GHEOJTCRIE CIWÎIA^DUDI.RECTIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC20H -/lAȚfj7/ A 0 f

REFERAT


privind aprobarea contractării de către Municipiul Timișoara a unui împrumut în valoare de 4.312,610 lei, de la Ministerul Finanțelor Publice din veniturile obținute din privatizare de către acesta

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. 2 lit. „b1’ și alin, 4 lit. „b‘\ ale ari. 45 alin. 2, ale ari,63 alin. 1 Ut. ,,c’1 și alin.4 lit. „c”, precum și ale art. 115 alin. I lit. „b'\ alin. 3. 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria, publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor legale din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2010 actualizată, a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1901/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. l-6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2010 și a Legii nr.37/20ll, pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.5l/20l0 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, Ordinul 1725/07.03.2011, privind stabilirea atribuțiilor direcției generale a finanțelor publice județene care analizează documentația depusă de unitățile administrativ -teritoriale pentru contractarea de împrumuturi în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010,

Ținând cont de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând scama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea obligațiilor de plată restante ale Municipiului Timișoara la 3LI2.2010 conform prevederilor din Legea nr. 37/2011, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2010, privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare;

Propunem aprobarea contractării unui împrumut de către Municipiul Timișoara în valoare de 4.312.610 Îmi pe o perioadă de 5 ani, cu o dobândă de 6,25%, cu o perioadă de grație de 1 an, de la Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, din veniturile obținute de către acesta.

Menționam ca aceasta suma rezulta din certificatul de atestare fiscala pentru persoane Juridice emis do Ministerul Finanțelor Publice cu nr.990674/05,05.2011, iar gradul anual de indatorare al bugetului local nu depășește 30% conform prevederilor Legii 273/2006 privind ■finanțele publice locale.


Cod IV 53 - (H. Ver. 1MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de


Administrare Fiscală

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili


Str. Mihail Sebastian nr.88

sector 5, București

Te!: + 021 4089350

Fax ; + 021 4089423

e-maii imiaara.dorT.niteanu@mfinante.ro

Nr. 990674 /..

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ pentru persoana juridice

Ca urmare a cererii nr. 990674 din data de 28.04.2011 se certifica prin prezenta ca persoana juridica :

Denumire COMPANIA LOCALA DE TERMOFÎCARE COLTERM S.A.

Județ      TIMIȘ

Localitate Timișoara Cod postai 300092 Sector -

Stradș      Episcop loseph Leneviei Nr. 4

Cod fiscal RO 16063013

înregistrat la Registrul Comerțului la nr. J 35/185/2004

A. A Obligații de plată

Figurează in evidente cu următoarele obligații dc piață către buget la data de 31.12.2010:

- LEI -


B. Alte mențiuni ;.........................

<r.

Cri.

Denumirea aclului/nr. și data

Cuantumul sumelor ce tac obiectul acestora

1

Prezentul certificat s-a eliberat la cererea Primăriei Municipiului Timișoara nr.

SC2Q11/8638/27,04.2011,in baza OU G51/2010, coroborai cu dispozițiile OMFP 1901/2010

-


- LEI -

Nr.

Crt.

Denumirea obligației de piatâ

Obligația de plată

Tqtai, din caro;

Restanța

Obligau fiscale accesorii:

0

1

2=3*4

3

4

1

Taxa pe voloprca adeugstă

649.317

643,317

1

Impozit pe veniturile din salarii

-

-

• 3

impozit pt profit

-

-

4

Versamlntede la persoane juridice pentru persoane cu handicap nelncadmls

-

-

-

5

Venituri din amenzi $i alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor Ibpălb

4.500

4.500

fi

Accize pentru electricitate

62.863

37.928

24.935

7

Contribuția de asigurați sociale datorai.? de angajator

3.320.893

3,320.896

-

8

Contribuția individual;: de asigurări sociale reținuta de la asigurați

-

-

9

Contribuția de asigurare paniru accidente de munca si boli profesionale datorata de anqăjator

12.577

12.577

-

10

Contribuția de asigurări pentru cornal datorate de angajator

13.561

13,561

-

11

Contribuția individuala de asigurări pontru somai reținuta de ia asigurați

-

-

12

Contribuția angajatorilor pentru Fondul de garantam pentru plat? creanțelor sociale

10.632

10.632

-

13

Contribuția pentru asigumri da sanatate datorata de angajator

219.3D3

219.303

-

14

Contribuția pentru asigurări de oorwlalc reținuta de la asigurați

w

-

-

15

Contribuții pentru concedii si indemnizații do la persoane juridice k,ijj furie*

18.959

18,959

___LȘJ

................  TOTAL

4,312.810

4.287.675

24.935

C. Informații pentru verificarea eligibilității persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabîle : a ) diferența dintre obligațiile de plata restanta cuprinse la secțiunea A sl sumele menționate la secțiunea B :         Q_________;

b ) totalul obligațiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni:               0     .

Prezentul certificat se poate utiliza 60 de zile de la data eliberării.

DIRECTOR GENERAL, ANQReAiqAW HAAS