Hotărârea nr. 174/2011

174/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA
Hotararea Consiliului Local 174/31.05.2011
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 -9999/12.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa SC Administrarea Domeniului Public SA cu numărul RE2011-001248/27.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de către Consiliul de Administraţie al SC Administrarea Domeniului Public SA conform Extrasului din procesul verbal nr. 2303/20.04.2011;
Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 286/28.12.2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al SC Administrarea Domeniului Public SA, prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA, prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se va limita la maximum 110 %.

Art. 4: Formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă sunt cuprinse în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Administrarea Domeniului Public SA..

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- SC Administrarea Domeniului Public SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro


R E F E R A T privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA


Având în vedere adresa SC Administrarea Domeniului Public SA cu numărul RE2011-001248/27.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat de către Consiliul de Administrație al SC Administrarea Domeniului Public SA în data de 20.04.2011 conform Extrasului din procesul verbal nr. 2303/20.04.2011;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 616/04.05.2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;


PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC Administrarea Domeniului Public SA;

 • 2.  Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA, precum și formulele de calcul ale criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2011.


VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU


DIRECTOR , CULIȚĂ CHIȘ


DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA


CONSILIER, Jr. NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,


Formule de calcul a criteriilor de performanta pentru anul 2011

 • 1. Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale

R= Profit net / Cheltuieli totale x 100

 • 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

Gr.acop. = Venituri proprii / Cheltuieli totale x 100

 • 3. Productivitatea muncii in unitati monetare

W = Cifra de afaceri / Nr.salariati

 • 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile de exploatare

= Chelt.cu salariile / Total cheltuieli de exploatare x 100

 • 5. Indicele de crestere a veniturilor raportat la cheltuieli

IVt/Ct = V1-V0 / Ch1-Ch0

V1=veniturile perioadei analizate

V0=veniturile perioadei anterioare celei analizate

Ch1=cheltuielile perioadei analizate

Ch0=cheltuielile perioadei anterioare celei analizate

 • 6. Solvabilitatea patrimoniala

S = Capital propriu ( Capital social+Rezerve) / Capital propriu + Total datorii x 100

 • 7. Grad de indatorare

Gi = Datorii totale / Total active x 100

 • 8. Perioada de recuperare a creanțelor

Prc = Sold mediu clienti x 365

Cifra de afaceri

 • 9. Perioada de rambursare a datoriilor

Prd = Datorii curente x 365

Cifra de afaceri

 • 10. Lichiditate

L = Total active circulante-Stocuri materiale / Total datorii pe termen scurt (<1 an) x 100

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ANEXA 2


CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PROPUNERI SC ADP SA PENTRU ANUL 2011

1. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanță

U.M.

Prevederi 2011

Coeficient de ponderare

1.

Rentabilitatea în funcție de cheltuielile totale

%

min.7

0,15

2.

Gradul de acoperirea a cheltuielilor din veniturile proprii

%

110

0,15

3.

Productivitatea muncii

Lei / pers.

55.625

0,15

4.

Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

%

max.45

0,15

5.

Indicele de creștere a veniturilor raportat la cheltuieli

min.1

0,15

6.

Solvabilitatea patrimonială

%

min.40

0,05

7.

Gradul de îndatorare

%

max.40

0,05

8.

Perioada de recuperare a creanțelor

Zile

max.40

0,05

9.

Perioada de rambursare a datoriilor

Zile

max.45

0,05

10.

Lichiditate

%

min.100

0,05

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță

1,00

2. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de performanță

U.M.

Prevederi 2011

Coeficient de ponderare

1.

Gradul de îndeplinire al criteriilor de performanță

%

100

0,35

2.

Achitarea obligațiilor în termenele legale

%

100

0,10

3.

Îmbunătățirea calității serviciilor prestate

%

100

0,30

4.

Repararea defecțiunilor constatate în perioada de garanție

%

100

0,25

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță

1,00

ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ANEXA 1

B U G E T U L DE V E N I T U R I SI C H E L T U I E L I pe anul 2011

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat 2010

Prevederi an 2011

Procent

0

1

2

3

4

I.VENITURI TOTALE,din care :

(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

1

10.560.000

10.560.000

100,00%

l.Venituri din exploatare

din care :

2

10.512.000

10.512.000

100,00%

a)Venituri din activitatea de baza

3

10.112.000

10.112.000

100,00%

b)Venituri din alte activitati

4

400.000

400.000

100,00%

c)Venituri din surse bugetare,din care:

 • - subventii pe produse si activitati

 • - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

 • - transferuri

 • - prime acordate de la bugetul statului

 • - alte sume primite de la bugetul de stat

5

6

7

8

9

10

d)Venituri din fonduri speciale

11

2.Venituri financiare

12

48.000

48.000

100,00%

3.Venituri exceptionale

13

II.CHELTUIELI TOTALE,din care:

(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)

14

8.809.205

8.809.205

100,00%

1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

15

8.790.705

8.790.705

100,00%

a)Cheltuieli materiale

16

2.375.000

2.375.000

100,00%

b)Cheltuieli cu personalul,din care :

17

3.916.000

3.916.600

100,00%

- salarii brute

18

2.770.000

2.770.000

100,00%

- tichete de masa

19

360.000

360.000

100,00%

- contributie asigurari sociale de stat

20

576.160

576.160

100,00%

- ajutor somaj

21

13.850

13.850

100,00%

- contributie asig.soc.pt.sanatate,cf.Legii

22

144.040

144.040

100,00%

nr.145/1997

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

-contribuție asig.pt.accid.de munca si boli profes.cf.art.140 L,346/2002

23

24

52.550

7.728

52.550

7.728

100,00%

100,00%

c)Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea si provizioanele

25

1.585.000

1.585.000

100,00%

d)Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr..216/2001, din care :

- transferuri sau subventii

26

27

e)Cheltuieli de protocol

28

17.500

17.500

100,00%

f)Cheltuieli reclama si publicitate

29

15.000

15.000

100,00%

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

30

5.600

5.600

100,00%

i)Alte cheltuieli,din care :

31

867.005

867.005

100,00%

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

2.Cheltuieli financiare

32

33

420.000

18.500

420.000

18.500

100,00%

100,00%

3.Cheltuieli exceptionale

34

III.REZULTAT BRUT-(profit / pierdere)

35

1.750.795

1.750.795

100,00%

IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :

- fond de rezerva

36

37

V.ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

38

VI.IMPOZIT PE PROFIT

39

443.650

443.650

100,00%

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit O.G. nr.64/2001) din care :

40

1.307.145

1.307.145

100,00%

a)Rezerve legale

41

b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

42

c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

43

d)Alte repartizari prevazute de lege

-surse proprii de finantare

44

1.311.350

1.311.350

100,00%

e)Pana la 10% pt.participarea salariatilor la profit

45

f)Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local,in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatilor nationale,companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

46

g)Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) - f)

47

VIII.SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care :

48

2.400.000

1.400.000

58,33%

l.Surse proprii din care:

49

2.400.000

1.400.000

58,33%

- profit

1.311.350

1.311.350

- amortizare

1.088.650

88.650

2.Alocatii de la buget

50

3.Credite bancare

 • - interne

 • - externe

51

52

53

4.Alte surse

54

IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,

Din care :

55

2.400.000

1.400.000

58,33%

1.Investitii,inclusiv investitii in curs la

2.400.000

1.400.000

58,33%

finele anului

56

2.Rambursari rate aferente creditelor pt.investitii

 • - interne

 • - externe

57

58

59

X.REZERVE,din care :

60

I.Rezerve legale

61

II.Rezerve statutare

62

III.Alte rezerve

63

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

64

l.Venituri totale

65

10.560.000

10.560.000

100,00%

2.Cifra de afaceri

66

8.900.000

8.900.000

100,00%

3.Costuri aferente volumului de

activitate

67

8.809.205

8.809.205

100,00%

4.Nr.prognozat de personal la finele

anului

68

165

165

100,00%

5.Nr.mediu personal total,din care ;

69

160

160

100,00%

6.Fond de salarii

70

2.770.000

2.770.000

100,00%

a)fondul de salarii aferent posturilor

blocate

71

b)fond de salarii aferent conducatoru-lui agentului economic,potrivit art.7

(1) din O.U.G.nr.79/2001,din care : -sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001 -premiul anual,potrivit art.7(4) din

O.U.G. nr.79/2001

72

73

74

65.688

65.688

100,00%

c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract indivi

dual de munca

75

2.704.000

2.704.000

100,00%

8.Castigul mediu lunar pe salariat

76

1.443

1.443

100,00%

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)

(rd.66/rd.69)-in preturi curente

77

55.625

55.625

100,00%

9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)

(rd.66/rd.69)-in preturi comparabile

78

52.621

51.976

98,77%

10.Productivitatea muncii pe total

personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

79

11.Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale

80

834

834

100,00%

12.Plati restante - total

 • - preturi curente

 • - preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

81

82

83

13.Creante restante - total

 • - preturi curente

 • - preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

84

85

86

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2010 se cuprind

și:

 • * suma de 7.260 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor;

 • * suma de 65.688 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general;

 • * sume aferente posturilor blocate in anul 2011 - nu este cazul.

  DIRECTOR,

  ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ