Hotărârea nr. 173/2011

173/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A
Hotararea Consiliului Local 173/31.05.2011
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 10857/ 23.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea nr. RE2011-1432/23.05.2011 a SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (a) şi alin. 3 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

COLTERM SA TIMIȘOARA

ANEXA NR. 3


SITUAȚIA DATORIILOR SI CREANȚELOR LA 31.12.2010

EXPLICAȚII

SUME IN SOLD (LEI)

PERIOADA

A. CREANȚE DE ÎNCASAT TOTAL, din care:

142.390.002

mai2009 - decembrie 2010

1. Clienti de incasat, total din care:

38.268.481

ianuarie2010 -decembrie 2010

- Asociații de locatari,total din care:

24.652.206

ianuarie2010 - decembrie2010

-in termen

24.040.016

noiemb- decembrie2010

-restante

612.190

martie 2009 -noiembruie 2010

- Agentnti economici din care

6.431.590

august -noiembrie 2010

-termen

4.720.928

noiem decembrie 2010

-restanți

1.710.662

august,octombrie 2010

Instituții Publice din care

7.184.685

februarie 2010 -decembrie2010

-termen

4.984.943

.noieb,decembrie 2010

-restanți

2.199.742

feb,decembrie 2010

2. Subvenții, total din care:

104.121.521

mai2009- decembrie 2010

- Compensare pentru combustibil, total din care:

52.696.199

mai2009 - decembrie 2010

an 2009

15.356.105

noiebrie 2009 - decembrie 2009

an 2010

37 340.094

februarie 2010 -decembrie 2010

- Subvenții pentru dif. de preț

51.425.322

mai 2009 - decembrie 2010

- Ajutoare incalzire

0

0

B.OBLIGAȚII DE PLATA TOTAL, din care :

145.661.979

decembrie 2007 -decembrie2010

1. Furnizori activitatea curenta , Total din care:

96.192.387

mai 2010 - decembrie 2010

- Furnizori combustibili, Total

89.535.257

august2010 -decembrie2010

Petrom Gas (gaze naturale)

54.431.545

augusti 2010 - decembrie 2010

EON Energie

7.645.174

dec.2010

SNL OLTENIA (cărbune)

16.229.333

martiet 2010- noiemrie 2010

Megatrans

11.229.205

oct.2010-noiemb2010

- Alti furnizori

6.657.130

iulie 2010 - decembrie 2010

2. Furnizori investiții

4.997.756

mai 2009 - decembrie2010

3. Obligații la Ministerul Finanțelor - Total, din care:

44.471.836

decembie 2007 -decembrie 2010

Contribuții la asigurări sociale, imp. sal

12.777.911

ianuarie 2010 - decembrie 2010

TVA de plata

3.383.248

februarie 2010 - decembrie 2010

Rate de capital si dobânzi la credite garantate de MF

19.054.939

decembrie 2008 -decembrie2010

Majorări de intarziere pt. rate de capital si dobânzi plătite de MF

9.255.738

decembrie 2007 -sept 2010

penalitati si dobânzi ANAF

1.005.401

credite de rambursat in an2011

42.277.947

sold credite contractate                              92.277.947


DIRECTOR ECONOMIC

Buciu Ionel .-----


SC COLTERM SA TIMIȘOARA

Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2 0 11

-lei-

Indicatori

Nr.

Prevederi

2010

Realizări 2010

Prevederi

2011

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)

01

237,219,978

250,080,179

236,476,173

1. Venituri din exploatare,din care:

02

237,169.978

250,062,079

236,476,173

a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subvenții)

03

137,793,453

151,979,491

185,411,768

b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722

04

3.627,000

2,689,225

3,106,000

c) Venituri din surse bugetare,din care:

05

91,293,525

69,865,636

42,842,905

- subvenții pentru produse si activitati

06

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si de tarif ( exclusiv TVA)-741

07

48,418.384

28,968,483

19,000,764

- transferuri

08

- prime acordate de la bugetul statului

09

- alte sume primite de la bugetul de stat OG36/2006(compens. comb Decizie ANRSC 197/2009- 59,14 lei/gcal; Decizia ANRSC 455/2511 2010- 32 9fi lei/ocal fara TVA)

10

42,875,141

40,897,153

23,842,141

d) Venituri din fonduri speciale

11

e) Alte venituri din exploatare -754,758,781

12

4,456,000

25,527,727

5,115,500

2. Venituri financiare

13

50,000

18,100

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 38)

14

237,153,578

270,378,748

236,404,758

1. Cheltuieli pentru exploatare - total.din care:

15

230.323,018

263.442,854

224,332,758

a) Cheltuieli materiale

16

151.662,300

152,373,403

152,875,577

b) Cheltuieli cu personalul,din care:

17

59,593.388

58,925,733

51,540,310

- salarii brute (641)

18

40,943,000

40,540,246

38,543,782

- plăti compensatorii(restructurare)

19

3,900,000

3,833,247

0

- contribuție la asigurările sociale de stat (6451)(18.5% 20,8%+0.85% in 201 Osi 2011)

20

9,708,510

9,569,789

8,344,729

- ajutor de șomaj

/6452W 0.5%+0.25%2010 si 2011)

21

336,323

312,837

289,078

- contribuție la asigurările sociale de sanatate,conform OG 226/2008(6453) (5,2%2010 si 2011)

22

2,331.836

2,299,570

2,004,277

-alte cheltuieli cu personalul       din care:

23

2,373,720

2,370,044

2,358,444

Indicatori

Nr.

Prevederi 2010

Realizări

2010

Prevederi

2011

0

1

2

3

4

-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 (635-004   )

24

130,000

125,024

130,000

-fond inițial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451) ( 0,306%2010 si 2011)

25

137,220

135,783

117,944

-Tichete de masa (642)

26

2,106,500

2,109,237

2,110,500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)

27

14,832,400

13,581,228

12,034,171

d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( acțiuni social culturale)          din care:

28

800,000

703,265

700,000

-transferuri sau subvenții

29

e) Cheltuieli de protocol (623)

30

35,000

24,606

30,000

f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)

31

2,000

2,630

2,700

g) Alte cheltuieli (635,612),din care:

32

1,667,500

973,141

390,000

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

- redevența din concesionarea bunurilor publice

34

675,000

244,169

252,000

i) Comisioane și onorarii ( 622 )

35

400,000

677,648

400,000

j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654

36

1,330,430

17,107,154

6,010,000

din care, -penalizări comerciale Petrom Gas.Enel Energie etc

10,715,771

2,000,000

- majorări pt ratele achitate de MF la creditele garantate

5,262,133

2,900,000

- penalitati la bugetul de stat pt impozite si taxe

1,005,401

500,000

k) Chelt cu protecția mediului .certificate EUA.CER

37

19,074,046

350,000

2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)

38

6,830,560

6,935,894

12,072,000

III. REZULTAT BRUT profit (-)pierdere

39

66,400

-20,298,569

71,415

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII.din care:

40

-fond de rezervă

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

41

VI. IMPOZIT PE PROFIT

42

10,624

21,500

11,426

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(), din care:

43

55,776

-20,320,069

59,989

a) Rezerve legale

44

3,320

2,999

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

45

52,456

56,989

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

46

d) Alte repartizări prevăzute de lege

47

Indicatori

Nr.

Prevederi 2010

Realizări

2010

Prevederi

2011

0

1

2

3

4

e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

48

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăților naționale,companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

49

d) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f)

50

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

51

13,807,816

13,782,575

9,223,651

1. Surse proprii din care:

52

9,121,566

12,070,158

5,004,951

-amortizare

9,121,566

12,070,158

5,004,951

-fond dezvoltare

-fonduri proprii

2. Alocații de la bugetul de stat si local ( 3*) BL

53

4,686.250

1,712,417

4,218,700

3. Credite bancare(credit furnizori)

54

0

0

0

-interne

55

-externe

56

4. Alte surse

57

0

0

0

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

58

9,779,266

8,872,894

9,223,651

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

59

9,368,416

8,471,460

9,223,651

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

60

410,850

401,434

0

- interne

61

0

0

0

- externe

62

410,850

401,434

X. REZERVE, din care:

63

I. Rezerve legale

64

II. Rezerve statutare

65

III. Alte rezerve

66

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

67

1.Venituri totale

68

237,219,978

250,080,179

236,476,173

2. Costuri aferente volumului de activitate

69

237,153,578

270,378,748

236,404,758

3.Nr.prognozat de personal la finele anului

70

1,095

1,075

1,075

4. Nr mediu personal total

71

1,070

1,095

1,075

5. Fond salarii brut, din care:

72

40,943,000

40,540,246

38,543,782

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

73

b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic OUG nr.79/2008, din care:

74

65,688

65,161

65,688

* sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natura salariată

75

0

0

0

* premiul anual

76

0

0

0

Indicatori

Nr.

Prevederi

2010

Realizări 2010

Prevederi

2011

0

1

2

3

4

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă

77

40.871.400

40.471.125

38.472.182

6.Câștigul mediu brut lunar pe salariat

78

3.183

3.080

2.982

7. Productivitatea muncii pe total personal

(lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente

79

221.701

228.384

219.978

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.68/71 )-în prețuri comparabile

80

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)

81

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (6*) cheltuieli totale/venituri totale X1000

82

1.000

1.081

1.051

11. Plăți restante-total

83

91.000.000

77.160.644

77.000.000

* prețuri curente

84

* prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

85

12.Creanțe restante-total

86

75.000.000

99.729.844

99.000.000

* prețuri curente

87

NOTA:

  • 1) Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului de cate ori situația o impune

  • 2) Rd. 52 amortismentele se vor folosi pentru efecuarea plăților la investiții.

3*)Rd.53 menționarea in BVC a sumelor de investiții alocate Primăriei de către Consiliul Local respectiv de către Guvern se face in conformitate cu procedura stabilita prin NOTA aferenta contractului de concesiune a serviciului

  • 4) ln cheltuielile cu salariile (rd.72) s-a cuprins si indemnizația membrilor consiliului de administrație.

  • 5) Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78 ) este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizației consiliului de administrație si a conducătorului unitatii.

6*)Cheltuiala la 10OOlei venituri (rd.82) este influențată de volumul mare de cheltuieli financiare (dobânzi la creditele necesare urmare a neincasarii subvențiilor)


DIRECTOR ECONOMI^ Ionel Bttciu


SC COLTERM TIMIȘOARA

ANEXA 2


Situație privind soldul subvențiilor neincasate in 2010

LEI

Luna

Sold subv neincasat

Subv dif preț

Subv Comp, combustibili

31,12,2009

81.817.448

40 069.756

41.747.692

ian.10

99.194.770

47.919.783

51.274.987

feb. 10

106.083.481

53.501.359

52.582.122

mar. 10

115.504.868

57.237.522

58.267.346

apr. 10

118.670.548

59.137.239

59.533.309

mai.10

117.402.569

58.820.714

58.581.855

iun.10

117.148.171

57.933.583

59.214.588

iul. 10

116.220.029

56.562.599

59.657.430

aug. 10

117.158.939

57.014.557

60.144.382

sep.10

117.899.932

57.039.187

60.860.745

oct. 10

113.800.703

55.968.469

57.832.234

nov. 10

105.673.609

53.989.963

51.683.646

dec. 10

104.121.521

51 425.322

52.696.199Director Economic Buciu Ionel J~~


■*

S.C.COLTER.M S.A.


S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE

COLTERM S.A.

J35/185/.2004: R 16063013 ;

cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4. cod 300092, Timișoara; e-mail: office@colterm.ro

Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;


Nr.      />©. «T

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Serviciul energetic

Referitor Ia adresa SC Colterm SA nr. 4135/05.04.2011

Anexat va depunem Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 modificat in urma analizei lui in cadrul comisiilor Consiliului Local din data de 17.05.2011.

Din reanalizarea cheltuielilor de exploatare s-a aprobat soluția schimbării structurii combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice si electrice in sensul utilizării in plus in procesul de producție a 64.000 to cărbune si diminuarea consumului de gaz cu 16.000 mii mc.

S-au pastrat nemodificate atat nivelul de producție prognozat cat si celelalte cheltuieli necesare pentru desfasurarea activitatii societății.

In urma modificării structurii combustibilului preconizat a fi utilizat pentru producerea celor 840.788 gcal si 27.055 MWh, volumul cheltuielilor materiale si deci a cheltuielilor de exploatare scade cu 12.132.005 lei care acopera pierderea din activitatea financiara (dobânzi la credite) de 12.072.000 .

In anexa va depunem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 refăcut.

DIRECTOR GENERAL,

Dr.ing.Aurel Matei

DIRECTOR ECONOMIC,