Hotărârea nr. 172/2011

172/31.05.2011 privind aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut şi Finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 172/31.05.2011
privind aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut şi Finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 010887/24.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 61/26.02.2008 privind aprobarea Acordului de Împrumut, Finanţare şi Program încheiat între KfW, Republica România şi Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 37, 38 si 39 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) litera "f" şi "g" din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2) lit. b),d),e), alin. (4) lit. b), alin.(6) lit. a) pct.10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată:
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Acordul Subsidiar de Împrumut şi Finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Timişoara, în calitate de Agenţie de Implementare a Programului "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei - Infrastructură Municipală Faza II", în valoare de 5 milioane de euro, din care 3.000.000 Euro reprezintă împrumut şi 2.000.000 Euro reprezintă contribuţie financiară, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţulul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget /                   ,

SC2011-


REFERAT

privind aprobarea Acordului Subsidiar de împrumut și Finanțare între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara

Cartierele istorice Cetate, Io se fin și Fabric caracterizează imaginea orașului, cu peste 14.000 de clădiri construite înainte de 1945. Lipsa lucrărilor de reabilitare și de modernizare din ultimele decenii au dus la o degradare avansată a acestor clădiri, multe aflându-se chiar în pericol de a se prăbuși. Acest fapt reprezintă o piedică pentru dezvoltarea economică a orașului și o scădere a calității vieții în oraș, multe dintre ele necesitând intervenții imediate.

Totodată, clădirile istorice ale Timișoarei reprezintă un patrimoniu de importanță națională și internațională., fațadele acestora fund de utilitate publică. O caracteristică de ordin socio-economic a proprietarilor acestor imobile este faptul că aceștia nu dispun de mijloacele financiare necesare reabilitării și întreținerii corespunzătoare a clădirilor de valoare istorică.

Tocmai din acest motiv, încă din anul 2006, Primăria Municipiului Timișoara, cu sprijinul Guvernului German, a luat inițiativa implementării unui amplu program de sprijin a proprietarilor de monumente istorice pentru reabilitarea clădirilor lor. In perioada 2006-2010, în colaborare cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), Primăria Municipiului Timișoara a derulat proiectul „Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara”, care a reprezentat componenta de asistență tehnică a programului de sprijin oferit de Guvernul German. Cunoștințele tehnice și experiența dobândite în acest proiect vor fi utilizate pentru implementarea componentei de asistență financiară a programului de sprijin, prin intermediul proiectului finanțat de Banca Germană pentru Dezvoltare (KfW), „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei- Infrastructură Municipală faza II”. Bugetul total al proiectului este de 5.000.000 euro, din care 3.000.000 euro reprezintă un împrumut pe o perioada de 30 de ani, iar 2.000.000 euro reprezintă contribuție financiara nerambusabila a Guvernului German.

Acordul de împrumut și Finanțare semnat între Banca Germană pentru Dezvoltare (KfW), Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara a fost aprobat prin HCL 61/26.02.2008, iar Parlamentul României, prin Legea 229/2010, a ratificat Acordul de împrumut și Finanțare dintre KFW, Frankfurt pe Main (KFW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului).

Conform prevederilor art. 2.1 din Acordul de împrumut și Finanțare semnat între Banca Germană pentru Dezvoltare(KIW), Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara, “împrumutatul va direcționa împrumutul și contribuția financiară către Agenția de Executare a Programului (Municipiul Timișoara), printr-un Acord Subsidiar de împrumut și Finanțare in termenii și condițiile stabilite mai departe în articolele 4.2 și 4.4”

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

1. Aprobarea Acordului Subsidiar de împrumut și Finanțare între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara, în calitate de Agenție de implementare a Programului „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei-Infrastructură Municipală Faza II”, în valoare de 5 milioane de euro, din care 3.000.000 Euro reprezintă împrumut și 2.000.000 Euro reprezintă contribuție financiară.

Director executiv Direcția Economică

Ec. Smaranda Harnicii

Șef Serviciul Buget

Ec. Steliana Staneiu