Hotărârea nr. 171/2011

171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2012
Hotararea Consiliului Local 171/31.05.2011
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.IF 2011 / 5052&12.05.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - Domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata - Titlul IX;
Avand in vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, modificata - Titlul IX;
In temeiul Hotarârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2012, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2012;
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,75 %;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte la 5%;
d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,5 %;
e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.
Art. 2: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2012, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2012 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificaţie de 10%.
Art. 3: Majorarea anuală aplicată impozitului pe clădire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2012, se stabileşte de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la 20%."
Art. 4: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 300 de lei în cazul persoanelor juridice.
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice.
Art. 5: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2012, precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 6: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu, acordate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara pentru anul 2012, sunt reglementate in Anexa nr. 3.
Art.7: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2012 pentru montarea şi punerea în funcţiune panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.
Art. 8: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 5.
Art. 9: Anexele nr. 1- 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 10: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2012.
Art. 11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara, Institutia Arhitectului Sef, Direcţia Patrimoniu, Directia Tehnica, Direcţia de Mediu, , Serviciul Administrare Fond Funciar şi Compartimentul Arhivă din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 12: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Politiei Locale ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Compartimentului Arhivă;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA nr. 4 la H.C.L. nr. /   .05.2011

ANEXA

rivind procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2012 pentru montarea și punerea în funcțiune panouri sau instalații solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice

 • 1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu pentru anul 2012, în cazul în care aceștia realizează următoarele lucrări:

 • - Montarea și punerea în funcțiune de instalații panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor;

 • - Montarea și punerea în funcțiune de panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice;

Se va solicita Autorizație de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție.

Nu se acordă această facilitate beneficiarilor Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme, finanțate de către Ministerul Mediului și Pădurilor prin AFM.

 • 2. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2012.

 • 3. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăși cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2012.

 • 4. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu, dovedită prin cartea de identitate/buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuința de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

 • 5. După terminarea lucrării, persoanele fizice care solicită scutirea trebuie să depună la Primăria Municipiului Timișoara - Direcția de Mediu - Serviciul Avize Mediu Urban și următoarele documente justificative:

 • - copiile de pe facturi și chitanțele fiscale;

 • - copiile actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu;

 • - copia Autorizației de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile;

 • - fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor;

 • 6. Consilierii Serviciului Avize Mediu Urban - Direcția de Mediu vor verifica la fața locului realizarea investiției și funcționarea acesteia, după care se va încheia un document de constatare la fața locului. Consilierii Serviciului Avize Mediu Urban vor întocmi și un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilităților fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant și va fi transmis Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

 • 7. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidențele fiscale cu rămășițe. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

 • 8. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2012, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara pe baza documentului de constatare și / Referatului întocmit de către Direcția de Mediu - Serviciul Avige Mediu Urban.

VICEPRIMAR,

ADRIAN ORZA I

x'                                                       /

DIRECTOR EXECUTIV QIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVCIU AVIZE MEDIU URBAN, VASILE ClUPA               ADRIAN BERE - SEMEREDI

Anexa nr. 2_______________________

Procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată

Art.1 - (1) Pentru anul fiscal 2012, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăși impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuință de domiciliu, următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară

 • b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

(2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” și „b” nu dețin mai multe proprietăți în afara celei de domiciliu. Nu se încadrează în prevederile alin.(1) spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, chiar dacă spațiul respectiv se află la aceeași adresă cu locuința de domiciliu.

Art.2 - (1) Pentru anul fiscal 2012, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinței de domiciliu, în condițiile prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre.

(2) Nu se încadrează în prevederile alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu.

Art.3 - În cazul persoanelor care dețin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în condițiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplinește condițiile precizate la art.1 și 2 din prezenta anexă, și doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 - Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentelejustificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acestuia.

Art.5 - Cererea va cuprinde :

 • -   elementele de identificare a solicitantului

 • -   elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea

 • -   natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea.

Art.6 - (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente:

 • - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

 • - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare)

 • - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salariu net, cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin)

- declarație pe propria răspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizează alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligația să prezinte o adeverință de la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Administrația Financiară Timișoara în acest sens.

Art.7 - Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 - Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzută la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele Primariei cu debite restante.

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.10 - Persoanele fizice beneficiare ale scutirilor, respectiv ale reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe, vor fi obligate ca, in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Municipiului Timisoara ADRIAN BODO

-Anexa nr. 1

La HCL NR.____________________

1. Impozitul asupra mijloacelor de transport pe apă

Tipul taxei

Nivelul pentru anul 2012 Impozit - lei -

Art. 263 alin. (7) pct. 4 - Nave de agrement

964

2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor -cap. V-

Tipul taxei

Nivelul pentru anul 2012

Art. 267 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban :

Taxa -lei-

a) până la 150 m2 inclusiv

5

b) între 151 și 250 itf inclusiv

6

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

8

d) între 501 și 750 itf inclusiv

10

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

12

f) peste 1.000 m2

12 + 0,01 lei/mp. pentru fiecare mp. care depaseste suprafata de 1.000 mp.

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

7 lei pentru fiecare mp afectat

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

7 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

11 pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene

13

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

8

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice in mediul urban

69

Art. 268 alin. (1A1) Viza anuala pentru autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice

50% din cuantumul taxei de autorizare

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

17

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

28 lei

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător diferențiat pe produse:

- grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru

68

boabe, alte cereale ;

 • -   mazare boabe, fasole boabe, alte leguminoase pentru boabe ;

 • -   plante textile

 • -   floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia boabe, alte plante uleioase;

 • -   sfecla de zahar, tutun, alte plante pentru alte industrializari ;

 • -   cartofi;

 • -   plante medicinale si aromatice ;

 • -   tomate, ardei, vinete, varza, conopida, castraveti-cultivate in camp, solarii si sere

 • -   pepeni verzi si galbeni ;

 • -   plante de nutret ;

 • -   flori cultivate in sere si solarii (garoafe, trandafiri, gerbera, frezia etc.)

 • -   plante ornamentale si dendrologice;

 • -   fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la distante aproximativ normale pe rand si intre randuri ;

 • -   struguri din plantatiile viticole;

 • -   material săditor de pomi fructiferi și arbuști fructiferi;

 • -   rasaduri de legume si flori;

 • -   lapte, branza, smantana si alte produse lactate;

 • -   miere de albine, propolis, laptisor de matca si alte produse apicole ;

 • -   ciuperci cultivate;

 • -   muraturi;

 • -   carne;

 • -   bovine, porcine, ovine și caprine, cabaline;

 • -   iepuri;

 • -   păsări din toate speciile (găini, gâște, rațe, curci, etc.);

 • -   morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, hrean;

 • -   ceapa, praz, usturoi;

 • -   ridichi de vara si de iarna;

 • -   sfecla rosie;

 • -   brocoli ;

 • -   andive;

 • -   dovleci, dovlecei;

 • -    gulii;

 • -   fasole verde, mazare verde;

 • -   struguri de viță din curte sau gradina;

 • -   capsuni ;

44

 • -   fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti;

 • -   arpagic;

 • -   seminte de legume si flori;

 • -   oua;

14

 • -   salata, spanac, măcriș;

 • -   ridichi de luna;

 • -   marar, cimbru, tarhon, leustean, busuioc, sparanghel;

8

 • -   frunze de patrunjel si telina;

 • -   flori de gradina (lalele, narcise, zambile, crizanteme, trandafiri, gladiole etc.)

Art. 268 alin (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

1. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica, care au o suprafata pana la 50 mp

 • 2. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica care au o suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp

 • 3. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica care au o suprafata mai mare de 100 mp.

300 lei

500 lei

700 lei

Nota : In cazul in care producătorul solicita eliberarea certificatului de producător pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs.

Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa.

3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - cap. VI

Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :

 • a)  in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 • b)  in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

lei/mp sau fractiune de mp.

28

20

4. Impozitul pe spectacole - cap. VII

Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă :         lei/mp.

a) în cazul videotecilor                                   0,2

b) în cazul discotecilor                                   0,4

5. Alte Taxe locale -cap. X-

Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice

1. taxa pentru depozitarea de materiale

lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

2 a. taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioșcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote

2 b. taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare

 • 3. taxa pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerțului pe terasele sezoniere

 • 4.  Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate

 • 5.  Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de afișaj proprietate a PMT amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara

 • 6.  Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanți)

 • 7.  Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare

3 lei in zona A

2 lei in celelalte zone

3 lei în zona A

2 lei în celelalte zone

 • - 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august

 • - 1 leu/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie

 • - 0,5 lei/mp/zi pentru lunile

ianuarie,          februarie,

noiembrie, decembrie

0,25 lei/mp/zi

1,5 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

DIRECTOR EXECUTIV Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara ADRIAN BODO


R O M Â N I A Județul Timis Municipiul Timișoara


Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

APROBAT

Nr.                           PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 in Municipiul Timisoara

În conformitate cu prevederile art.292 alin.(1) și (2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.”

Arătăm ca, prin HG nr. 956/2009 au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, astfel, prin coroborarea acestui act normativ cu prevederile art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 aceste valori sunt aplicabile si in anul fiscal 2012.

Pentru anul fiscal 2012, s-a propus majorarea impozitului pe clădire datorat de persoanele juridice cu 20%. Majorarea propusa respecta prevederilor art. 287 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, conform căruia:

„Nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, cu excepția taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) și la art. 295 alin. (11) lit. b)-d). ”

In baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliul local are competenta sa stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa, stabilirea altor taxe locale tinand cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286 din Codul fiscal modificat si completat.

De asemenea, prin codul fiscal persoanele care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj in scop de reclama si publicitate nu sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la serviciile de specialitate, organul competent sa instituie in sarcina contribuabililor aceasta obligatie fiind consiliul local. In conditiile in care legea nu stabileste un termen de depunere a declaratiilor anuale, prin aceeasi hotarare se va stabili si termenul de depunere a acestora.

În conformitate cu prevederile art.282 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. Potrivit art.30 din Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabilește anual.

Având în vedere intenția Primăriei Municipiului Timișoara de a realiza Strategia și Planul de acțiune privind schimbările climatice, necesitatea reducerii gazelor cu efect de seră (GES) - în special a celor produse prin activități antropice, precum și promovarea utilizării de către cetățeni a sistemelor care folosesc energiile regenerabile, pentru stimularea contribuabililor persoane fizice care montează și pun în funcțiune astfel de instalații s-a considerat oportuna mentinerea facilităților fiscale, constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri în proporție de 100% pentru anul fiscal de referință.

Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale, precum si nivelul taxelor speciale au fost inaintate Directiei Fiscale in calitate de initiator al Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 de catre compartimentele de specilitate care administreaza aceste impozite si taxe prin adresele anexate in copie si care fac parte integranta din prezentul referat. (Directia Patrimoniu - Biroul Autorizare Publicitate si Comert - adresa nr. IF2011-4654/11.05.2011, Directia Patrimoniu - Biroul Autorizare Publicitate si Comert - adresa nr. IF2011-4654/10.05.2011, Directia de Mediu - Serviciul Avize Mediu Urban - adresa nr. E22011-013096/09.05.2011/IF2011-4654/09.05.2011, Institutia Arhitectului Sef - Biroul Dezvoltare Urbana si Avizare PUZ/PUD - adresa nr. IF2011-4654/05.05.2011, Directia Patrimoniu - Serviciul Administrare Patrimoniu - Baze Sportive Biroul Tehnic - adresa nr. IF2011-4654/11.04.2011, Institutia Arhitectului Sef - Biroul Dezvoltare Urbana si Avizare PUZ/PUD - adresa nr. IF2011-4654/11.05.2011, Directia Tehnica - adresa nr. IF2011-4654/10.05.2011, Compartiment Arhiva - adresa nr. IF2011-4654/10.05.2011, Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru - adresa nr. IF2011-4654/05.05.2011, Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru -adresa nr. IF2011-4654/10.05.2011, Serviciul Administrare Fond Funciar - adresa nr. IF2011-4654/09.05.2011 )

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

 • 1. Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2012;

 • b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabilește la 0,75 %;

 • c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, se stabilește la 5%;

 • d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabilește la 1,5 %;

 • e) cota taxei pentru servicii de reclama și publicitate se stabilește la 3%;

 • f) cota taxei hoteliere se stabilește la 1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unitățile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.

 • 2. Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie 2012, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2012 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificație de 10%.

 • 3. Majorarea anuală aplicată impozitului pe clădire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2012, se stabilește de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, la 20%.

 • 4. (1) Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public, are obligația să depună o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al consiliului local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desființării, după caz, a panoului, afișajului sau structurii de afișaj.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează astfel:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei în cazul persoanelor fizice, și de la 240 la 960 lei în cazul persoanelor juridice.

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 240 lei la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, și, de la 960 la 2400 lei în cazul persoanelor juridice.

 • 5. Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilități fiscale în anul 2012, precum si procedura și condițiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 • 6. Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu, acordate de Consiliul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2012, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

 • 7. Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2012 pentru montarea și punerea în funcțiune panouri sau instalații solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.

 • 8. Taxele speciale propuse a fi instituite prin prezentul referat și cuantumul acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 5.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO

Vizat juridic Mirela Lasuschevici

IF2011-4654/08.06. 2011

K‘u ?uncn-Jarncnf indus)


Anexa 3

LA HCL NR.


AX/ J3f. O'S.^Q//

Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2012

Contribuabilii persoane fizice, incluzând aici și persoanele cu domiciliul în străinătate care dețin în proprietate clădiri pe raza municipiului Timișoara, pentru prima clădire dobândită în proprietate, determinată cronologic, dacă persoana respectivă efectuează la această clădire lucrările menționate mai jos, precum și persoanele care-și au domiciliul într-un imobil care nu este proprietatea lor, pentru prima clădire pe care o dobândesc în proprietate, determinată, de asemenea, cronologic, dacă efectuează la această clădire lucrările menționate mai jos, și Asociațiile de proprietari pot beneficia de scutire de impozit datorat pentru locuința de domiciliu, proporțional cu efortul financiar al contribuabilului, în cazul în care aceștia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2012) să realizeze următoarele lucrări:

 • - înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan;

 • - înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă sau refacerea acoperișurilor vechi tip șarpantă;

 • - izolații termice și hidro la fațade și terasele imobilelor;

 • - refacerea fațadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe fațade și înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor și astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluții tehnice cât și refacerea fațadelor unde există tencuială și ornamente.

Scutirea se acordă în proporție de 100% pentru acei contribuabili care au realizat si finanțat lucrarea de reabilitare exclusiv din surse proprii, și în proporție de 20% pentru acei contribuabili care au realizat si finanțat lucrarea de reabilitare prin intermediul programelor guvernamentale, potrivit cărora o parte din investiție este finanțată din bugetele locale, județene sau de stat, după caz.

Se va solicita Autorizație de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție precum și pentru înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpanta și izolare termică fațade. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2012.

Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăși cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2012.

Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu, certificată de copia buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuința de domiciliu sau de reședința, se înțelege locuința situata la adresa înscrisa în actele de identitate ale membrilor de familie sau după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

B d . Constantin Diaconovici L o g a , n r . 1 ,


3 0 0 0 3 0, t e I / t a x m 2“5“5—4 0 8 3 4~T


e-mail:lnstitutiaarhitectuluisefgpHmariatm.ro, internet:www.prîmariatm.ro

După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea trebuie să depună documente justificative: copii de pe facturi și chitanțe fiscale, copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu, copie autorizație de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile, iar pentru Asociațiile de proprietari extras de carte funciară în extenso, în copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociația de Proprietari, semnat și ștampilat de către administrator precum și fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor.

Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidențele fiscale cu rămășițe. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2012, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara pe baza referatului întocmit de către Instituția Arhitectului Șef.

ARHITECTyȘEF,

Arh. Cipri/i SiUru CĂDARIU

/ / f

întocmit,

Ing. Simina DUMITRAȘCU


Red./dact. S.P., 2 ex.

Anexa ihr. 5

Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2012

Nn Crt.

Denumirea taxei speciale

Nivelul taxei speciale -Iei-

Denumirea compartiment de specialitate care preste serviciul taxabil

ilui

iza

1.

Taxa cazare Vila Bistra

15 lei/noapte + TVA - pentru angajat» PMT

20 lei/noapte 4- TVA - pentru consilierii locali

20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate

Direcția Patrimoniu-

Serviciul Administrare Patrimoniu - Baze Sport

ive

2.

Taxa imprimat

6 Bei

Direcția Patrimoniu Biroul Autorizare Publiciti Comerț

de si

3.

Cost autOcolant

10 Iei

Direcția Patrimoniu Biroul Autorizare Publicits Comerț

Lite si

4,

Taxa artificii

2Q0 lei/min.

Direcția Patrimoniu Biroul Autorizare Publicit: Comerț

Lite si

5.

Taxa urgenta eliberare acte - in termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv ziua depunerii

- in cazul persoanelor fizice si juridice: 100 lei/act

Toate seviciile si compartimentele de specia din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara serviciilor și direcțiilor < personalitate juridica afla subordinea Primarulu Municipiului Timișoara s;

Consiliului Local

itate

si

m

te în

iu a

6.

Taxa permise de intervenție, avize, predare amplasament și spargere

450 Bei

Direcția Tehnică

7.

Taxă eliberare aviz de principiu protecția mediului

50 lei

Direcția de Mediu Serviciul Avize Mediu Ur

ban

8.

Taxa eliberare planuri de situatie-persoane fizice si juridice în regim de urgență

9.

Taxa emitere Harta Municipiului Timișoara, P.U.G., PAT., în regim de urgență

10.

Taxă imprimare nomenclator stradal și parte scrisa P.U.G./P.U.Z./P.L.D.

11.

Taxa eliberare proces-verbal de vecinătăți persoane fizice/juridice si proces-verbal de vecinătăți conform HG nr. 834/1991

12.

Taxa autorizație de functionare/nefunctionare pentru întabulare/radiere construcții

13.

Taxa emitere adeverințe teren intravilan

14.

Abonament G.LS. - consultare Banca de Date

15.

Taxa căutare acte in arhiva

16.

Taxa eliberare copii documente

17.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta - in termen de 7 zile lucrătoare

18.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgență - in termen de 7 zile lucrătoare

24 lei

Instituția Arhitectului Șe

Serviciul Banca de Dat Urbană și Cadastru

f-e

125 lei

Instituția Arhitectului Șe Serviciul Banca de Dat Urbană și Cadastru

t-

Format A4 color - 4 lei / fila

Format A4 alb-negru - 2 lei / fila

Format A3 color - 5 Iei / fila

Format A3 alb-negru - 4 lei / fila

Instituția Arhitectului St Serviciul Banca de Dat Urbana si Cadastru

f-

î

 • a)     pana la 1000 mp inclusiv: 20 lei

 • b)     peste 1000 mp: 20 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depășește suprafața de 1000 mp

Instituția Arhitectului Se Serviciul Banca de Dat Urbana si Cadastru

•f -

200 lei

Instituția Arhitectului Se Serviciul Banca de Dat Urbana si Cadastru

f -

e

IN REGIM NORMAL: 25 Iei

TAXA DE URGENTA este de 50 lei + contravaloarea adeverinței

Instituția Arhitectului St Serviciul Banca de Dat Urbana si Cadastru

f-

e

6 luni - 600 lei

12 luni - 1000 lei

Instituția Arhitectului Si Serviciul Banca de Dat Urbana si Cadastru

d-

e

30 lei /doc,

Compartiment arhivă

Format A4 - 5 lei/filă

Format A3-10 lei/filă

Compartiment arhivă

500

Instituția Arhitectului Ș Serviciul Autorizare și Co Construcții, Biroul de Dezvoltare Urbana si Avi FUZ,PUD

ef itrol

care

1000 + 100% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 250.000 euro

1000 + 50% din cuantumul taxei de

Instituția Arhitectului ț Serviciul Autorizare și Co Construcții

ef ntrol

2

19.

Taxa eliberare informații

1. taxa pentru eliberare planșe

2.. taxa pentru eliberare parte scrisa

20.

Taxa pentru aviz plan de eliminare a deșeurilor

21.

Taxa înscriere la examenul de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobile

22.

Taxa de autorizare a persoanelor juridice pentru desfășurarea activitatii de administrare imobile

23.

Țaxa pentru desfășurarea activităților economice

24.

Viza anuala pentru activitățile economice ce fac obiectul Legii nr. □50/2002, altele decât cele de alimentație publica

25.

Taxa pentru eliberarea autorizației de transport pentru transportul public local, de mărfuri în regim contractual și de persoane prin curse regulate Cu tramvaie și troleibuze (valabil 5 ani)

2i

Taxa pentru eliberarea autorizației de transport (de orice tip)

27.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport pentru transportul public local de:

- mărfuri în regim contractual, transport public local de mărfuri cu

autorizare pentru investiții cuprinse intre 250,001 euro - 2.000.000 euro

1000 -i- 25% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 2,000.000 euro

10/pag

Instituția Arhitectului Șef Serviciul Autorizare și Coniro Construcții

50

Direcția de Mediii Serviciul Avize Mediu Urban

10

Direcția Tehnica

60

Direcția Tehnica

69 lei

Direcția Patrimoniu

50% din cuantumul taxei de autorizare

Direcția Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate s

Comerț

i

332 lei

Direcția Tehnică

332 lei

Direcția Tehnică

244 lei

Direcția Tehnică

3

tractoare, remorci sau semiremorci(valabilă 5 ani) - de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere sau transportul public de bunuri sau mărfuri în regim de taxi (valabil 5 ani)

28.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport, pentru transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

29.

Taxa pentru înlocuirea autorizației de transport, a copiei conforme a autorizației de transport sau a licenței de traseu, ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport/intreprinderii, si/sau a persoanei desemnate, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de schimbare a autovehiculului utilizat pentru serviciul de transport

30,

Taxa pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi (valabil 5 ani)

31.

Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională

32.

Taxa de tranzit, pentru vehicule de transport marfă de peste 7,5 tone care tranzitează Municipiul Timișoara, cu excepția persoanelor fizice sau juridice care au domiciliul / sediul pe raza județului Timiș și a vehiculelor care aduc/preiau marfa in/din Municipiul Timișoara și/sau județul Timiș

33.

Taxa pentru eliberarea autorizației de transport pentru transportul public

0 lei

Direcția Tehnică

20% din tariful inițial

Direcția Tehnica

500 lei Duplicat - 250 lei

Direcția Tehnică

50 lei

Direcția Tehnica

200 lei

Direcția Tehnica

0 lei

Direcția Tehnică

4

local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare (valabilă 5 ani)

34.

Taxa de eliberare a avizului pentru aplicarea de înscrisuri si simboluri care reprezintă publicitate pentru terti pe autovehiculele ce efectuează serviciul de transport public de persoane in regim de taxi si in regim de închiriere

36.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului, pentru transportul public de persoane in regim de închiriere (serviciul de închiriere)

36.

Taxa pentru emiterea Avizului de Oportunitate si a Avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism

37.

Taxa pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru planurile urbanistice

38.

Taxa pentru înaintarea documentațiilor Plan Urbanistic ZonalZPlan Urbanistic de Detaliu (PUZ/PUD) in plenul Consiliului Local al municipiului Timișoara

39.

Taxa de urgență pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

40.

Taxa pentru viza anuală pentru unitățile de alimentație publică, altele decât restaurante și baruri

50 lei/autovehicui/an

Direcția Tehnica

244

Direcția Tehnica

100 lei

Instituția Arhitectului Ș Biroul Dezvoltare Urban;

Avizare PUZ/PUD

ef

i și

400 lei

Instituția Arhitectului Ș

ef

100

Instituția Arhitectului Ș Biroul Dezvoltare Urban;

Avizare PUZ/PUD

ef

i și

50

Instituția Arhitectului Ș Serviciul Banca de Dat Urbana si Cadastru

ef

e

500 lei

Instituția Arhitectului Ș Serviciul Banca de Dat Urbana si Cadastru

ef

e

5

Nota: I. Taxa de urgenta, prevăzută Ia per. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili, cu excepția celor pentru care in anexa 5 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgență, și se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajații cu atribuții în eliberarea acestora.

II. Referitor la taxa pentru eliberarea certificatului de performanță energetică, având în vedere art. 16, alin (1) din Normele metodologice privind performanța energetică a clădirilor, certificatul de performanță energetică valabil 10 ani de la data emiterii, se elaborează prin grija investitorului/proprietarului pentru clădirile care se construiesc sau sunt vândute sau închiriate cu respectarea legislației în vigoare. Pentru clădirile de locuit unifamiliale și apartamentele din blocurile de locuințe pentru care se încheie contracte de vânzare-cumpărare sau de închiriere, prevederile acestor norme se aplică începând cu data de 01,01.2011.

HI. Procedura privind administrarea taxei de tranzit, prevăzută la pct. 47 din tabelul de mai sus, a fost aprobata prinHCLnr. 445/2009.