Hotărârea nr. 170/2011

170/31.05.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2011
Hotararea Consiliului Local 170/31.05.2011
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 10782 / 19.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile art.36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Martie 2011"- Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 martie 2011" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 martie 2011" - Anexa nr.3, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

31032011


Pag. î -lei-

Capi-[Sub- Pa-|Gru- Ar- Ali-toi j capi- ra~ pa i ti- ne-tol graf'T’iiJu coi ar

Denumire indicator

Prevederi     1

î a iiua ie aprobate !a finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare.

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Incasa ri     !

realizate

Stingeri pe

Drepturi

rotai, din care:

din anii      ț din anul

rute cai          ș constatate

decât încasați

de încasat

precedent!

curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001 02

0002

0003

0004

0005

0102

01

0300 02

0302

18

0402

01

04

0500 02

0502

TOTAL VENITURLBUGET LOCAL

1. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALF3

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

AL 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

IMPOZIT PE PROFIT

Impozit pe profit de lti agenții economici

A 1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

IMPOZIT PE VENIT

Impozitul pe veniturile cin transferul proprietăților imobiliare clin patrimoniul personal

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru ecliiiibrarea bugetelor locale

Al .1 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI

604.960.7 30

506,135.070

476.540,710

250,690.880

376.280

876.2 80

376.280

248,025.520

3.450.320

3.450.320

245.475.200

244.570.200

896.(100

889.080

! 89.329.920

175.096.5A)

] 67.614.330

101.998.600

700.000

700.000

700.000

ț 0 1.076.330

1.362.580

1.362 580

99.7 1 3.751)

99.489.75(1

22‘LOOO

222.270

254.073.661

234.307.861

1 93.449,479

64.887.130

684.153

684.153

684.153

64.014.977

1.572.227

1 572.227

62.4M750

62.213.301

229449

188.000

130.253.613

124.833.689

94.907.474

123.820.048

Ș 09.474.172 98.542.1105

64.837.130

684.153

684.' 53

684.153

64.014.977

1.572.227

1.572.227

62.442.750

62.213.301

229.449

1 88.'100

163.315,993

149.539.591

139,939.994

64.887. i 30

684.153

684.153

684.153

64,014.977

1.572.227

1.572.227

62.442.750

62.2 i 3.30!

229.449

iSS.OOO

90.757.668

34.768.270

53,509.435

Capitol

Subcapitol

Pa-

graf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator


A                           B


Prevederi b ugetare anuale aprobare la finele perioadei de raportare

1


Prevederi ba getarc trimestriale cumulate


0502

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

889.080

222.270

50

Alte impozite pe venit, profit si

cistiguri din capital

889.080

222.270

0600 02

A2. IMPOZIT PE SALARII

0602

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

02

Cote defalcate din impozitul pe salarii

0700

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

80.713.300

25.920.050

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

80.713.300

25.920.050

01

impozit si taxa pe clădiri

66.712.130

21.678.880

01

Impozit pe clădiri de la persoane

01

fizice

16.867.520

0.216.880

02

Impozit si taxa pe clădiri de la

02

persoane juridice

49.844,610

12.462.000

02

Impozit st taxa pe teren

8.049.530

2.753.260

01

Impozit pe terenuri de ia persoane

01

fizice

3.524.400

! .582.000

02

Impozit si taxa pc teren de la persoane

02

juridice

4.287.280

■ .071.820

03

Impozitul pe terenul extravilan

237.760

09.440

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

5.802.840

î .450.7 ÎO

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

148.800

37.200

1000 02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

144.401.160

39.530.360

1 102

SUME DEFALCATE DIN TVA

1 17.645.000

29 7,6.660

02

Sume defalcate dm taxa pe valoarea

Pa«. 2

Drepturi constatate

locașuri

realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii

p recedenti

din anul

curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

] SS.Ml'i

100.000

100.000

188.000

i 08.000

188.000

27.476

27.476

27.476

27.476

27.476

27.476

27.476

27.476

27.476

67.6S4.62t)

65.S27.277

1.857.343

35.767.714

31.916.906

67.6S4.62O

65. £27.277

1.857.343

35.767.714

31.916.906

56.721444

56.72 i .429

15

29.930.891

26.790.553

15.520.305

15.823.650

-30.3.345

11.993.321

3.526.984

4i.201.139

40.097.779

303.360

1 7.937.570

23.263.569

9.127.771

9.091.165

36.606

4.016.101

5.111.670

5.677.806

5.677.778

28

2.282.125

3.395.681

3.289.526

3.294.292

-3.766

■ 57i5i7

i.7 Î5.9S9

160.439

120.095

40.344

160.439

1.805.666

1.805.666

1.805.666

29.739

14 68 3

15.056

15.056

14.683

60.550.243

20.797.502

31.752.741

38.985.140

21.565.103

27.612.(142

27.612.042

27.612.042

- Iei~


Capi-rol

Sub-capiul

Pa-

ra-graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne-

ar

Denumire indicator

Prevederi      |

bugetare anuale aprobate la Unele perioadei dc raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale

cumulate

A

B

1

2

1102

adaugata pentru finanțarea cheltuie-

Iilor descentralizate la nivelul

comunelor.oraselor. municipiilor

sectoarelor si Municipiului București

l 17370.000

29.649.660

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

ada.uga.ta pentru echilibrarea bugetelor

locale

275.000

67.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

i .033.050

259.000

07

Taxe hoteliere

1.033.050

2.59.000

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

528.720

132.720

01

Impozit pe spectacole

■ SX.050

47.050

50

Alte taxe pe servicii specifice

MO.670

85.670

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1VITAT1

25.2X4.300

9.421.980

02

Impozit pe mijloacele de transport

19 ovs.2yo

7.777.840

01

Impozit pe mijloacele dc transpun

01

deținute dc persoane fizice*)

10.Ș53./40

5.715.840

02

impozit pe mijloace de transport

02

deținute persoane de juridice*)

X.224.040

2.062.000

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

■ 1 1.070

50.00C

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurare de activitaii

a.094.140

ș .594.1 4(

3

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Totul, clin care:

di ii anii

precedent!

din anul

realizate

curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

27.545.042

27.545.042

27.545.042

67.000

67.000

67.000

507.842

409.076

08.766

08.766

409.076

507.842

40*1.076

98.766

98.766

409.076

626.76!

574.383

52.378

52.378

574.383

626.76!

574.383

52.378

52.378

2? M.Dcb

3i.K03.548

27.814.043

3.9X^7.555

i 1.221.954

20.581.644

30.857.182

27.808.724

3.048 .45 8

i 0.28'1.857

20.576.325

27.706.534

27.808.724

-12.190

7.220.209

20.576.325

3.O6O.64K

3.060.648

.1.060.648

446.4 ■ 6

5.319

ya i .DO?

94 1 097

5.3 1 9

- lei-


Cap,-

U)J

Sub-

capi-

toi

Pa-

ra-graf

Gru-

Titlu

A r-îî-col

Aii-

nC“

ar

i Prevederi

Prevederi . bugetare trimestriale cu mulate

Denumire indicator

Uugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

A

B

1

2

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

645.370

165.370

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

645.370

165.370

50

Alte impozite si taxe

645.370

[65.370

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

29.504.360

7.4S2.16O

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.165! .250

4.292.370

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

17.135.410

4.2S4.160

05

Venituri din concesiuni si închirieri

17.135.410

4.2S4.160

3 102

VENITURI DIN DOBÂNZI

32.S40

11.210

03

Alte venituri din dobânzi

32.S40

ii.210

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

12.426.1 10

3.ÎS9.790

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTFVTTATI

235.400

59.300

OS

Venituri din prestări de servicii

200

200

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

235.050

5T950

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, impuiaiji si despăgubim

15(1

150

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

2.539A2O

710.000

02

Taxe extrajudiciare de timbra

2.530.320

710.000

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

S.S4X.440

2.2 IR 040

01

Venituri din amenzi si alte sanctmni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

S .S27.21.10

2.206.S00

02

Penalitati pentru nedepunere sau

depunere cu întârziere declarației

■tic impozite si taxe

200

200

-lei-

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe

Drepturi

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

rea Uzate

alte, cai

decât incasari

constatate

de Încasat

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

300.010

255.219

44.791

300.010

300.010

25.5.2:9

44,791

300.010

300.010

255.2 i 9

44.791

300.010

40.858.382

29.926.215

Î0.932.167

9.599.597

31.258.785

36.423.848

29.880.159

6.543.689

5.2! i.: 19

31.212.729

36.418.273

29.880.159

6.538.1 te

5.205.544

3L2 \2J29

36.418.273

29.880.159

6.538.1 te

5.205.544

31.2 32.729

5.575

5.575

5.575

5.575

5.575

5.575

4.434.534

46.056

4.388.478

4.388.478

46.056

68.370

68.370

68.370

200

200

200

62.317

62.317

62.3! 7

5.853

5.853

5.853

538.609

538.609

538.609

538.609

538.609

538.609

3.038.466

46.056

2.992.410

2.992.410

46.056

3.025.951

34.29!

.(S60

2.991.660

34.291

12.515

1 1.765

"50

750

! 1.765

Capi-

Sub-

Pa-

Gr li-

Ar-'Au-

toi

capi-

ra-

pa /

ri- ț ne-

Denumire incit e a io r

toi

graf

Titlu

cot af


A                             B


Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare


3502 50

3602

06

50

3702 03


04

3900 02

3902

03

07


10

4100 02

4200

Î4202

16


Alte amenzi, penalitait si confiscări

DIVERSE VENITURI

21.040

802.450

1 1.040

202.450

Taxe speciale

Alte venituri

802.450

202.450

Varsuminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului locaI(cu semnul rmnits)

-69.388.570

-17.706.590

Varsammte din secțiunea de funcționare

69.388.570

17.7(16 590

11. VENITURI DIN CAPITAL

521.680

521.680

VENITURI DIN VALORIEICAREA UNOR BUNURI

521.680

521.680

Veniîut'i din vanzarea locuințelor construite din fonduri ie statului

467.710

467. U)

Venituri din vanzarea unor bunuri apaninind domeniului privat al statului sau al unitarilor adminisirativ-teri torta le

17.880

17.880

Depozite speciale pentru construcții de loc unite

36.(190

36.090

IV. SUBVENȚII

14.824.000

11.137.960

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.824.000

ÎL: 37.960

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

i 4.824.(100

1 l. ■ 37.960

Subvenții dc la bugetul dc stat către bugetele locale pentru finanțarea in vestit! i lor in santiiaie

Subvenții de la bugetul de stat către

(A l .000


- ici-

Drepturi constatate

încasări î

Stingeri pe

Drept u ri

Total, din care:

din anii

precedent!

din anul

curent

realizate

uite cili

tlcciil in cil surî

constatate de încasat

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

789.089

789.089

789.089

529.057

529.057

529.057

260.032

260.032

260.032

•8.691.728

•8.691.728

-8.691.728

8.691.72$

$.691.728

8.691 .728

7.560.934

5.4 19.924

2.141.010

1.571.5.36

5.989.348

7.560.934

5.419.924

2.141.010

1.571 - 536

5.489.398

5 1 7.4f)9

517.409

517.409

6 9574; 3

54 19.924

1.5.37.489

968.015

5.989.398

•$6 i 1 2

86.112

86.1 12

1 1.16$. 1 63

1 1.168.163

1 1 .168.163

li.16$.163

H.168.16.3

H .168.163

1 1.168.163

1 1.1 68.163

■ 1.16$. 163

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

toi jcapi- ra- pa. / t:i- netul graf Titlu col ;n

Denumire Indicator

A

B

1

7

4202      01

01

01

34

41

4502

01

01

01

02

02

03

02

01

01

03

07

01

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in. sanatate Subvenții pentru compensare;! creșterilor neprevizionale ale preturilor la combustibili

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalztrea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

SUME PRIMITE DE LA UELALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

Fondul european de Dezvoltare Regionala

Stime primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite m contul pîaiuor efectuate in anii anteriori

Prcfi nani arc

Fondul Social European

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Pre fi nan tare

Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderare

Sume primite m contul plăților

641.000

W.123.000

4.060.000

S3.479.9S0

7S.514.410

7S.514.410

2. S41.700

2.S4I.70C)

107.300

i 0.1 23.0(10

1.014.960

2.573.740

ț .3S4.2S0

1.3S4.2S0

LIS9.460

l. i S9.460

Pag. 6     - iei-

Drepturi constatate

Incasari     1

realizate     i

Stingeri pe alte caî

decât încasări

Drepturi constatate de incasa!

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

! 1). 1 23.(300

10.123.000

10.123.000

98.163

98.163

98. î 63

947.000

947.000

947.000

! .020.70 3

1.036.703

1.036.703

856.469

856.469

856.469

i 150

1.150

1.150

855.3 i D

855.319

855.319

180.234

130.234

1SD.234

180.274

180.234

180.234

Pag. 7


- lei-


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alt-toi capi- ra- pa / li-   ne

tul graf. Titlu col ut

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi , bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepții ri constatate de ineasat

Total.

din care:

din anii

precedent!

din anul

curent

A

15

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502       01

î 5

01

01

efectuate in anul curent

Programe Comunitare finamatc in perioada 2007-2013

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

] (17.300

2.(110.57(1

2.0 i 6. S70


PRIAJAR '      V/\

DR.ING. GHÎOJ^G^E ^LUHA;4d'U


DIRECTOR ECONOMIC


EC.SMARANDA H^RACICUȘEF SERVICIU BUGET

EC. STELIANA STANCIU


TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31032011

Pag. 1        - lei-

Capi-i >ub- Pa-

Gru- 1 Ar-

ML

Credite de

Credite bugetare

Angaja mente bugetare

Angaja m.enle

legale

Plăti efectuare

Angajamente

j to! 1 graf

i 1

i

Titlu; col

ut.

Denumire indicator

anuale aprobate Ia finele peri riad ci tic raportare

tri mas triale cumulate

legale de plarii

Cheltuieli

efective

L

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

5100 02

5102

01

03

5402

10

50

5502

6000 02

6102

03

04

05

6500 02

6502

03

01

02

04

01

02

03

TOTAL CHELTUIELI

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTORITATi PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

Autoritari executive si Legislative

Autoritari executive

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanei or

Alte servicii publice generale

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

Partea ILa APARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL.A

Ordine publica

Poiitțe comunitara

Proiecție civila si proiecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmililara}

Partea IILa CHELTUIELI 5OCIAL-CULTLRALE

iNVATAMANT

Invatannini preșcolar si primar

invatamarii preșcolar

Invuiamam primar

Invalamam secundar

Invaramam secundar inferior

In va ta tu a: 11 secundar superior

Invaiamant profesional

609.673.600

<53.637.980 12.669.080 12.669.080 12.669.080

1.968.900

1.(>5 ; .050

3:7.250

27.000.000

; ț .29: .8 I 0

: 0.787.1 20

504.690

1 .17.925.160 șa 968.800 18.798.900 36.169 900

68.419.28(1

8.218. OM)

1 94.042.790

1 8.755.960

i 1.360.200

I ! .360.200

I 1.360.200

1.066.010

1.051.000

13.0! 0

6.329.75(1

3.624.600

3.624.600

3.160.700

3.160.700

463.900

72.733. 63.1

4!. 150.160

17.864.481

6.426.881

! 1.437.600

). 4 16.650

1 4 USA ȘJU

1.822 391)

162.257.081

11.748.442

8.115.398

8415.398

8. Ș 15.398

873.9 30

869.766

4.1 64

2.759.1 14

2.392.510

2.392.5 10

2.379 (106

2.379.006

i 3.504

65.477.749

18.676.979

1 "3 80.870

10.997.748

21.248.123

590.738

19.0 ț 7.607

1.639.778

161.832 086

7.692.614

7.692.614

873 930

S69.7(,(,

2.390.299

2.190.299

2.379.006

2.379.01)6

1 1.293

18.676.979

17 380 870

6.383.122

1 0.997.748

21.248.123

59(1.718

19.01 7.6(17

1 639 778

i47.i47.687

i l .325.658

7.692.614

7.692.614

7.692.614 873.930

869.766

2.266.189

2.266. i 89 2.254.896 2.25A896

ț 0.997.'AS

19.998.609 590 738

i 7 768 093

14.684.399

124.: 10

129.! 10

124.1 10

124.Î 10

5 540.912

! 2-M.51U

1 .249 nil

i 249 519

125.191.202

12.033.025

9.008.338

9.008.338

9.008.338

374.299

369.766

4.533

2.650.388

2.471.467

2.471.467 au? 6 77

29.(90

58.501.130

38.797.251

17 997.394

6.3 59.395

20.739.802

627.468

18367.69.1

1 7-!464()

08

01

6702

03

04

04

06

05

01

03

03


cu paturi

Spirale generale

Serv-cii de sanatate publica

CULTURA. RECREERE Si RELIGIE

Servicii culturale

1 lisiituli: publice de spectacole si concerte

! Case ce cultura

ț Servicii recreative si sportive

ț Socri

i m.trctincrc grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement


ASIGURARi SI ASISTENTA SOCIALA


:sicma sociala in caz dc boli


Asistenta sociala in caz de invaliditate

As-sîema suciala pentru famihe si

copii

Cresc

Prevenirea excluderii sociale

Aii’ior social

i Cantine de aii.ilor social

I Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor


Pag. 2        - Iei-

Credite de

Credite bugetare

Angaismen te

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

.Au gaj umaitc legale

de piatif

Cheltuieli      |

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale, cum ii late

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

4Sa.74O

92.2'JG

47.986

47.0X6

47.986

60.057

i T.GRO.AGO

4.546.730

2.307.565

2.307.565

2.307.565

i.942.279

ț 1.488.300

3.009.850

880.885

SX0.XX5

SSO.KX?

5,32.430

■ : 488.300

3.009.850

880.885

8S0.885

880.885

532.430

5.533 !W

1.536.880

1.426.680

1.426.680

1.426.680

1.4O9.S49

56.1 10.970

i 4.765.3 50

13.921.382

i 3.921.382

■2..728.S90

1.192.492

9.488.83.3

i

16.646.930

4.310.450

3.496.508

3.496.508

3.439.956

56.552

3.477.264

1 3. t LJ6.(?5O

3.764.420

2.966.075

2.966.075

2.909.523

56.552

3.016.294

3.44'J 0X0

546.030

530.443

530.433

530.433

460.970

30.OX j .140

10.272.000

] 0.406.874

io 406.874

9.270.934

1. i 35 040

5.993.569

AȘ794 i (J

3.480.000

3.369.261

3.369.261

3.369.26 j

3.369.261

34.20 1.730

6.702.000

7.037.613

7.037.M 3

5.9(11.673

2.024.3 08

jtfl.WO

182.900

18,000

3 S.000

i 8.000

18.000

37.721.510

■2.271.170

10.571.823

10.571.823

7.472.917

3.09X.906

8.274.765

i

6.577.70U

2.072.420

2.478.545

2 478 545

1.826.155

652.390

i .OXO.SS5

6.577 "l}i>

2.072.420

2.478.545

2.47S.5-1Ș

1.826.155

652.390

i .oso.sx?

2.870 100

SI 6.290

956.589

0?6 5S9

679.559

277 030

846.837

■ .320. OS 0

316.930

304.920

304.920

30 A 930

298 231

1 8.71 5.6: p

8.607.170

6.7 3 5.63 a

6.735.634

5(^.7 AX

2 168.886

5.053 277

i7.O3S.25O

7.x 2 5.700

6.221.908

6.221 .908

4.053.022

2.168.886

4.603.620

;.6X(?5n0

7X1.380

51 3.726

51 3.726

AziL) <557


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Denumire, indicator

Credite de

; Ck?1-

pa ■

L]-

nc-

angli j 13 m ent

: rol

1

gr a f

) itiu

eol

ar


A                                    B                                    1


6R02

7000 02


Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE


PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE


7002

03

01

30

05

01

06

50


7402

05

01

02

02

S000 02

8102

06

8302

I

j 8402

I

i


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Locuințe

Dezveli a rea sistemului de locuințe

Alte cheliuiei: in domeniul locuințelor

AEmeniare cu apa si amenaiari hidrotehnice

Alimenture ci; apa

1 iluminat public si electrificări rurale

i .Alte serxicii in domeniile locuințelor,

i serviciilor si dezvoltării comunale

j PROTECȚIA MEDIULUI

Salubritate st gestiunea deșeurilor

Salubritate

Colectarea, tratarea st distrugerea

deșeurilor

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

Energie termica

AGRICULTURA. SILVICULTURA.

Si VANATOARE

Agricultura

ț Akc cheltuieli m domeniul agriculturii

TRANSPORTURI

L riirisporl rutier

Drumuri si noduri

Transport in comun


Credite bugetare

anuale

aprobate hi fi neie

perioadei de raportare

trimestriale

cimi ula te

2

3

8.234.030

458.360

108.3 15.990

36,285.9! 0

91.09 3.3 5U

31.278.680

2.705.290

1.764.970

1.594.600

279.970

1.1 10.690

l .485.000

19.397.980

: L“ 15.830

19.397.980

: !.7;5.83O

i 4.762.6X9

6.2! 1.390

54.227.400

i L586.490

17.222.640

5.007.230

1 7.222.640

5.007.230

9.229.890

3.292.220

7.992.750

1.715.000

i 77.6^9.5X0

62.642.7 ;O

78.524. HjO

27.773.000

7 s. 52-0 00

2 7.773.000

229.! 00

62 500

229. HJO

62.560

2794 00

62.500

9S.S%.3X0

34.807.2 -0

91.333 500

32.9 i6.490

^.3<M.2GO

7’0.630

22.678 ; 40

■ 3.OX6.X2O


Angajamente ț bugetare


4

96. 1 35

29.y67.72.]

24.y60.A91

ț. 51 1.157

26.3 19

L484.8.38

8.495.926

S.495.926

5 .027. i 45

9.826.263

5.007.230

5.007.230

3.292.230

l .7 1 5.000

52.770.659

25223.000

25.223.000

55.843

27.49t.S16

27.49l.S16

■ 1.170 094


Angajamente |

legale I


96.! 35:

29.S67.72t

24.S60.49i

1.511.157

26.3 ș 9

1.484.838

8.495.926

8.495.920

5.027 145

9.826 263

5.007.230

5.007230

3.292.230

1.715.000

52.770.659

25.223.000

25.223.00027.49] .8 | o

27.49 ] .81 6


i 1 1 "0.09-:


Plăti

’ectuute

Angajamente

legale

tfe platii

Cheltuieli

efective

6

7=5-6

8

95.5 3 5

600

95.535

25.S35.9tj?

4 031.854

i5.818.5J i

2O.X95.OO?

3.965.486

î !. 149.381

860.214

650.943

4.504.054

£33.895

650.943

4.504.054

7.2 I 1.973

1.283.953

2.305.883

7.21 1 .973

1.283 953

2.305.883

4 ] A? rjxy

NXO 056

2..362.OI7

X.675.729

1 150.534

i .977.427

4.440.902

66.328

4.664430

4.940.902

66.32S

4.669.130

3 227 076

65 !>a

3.31 1.573

1.713.826

1 ; 7^

47.7 83.090

36.565.069

24.523 .Opt!

70(>.0()0

1£.463.5 87

24.523.000

700 000

18.463.Ș87

55.843

57 44?

55.843

57.443

55.843

57.443

23.204.253

4.28“ 563

18.044.434

2;.204.253

4 2X7 ^6 s

18.044.439

1 1 4 70.094

l 3.403 ir 3


Pag. 4        - lei-

Cnpț-; Sub-! F:î- ;Crn- i Ar- i Alî-i                                                            i

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

1

Angajamente 1

, - !           - 1                        ; 1 I _

Lth :           I a- ?      ; j n-     uv-

rol i grufi Tirhi i col i ar

i                                 ș i                                  j

Denumire i n d ic a t o r

Credue de angajament

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

Trimestriale

cumulate

Angniii mente

lc«ale

Plan

efectuate

legii ie de phHit

ChejtHjeh

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8402      03

50

9,802

9902

Străzi

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

EXCEDENT

DEFICIT

6-1.26; .160

7.562.SS0

•i.7l2.S7(J

18.459.040

l .890.720

-4.7 12.870

16.321.722

16.321.722

i 6. ! CiS.3ț;6

-16.168.306

4.641.366

1 6.1 68.306

TOTAL JUDEȚ


DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

31032011


Capi-

Sub-i Pa-

Gru-

Ar- i Aii-

toi

capi-ț ra-

pa/

lI-1" : 11C-

toi igraf

i

Titlu

col ț ar

___________________________________________i________________________________________

A

5002

01

10

10

01

10

01 01

10

01 02

10

01 03

10

0 i 04

10

01 05

10

01 06

10

01 OS

10

01 09

10

01 10

10

01 11

10

01 12

10

01 13

10

01   16

10

01 30

10

03

10

03 01

10

03 02

10

03 03

10

03 04

10

03 05


Denumire indicator


B

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salaritde in bani

Salarii de baza

Salari: de meri:

(ndemnizuiic de conducere

Sper de vechime

Sporuri pentru conditi: de munca

Ahe sporuri

Fond de premii

Fond pentru pnsiur ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora hidemniziuii plante mior persoane din afara unitatii

Indeinmzaiii de delegare

Alocați- pentru iocuimc

Alte drepturi saiariale in bani

Contribuții

Coniribuui de asigurări sociale de stai

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de

oiirribu 1 ■; de usiuurari pentru accidente de mutica si bob proles-onale

Prime de asigurare viata plutite


Credite de a n gaj it m cu!'

Ciochie bugetare

Angajamente

bugetare

I

Angajamente | legale

anuali’ aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

2

3

4

5

MW.67? .600

= 94.042.790

162.257.081

J6I.S32.0^6

513.517.660

1 04.1 61.400

[44.010.21 1

143.5X5.216

i 02.1 53.991)

41.3X1.740

36.951.013

36.950.253

I26.353.9()(.)

32.0X0.620

24.093.6X6

29.042.926

103.467.370

24.64 l .067

22.746.007

22.746.007

:.901.6SiJ

(Wo.șjto

652.446

652.496

2.X00

LI i 3.855

X12.12X

X12.12S

116.990

6X450

5S.647

5X 647

2.574.T5O

694.965

39S.513

39S.513

1.759.Ultl

713.631

665.972

665.972

6.X55.X5O

2. ■63.[30

1.967. [56

1.967.156

i 32.300

10.760

1.457

697

25O-OCHJ

■16.5S7

46.5E7

-6.5S7

4.715.130

1 .XX7.595

ț .744.723

1 744.723

35 .SOO.l.W

4. 'Ol 4 70

7.857.327

7.X57 327

26.775.5 ■ 0

6.906.323

5.929.379

5.020 379

705.240

l X l .5X2

L37.39X

137 398

6.764.970

1.760.4 i 5

1.477.345

1 477.395

2 1

Z0.K03

61.692

6! ,h92Credite bugetare

anu aie          trimestriale

aprobate la        cumulate


Angaja mente bugetare


Angaja meu te legale


Hali

efectuate
de angajator pentru angajați


10

03

06

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

07

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01

20

03

02

20

04

20

04

01

20

04

02

20

04

04

20

05

20

05

01

Contribuții pentru conced:

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

furnituri de birou

Materiale pentru curate:

încălzit, iluminat si fort;

I ransport

Posta, iciecomumcalti, radio, tv.

Alte bunuri si servicii pentru

Hrana pentru oameni

Hran

Medicamente si materiale sanitare

Medicamen:

Materiale sanitare

Dezinfectant i


:r funcțional


.p;


perioadei de raportare

2                  3

6.450

.366.597

68.654.61 0

■7.455.850


25.80(1

1.313.890

: 68.832,21 (J

28.775.570

588.200

517.760

8.025.430

2.272.850

382.170

291.650

136.170

i.57 1.050

2.472.060

1 2.51 8.230

14.861.530

î. 187.460

1.1 73.460

14.000

918.130

910.320

4.780

3.030

575.980

50.500
1 56.571

35 070

651.330

654.810

7.1 19.214

4.243.200

609420

596.4 30

12.990

284.880

282.320
4

5

6

7=5-6

8

5.738

5 738

5.738

5.815

61.007.522

66.58.3.556

53.5:6.377

7.06".] 79

42.987.174

1(1.127.7^5

15.874.854

15.346.371

52 X .4X3

14.441.115

143 456

135.606

97.737

37.869

148.09 ■

i 34 61 1

134.61 1

79.15.8

55.4 5,5

9fv82h

6.918.635

6.89(1.435

fi.K4X.5SJy

4] .836

8.880.098

1.295.521

1.293 394

1.250.175

43.2 19

426 122

103.185

j U3.O3O

85.987

17.049

]L)

727161;

5l).776

25.680

34.096

25.3X5

32J44

32 144

28.483

3 661

22.253

533.434

524.48 5

514.77!

9.710

9 54 435

624.336

624.336

544.905

79.431

492.W

6.269.804

6. <177.035

5.870.876

206.3 59

3.3 2 X K X

114^ 20)

i

41)4. i 7V

404. i 74

401.714

2.465

362 553

VJ j. I %

3"H ?J6

388.731

2.465

326.606

■ 2      3

:2 983

^2.^X3

35 947

15L73<)

15: 730

151.72!

y

2 ] y 9 ] 0

t 5 ț .426

1 ? 1.42(2

i 5 ■ .425

1

2 ț 8.1 84

304

3ou

s

i 1 64

562

260.058

2 59.689

25 7. 5 3

1 .736

i 19.227

Șa ()49

3“ ().19

37.(14 9

98 5oCredite anuale      !

aprobate la    ț

finele perioadei de raportare


20

05

0.3

20

05

30

20

06

20

06

01

20

06

02

20

09

20

I 1

20

1 2

20

13

20

12.

20

i 5

20

25

20

30

20

30

01

20

30

02

20

30

03

20

30

04

20

30

30

30

30

0!

30

01

01

30

01

02

Deplasam in stramatate

Materials de laborator

docitmcttîarc

Pn

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Reclama si publicitate


5500

519.W)

1.! 05JSt)

l.i.DOSO

M.000

,5>t)

29.71D'uruituri si armament de natura


xc pentru armata


in acțiuni in reprezentarea


Șșu.’iio

120.266.590

ZÂ’tjtl

MJ.tiSn

! 559.(t2()

; 1 ff. ț 9 i .490 27.000.000 23 AM 3.a 20

■ o.rox.o >o


bugetare

Angajamente

An gaj a mente

Pluti

Angajamente

Cheltuieli

trimestriale

legale

cumulate

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7=5-6

8

3.200

2.700

2.700

2.6^}

1

371.020

220.309

219.940

218.205

1.735

20.650

568.160

1 91.564

188.042

187.872

170

235.524

542.540

181.320

177.972

1 77.802

170

225.450

25.620

10.244

10.070

1 0.070

10.074

90

90

90

-2

4S

10

16.120

8.983

7.222

7.222

6.1 09

4.000

1.300

1.300

1.300

s .300

95.430

9.758

8.^68

N.3 j ■

557

104.090

9K.4 6 >

98.463

3r^76

56.941

2.262

206.900

139.4 81

102.446

■62.37;

7^

101.576

44.64 3.750

40.470.872

40.343.464

34.388 417

5/J 5 5.047

25.588.097

7.300

420

420

420

4 579

131.500

4. i 7 i

3.999

3

4.563

33.800

9.338

9.338

lJ.33K

2 6.64 ;

1.222.4(10

l .2 î S.079

1218 079

764.HO

253 969

61)0.344

43.246.750

.19.238.864

39.1 i 1.628

33.4 ț CI.ȘSO

5.701.078

24.862.97(1

6.329.750

2.759.1 14

2.759 !|2

2.759.1 1-

2.650.388

5.526.000

2.487.631

2.487.63 1

2.4X7 ^3 i

2.37S.%?

3.526.000

2.487.

2.487.631

2.48“ 631

2.378.905

Pag. 8


- Ici-


Capitol

Sub-capi-wi

Pa-

r*i-gfiif

Grupa / Titlu

Ar- AII-ti- I n e-col i ar

i

Denumire indicator

A

B


țăraniale

30 02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

30 02 02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

30 02 03

Dobânzi aferente creditelor externe

garantate si sau directe

subi mp ni mutate

30 03

Alte dobânzi

30 03 05

Dobânzi ta oneratitiiule de leasing

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40 03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

dc pret si ittnf

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 01

3 ranslerun curente

51 01 01

Transferuri către instituții publice

51   02

Transferuri de capital

51 02 12

Franstcrun pentru finanțarea investi

țiilor la stniale

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56 01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

56 01 01

Finanțarea naționala*!

56 01 02

Finanțarea externa nerambursabiia

56 02

Programe din. Fondul Social European (FSE)


Credite de nn gaj ii meni

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente i legale

ti miale

aprobate ia finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cum ula te

1

2

3

4

5

6.245.370

2.000,000

2.709.660

303.750

303.750

303.750

2.405.9’0

1.246.920

500.00(1

271.483

2" 2.4^3

L24(i.92O

500.000

271.483

27 : J..S3

50 123.00(1

38.123.000

36.239.774

36 234 774

50.123.000

38.123.000

36.239.774

36.239.774

2.56^.0(10

55.3.000

364.766

369.766

L423.900

553.000

364.766

369.766

L423.OOO

553.000

364.766

369.766

64 î .000

64 ■ .001?

844 66 420

2.532.140

L .060.401

1 .060.401

74.200.85(1

L 342.730

265 .aia

2h5.424

3G.209.i5G

623.220

51 .'40

51.140

4S.*-Aj ■ .700

7 ș q ș i o

214.2^4

2 [ 4.2S71

2.84! nat

] !K9.-60

794.477

-94.97-


Plat!

efectuate

Angajamente

legale

de plani

Cheltuieli

efective

fi

7=5-6

8

271.48.3

27! .483

27L4S3

35.539.774

700.000

29.470.96!

35.539.774

700.000

24.479.96 i

369 766

369.766

369.766

369.766

369.766

369.766

1.060.401

588.125

51.! 40

8.032

214.284

8. 032

744.477

Stt) (}9 3


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-i

rol

T capi-

ru-

pa /

Tic-i

îtd

graf

Titlu

col

nt |


ii


56

02

01

56

02

02

56

02

03

56

07

56

07

0!

56

07

02

56

07

03

56

15

56

ș 5

01

56

i 5

02

57

02

57

02

01

57

02

02

Alte prograi

nermada 2007-2013

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Cheltuieli neciigibilc

59


externa neramburi


CHE


59 01      i Burse

59 02      I Ajutoare pentru daune provocate de

ea Iu ni stai: naturale

59 17 Despăgubiri cjvile

  • 70         CHELTUIELI DE CAPITAL

7!         TITLUL X ACTIVE NEEINAXCIARE

  • 71   01        Active fixe


71   01 03


Construciii

Mașini, echipamente si mliloaee de

transport

Mobilier, aparaiara birotica si alte


- lef

Pag. 9

Credite de n ngajament

Credite bugetare

Angaja mente bugetare

-Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli      ț

efective

aînraic aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale emilul a te

1

2

3

-t

5

6

7=5-6

8

394.390

141.4(4)

78.300

78.300

78.300

59 94 b

2.3 85.070

1.010.000

716.677

716.677

7 i 6.677

52U.147

62.240

38.000

107.300

13.950

9(1.670

2.080

2.01 6.570

nb3. i K()

1 .653.300

17.l63.fH0

5. .'3A 561)

5 258.024

5.258.024

2.407.623

2.850 401

3.034.754

17.163.040

5.3 34.5 W)

5 258.024

5.258.024

2.407.(125

2.850.40!

3.034 75-1

lft.9i 3. (MO

5.2IO.OOO

5.1 34.3 UI

5.134.310

2.263 .W)

2.850.401

2.847. ras

250.000

■ 24.500

123.2=4

123.714

123.714

137 606

1.5 15 000

1.252 500

364.507

364 328

364.328

■77.223

7(H\0(>0

477.500

334.432

.334.432

3 34.432

147.327

450.000

450.000

3h5.000

3 h5 .tjtjt)

3<J. = 05

29.

29.8 9b

29.89b

71 93b.

22.94 Lî 40

i ~ i 7 b 705

1 4.176 705

i 0.175.255

-i no i .450

7.825 son

73 030 680

22.94 LI 40

14 176.705

14. ’ 76.705

iO.i75.255

4 001.450

7 825.

1.3.1M6.0 89

22.94 LI 4()

14.! 7b.705

14. i 76.705

10. ■ 75.255

4.001 .450

7.82"ă - 4

54.504 fli()

iO.dOO 970

: 1.2(D.04|

i 1.200 041

7.-195.07 [

3.7 1 4.870

1 40 1.13

3.250. i 50

704.600

20.075

20.078

20 078

273 S-;.


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

TOj

capi-

ra-

pa /

îi-

ne-

toi

graf

Titlu

col

ar

A

71 01 30

79

81

81 01

81 01 05

81 02

81 0201

81   02 05

84

85

85 01

85 01 01

85 01 02

5100 02

! 51(12

01

10

10 01

active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații

ctipi tale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursat! de credite externe

Rambursați de credite aferente datoriei pubbcc externe locale

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite iittente garantate

Rambursări de credite aterenle datorie: publice interne locale

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plan efectuate ni arm precedenti st recuperate in. anul curent

Pinii efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent ISF)

Piati electuate in anii precedent! si recuperate sn anul curent (SD)

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTORITAT! PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Chehmeii salariate in bam

7S4. ț un

l 5.397.7.K)

22.219.260

22.21 9.260

5.979.0 1(1

5.979.0L}

16.240.250

5.S40.250

î 0.400.00(1

63.637.910}

32.669.080

31.4S4.6S0

19.1 S7.000

15.04(1 420

Piîg.lO - lei"

bugetare

Angaj a mente

bugera re

.Angaja mente legale

Phni efectuate

Ajî ga j anieu re legale

de phiti!

Cheltuieli

efective

i’“îrrs es triale c u in u 1 a (e

3

4

5

6

7=5-6

8

208.290

! 10 670

1 ] 04,70

1 10.670

61420

5.427.2SO

! 6

2436.016

2.540.436

2S6.58U

7 ?4f.).75(l

6.940.250

4.1 00.000

4.100.000

4.100.000

6 940.250

4.1 00.000

-i.100.000

4.100.000

6.940.7.59

*kî 00.000

4.100.000

4.100.000

2440.250

4. j 00.000

4. ■ 00.000

4.100.000

4.100.000

-29.83?

-29435

-20435

-29 835

-20435

-29.83 5

-29.835

-20435

-29.835

-28.9.89

-28.9.89

-28.989

446

i -S.755.460

1 1 748.4‘:2

I 1.325.65S

i 1.325.658

12.03 3.025

1 1.360.200

’ 5.398

7.692.614

7.692.6! 4

9.00S.33S

10.491.160

“4 41 850

7.217.066

7 217.066

8.646.038

4.777.-^60

3 7^S.Of)5

3.747 245

3.797.2^ 5

7. b 8 (■!.<■/6

.'.“51490

2.'4“44

2.04{1 254

2.946.254

2 907 78-1

Capi-i Sub-; Pa-

Gru-ț Ar- i Aii-

De n ir mire indica lor

Credite de lhj gaj anienr

Credite

, i rol ; capi-

mi

grai

Ti tiu

col j ;H

.1............

anuale aprobare bt 11 nele perioadei de raportare

B

1

2

10 01 01

10 01 05

10 01 06

10 01 09

10 01 12

10 01   13

10 03

\ 0 03 01

10 03 02

10 03 03

10 03 09

10 03 05

• 0 03 06

20

20 01

20 01 01

20 01 02

20 01 03

20 01 04

20 01 05

20 01 06

20 01 00

Salam de baza

Sporuri pcntnt condiții de munca

Alte sporuri

Prima de vacanta

indemnizații plătite unor persoane din

afara urmam

Indemnizații de delegare

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

Contribuții de asigurări de șomaj

Comrtbtiti: de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

Contribuit; pentru concedii si indemnizații

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Eurriituri de birou

.Materiale pentru curățenie încălzit, ilumuiai si forța motrica

Apa. cana! si salubritate

Carburanți st lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, lelecomumcatu. radio, îv.

12.‘»233(!

30.000

! Al ‘j.OiJO

1 ! 63)40

434.S00

47.300

4.146.5S0

3.l07.47i>

Sih.i'JO

22.420

25.KOO

i 00.00(1

■ l A32.6S0

3.206.25(1

liC.țati

63 500

Ș4S.000

72.500

24470

47.000

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamen te

lega ie

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

ele piatir

Cheltuieli

efective

tri 311 cs tj‘3 ni c cumula tc

3

4

5

6

7=5-6

8

3.208.490

2.694.697

2.694.697

2.694.697

2.77(1.509

30.000

24444

24.144

24.iaa

332.250

83.537

y 3.5 3 7

83.537

47.562

68.450

53.647

58.647

58.647

108.700

84.818

84X18

89.306

4.000

1.171

41 1

407

1.025.570

800.991

800.991

S00.99 ]

778.692

758.530

596.1 17

596.1 17

596.1 Î7

588.173

1 5.420

14.368

l-t 36X

: 4.368

14.069

201.630

150.331

1 50.33 ț

150.33 1

146.894

5.540

4.364

.<364

4.364

4.270

0.450

5.738

5.738

5.738

5.815

35.000

30.073

30.073

30.073

[ 9.47 i

5.3-1S.700

3.861.680

3 439.925

3.4 39.925

4.929.0(19

l.5274i(j

1.14(1738

890.1.WJX

890.008

698.009

"'6.000

19.799

11 94 9

1 1.999

32.3 37

36.500

22.947

22 947

22.9^7

2.417

262.000

206.864

178.664

■78.6<w

l 69.59?

32 500

20.861

18.73-t

I 8.73-

13 573

12.470

8.770

8.765

K."(i5

■ ,(?94

2 3.000

i S.722

5.X29

5.829

l 1.291

Cred) re anuale aprobate la

ii n ele perioadei de raportare

2


Credite de un gaj a meni


Capi-

Sub-| Pa- jGru- Ar-

Aii-

wl

capi-; ra- i pa q n-

îol i graf] Titlu \ coi

1 i i

:1F


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Anga ja met) tc legale

Pinii

efect» ate

Angajamente

legale

de plătit

Chcltuich

efective

a mia ie

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

67X.100

331.000

234.277

225.670

225.670

183.082

1.670.540

79?.A>0

60S.498

417.450

4 1 7.450

29.3.050

400.000

900.000

530.3X6

530.351

530.351

454.384

695.! 40

256.090

H3.597

143.597

143.597

208.876

695.140

256.090

143.597

14.3.597

;43.597

208.876

198.600

161.600

25.568

25.199

25.199

4.768

198.600

161.600

25.568

25.199

25 199

4.768

657.800

251.140

140.729

1 37.207

i 37.207

198.444

<127.890

2.36.190

139.105

î 35.757

i 35.757

196.990

30.000

15.000

1.624

! .450

] .450

: .4 5 4

î 0.090

10.000

3.815

2.049

2.049

.3.215

52.200

1 7.700

6.4?8

?.-68

5.468

5.465

542.70(1

195.000

i 36.58]

99.546

09.546

1 j, <1          *

i

5.669.900

2.029.690

1.73 3.908

1.606.500

1.606.500

3.257.754

1

10.000

5.000

421)

420

420

419

ș

4 1 5.9<)()

î 30.000

3.345

3. 173

.3.173

3.737

22.00(1

] 5.000

5.222.000

1 879 690

1 730.143

1.602.007

] .602.907

3 253 598

365.000

365.000

30.165

29.896

29.896

29.896

365.000

366.000

30.165

29

29.896

29.896

1 .1 84.400

569.040

4 75.54.3

475 54 X

475.548

3 6 2.3 {]<)

1.184.400

K(iM.04()

- 75.5^8

475.545

475 545

362.300

14 84 400

47 5,54 x

4 75,?4 x

47 5.54 8

362 300


Capi-Î Suh-| Pate! ț capU ra-

Gni-! Ar-

Tiihi î col

1

A.IÎ-nc-

_

toi

j

J_____________

A


Credite de angajament


Credite

■a nu a ic aprobate la

finele perioadei de raportare


71

01

01 i Construcții

7 î

01

02

Masirj, echipamente si mijloace de

transpun

7]

01

03

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

5402

71

01

30

Alte active fixe ('inclusiv reparații capitale)

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


cheltuieli curente


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


20

01

20

01

01

20

Oi

02

20

Oi

03

20

01

04

20

01

08

20

30

20

02

20

05

20

05

30

20

1 I

20

30

20

30

04

20

30

30

51

Funisluri de birou

Alic bum

tiucu montare


iublicat:i si materiale


ts.240 l.tltN.iW

!                3:7.25(J

î                 3 ț2.45C>

]                  2.000

|                      ; .600

1                      ! .000

600

2.000

305.250

j

i

|

j

;.2oo

700

?00


bugetare

Angajamente

bugeta re

Anguj a meii te kgnie

Plalî

efectuate

Anga ja mente

legale de plătit

CheltuieU

efective

trimes triaje cu ni ula te

3

4

5

6

7-5’6

8

1 06.920

! 06.919

ÎD6.919

106.91 9

1.17!

95.229

8.290

3.255

753.S3O

36S.O29

368.629

262.645

1.066.010

873.930

873.930

873.930

374.299

566.010

373.930

ț '?> <J j

373.930

777 75S

13.01 0

j h4

4. i 04

4. = (14

.3.989

11.800

3.726

3.7 2

3.726

3.80 ■

500

4(S5

665

465

465

400

300

399

344

399

270

268

26?

268

26?

:30

■26

’ 26

: 26

126

500

304

304

304

304

10.000

2 16.1

2.ki4

2. • (>-l

2 230

500

• ■>

18

18

350

250

250

250

350

250

250

25(;

50

310

170

170

; 7f j

17(1

180

: 70

170

170

17(1

■ 30

Capi- Sub-

Pa-

Â- | AH

Lt/l ;

m-

pa /

ii- î riv-

13 eu unii re indicator

rol

. _________________________

gra i

Titlu

coi i at

---i


A                           B


administrației publice


51 01

Transîcrun curente

51 Oi 01

Transferuri către institutnie publice

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71 01

Active fixe

71   01 01

Cens tru ci ii

71   01 03

Mobilier, aparii tura birotica si alic

active corporale

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

01

CHELTUIELI CURENTE

30

TITLUL III DOBÂNZI

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30 01 0!

DobatiZ: aferente datoriei publice

interne directe

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor iniente


'.UMÎ.OOO


h.7'->S.05<)


Dobânzi atcrcnic calorici publice

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori! de credite

03   05 Dobânzi Ia operațiunile de leasing

6000 02


Partea I!-a APARARE: ORDINE PUBLICA SI

bugetare

Aiigaianien te

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

trimestriale

legale

cuinulate

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7=5-6

8

553.(100

369.766

369.766

369.766

369.766

553.000

369.766

369.7(16

369.766

369.766

553.000

369.766

3 <3 ^.7 6(i

364.766

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

544

500.000

500.000

500 000

? 00.0 Or.)

544

500.000

500.000

5(}(}.00()

506.000

544

6.329.750

2.759.1 U

2.759.1 14

2.7?Q. = i 4

2.650.3SK

6.329.750

2.759.1 14

2.759.1 14

2.759.1 l-t

2.650.3SS

6.329.750

2.759.: Î4

2.759.1 i-t

2.759.i =4

2.650.3S?

5.526.000

2.4S".63t

2.4S7.631

2.-157.63 i

2.37S 905

3.526.000

2.4157.63 ș

2.4S7.63J

2.437.63 i

2.37S.905

2.000.000

303.750

303.750

271 .4X3

271.45.3

2 7 1.4X3

771 4X3

500.000

271.4X3

271.45 3

271 ,4X

P."7! .4X5

Sub-


toi ș <țrnf | 'Litiu i col


aprobate l;t finele

perioadei de ra pori a re


6000

6102

01

10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

13

10

03

[ 0

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

OS

TITLU

(..'omn butii


SIGURANȚA NAȚIONALA


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


RENTE


iELTUIELI DE PERSONAL


'u condiții de munca


Contribuții de asigurări sociale de


arați pentru


si boli profesionale


senini concedii si


TITLUL ii BUNURI SI SERVICII


iibri Lianți


i i .291 ,S!0


5.; 50.600


:.600


.0(10


..oo(>


■Soo


15.000


bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pluti

efe crime

Angajamente legale de pinii t

' ' !

Cheltuieli

efective

irimesiri ale cum u In te

3

4

5

6

7=5-6

8

3.024.600

2.392.510

2.5 0.200

2.260. j S9

124. j 10

-1 4-1 T’

3.624.600

2.392.5 1 0

2.300 200

2.260.1

124.1 10

2.47! .467

3.618.600

2.387.01 0

2.384.799

2.260.98!

123.818

2.432.255

1.783.400

1.463.506

1.463.506

j J9X.! 37

65..W

:.462.8 10

t .20 1.400

1.169.960

1.169.969

i.104.591

65.369

i. 145.248

[.260.400

1.143.934

1.143 934

1.078.565

65.360

1.120.[92

26.000

26.000

26.000

26.000

25.030

5.000

26

26

26

16

492.000

293.546

293.546

202.546

3 17.562

3 70.! 50

228.698

22S

22S.69S

239 750

8.900

4.980

4.980

4.980

5.237

02.550

56.703

56 703

5 6.70 3

59.526

5.200

3.1 65

3 [65

3.165

3.318

15.200

9.73 1

1.385.200

923.504

921.293

802.S-Î-4

58.44'1

969.445

235.400

! 58.828

1 56.6 1 7

156.6 17

150.946

33.783

3.500

3.181

3 [81

3.1 K1

[.734

48.000

8.282

hS.2S2

8.282

8.282

[0.000

943

94.3

94 3

!.!?4

23.000

20.1 77

2(1 033

20.033

4.445

10.000

.3.509

S.50y

2.865

14.000

32.5SO

32.234

32.234


20

01

09

20

01

30

20

05

20

05

01

20

05

30

20

06

20

06

01

20

i 1

20

13

20

] 5

20

25

20

30

20

30

03

20

30

04

20

30

30

59


Muniție


deriva


;.ooo


Ă.000


5 000


70.000


armament ele natura


12.3(10


.3 J C).(i()fl


7(1


TITLUL LX ALTE CHELTUIELI


450.00(1


02


daune orovocate de


CHELTUIELI DE CAPITAL


450.00(1


2O.000


20.000


bugetare

Angaja men te bugetare

ABga jamoi ie

legale

PJati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

trimestriale cumulate

3

4

5

6

7=5-6

8

oo.ooo

74.363

74.363

74.363

54.150

16.0(H>

15.743

14.072

■ 4.072

3.244

75.000

59J426

50.X26

50.5.26

105.615

50.000

37.040

37.040

37.040

OS.577

25.000

22.777

22.777

22,777

7.03S

255.000

255.000

5.000

4.63S

4.63S

4.6 3 S

40K

70.000

2.262

I <1.000

l.ooo

1.000

1.000

1.000

434.S00

Ct99.21 2

640 212

640.763

5SA49

700.214

7.300

4.227

4.227

4.227

4.22S

1 50.000

145.647

145.647

S7.24S

55.44 0

I33.S74

577.500

549.

549.2 NS

54 9.2 SS

57 ]. 1 1 2

^50.000

4.50.OOP

6.000

5.500

5.500

5.2OS

202

34.212

6.000

5.500

5.500

5.200

202

39.212

0.000

5.500

5.500

5.2 OS

2<;2

39212

Cspi-i Sub-i Pa- |Cru- 1 Ar- | Alîj

Credite de angajament

Credite

iții i capi-ț ra- ; pa / ; o- ; ne-i toi grafi Titlu 1 col i at

ș   iii

Denumire indicator

.............................1 ■anuale

aprobate Ia

finele perioadei de raportare

A

B

1

2

71 01 OL

71 01 02

71 01 03

7ș 01 30

6500 02

6502

01

10

10 01-

10 01 0!

10 01 02

10 01 03

10 01 04

10 01 05

10 01 06

10 01 i 0

10 01   11

10 01   12

10 01 30

10 03

; 0 03 01

10 03 02

10 03 03

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace tic

transpun

Mobilier, aparatura birotica si alte

active coqtorale

Alte active fixe

( inclusiv reparații capitale)

Partea îll-a CHELTUIELI SOCIA L-CULTURALE iNVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate arin curnid

Fond aferenl pîaiii cu ora

Indemnizații nlatite mior nersoaue din

afara unitaiii

Alte drepturi salariale in bani

Contribuții

Contribuții dc asigurat: sociale de

stai

Centri butii de asigurări de somai

Contribuții de asigurari sociale de

20.0110

6.000

24S.778.240

1 37.425.360

i 37.405.260

106,149.000

82.629.100

70.542.590

ț.080.040

2.440.160

2A8O.O5O

1.759. i 00

1.000

4.325.260

23.7m.400

17.694.1190

Pag. ] 7        - lei-

bugetare

trimestriale cumulate

1

Phiri

efectuate

Angajamente legale de plătit

i

Cheltuieli      Ș

efective

Angajamente

bugetare

Angaja ntente

legale

3

4

_s

6

7-5-6

8

53<J

3 [.594

7.0,ȘX

6.000

5.500

5.500

5.2 OS

292

72.733.610

65.477.749

65477.740

59.936.S37

5.540.912

5S.50.3.130

41.150.360

3 S. 67 6.979

3 S. 676.979

37.427.465

1.249.514

3^.797.253

41.130.260

.1K.666.K37

3S.666.S37

37.4 1 7.323

1.249.514

.3S.767.157

2 6. S 6 7.000

24 707 zi] a

24 707.414

24.707.414

25.927.533

20.706.310

19 354.456

= ij .3 54.436

19.354.436

20.3! 3.6S4

1 6.507.750

15.620.922

15.620.922

i 5.620.922

16.613.662

S2.76 =

77.525

436.560

412.354

4 [2.354

4 ■ 2.3 54

4Î3.7SS

633.410

043.430

643.439

643.439

563.S56

676.230

3S0.777

3 S 0.777

3X0.777

426.3(./l

713.631

665 772

Mi 5.972

6t55 .972

7^6.1 91

500

45- 012

45 013

-5 .9; 2

49^

L6SS.220

1 5S5.960

1.5S5.960

■ .5^5.960

1.009.66S

6.160.690

5 352.97S

5.352.97S

5.352,97 b

5,6 [3.^49

4.563.530

4.022.32-S

- 022.32S

4 122.

4 ^52 iqs

[22.490

95.3 NO

9> 3X(}

....

10

03

04

10

20

03

06

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

07

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

02

20

04

20

04

01

20

04

02

20

05

20

05

03

20

05

3 0

20

00

Contribuții de asigurări pentru

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

TITLUL. [1 BUNURI SI SERVICII

Bunuri

Furnituri dc birou

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa. canal st

Posta, lelecom

inter

mtretmcre si funcționare

Reparații curente

Bunuri ev

Air


accidente de munca si boli profesionale


■anti si lubrifiattti


964.140

27.602.260

14.622Ă50

390.000

390.900

6.716.1 30

2.004.300

197.100

1 S2..310

1 6.000

504.300

■ .530.560


laborator


2 000 ț.000 1.000 4.3.55(1

5 000 îs.550

200


bugetare

Angajamente

Angaja mente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

trimes triaje

legale

cumulate

bugetare

legale

efectuate

de plătii

efective

3

4

5

6

7=5-6

8

1.171 .180

1.005.321

] <105.32:

1.005.321

1.051.503

-15.1 80

44.795

44.795

44.795

44.390

258.310

185.154

1X5 ] 54

1 85 i5^

162.972

12.706.300

12.706.300

12.706.300

i 1.456.786

1.249.514

i 1 974.598

9.212.640

9.2(2.640

9212.640

8.739.049

473.591

10.371.446

98.720

98.720

98.720

60.851

57.869

52.983

99.430

99.430

99.430

j.j. S59

54.871

6 1.006

6.43.3.790

6.4 3.1.7^0

6435.790

6.391.954

41.836

8.412.499

1.230.780

1.230.780

1.230 780

( 188.388

^2 792

870.734

54.820

54.820

54.820

37.771

17.049

22.1 12

38.830

38.830

38 8311

/ .l'*

34.096

4.734

8.400

8.400

8.400

5.?39

2.S6e

5.483

184.380

184.380

184.380

1 75 089

9.29!

167.592

331.590

331.590

331.590

3024 69

29.421

297.853

73 1.900

73 1.900

731.900

527.995

203.905

476.450

2.198.580

2 198.580

2.198.580

1.653.864

544.7 ] fi

949.062

610

6 10

610

6,1}]

9

601

430

430

430

429

1

429

1 80

1 80

180

(72

172

36.700

36.700

36.700

34.0 <4

1.730

i .164

2_7iH)

2.700

2.7(.)0

2.699

1

39.000

G1H1

34.(500

32 265

i 73 5

1 164

90

90

90

42

16

; Cit pi-Ș Sub-i . i i 011 ț c-api-

rol


Pm IGi-u- | Am

1 11" p lî       ii”

grafi Titlu i coi


20 13

20 14

20 25

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA


20 30 04

Ciorii

20 30 30

Alte cbelttueli cu bunuri si servicii

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56 02

Programe din Fondiil Socia: Etiropcao (FSE)

56 02 01

Fimmiarca naîionaia*)

56 02 02

Finanțarea exierna ner;imbursatma

56 02 03

C111 e;uie]i iieeligibiie*)

56 07

Programe Itisirumenm! de .Asistenta pentru

Prcadcrare (3PA)

56 07 01

Finanțarea naționala^

Burse

2.6S0

5(><1.000

500.000

250.000

250.00(1

Wl.OOO

200.000

20 100


CHELTUIELI DE CAPITAL

- Ici-

bugetare

Angajam en ic

Angajamente

Anoaiamente

Plăti

Cheltuieli      |

irlmestriale

] eyalc

cu in ulii te

bugeiu re

legale

efecusn i.e

cie phitit

efective       !

3

4

5

6

7=5-6

8

Ș .400

1 .400

i .400

843

557

S43

.380

91.3S0

91.380

5S).I-HJ4

31.476

50.245

] .JJ00

1.901)

1.900

■ .825

i

1.1 63.000

1.163.000

1.1 63.000

965 694

197.306

599402

! .045 .000

1.045.000

1.04,5.000

65 1.933

i 93.067

540.54 1

1 1S.000 j                  i ■ S.01JU

1 18.000

1 i :.7(t :

4.230

5.6.S6!

W4.460

79-4.9 Ti

794.977

794.977

5.50.093

994.460

794.977

794,977

?4.i>J77

5X0.093

|4 1 .460

7S.300

78.300

7S.3OO

39 446

K53 .<JOU

7 i 6.677

71 (1.(177

520 147

■ 25 000

■ "* 1      ' ii

123.714

i 37 606

225.000

123.7 14

12.3.714

1 23.7! 4

■ 37 606

500

2 2^1.500

123.714

123.714

; 37.606

4)7.500

?3-i,432

334.432

554.432

147 327

;              417.500

3 3-Î.4 3 2

334.012

334.432

147 127

j               2o ;oo

211 H7Ș

20 07.5

20.1176

30 006

NEFINANCLARE


curent iSI)}


10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

13

10


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Chehijidi salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții tic manea

Indemnizații de delegare

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de


Credite de angajament

Credite bugetare

A ngaja merite bugetare

.Angajamente

legale

Pluti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumula ic

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

2(1400

20.100

2(Hns

20.070

20.078

30.096

20. i00

20.100

20.078

20.078

20.078

30.096

20.(00

20.100

20.078

20.078

20.078

1 4.736

12.030

-9.936

-0.036

-9.936

3.327

■9.936:

-9.936

-9.936

-9.9.36

-9.[m

-9.090

-9.090

-9.090

^46

-446

-846

17.020.400

■4.546.730

2.-07 565

2.307.565

2.307.565

i 9*12 ?7Q

14.056 14(.î

3.921 .160

2. ias.407

2.348.4U7

2. Î48.407

i .S2ri.()7S

4.060 000

1.014.960

929.398

929 395

929.398

912.567

3.182.110

70 5.500

736.497

736.497

736.497

736.497

350.110

765.000

710.817

710.817

7■0.8i7

7 UJ 8 5 7

30.000

30.000

25. (NO

25.6S0

25.6NU

2S.h8C;

2.000

500

X77.S90

2! 0.4^0

1923)01

1 42.46]

]Q2 901

U6 070


Capiul

Sub

capi

tol

Pa- î Gru-

Ar

co!

Credite de angaja meni

Credite

ra-’ graf

Titlu

ne-at

D e n u mi r e i n d i c a to r

anuale aprobare Ia finele perioadei de raportare

A

B

1

2

(162.000

IO

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

16.000

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanaraîe

166.000

10

03

04

CMiitributi: de asigurări pentru

accidente de munca s< boii profesionale

6.S5O

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

27.040

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.31 l .020

20

02

Reparam curente

2.479.920

20

04

Medicamente si materiale sanitare

l 77.: 90

20

04

0>

Medicamente

l 77. Î 90

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

123.390

20

06

01

Deplasați interne, detasari. transferan

12.3.390

20

30

Alte cheltuieli

530.520

20

30

30

Alte cheltuieli cn bunuri si servicii

530.520

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE;

64 1.000

51

02

Transferuri dc capital

64 1.000

51

02

12

Transferuri pentru finanțarea investi-

In ier ]a spitale

64 1.000

56

TITLUL VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAME3URSABILE (FENȚ

postaderare

6.044.120

56

0!

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.044.120

56

01

01

Finanțarea naționala* î

i. 462 .-160

56

01

02

rmamarea externa nerambursabila

4 ?K1.660

P:ig,21 -lei-

b ugeiare

Angajamente

Angaja mente

Plăti

A.ngajainente

trimestriale

Cheltuieli

legale

cumulate

bugeta re

legale

efectuare

de plătit

efective

3

4

5

6

7=5-6

8

[ 51.460

149.82(1

149.1520

149.S20

149.X20

4.000

3.555

3.555

3.555

3.555

3X.000

37.9X4

37.9X4

37.9X4

21.153

1.542

1.542

1.54-2

1 542

04.000

1.621.020

SS6.92I

XX6.921

XX 6.921

9 E3.5 ! ■

1.100.000

3X9.6.39

3X9.639

3 3S 9.6 3 9

416.22*;

K.HH'J

K.000

5.130

5.130

5OX.140

497.2X2

497.2X2

497.2S2

407.2S7

5(JN.;9{)

497.2X2

497 2X2

L284.2S0

332. OXX

332.OSS

3 3 2.0 XX

i .2X4.2X0

3 32.OSX

332.0^8

332 UNS

605.210

51 ;40

5i lao

51 140

679.070

2S0.94S

2 8 fi. 94 X

2X0.94X

Capi-I Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

tu! capi-

ra-

pa /

ne-;               Denumire indicator

toi

(

_L

graf

Titlu

col

ai J


70


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL X ACTIVE NEFINAXCIARE


6702


71

71

01

71

01

0!

71

01

02

71

0!

30

01

10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

06

>0

01

08

10

01

10

10

01

12

10

01

13

10

01

16

10

01

30

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

Construcții

transport

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOUAL

Alte sporuri

'ond tic premii

Fond pentru posturi ocupare prin cumul

Alte

Contribuții


ius’v reparații capitale}


Credite de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja meii te

legale

Pian efectuate

.Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

a uitai e aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

2.964.260

625.570

1 59.158

1594 58

159.1 58

■ I 6.20;

2.964.260

625.570

î 59.158

Î59.158

159.158

1 16.201

2.964.260

625.570

i 59 ! 5X

159.158

159.158

1 1 6.20 j

«25.740

347.050

2.000 (100

1(10.000

138.520

178.520

159.158

159.158

159.158

1 16.201

56.1 10.070

' 4.765.350

1 3.921.3X2

13.921.382

12.728.890

1.192.492

9.488.833

49.6 N2.720

1 2.737.350

1 2.651.648

12.651.648

11.459.! 56

1 H2.4lJ2

9.30; .270

11.500.000

2.3 «7.000

2.386.483

2.386.483

2.386.483

2 518 687

9.33 >.530

1.953.140

1.953.135

1.953.135

1.953.135

2.054 721

6.418.540

[ ^74 14K

l .324. i4S

1.324.148

1.324.

1.381.699

556.410

129.318

1 29.3 l S

129.318

127.84 1

4iJ = .9?U

83.285

«3.2X4

83.284

S3.2S4

Sa .557

2.X00

«5.000

15.735

15.735

15.735

15.735

1 5 393

1.202.050

231.930

23 1.930

231.930

23! .930

277 i

73.000

26i.)

260

260

2h(J

1 95

250.000

46.5X7

46.5S"

46.587

46.587

-ISJK7

34 [ X()()

121.875

1 21 .873

121.873

12 J .873

120 618

2.168.470

433.860

43.3 ,?4S

433.348

^33.348

463 966

1.638.650

3 39.23 3

339.233

ț 2,1} *1 7; 1

3 39.233

352.S 1 5

39.409

7.422

7 422

/ .422

7.422

7 60b

409 170

«2.825

82 «24

82.824

82.824


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

A! bl

Toi

Clip;-

nî-

pa /

ii-

1

n oi                   1; cn m i re i n ti   ro r

rol

graf

Titlu

coi

at|


10 03

10 03

20

20 01

20 01

20 Ol

20 01

20 01

20 01

20 01

20 01

20 01

20 01

20 01

20 02

20 03

20 03

20 05

20 05

20 06

20 06

20 06

20 11


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


07 Transpari

08 Posta, telecomunicații, radio, tv, tntente:


funcțional


Reparații curente

Hrana

02 Hrana pentru animale

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30 Alte obiecte de inventar

Deplasau, detasan, transferuri

01 Deplasări interne, delăsări, transferări

02 Deplasări in străinătate

Carii, publicam st materiale


IG

.23        " ioi-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaja mente bugetare

Angajamen te legale

Plafi

efectuate

Angajamente

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

legale de piatit

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

22.790

A 39 3

4.37?

4.393

4.393

4.566

67.460

-j 3

-524

-524

-52.4

13.676

35.006.290

10..331.900

10.331.824

■0.331.829

9.139.337

1.142.492

6 77a 551

1.915.380

564.050

564 04!

564.0-4 1

512.460

51.581

550.4X3

23.180

■2.K7K

12.878

12.878

12.878

10 487

20.700

5.677

5.677

5.677

5.095

582

3.382

ș

3 1 9.200

148.7! 8

■4S.7

! -8.7 ț 8

148.71 8

: 76.761

33.150

9.480

6 W)

9.980

9.791

189

4.4! 6

36.000

1 ]. 1 X L

1 1 . i 8 1

1 1.Î81

11.18!

1? 454

7.340

2.002

2.002

2 002

2.002

2.269

20.000

3.500

3.500

5.5 00

2.700

800

700

1 11.320

.15.050

35.044

3 5.04 9

35.(149

28.233

\

690.000

214.220

2 14.2 i 9

214 219

■64.209

50.010

131.820

i

654.490

120.844

12O.8317

120.837

i 20.837

■7.1.46 ■

185.01)0

i 0. ! 20

10! !2

10.1 12

7.764

2.348

10.122

14.000

12.940

i 22)83

1 2.9X3

12.983

35.44 7

14.000

12 990

12.48 3

i 2.98 3

12.483

35.947

2’7.000

t 34.570

! 34.566

!34 566

1.34.566

217.000

134.570

134.566

] 34.566

134.566

145.000

50.840

50.835

50.835

50.665

1 70

3 7. OSC]

1 20.000

42.220

42.2 i 5

42.215

42.045

170

28.460

25.000

8.620

8.620

K.62O

X.620

X.626


Capi- Sub-ț Pa-jGru- Ar- .Ali-I

Credite de

anguj unient

Credite bugetare

An.g ajamenf.e

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efect ua re

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

,                       - î                                  ■

wi capi-l rA~ pa / *1-

toi îgraf Titlu col   at

._____J______________I___________

Denumi re in ți îcaror

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20 13

20 14

20 30

20 30 01

20 30 02

20 30 04

20 30 30

56

56 01

56 01 01

56 01 02

70

71

71 01

71   01   01

71 01 02

71 01 03

71   01  30

6802

01

10

documentare

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala fFEDR)

Finanțarea naționala*!

Finanțarea externa tterambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active ilxc

(melusiv reparații capitale)

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

i 0.000

6.000

0.500

32.501.410

12.000

2.(100

56.000

32.431.410

3.176.430

3.176.430

558.300

2.61 8.' 30

6.428.250

6.428.250

6.428.250

5.495.690

1.000

93 î .560 37.721.510 37.410.9’0

1 3.7X9.990

70

2.000

5.050

9.552.2 10

27.220

9.524.990

58.450

58.450

18.010

ap uao

1.9X8.000

1.988.000 t .988.000 [ .358 430

f .000

628.570

I 2.27 1.370

i 2.2^i 7 30

61

2.000

9.552.187

27 212

-66.664

-66.664

■66.661

1.269.734

1.269.734

1.269.734

1.269.734

10.571.823

10.590.347

3.682.387

61

2.000

5.044

27.212

9.524.975

-66.66-1

-66.664

-6 6. (4.4

1.269431

1.3.69 73-4

61

2.000

5.044

8.4 i .3.794

24.759

8.3S9.035

-66.664

-66.664

-66.664

1.269.734

1.269.734

1.269.734

1.269.734

7.491.44:

1.1 38.393

2.45.3 ț. 1 35.940

.3.098 91)6

3 I.19X 906

2 000

5.044

6.133.323

4.16(1

759

(.i.lOi.UJi

8 032

1 87.563

187.563

95.746

7.563

40.626

8.271.765-

■■ lei-


Capi-i Sub-tcd 1 capi-i toi

Pa-

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

A

B


Credite de angajament

Credite bugetare         i

Angaj a men te

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

tri mes triale cumulate

Angajamente

bugetn rc

1

2

3

4

5

6

7^5-6

8

1O.S96.S4O

3.552.280

2.906 196

2.906.196

2.906.19(3

2.951.542

5.120.600

1.595.170

1.225.041

1.225.041

1.225.041

1.251.864

179.230

3 K700

35.000

35.000

35.000

29.3 Ș 3

1 1 6.640

14.410

1.868

1.868

: .868

871

9.001)

3.000

2.001

2.00!

2.001

2.200

5.218.000

1.822.000

1.605.396

1.605.396

1.605.396

1 647 >2>

5.000

1.000

248.070

77.560

36.890

36.890

36.840

19.469

2.893.450

962.190

776.19]

776.14 1

776.14!

7K3.273

2.1 72.700

717.91 0

5K7.6S2

587.6S2

587.682

5 $9.669

56.990

20.160

11.510

11.510

1 1.510

12.072

548.510

181.850

142.857

142.857

142.857

146.584

21.300

8.400

3.744

3.344

3.344

4.67 i

93.950

33.870

30.798

30.798

30.798

VI ^77

4.746.3 10

2.327.180

1.773.650

1.773.650

l .525-1 45

24 8.50?

1.221.350

579.530

W.h65

3OK665

305.354

341 1

3 37.9S 3

66.-5 NU

35.120

i l 54u

1 1 594

1 1.594

17.536

31 560

6.640

2 977

2.977

2.977

27.888

298.100

1 82.240

120.713

120.713

120.7:3

121.723

140.300

56.250

32.831

32.83 l

32.193

63$

30.619

96.800

5-1.200

8.237

s .237

X.237

24.714

910.000

15.000

9 606

9 MJ6

9.606

-4226

100.170

25. = 70

20.2-ni

20.244

20.244


Capi-ț Sub-

Pa

ragraf

Gru ■■ pa !

Titlu

ri-

co!

AH'

no at

in ti i uai or

Credite de angajament

Credite bugetare

An gaj a.mente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plinit

Cheltuieli

efective

£01

i capi-toi

j_______

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cu muiate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta. teiecrimunicatii. radio, tv.

in temei

143.330

65.800

46.84*

46 .iS’t’4

46.425

419

43.944

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

37.500

4. 1^4

4 l 6-i

4.164

4.1 66

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si fonetici mire

267.! 10

122.1 10

51.455

5L455

49.201

2.254

47.097

20

02

Reparații curcnie

114.350

34.000

14.500

14.509

14.460

49

i4.427

20

03

Hrana

1.173.460

596.430

39 1.1 96

39 i. 196

388.73 1

2.465

326.606

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.173.460

596.430

39 l.■96

39 !.! 96

388.731

2.465

326 606

20

04

Medicamente si materiale sanitare

43.800

19.5X0

7.52.3

7.52 3

7.523

E (J 43 3

20

04

01

Medicamente

36.990

17.200

7.

7.399

7.399

K S7<J

20

04

02

Materiale samare

3.780

2.350

124

124

i 24

ijkjD

20

04

04

Dezinfectam!

3.030

30

562

20

05

Bunuri tic natura obiectelor ele inventar

40.430

16.500

V H S

.V 3 4$

3.148

7.6$!]

20

05

01

Uniforme si echipament

500

500

20

05

03

Lenjerie si accesorii cie pat

500

500

20

05

30

Alte obiecte de inventar

39.430

15.500

3.148

3.148

3.148

7 680

20

06

Dcptasari. delasan, transferuri

6 (WO

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

8.000

4.000

20

06

02

Deplasări in stramalate

6.000

2.090

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

4.500

i .000

4 74

^74

474

■? d u

20

12

Cfoiisultania si expertiza

8.000

4.000

[. 300

1.300

1.300

l 309

20

13

Pregătire profesionala

23.330

4.330

20

14

Pn.itccna muncii

16.340

7.660

2.039

2.0V)

2.039

1.652

20

30

Alie cheltuieli

2.0X6.750

1.(158.150

1.044.746

1.044.796

802.116

2^2 .CKO

20

30

01

Reclama si publicitate

2.300

2.300

20

30

02

Protocol si reprezentare

a.500

I 500

826

S2{i

826

826

Capi- Sub-] Pa- Gru- Ar- j Alî-

* i                - i                        , T- i

rol capi- ra- pan- i ne-toi graf Tirlu col j ai

Denumire indica tor

Credite de angajament

Credite bugetare

A ngaiamen te bugetare

Angajamente

legale

■ Angajamente

Plăti        !

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale c unui late

eîecniaie

ue jwmr

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20 30 03

20 30 30

56

56 02

56 02 02

56 02 03

56 15

56 15 01

  • 56   15 02

57

  • 57  02

57 02 01

70

71

71 01

71 01 01

71 01 02

71 0! 03

71 01 30

84

Prime de asigurare non-vi atu

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

TITLUL VIO PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul Social European țFSE)

Fi na marca externa ncrumlnirsabiîa

Chlciuieli ncdigibilc*)

Alte programe comun ilare i mantale in

perioada 2007-2013

Finanțare naționala

Finanțarea, externa nerambursabila

TITLUL VEI ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

CI-IELTUI ELI DE CAP [TAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constroctii

XLismt, eclitpamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

.Alte active iixe

(mciusiv reparații capi taie)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlu] XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

3 5..3 80

2.044.570

2.211.570

195.000

1 57.000

3000

2.0’0.570

.363.180

L653.390

16.663.040

1 6.663.040

16.663.040

310.600

310.600

3’0.600

310.600

  • 1 1.500

L042.850

195.000

195.(100

157.000

38.000

5.209.56(1

5.209.560

5.209.560

24.960

24.960

  • 2 A 960

24.960

5.111

1.038.859

5 134.310

5.13A310

5.’34.3’0

l .209

1.209

1.2(1*.’

1.20'1

5.111

1.038.859

5.134.310

5.1.34.310

5.134.310

1.209

[.209

[.209

[ .209

-19.7.33

5.1 11

796.1 79

2.283.909

2.283.909

2.283.9(19

1.209

1.209

: .209

’ .209

2-2.689

2.850.40 l

2.850.40 1

2 850.401

12.413

2.897.1^8

2.897.148

2.897.148

9S.2S9

98.289

98.289

1 S .552

36.53 3

Fag. 28 -lei-

Cups-to!

Sub-

capi

tol

Pa-

ra-graf

Grup-a / Titlu

Ar-' Ali-

I

lyenuiiure indicator

Credite de angajament'

Credite bugetare

Angiij amente

bugetare

Angaja mente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

ti-

COÎ

(leat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

7000 02

7002

85

85

01

20

20

20

20

20

56

56

56

56

70

71

71

7]

71

0!

01

Oi

01

30

30

01

01

01

01

01

01

01

30

30

01

02

01

03

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Pluti efectuare in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SE)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE

LOCUINȚE. SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si iii net ion are

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvidiare

Regionala IFEDR1

Finanțarea naționala*)

Finanțarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mobilier, aparatura birotica si alte

108.3 1 5.990 9t.093.350 42.840.410 25.840.180 6.800.000

6.800.000

1 9.040.! 80 19.040.1 80

17.000.230

17.000.230

3.440.600

13.559.630 26.033.680 26.03 3.680 26.033.680 U. 355.58(1

36.285.9! 0

3 1.278.680

14.888.170

14.888 j 70

5.300.(100

5.300.000

9.588.170

9.588.170

9450.260

9450.260

9450.2 6(1

5.738.870

-19

_l 9

29.S67

2^ .86(1

1 3.5(16

1 3.5h6

4.7] 7

8.849

7 19-

7.194

7. 1 94

733

733

-191

(170

070

((/((

20(1

-19.733 -1 9.73 3 -19 733 29.867.721 24.860.49] 1 3.566.587 13.566.587

A 717. ț 34

8 8-re.453 8.849.453

7. t9.-i.070 7.194.070 7.194.070 -1.935.200

-19.733

-]9.733

-i 9.733

25.835.907

20.895.005

i i.477.589

1 1477.589

4.717.134

4.717.134

6.760455

6.760.455

5.317.582

v 3-15.000

4.031.814

3.965.486

2.088.998

2 088.998

2.088.998

2.088.998

1 876488

l 876488

1.876.488

1 59(1.200

! 5.8i8.51 1

U.Î-19.3S:

6.5S3..ȘUS

2.305.883

2.305.883

4.277465

4.566.033

4.566 (133

4.566.03 3

Capi-

toi

Sub

capitol

graf

Gru- j Ar-

, > ■ pa r i n-

Titlu ] col

j _________________________1_____________________

Ălr

nr,1-

at

Denumire indica tur

A

B


71

01

30

79

8?

81

01

81

01

05

81

02

81

02

01

81

02

05


84


Aiie active fixe

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări ele credite externe

Rambursări de credite aferente daturi ci publice externe liicalc

Rambursat'! de credite mteme

Rambursări de credite interne garantate

Rambursări de credite aferente daturi ei publice interne locale

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


7402


20 30

20 30 30

70

71


Plaiî efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SE) PROTECȚIA MEDIULUI

CHELTUiELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Credite de angajament

r-     i- t

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente legale

Pbiti efecuuî re

An gajamcHle

legale

de plalit

Cheltui eh

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimes triale

cum «late

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

775.900

200.000

=

110.670

110.670

10.365

10.902.200

3.51 1.390

2.MS.200

2.14S.2OO

1.861.9] 2

2S6.2SS

4.493.689

22.2U.26t)

6.940.250

4 >00.000

4.100.000

4.100.000

22.2U.260

(1.940.250

4. >00.000

4.100.000

4.100.000

5.97D.Q! 0

5.979.010

16.240.250

6.940.250

4.100.000

4.100.000

4,100.000

5.840.250

2.N40.250

10.400.000

4.100.000

4_] no. {ion

4.500.000

4.100.000

-1 66

-166

-! 66

-166

-ț 66

-i 66

-■66

-166

- i 66

-Î66

-166

-166

1 7.222 640

5.007.230

5 007.230

5.007.230

4.940.902

66. 32<S

<669 <36

17.222.640

5.007.23(1

5.00? 230

5.<107.230

4.940.902

66.328

4.653 396

17.222.640

5.007.230

5 007.230

5.007.230

4.940.902

66.32S

4.653.396

1 7.222.640

5.007.230

5 00"230

5.007.230

<94<J.LXC

66.32S

4.653 396

17.222.640

5.007 230

f.Otn 230

5.007.230

a. 940.902

66.32S

4.653 39(,


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

tel

capi-

rii“

pa l

ti-

T'                       -

înniciHor

toi

graf

Titlu

col

ii r


71 01 30 Alte active fixe


8000 02

8102

01

40

40 03


56


56 01


56

01

01

56

01

02

70

71

71

01

71

01

Oi

71

01

30

8302

01

ș

10

01

10

01

01


(inclusiv reparam capitale)

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea dil'crentckir de preț si tarif

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European dc [Dezvoltare

Regionala IFF.DR)

Finanțarea naționala*]

Finanțarea externa nerimihursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Co nstruclii

Alte active fixe

(inclusiv reparatn capitale) AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salanale ir, bani

Salarii de baza


Pag.3(1        - leî-

Credite de

Credite bugetare

Angajamente

anuale

trimestriale

Angajamente

.Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

angajament

aprobate la

cumulate

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

linele

perioadei de

raportare

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

15.734

177.649.580

62.642.7 i (}

5 2.7 70.65

52.770.650

47.783.096

4.987.563

1 5.734

3(t565 .060

78. 524.100

27.773 000

25.223.000

25.223.000

24.523.000

700.000

18 463 187

74.043.760

25423.001}

25.123.0(M}

25.123.000

24.423.000

700.000

18.363 187

30.123.000

25.123.000

25 123.000

25.123.000

24.423.000

700.000

18.363 187

30.123.000

25.123.000

25423.OUO

25.12.-.000

24.423.000

7WJ.000

18.363.187

43.920.760

43.920.760

23.116.180

20.XO4.5XO

4.480.340

2.650.000

i 00 00<l

: 1)0.011(1

100.000

100.000

4.4K0.340

2.650.000

3 00.000

■00.000

100.000

]()(}. 000

4.480.340

2.650.000

100.000

100.000

i 00.000

100.000

4.218 700

2.500.000

26: .640

i 50 000

100.000

100.000

100.000

■00.000

229.100

62.500

5 5.84?

55 843

55.843

57.443

229 100

62.500

55.843

55.843

55.843

57 44^

150.000

37.500

.3 3.820

.33 *20

33 820

■țs

i 2 7 600

30.100

26.448

26.478

26.448

27.65 '

O).: Oi)

26.4 4 S

26.448

26 448

27.65 1


Capitol

Sub-

Toi

i'ii-or;if

pa !

Titlu

Ar

ti

col

A1U

Credite de angajament

Credite

1

Denumire indica tur

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

A

B

1

2

10

03

Contribuit!

26.400

10

03

01

Contribuții ele asigurări sociale de

star

20.000

10

03

02

Contribuții de asigurări de soma]

4S0

10

03

03

Contribui;; de asigurări sociaie de

flatate

4.800

10

03

04

Conmbi’.tii de asigurări pentru

accidente de munca si bol; profesionale

320

10

03

06

Contribuit: pentru concedii si

indemnizații

800

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

79.100

20

01

Bunuri si servicii

79.100

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

in trei triere si ftmctKinarc

79.100

S402

TRAN SPORTURI

9S.S96.3S0

01

CHELTUIELI CURENTE

68.135.980

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39.070.670

20

30

Alte cheltuieli

A 9.(176.67(1

20

30

30

Alte cheiimeh cu bunur: si servicii

39.076.670

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.000.000

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tari f

20.000.000

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

POSTADERARE

9.059.310

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.059 3:0

56

01

01

Finanțarea naționala’}

,6][)

- leî-

bugetare

Angli iii meu le

bugetare

Angajamente

legate

Pinii

efectuate

Angajamente

legate de plătit

Cheltui el’

afective

trimesti'j-Jle cumulate

3

4

5

6

7=5-6

8

7.400

7.372

7.372

7.72S

5.5iO

5.501

5.501

5.50 i

5.751

i *J(]

i S3

IS3

1X3

213

1.3K0

1.375

1.375

1.375

1 456

90

S'J

S9

93

230

22-^

224

224

2 > 5

25.000

22.021

22.023

22.023

22 064

25.000

22.023

22.023

22.023

22.064

25.000

22.021

22.023

22.023

22.06-

34.si.J7.210

27.401.SK-.

27.4Mi.si6

23.204.253

- _2K7.56.1

ț S.044.^ 39

2S.000.()()()

23.040.40S

23.040.40S

20.S77.515

2.162.X93

15.73u.so7

15 000.001)

11.923.634

11.023.634

9.760.74!

2.162.S93

4.6!X.O93

i 5.()()().900

11.923.634

1 1.923.634

9.760.74 1

2.162.K93

4.61 S.093

15.000.000

1 1.923.634

1 1.923.634

9.760.741

2.J62.S9?

4.6 IS.093

1 1.1 16.774

1 1.! 16.774

ii.! 16.774

1 j 1 16.774

13.000.000

H ] 16 774

t 1 ! 16.774

Capi-I Sub- Pa- Gru- Ar-j A1U

nii         ni- pa / ti- ! nj               Oenumire indicator

: I toi grai 'litiu «oi ar ■

i

i

1                                      !                                                                    ......._J

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bu geta re

i

Angajamente |        1’1:1 ti

legale       1      efectuate

1

Angaj amen ie

legale de plătit

Cheltuieli      l

efective

anuale aprobate la finele

perioadei de raporta re

trimestriale cri mu ia te

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5b (li 02

70

71

71   01

71 t.)l Ol

71   01  02

71   01   30

<«02

0002

Finanțarea externa iierambursabila

CIiF.LTLhE.Ll PE CAPITAL

TITLCI. X ACTIVE NEFINANCIARF.

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Alic active fixe

f iticîusiv reparați: capitale)

EXCEDENT

DEFICIT

7 -127 700 m.760.4oo m 7Mi aoo .; orna.:, ano 27 77.1 330

: jiriM

1 77S.O2O

.7 712 V’tl 1

(.TO7.2IO

6.SO7.2 1 0

6.XO7.21O

6. IM 4.71X1

SK2.SOO

1 74.010

.4.71 2 570

4.451.405

-ȘA5! 40S

4.451 .405

4 395.0X5

4 4S t 4(}S

  • - -51 TUS

  • - 4>| 4UM

-5 VJSUSS

2 ^26

i C2U

ț 6. ! US i()6

2.174.670

2.124.670

2.124.670

2.t24.670

-16.ItiS.506

2.107.572

2.100.572

2..100.572

23.275

2.256.299

16.i65 306

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL -VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31032011

Capitol

Sub

capi

tol

Pa-

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

-150.929.500

168.527.910

236.784.296

124.833.689

1 1 i.950.607

152.016.026

84.768.270

0002

!. VENITURI CURENTE

436.790.500

157.389.950

225.616.133

124.833.689

100.782.444

140.847.863

84.768.270

0003

A. VENITURI FISCALE

476.5A}.71<)

167.614.380

193.449.979

99.907.474

98.592.005

139.939.994

53.509.485

0004

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

250.690.SS0

101.998.600

64.887.130

64.8,87.130

64.887.130

0005

Al.l IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

876.280

700.000

684.153

689.j53

684.15.3

0102

IMPOZIT PE PROFIT

S76.2X(.)

700.000

684.153

689.151

684. î 5.3

Ol

Impozit pe profit de la agenții

eCOElOÎTlic L

876.280

700.000

6844 53

684.153

684.153

0300

02

AL2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

248.925.520

101.076.330

69.014.977

69.ma.977

64.0i4.977

0302

IMPOZIT PE VENIT

3.450.320

1.362.580

i .572,227

1.572.? ^7

L572.227

!8

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare dm

patrimoniul personaj

3.450.320

1.362.580

L 5 72.22 7

’i .572.227

j 0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL. PE

i

VENIT

245.475.200

99.713.750

62.442.750

(12.4^2.75(1

62.442.750

01

Cote defalcate dm impozitul pe venit

244.579.200

99.489.750

62.213.30;

62.213.301

62.213.301

04

Sume alocate din cotele defalcate

clin impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

896.000

229.000

229.949

229.449

229.449

0500

02

A 1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

HH0.0K4T

222.270

1 88.000

ț 88.000

i 88.000

|0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI


DIRECTOR ECONOMIC EC.SMARANDA I^ARACICUȘEF SERVICIU BUGET

EC. STEEIANA STANCIUP;


- leî-


Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa !

ti-

ne-

rol

graf

Titlu

coi

1U'


Denumire indicator


Trevederf


anuale aprobate la finele perioadei de raportare


. bugetare


cumulate


Drepturi constatate


In casa ri


Stingeri pe


0502


CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE L.A PERSOANE


FIZICE


889.(380


50


Alte impozite pe senii, proiit si


cistiguri din capital


880.080


0600


02


A2. IMPOZIT PE SALARII


0602


IMPOZIT PE SALARII - TOTAL


02


0700


A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE


0702


01


01


01


02


02


IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE


Impozit si taxa


persoane juridice


02


01


0!


03


impozit pe terenuri de la persoarr


Impozit


juridice


03


50


1000


02


A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII


1102


SUME DEFALCATE DIN TVA


80.713.300

25.920.050

80.713.300

25.920.050

66.712.130

21.678.880

16.867.520

9.216.880

49.844.6Ș0

12.462.000

8.049.530

2.753.260

3.524.490

1.582.000

4.287.280

1.071.820

237.760

99.440

5.802.840

1.450.7 1 0

148.800

37.200

144.491.1 60

39.530.360

17.645.000

29.7 i 6.660


02


Stime defalcate din


Total,


3=4+5


1.000


188.000


15.520.305


.Ș//.806


.805.666


60.550.243


din anii


preced enti


din anul


curent9.091.]65


120.09:


188.000


188.000


realizate


Drepturi constatate de încasat-303.345


303.360


36.606


■3.766


l .666


188.0O0


188.000


.016.101


'3.557


l . S05.666


8=3-6-7


CapU

toi

Sub-capitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

ti

cni

Ali

neat

Denumire indicator


comun e I or, o ca selom


sectoarelor si Municipiului București


1502


1602


06


07


01


50


02


01


01


02


02


Sume defalcate din taxa pe valoarea


ALTE. IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE


SI SERVICII


TAXE PE SERVICII SPECIFICE


TAXE PE UTILIZAREA


UTILIZĂRII EîUNURILOR SAU PE


DE ACT1VITATI


Impozit pe miiîoa


■an sport


■an ști ort


deținute persoane de juridice*)


03


50


autorizarea utilizam bunuri lor sau pe


Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulale

1

2

117.370.000

29.M9.060

275.000

67.000

1.033.050

259.000

1.033.050

259.000

528.720

; 32.720

188.050

47.050

340.67(1

85.670

25.2 sa. 3 00

9.421.980

10.078.280

7.777.840

10.85 3.340

5.715.840

8.224.040

2.062.000

11 1.070

50.000

6.094.140

1.594.140


Pag. 3     - lei-

Drepturi constatate

încasări     [

realizate     i

Stingeri pe alte cai decât mcasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

27.545.042

27.545.042

27.545.042

67.000

67.000

67.000

507.S42

409.076

OS. 766

9S.766

409.076

507.S42

409.076

9S.766

9S.766

409.076

626.763

574.3S3

52.3 7 S

52.37S

574.3S3

62(4.76 i

574.3S3

52.37S

52.37S

574.3S3

31.S03.59S

27.S14.043

3.9S9.555

l 1.221.954

20.5S1.644

3O.S57.1S2

27.S()8.724

3.04S.45S

IO.2S0.JS57

20.576.325

27.7%. 5 3 4

27. SOS.724

-12.190

7.220.209

20.576.325

3.060.64 S

3.060.64 S

3.060.64 S

946.41 6

> i 9

94 i .097

94! .097

5.319

Capitol

Subcapitol

graf

Grupa /

Titlu

ti

cul

Aii-

ne-

ar

Denumire indicator

Prevederi bugetare anu ale aprobate la finele perioadei de raporta re

Prevederi

, bugetare trimestriale cu mulate

A

B

1

2

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

6-15,370

165.370

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

645.370

165.370

50

Alte impozite si taxe

645.370

165.370

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

-39.794.210

-10.224.430

3000

CE VENITURI DIN PROPRIETATE

I7.16S.250

4.292.37(1

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

Ș 7.135.410

4.284J60

05

Venituri din concesiuni si închirieri

17,135.410

4.284.160

3102

VENITURI DIN IDOBÂNZI

32.840

8.210

03

Alte venituri din dobânzi

32.840

8.210

3300

02

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

-56.962.460

-14.516.800

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

08

ACTIVITATI

235.400

59.30(1

VemLun tlm presam; de sei vicii

200

200

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

235.050

58.950

28

Venituri din recuperarea cheltuieli Iar

de j-idecala. imputării si despăgubiri

1 50

1 50

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

2.539.820

710.000

02

Taxe extrajudiciare de tinibiu

2.539.820

“10.000

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.848.440

2.218.040

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

8.827.200

2.206.80(1

02

Penaîitati pentru nedepunere sau

depunere cit întârziere declarației

de impozite si taxe

200

200

- Ici-

Drepturi constatate

I n casa ri

Stingeri pe

Drepturi

Total, din care:

din anii precedenrî

din anul curent

realizate

alte cai

decât incasari

cons tarate de încasat

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

30010

255.2 i 9

44.79]

300.010

300,010

255.259

44.791

300.010

300! 0

255.219

44.791

300.010

32.3 66.654

29.926.215

2.240.439

907.869

3! .258.785

36.423.848

29.8XQ. 159

6.543.689

5.21 Lj 19

31.21 2.729

36.4 1 N .273

79.SK0.159

6.538.1 14

5.205.544

31.212.729

36.418.273

159

6.5.38.] 14

5.205.544

3 1 .212.779

5.575

5.575

5.575

5.5"?

5.575

5.575

-4.257.194

46.056

”4.303.250

-4.303.250

46.056

68.370

68.370

68.370

200

200

200

62.3! 7

62.317

62.317

5.853

5.853

5.^55

538.609

538.609

538.609

538.609

538.609

538.609

5.038466

46.056

2.992.410

2.992.410

46.056

3.025.95 l

34.29!

2.991.660

2.99! .660

34.291

] 2.5 i 5

i i ,7(i5

750

750

1 1.765

Pag. *>


- Ici-


Capitol

Subcapitol

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii-

DC-

Denumire indicator

Prevederi bugetare a tuta Ie aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

X

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3502

3602

3702

4100

4200

4202

50

06

50

03

02

32

34

41

Alte amenzi, pcnnhttiti st confiscări

DIVERSE VENITURI

Taxe speciale

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

Varsamiute din seciuinea de tunclu.marc

pentru finanțarea secțiunii de dezvol

tare a bugetului locali cu semnul mtntis)

IV. SUBVENȚII

S U B V EN T11 D E LA .41-4’ E N1V E LE A L.E

A D M INIST R A TI EI PU B Li C E

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

Subvenții pentru compensarea creșterilor

nep revizia na te ale preturilor la

combustibili

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incal/irea iocuinlci cu lemne, curlium.eombiistibili petrolieri

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sațja.lai.ig

21 (PO

X()? .450

X(»2.450

-(•><) 1XX.57O

-6O.3SX 570

! 4. IX 3.0(10

i4 1S3.000

14.1X1 000

Kt.i 21 00(

4.000 (KX

1 t IPO 202.45(1

202.4 50

-17 7(j6.50()

-l 7.706.500

îl ! .17 060

1 1 ..‘37.0,01 ! Ei 17 ‘>00

1 0.1 2 1 '.HI!

pop; unt

7X0. (1X0

520.057

260.017

■ X.601.72S

-X <>0i .7}S

1 1 16S 163

li tos. 163 ț i 16X.I63

10.123 ()0(

9X. !(U

WIIIH

7SO.OXO

520 057

260.012

-X.60l.72X

-S.601.72S

1 I.I6S.I63

1 L16X. I(>3

■ l . ; flK. £ (1

HJJ2 V(HK

1}Ș. UA

'MV.UOt

7X0.0X0

520 057

260 012

-S.60I 72.X

■S.60!.7?s

II.I6S.163

i :.! 6S. I 61

1 1.16X.16.1

0 i 2.î.00(

■;s 16

0-17.nat

1


F'RIMlAR

DR.ING. GHEetot


ÂNDU


DIRECTOR ECONOMIC

EC.SMARANDA WĂRACICU


ȘEF SERVICIU BUGET

EC. STELIANA STANCIU


TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31032011

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaj anunțe

bugetare

Angajamente

legale

Pluti

efectuate

Angajamente

Cheltuieli

efective

toi

capi-toi

ra-graf

pa /

Titlu

ii-

coi

ne^

ut

Denumire indicator

anuale aprobate ia

trimeslriiile cumulate

legale de plătit

finele

perioadei de

raportare

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

450,929.50(1

16K.569.460

147.020.821

146.595.826

135.91 2.877

î 0.682.949

H 6.977.533

01

CHELTUIELI CURENTE

428.710.240

i 61.629.2 10

142.949.810

142.524.8 1 5

131.841.866

10.682.949

116.977.533

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1 62.1 53.900

41.381.790

36.951.013

36.950.253

36.884.884

65.369

38.278.267

10

01

Cheltuieli salariale in dans

126.35.L9OO

32.0t(U.620

29.093.686

29.092.926

29.027.557

65.369

30.137.127

10

0!

01

Salarii de baza

103.467.370

24.691.067

22.746.007

22.746.007

22.680.638

65.369

23.876.394

10

Oi

02

Salarii de merit

82.761

10

01

03

Indemnizație dc conducere

77.525

10

01

04

Spor dc vechime

349.379

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

1.90 1 .680

690.5 HO

652.496

652.496

652.496

621.652

10

01

06

Alte sporuri

4.377.730

Li 13.855

812.128

812.128

812.128

695.846

10

01

08

Fond de premii

2.800

10

0!

09

Prima de vacanta

1 I 6.990

68.450

58.647

58.647

5 S .647

10

01

Î0

Fund pctiiru posturi ocupate prin cumul

2.574.950

694.965

.398.5 1 3

398.513

398.513

443.953

10

01

1 l

rond aferent plătii cu ora

1.759.(00

713.631

665.972

665.972

6(15.972

776.191

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara imitai!i

6.855.850

2.163.130

1.967.156

1.967.156

1.967.156

2.014.156

10

01

13

Indemnizații de delegare

(3 2.300

] 0.760

1.457

697

697

628

10

01

16

Alocam pentru locuințe

250.000

46.5R7

46.587

46.587

46.587

48.387

10

01

30

Alte drepturi salanalc m bani

4.915.130

1.887.595

1.744.723

1.744.723

1.744.723

1.150.255

10

03

Contribuții

35.S00.090

9.301.170

7.857.327

7.857.327

7.857.327

8.14! .140

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale dc

stai

26.775.5(0

6.906.32.1

5.929.379

5.929.379

5.929.379

6.180.376

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

705.240

18! .582

137.398

137.398

137.398

143.338

10

03

03

Contribuții dc asigurați sociale dc

sanaiaic

6.764.970

1.769.415

1.477 395

1.477.395

1.477.395

1.5 12.419

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de tnunca si boli profesionale

214.680

70.803

61.692

6 1.692

61 692

62.850

10

03

05

Prime de asigurare viata piniite

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Alb

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angaj a meu te buget ure

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

Cheltuieli

efective

toi

capitol

ra-oraf

pa /

Titlu

îi-

col

ne-ar

Denumire indicator

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

legale de plătit

X

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

de angajator pentru angajați

25.800

6.450

5.73E

5.738

5.738

5.815

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizalii

t.3! 3.890

366.507

245.725

245.725

245.725

236.342

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 6H.H32.2ttl

68,654.610

61.007.522

60.583.556

53.5(6.377

7.067.179

42.987.174

20

01

Bunuri si servicii

28.775.570

l 7.455.850

16.127.795

1 5.874.854

15.346.371

528.483

14.441.H5

20

01

01

Furnituri de birou

588.200

1 83.2 i 8

143.456

135.606

97.737

37.869

! 48.09!

20

01

02

Materiale pcncru curățenie

517.760

152.147

134.61 1

134.61 1

79.158

55.453

96.S26

20

01

03

încălzit, iluminat si luna metrica

8.025.430

7.O75.OI8

6.918.635

6.890.435

<j.K4K.599

41,83b

8.880.098

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.272.850

1.339.640

t.295.52 1

1.293.394

1.250.175

43.219

^26.3 22

20

01

05

Carb tiranii si lubri fi an ti

382.170

! 56.57!

103.1 85

103.036

85.987

17.049

20

01

06

Piese de schimb

271.650

KK.X32

72.669

59.776

25.680

34.096

7Ș.3S5

20

01

07

Transport

136.170

35.070

32.144

32.144

28.483

3.66!

22.253

20

01

08

Posta, telecomimicaiu. radio, iv.

inicrnci

1.571.050

651.330

533.434

524.481

514.771

9.710

4 54.435

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa]

2.472.060

654.810

624.336

624.336

544.905

79.431

492.

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

ini reținere si tune l ion are

12.5 I 8.230

7.H9.214

6.269.804

6.077.035

5.870.876

206. (59

3.328.488

20

02

Reparații curente

14.861.530

4.243.200

3.143.244

3.143.209

2.596.096

547.! 13

! 844.242

20

03

I-I rana

1.187.460

609.420

404.179

404.179

401.714

2.465

?(i2.5 5 *

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.173.460

596.430

391.196

391.(96

388.731

2.465

326.606

20

03

02

Hrana pentru animale

14.00(1

12.990

12.983

12.983

12.983

35.94 7

20

04

Medicamente si materiale sanitare

918.130

284.880

(51.730

151.730

151.72!

9

219.910

20

04

01

Medicamente

9(0.320

282.320

151.426

15! 426

151.425

1

218.184

20

04

02

Materiale sanitare

4.780

2.530

3()4

304

296

<s

1.164

20

04

04

Dezinfectări ti

3.030

30

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

575.980

4 24.720

260.058

257.953

1.736

1 19.227

20

05

Oi

Uniforme si echipament

50.500

3 7.{>4 9

37.049

37.049

98.577

Capi-toi

Sub

capi

tol

Pa

gi'uf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alb

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de ra p or ta re

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

03

Lenjerie si accesuri! de pat

5.500

3.200

2.700

2.700

2.W

1

20

05

30

Alte obiecte de inventar

519.980

371.020

220.309

219.940

218.205

L735

20.650

20

06

Deplasări, detasari, transferări

l .195.280

568.160

191.564

188.042

187.872

170

235.524

20

06

01

Depinsuri interne, detastiri, transferări

LI 34.280

542.540

181.320

177.972

177.802

i 70

225.450

20

06

02

Deplasați in străinătate

0 l .000

25.620

10.244

10.070

10.074

20

09

Materiale de laborator

200

90

90

90

42

48

10

20

11

Câni, publicații si materiale

documentare

29.700

16.120

8.988

7.222

7.222

6.109

20

12

Consultanta si expertiza

8.000

4.000

1.300

1.300

i ,_W

l .300

20

13

Pregătire profesionala

153.430

95.430

9.758

8.868

8.31 1

557

8.308

20

14

Protecția muncii

305.340

104.090

98.463

98.463

3 1.476

56.941

20

15

Muniție, furnituri si amutmeni de natura

activelor fixe pcumi armata

2.262

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivare din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

554.700

206.900

139.481

102.446

102.37!

75

101.576

20

30

Alte cheltuieli

120.266.890

44.641.750

40.470.872

40.343.464

34.388.4 17

5.955.047

25.588.097

20

30

01

Reclama si publicitate

24.300

7..3 00

420

420

42(1

4.579

20

30

02

Protocol si reprezentare

422.400

131.500

4.171

3.999

4,5 Ci i

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

69.680

33.800

9.338

9.338

9.338

16.64t

20

30

04

Chirii

1.559.020

1.222.400

1.218.079

1.218.079

964.1 i(J

25.3.969

699.344

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

118.191.490

43.246.750

39.238.864

39.1 [ 1.628

33.4iO.55O

5.701.078

24.862.970

30

TITLUL (II DOBÂNZI

27.000.000

6.329.750

2.759.1 14

2.759.1 14

2.759.1 14

2.650.388

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

23.043.420

5.526.000

2.487.63S

2.487.631

2.487.63 1

2.378.905

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

1 6.798.050

3.526.000

2.487.631

2.487.63 1

2.4 87.63 I

2.378.905

30

01

02

Dobânzi aferente creditelor interne

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de a ngajaiuent

Credite

toi

c-âpi“ toi

graf

pa /

Titlu

ti-

col

ue-nt

Denumire indicator

anuale aprobate Ia finele

perioadei de raportare

A

B

1

2

garu ti c ate

6.245.370

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

2.709.660

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

i

contractate de ordonatorii de credite

303.750

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor externe

garantate sr'sau directe

subimpiumutaic

2.405.910

30

03

Alte dobânzi

1.246.920

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

1.246.920

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50. i23.000

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

50.123.000

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

i.923.000

5 i

01

Transferuri curente

1.923.000

51

01

01

Transferuri catre tnstitutii publice

l .923.000

57

TITLUL VII! ASISTENTA SOCIALA

17. 163.040

57

02

Ajutoare sociale

17.163.040

57

02

01

Apatoare sociale ni numerar

i6.913.040

57

02

02

Ajutoare sociale iu tratura

250.000

59

TITLUL IN ALTE CHELTUIELI

[ .5 i 5.000

59

01

Burse

700.000

59

02

Ajutoare pentru daune provocate de

calamitati mititraîe

450.000

59

17

Despăgubiri civile

365.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

27 .2 19.760

SI

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.219.260

bage ture

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pkitî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

trimestriale

cumulate

3

4

5

6

7=5-6

8

2.000.0U0

.....

303.750

303.750

500.000

271.483

271.433

271.483

271.483

500.000

271.4^3

271.483

271.483

271.483

3KJ23.(MM)

36.234 774

36.234.774

35.539.774

700.000

29.479.961

38.123.000

36.234.774

36.234.774

35.530.774

700.000

29.470.961

553.000

364.766

364.766

369,766

369.766

553.000

364.766

3 .766

369.766

369.766

553.000

364.766

364.766

369.766

369.766

5.334.560

5.258.024

5.258.024

2.407.623

2.850.401

3.034.754

5.334.560

5.258.024

5.258.024

2.407.623

2.850.401

3.034.754

5.310.060

5.134.310

5.134.310

2.283.909

2.850.401

2.897.148

124.500

123.714

123.714

123.714

1 3 7. <106

E 252.500

364.577

364.328

364.328

1 77.22 3

437.500

334.432

334.432

3.34.432

147.327

450.000

365.000

30.165

20.846

29.^96

29.896

6.440.250

4.100.000

4.100.000

6.440.250

4.100.000

4.100.000

4.100.000

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

toi

graf

Titlu

col

Ali-

i ie

A


SI

01

81

01

05

81

02

81

02

01

81

02

05


84


85


01


Denumire indicator


Rambursări dc credite aferente dutorici


publice externe locale


Rambursări de credite interne


Rambursări de credite interne natalitate


Rambursați de credite aferente datoriei


publice interne [ocale


85


01


01


5100 02


5102


01

10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

06

10

0!

09

10

0!

12

10

01

13PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! S!


RECUPERATE IN ANUL CURENT


PRECEDENT! SI RECUPERATE


recuperate in anul curent (SF}


Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE


AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Alte sporuri


Indemnizații plătite tirior persoane din


.tara undații


Indemnizații de dcleitar


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja meu te legale

Plăti

efectuate

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cu m ala te

2

3

4

5

6

5.670.01 0

5.970.010

16.240.250

6.940.250

4.100.000

4.100.000

4.100.000

5.840.250

2.840.250

10.400.000

4.100.000

4.5

4.100.000

4.100.000

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

-28.989

60.724.930

1 7.386.920

10.772.894

10.350.1 10

10.350.1 IO

31.484.680

10.491.160

7.639.850

7.217.066

7.217.066

31.484.680

10.491.160

7.639.850

7.217.066

7.217.066

19.187.000

4.777.460

3.748.005

3.747.245

3.747.245

15.040.420

3.751.890

2.947.1)14

2.946.254

2.946.254

12.992 330

3.208.490

2 iW.fW

2.694.697

2.694.697

30.000

24.144-

24.144

24.144

1.419.000

332.250

83.537

83.537

83.537

1 16.990

68.450

58.647

58.647

58.647

434.800

1 08.700

84. M-S

84.818

84.818

47.300

4.000

Ll7l

411

41 1

An gaj a meu ie


de plătit


Cheltuieli


11.676.181


S .646.03 8


8.646.038


3.686.476


2.607.784


2.770.509


47.562


86 306


407


Pag. 6

Capi-101

Subcapitol

Pa- |Gru-ra- i pa / graf Titlu

Ar

ticol

Alb

ne-

at

De nu mire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

Contribuții

4.146.580

t.025.5 70

8011.991

800.9'91

800.991

778.692

10

03

01

Contribuții de asiguram sociale de

stat

3.107.470

75S.53U

596.1 [7

596.: (7

596.1 I 7

588.173

10

03

02

Contribuții de asiguram de șomaj

74.700

18.420

14.368

14.368

14.368

14.069

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

816.190

201.630

150.331

150.33 1

150.331

! 46.8 94

10

03

04

Contribuții de asiguram pentru

accidente de munca si boli profesionale

22.420

5.54(1

4.364

4.364

4.3 64

4.270

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajati

25.800

6.450

5.738

5.738

5.738

5.81 5

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

100.000

35.OGO

30.073

30.073

30.073

19.471

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 1.932.680

5.348.700

3.861.681.1

3.439.925

3.439.925

4.929.666

20

01

Bunuri si servicii

3.206.250

1.527.430

1.140.738

890.008

890.008

698.009

20

01

01

Furnituri de birou

102.140

36.000

19.749

11/J4S)

11.949

32,337

20

01

02

Materiale pentru curățenie

63.500

.36.500

22.947

22.947

22.947

2.417

20

01

03

Încălzit, iluminat si torta moirica

548,000

262.000

206.864

178.664

178.664

160.565

20

01

04

Apa, canal si salubritate

72.500

32.500

2(1.861

18.734

18.734

13.573

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

24.470

12.470

8.770

8.765

8.765

1.694

20

01

06

Piese de schimb

4 7.000

23.000

18.722

5.829

5.829

1 i .29 1

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

678.100

331.600

234.277

22 5.6711

225.670

183.08,2

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.670.540

793.360

608.498

4 17.450

417.450

293.050

20

02

Reparații curente

900.000

900.000

530.386

530.35 Ș

530.351

454.334

20

04

Medicamente si materitde sanitare

695.140

256.090

143.597

L 4S ,5kJ7

143.597

208.876

20

04

01

M edicameme

695.140

256XNO

143.597

1 43.5^7

143.5L;7

208.876

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1 98.600

161.600

25.568

25.199

25.199

4.768

- leî-


Capital

Subcapitol

Pa-

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de an gaj a meni'

Credite bugetare

Angajamente

h ugera re

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

30

Alte obiecte de inventar

198.600

161.600

25.568

25.199

25.199

4.768

20

06

Deplasări, detasari, transferări

657.8V0

251.190

140.729

137.207

137.207

198.444

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

627.S9U

236.RJO

139.105

135.757

135.757

196.990

20

06

02

Deplasări in străinătate

30.000

15.000

1.624

1.450

î .450

1.454

20

! 1

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

10.000

3.815

2.049

2.049

3.2 i 5

20

13

Pregătire profesionala

52.200

17.700

6.358

5.468

5.468

5.465

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actuiru in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

542.700

195.000

136.581

^.546

99.546

98.751

20

30

Alte cheltuieli

5.669.900

2.029.690

1.733 .908

1.606.5(10

1.606.500

3.257.754

20

30

01

Reclama si publicitate

10.000

5.000

420

420

420

419

20

30

02

Protocol si reprezentare

415.900

130.000

3.34-5

3.173

3.173

3.737

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

22.000

15.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.222.000

1.874.640

1.730.143

1.602.907

1.602.907

3.25 3.548

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

365.000

365.000

30.165

29.896

29.896

29.896

59

17

Despăgubiri civile

365.000

365.000

30.165

29.896

29.896

29.896

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.240.250

566.010

373.9.30

373.930

373.930

.373.7.55

01

CHELTUIELI CURENTE

2.240.250

566.010

3 73.930

373.930

373.930

373.755

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

.îl 7.250

13.010

4.164

4.1 64

4.164

3.984

20

01

Bunuri si servicii

312.450

11 .800

3.726

3.726

3.726

3.801

20

01

01

Furnituri de birou

2.000

465

465

465

465

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.600

400

399

399

399

399

20

01

03

încălzii, iluminat si forța molrica

l .000

270

268

268

268

268

20

01

04

Apa, canal si salubritate

600

130

126

126

126

126

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio. lv.

in'eniei

2.000

50(1

304

304

304

j 04

Capi-toi

Sub-capitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajam ente

bugeta re

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cum u late

A

B

1

2

3

■4

5

6

7=5-6

8

20

01

30

.Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

305.250

10.000

2.164

2.164

2.164

2.239

20

02

Reptiratu curente

2.000

500

ts

18

18

18

20

05

Bunuri de natura obiccieior de inventar

1.400

350

250

250

250

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.400

350

250

250

250

20

11

Câni, publicații si materiale

documentare

200

50

20

30

Alte cheltuieli

1.200

3 10

: 70

1 70

170

170

20

30

04

Chini

700

ISO

170

170

170

170

20

30

30

.Alte cheltuieli cu bmuin st servicii

500

t 30

. 51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

!.923.000

553.000

369.766

369.766

369.766

369.766

51

01

Transferuri curente

1.923.000

553.000

369.766

369.766

.369.766

369.766

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

1.923.000

553.000

369.766

369.766

.369.766

369.766

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

27.000.000

6.329.750

2.759.1 ;4

2.759.114

2.759.1 14

2.650.388

01

CHELTUIELI CURENTE

27.000.000

6.329.750

2.759.1 14

2.759.1 14

2.759.1 14

2.650.388

30

TITLUL III DOBÂNZI

27.000. OOP

6.329.750

2.759.1 14

2.759.1 14

2.759.1 (4

2.650.388

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

23.043.420

5.526.000

2.487.631

2.487.63 1

2.487.63!

2.378.905

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

16.79H.0S0

3.526.001)

2.487.631

2.487.631

2.487.631

2.378.905

30

01

02

Dobânzi aferente creditelor interne

garantate

6.245.370

2.000.000

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

2.709.660

303.750

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

303.750

303.750

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor externe

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ai’

toi

capi^

ra-

pa /

ti’

toi

graf

Titlu

col

Ali-


Denumire indicator


0000 02


6102


siibimprumtitatc


30


30


01


03


03


05


10

10

0!

10

01

01

10

01

05

10

01

13

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

OL

03


Alte dobânzi


Dobânzi la operațiunile de leasing


Partea H-a APARARE, ORDINE PUBLICA 51


SIGURANȚA NAȚIONALA


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Indemnizații de delegare


Contribuții


sociale de


stat


Contribuții de asigurați


de șomaj


Contribuții do asigurați


sociale de


sanatatc


Contribuții de asigurați


pentru


accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si


indemnizații


TITLUL LI BUNURI Si SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


hicalzit, iluminat Si forța motnca


Credite de angaj a ment

Credite bugetare

Angaj anienie

bugetare

Arigajanien te legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ja finele perioadei de rapo rtare

trimestriale cumulate

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

2.4U5.910

1.246.920

500.000

27L483

271.48.3

271.483

27L483

L246.920

500.000

271.483

271.483

271.483

271.483

11.265.810

3.618.600

2.387.010

2.384 799

2.260.98 1

J 23.8 I 8

2.432.255

ll.265.S10

3.618.600

2.387.010

2.384.799

2.260.981

123.818

2.432.255

11.265.810

3.618.600

2.387.010

2.384.799

2.260.981

123.818

2.432.255

7.1 18.000

1.783.400

1.463.506

1.463.5Uâ

L        1 37

65.369

i.462.810

5.150.600

1.29 l .400

l. i 6<J.y60

1 .(69.960

t. i 04.591

65.369

1.145.248

5.1 19.600

1.260.400

1.143.934

1 143.934

1.078.565

65.369

1.120.192

26.000

26.000

26.000

26. <}[}{}

26.000

25.030

5.000

5.000

26

26

26

26

1.967.400

492.000

29.3.546

293.546

293.546

317.562

1.480.600

370.150

228.698

228.698

.228.698

239.750

35.600

8.900

4.980

4.980

4.980

5.237

370.200

92.550

56.703

56.703

56.703

59.526

20.500

5.200

3.165

3.165

3.165

3.31 S

60.500

1 5.200

9.731

3.697.810

L385.200

923.504

921.293

862.844

58.449

969.445

618.190

235.400

158.828

> 56.61 7

156.617

150.946

3.500

33.783

9.500

3.50(1

3.(81

3.1 S t

3.181

i .734

14 3.000

48.000

8.282

8.282

8.282

8.282


Pag. 10 “lei-

Capitol

Sub’

capi

tol

Pa

ragraf

Gru-pa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Au gaj amețite bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de platjt

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raporta re

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

04

Apa. canal si salubritate

22.000

10.000

943

943

943

1.154

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

27.800

23 .900

20.177

20.033

20.033

4.445

20

01

06

Piese de schimb

1 5 .tltlt)

i 0.000

3.509

.1.509

3.509

2.865

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

imerneî

132.000

34.000

32.580

32.234

32.234

3 1.280

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

214.000

90.000

74.363

74.363

74.363

59.159

20

01

30

Alic bunuri si servicii pentru

iniretinere si funcționare

51.390

16.000

15.793

14.072

î 4.072

8.244

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75.(100

75.000

59.826

59.826

59.826

105.615

20

05

01

Uni fon ne st echipament

50.000

,50.000

37.049

37.044

37.049

98.577

20

05

30

Alte obiecte de inventar

25.000

25.000

22.777

22.777

22.777

7.038

20

06

Deplasări, detasan, transferări

255.000

255.000

20

06

01

Deplasări intenrc, detașări, transferări

255.000

255.000

20

11

Câni, publicații si materiale

documentare

5,000

5.000

4.638

4.638

4.63 E

408

20

13

Pregătire profesionala

70.000

70.000

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura

1

activelor trxc pentru armata

2.262

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

10,000

10.000

l.Otltl

1.000

1.000

1.00(1

20

30

.Alic cheltuieli

2.664.620

734.800

□99.212

699.212

040.763

58.449

709.214

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

12.300

7.300

4.227

4 227

* -'?■)

4.228

20

30

04

Chirii

342.320

150.000

145.697

! 45.697

87.248

58.449

1.33.874

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.3:0.000

577.500

544.2HX

549.2SS

571.t12

59

TITLUL LX ALTE CHELTUIELI

450.000

450.000

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Aii-

Credite de

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

p:s /

ti-

ne-

.Denumire indicator

anuale

trimestriale

Angajamente

Angajamente

riali

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

ai

angajament

aprobate la

cumula te

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

linele

perioadei de

raportare

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

59

02

Ajuioare pentru daune provocate de

calamitati naturale

450.000

450.000

650C

02

Partea 11 l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

224.227.910

67.542.790

62.968.0 l 5

62.968.015

57.427.103

5.540.912

57.482.856

6502

INVA'I'AMANT

! 35.151.7.60

4O.I35.XOO

37.862.770

37.X62.770

3fi.6 ] 3.256

1.249.514

38.187.064

01

CHELTUIELI CURENTE

1 35.15 1.260

40.135.800

37.87f.86O

37.871.860

36.622.3^6

1.249.514

38.187.064

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

106.349.000

26.867.000

24.707.414

24.707.4 [4

24.707.414

25.927.533

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

^2.62‘MfW

20.706.310

19.354.4.16

19.354.-136

19.354.436

20.313.684

10

01

01

Salarii dc baza

70.542.590

16.507.759

15.620.922

l 5.620.922

15.620.922

! 6.613.662

10

01

02

Salari! de inerti

82.761

10

01

03

Indemnizație de conducere

77.525

10

01

04

Spor de vechime

349.379

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

1.080.040

436.560

412.354

4 12.354

412.354

413.788

10

06

Alte sporuri

2.440.160

683.410

643.439

643.439

643.439

563.856

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.480.950

676.230

380.777

380.777

380.777

426.360

10

01

1 1

Fond aferent plătii cu ora

1.759.100

713.63 l

665.472

665.972

665.972

776.191

10

01

12

Indemnizații plătite mior persoane din

afara umiatti

1.000

500

45.012

45.012

45.012

494

10

01

30

.Alte drepturi salariale in bani

4.325.260

1.68X.220

1.585.960

1.585.960

1.58.5.960

1.009.668

10

03

Contrib utn

23.719.900

6.160.690

5.352.978

5.352.978

5.613.849

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stai

17.694.090

4.5f^53U

4.022.328

4.022.32,8

4.022.328

4.254.398

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

482.070

122.490

95.380

95.3X0

95.3X0

100.586

10

03

03

Contribuții de asiguram sociale de

4.459.100

1.171.180

1 005.321

1.005.321

1.005.321

1.051.503

10

03

04

Contribuții de asiguram pentru

accidente de munca si boli profesionale

120.500

45.1 X0

44.795

44.795

44.795

44.390

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

964.140

258.310

185.154

185.154

185.154

162.972

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Alî-

Credite de a n gaj ament

Credite

toi

capitol

graf

pa /

Titlu

ti-

col

Denumire indicator

anuale aprobate la

finele

perioadei de

raportare

B

t

2

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27.602.26(1

20

01

Slinuri Si servicii

14.622.850

20

0!

01

Fu mi tun de birou

390.900

20

01

02

Materiale pemru ciirateme

.WU.9UU

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța metrica

6.716.130

20

01

04

Ana. canal si salubritate

2.004.300

20

01

05

Carburant: ss lubritumti

197.100

20

01

06

Piese de schimb

182.310

20

01

07

Transport

1 6.00(1

20

01

08

Posta, telecomunicații. radio, tv.

internei

504.300

20

01

09

Materiale s: prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.530.560

20

Oi

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si fimctionare

2.690.350

20

02

Reparații curente

1 1.1 80.260

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

20

04

01

Medicamente

1,000

20

04

02

Materiale sanitare

l .000

20

05

Bunuri de naturit obiectelor de inventar

43.550

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000

20

05

30

.Alte obiecte de inventar

38.550

20

09

Materiale de laborator

200

20

13

Pregătire profesionala

1.900

20

14

Protcciin muncii

276.500

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni m reprezentarea

intereselor statului, potrivii

Pag. 12

bugetare

An gaj a m eu te bugetare

Angajamente

legale

Platî

efectua te

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

trimes triale cumulate

3

4

5

6

7=5-6

8

1 2.706.HOl)

12.706.300

12.706.300

1 1.456.786

1.249 514

1 [ .974.598

9.212.640

9.212.640

9.212.640

8.739.044

473.591

3 0.37 j .446

48.720

98.720

48.720

60.851

37.869

52.983

94.430

44.430

99.430

44.559

54.87 [

6 l .006

6.433.790

6.433.790

6.433.740

6.391.954

4 1 836

8.4 ț 2.499

] .230.7^0

1.230.780

1.230.780

1.188.388

42.392

870.734

54.820

54.820

54.820

37.771

17.049

22.112

38.830

38.830

38.830

4.734

.34.096

4.734

8.400

8.400

8.400

5.53L>

2.861

5.4S3

i 84.3KO

184.380

184.380

175.089

9.291

167.592

33 1.590

3.31.590

331.590

302.169

29.421

297.853

731.900

731.900

731.900

527.995

203.905

476.450

2.198.580

2.198.580

2.148.580

1.653.864

544.716

949.062

610

610

610

601

9

601

430

430

430

429

1

180

1 80

180

1 72

8

172

36.700

36.700

36.700

34.464

1.736

i. 164

2.700

2.700

2.700

2.699

1

34.000

.34.000

34.000

32.265

1.735

1.164

40

90

90

42

48

10

i .400

1.400

1.400

843

557

843

91.380

91.380

91.380

3! 476

50.245

- Iei-


Capitol

Sub-capitol

Pa-

Gr ti-

Ar

co!

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angiijiiment

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

ra- ! na. /

‘anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cn mulate

graf

Titlu

A

B

!

2

3

4

5

6

7=5-6

8

dispozițiilor legale

2.000

î .900

1.900

1.900

1.825

75

1.825

20

30

Alte cheltuieli

1 .4 73.000

LI 63.000

1.163.000

1.163.000

965.694

197.306

599.402

20

30

04

Chirii

1.160.000

1.045.000

1.045.000

1.045.000

851.933

193.067

540.541

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

313.000

t IX.000

118.000

H 8.000

! 13.76]

4.2 3^

58.861

5“

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

500.000

125.000

123.714

123.714

123.714

137.606

57

02

AjuMare sociale

500.000

125.000

123.714

123.714

123.714

137.606

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

250.000

5()(}

57

02

02

A|Utoarc sociale in natura

250.000

124.500

123.714

123.714

123.714

! 37.606

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

700.000

437.500

334.432

334.432

3 34.432

>47.327

59

01

Burse

700.000

4 37.500

334.432

334.432

334.432

147.327

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9.090

-9.090

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT!SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-9.090

-4.090

-9.090

85

01

Plan eiectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9.090

-9.090

-9.090

85

01

01

Plăti cicciuatc in anii precedent) si

recuperate in anul curent (SF)

-9.090

-9.090

-9.090

6602

SANATATE

7.37 1.020

2.636.880

1.816.319

1.816.319

î.816.319

1.826.078

01

CHELTUIELI CURENTE

7.371.020

2.636,KSO

1.816.319

1.816.319

1.816.319

l 826.078

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

4.060.OOG

1 .014.960

929.398

929.398

929.398

9! 2.567

10

01

Cheltuieli salnnale in bani

1.1X2.1 10

795.500

736.497

736.497

736.497

736.497

10

0!

01

Salarii de baza

3.150.HO

765.000

710.817

710.817

710.81 7

710.817

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

30.000

30.000

25.680

25.680

25.680

25.680

10

01

13

hidemnizmit de delegare

2.000

500

10

03

Coiiiributii

877.891J

219.460

192.901

192.901

192.901

176.070

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

C spiro!

Sub-capitol

Pa-

graf

Grupa ) Titlu

Ar

ti

col

Alb

no

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaj ilnieiik

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

Legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate In finele perioadei de raporta re

trimestriale cu m ula te

X

13

1

2

3

4

5

6

7-5-â

8

stat

662.000

1 51 .460

149.820

! 49.820

149.820

149.820

10

03

02

Contribuții tic asigurări de șomaj

16.000

4.000

3 555

3.555

3.555

3.555

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanaiate

166.000

38.000

37.984

37.984

37.984

21.553

10

03

04

Cmiîributii de asigurări pentru

accidente de munca si bob pro ies i oua le

6.850

2.000

1.542

1.542

i .542

1.542

10

03

Oo

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

27.040

24.0110

20

TITLUL. 15 BUNURI SI SERVICII

3.31 i.020

1.62 1.920

886.921

886.921

886.92 1

913.51 1

20

02

Reparații curente

2.470.020

1. 100.000

389.639

.389.639

3X9.63^

416.229

20

04

Medicamente si materiale sanitare

177.190

X.tjl'H}

20

04

01

Medicamente

177.190

8.600

20

06

Deplasam, delăsări, transferam

123.390

5.130

20

06

01

Deplasam interne, delăsări, transferări

123.390

5.130

20

30

Alte cheltuieli

530.520

508.190

497.282

497.282

4[H.2X2

497.282

20

30

30

.Alte cheltuieli cu bunuri St servicii

530.520

508.190

497.282

497.282

497.282

497.282

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

46.506.290

12.718.900

12.718.312

12.718.312

L L .525.820

1 192.492

9.293.238

01

CHELTUIELI CURENTE

46.506.290

12.718.900

12.718.312

12.718.312

11.525.820

1.192.492

9.293.238

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

! i.500.000

2.387.000

2.386.483

2.386.483

2.3 S 6.4 ÎS 3

2.518.687

10

01

Cheltuieli salariale in bam

9.331.530

1.953.140

1.953.135

1.953.135

1.953.1 35

2.054.72 i

10

01

01

Salarii de baza

6.41 ti.540

1.324.148

1.324.148

L.324.148

L324.148

1.381.699

10

01

05

Sporuri pentru condicii de munca

556.4 10

129.320

129.318

129.318

129.3:8

127.8Ji

10

01

06

Alte sporuri

4OL930

83.285

83.284

83.284

83.284

83.557

10

01

08

Fond de premii

2.800

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

85.000

15.735

15.735

15.735

1 5.735

15.393

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umilirii

i.202.050

231.930

23 1.930

23 1.9 30

231 93(1

277.(131

10

01

13

Indemnizații de delegare

73.000

260

260

260

260

1 95

Pag-15

- lei-

Capi-toi

Sub-

capi

tol

Pa-

graf

Grupa /

Ti du

Ar

cei

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

.Angajamente

legale

Plăti

efectuate

An gaj a mente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la fi n el e perioadei de raportare

tri mas triale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

16

Alocații pentru locuințe

25O.Î1OO

46.587

46.587

46.587

46.587

48.387

’t()

01

30

.Alte drepturi salariaic in bani

341.800

1 2 1.87 5

121.873

121 .H73

121.873

120.618

10

03

Contribuții

2.1 08.470

4 33.860

43 3.348

433.348

4 33.348

4C15.966

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

SCUL

1 .(>38.(>5O

3 39.23 3

339.233

339.233

3 39.233

352.815

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

39.400

7.422

7.422

7.422

7.422

7.606

10

03

03

Contributi: de asigurări sociale de

sanauuc

400.170

82.825

82.824

32.824

82.824

85.303

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

22.700

4.393

4.393

4.393

4.393

4.566

10

03

06

Ciip.iribtitii pentru concedii si

indemnizații

(i 7.4

-1 3

-524

-524

-524

l 3.676

20

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII

35.006.200

10.331.900

10.331.829

10.331.829

9.139.337

1.192.492

6.774.551

20

01

Bunuri si servicii

1.915.380

564.050

564.041

564.041

5 1 2.460

51.581

550.983

20

01

01

Furnituri de birou

23.180

12.878

12.878

12.878

12.878

10.987

20

01

02

Materiale pentru c ti rit te n ie

20.700

5.677

5.677

5.677

5.045

5K2

3.382

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța metrica

319.200

148.7 ■ 8

148.7! 8

148.718

148.718

176.761

20

01

04

Apa. canal si salubritate

33.150

9.980

9.980

9.980

9.791

189

9.916

20

01

05

Carburanți si lubriiianti

36.000

: 1.181

11.181

11.181

11.181

13.4-54

20

01

06

Piese de schimb

7.340

2.UU2

2.002

2.002

2.002

2.269

20

01

07

Transpun

20.000

3.500

3.500

3.500

2.700

800

700

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

iniemd

i 1 L320

35.050

3 5.049

35.049

35.049

28.23 3

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa]

690.000

214.220

214.219

214.219

164.209

50.010

l 31.820

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

654.^ LJO

[20.844

] 2U S37

1 ZL0.S3 7

i?O.S37

1 \3.4M

20

02

Reparații curente

185.000

10.120

Itl.l 12

Kl.ili

7.764

2 348

10 122

Capi"

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

A n gaj ameiilc bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

Cheltuieli

efective

toi

capitol

graf

pa /

Titlu

ti

cul

lisat

Denumire indicator

anuale aprobate la finele perioadei de

trimestriale

cu m ulate

legale de plătit

raportare

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

03

Hra na

J 4.000

12.990

12.[JK3

12.983

12.983

35.947

20

03

02

Hrana pentru animale

14.000

12.990

12.983

12.983

12.98,3

35.947

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

217.000

134.570

134.566

134.566

1 34.566

20

05

30

Alte obiecte de inventar

217.000

134.570

: 54.5 66

134.566

134.566

20

06

Deplasați, detasari, transferat!

145.000

50.840

50.835

50.835

50.665

170

37.08(1

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

120.000

42.220

42.215

42.215

42.045

170

28.460

20

06

02

Deplasați in străinătate

25.000

8.620

8.620

8.620

8.620

8.620

20

1 1

Câni, publicații si materiale

documentare

10.000

70

61

6!

61

52

20

13

Pregatire profesionala

6.000

2.WI

2.U00

2.000

2.000

2.CJ00

20

14

Proiecția muncii

12.500

5.050

5.044

5.044

5.044

5.044

20

30

Alte cheltuieli

32.501.410

9.552.2 10

9.552.187

9.552. Ș 87

8.413.794

1.138.393

6.133.323

20

30

01

Reclama si publicitate

12.000

-1.160

20

30

02

Protocol si reprezentare

2.000

20

30

04

Citirii

Sfi.OOO

27.220

27.212

27.212

24.759

2.453

24.759

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

32.43i.4iO

9.524.990

9.524.475

9.524.475

8.389.035

1.135.940

6.104.404

6S02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

35. ț 09.340

12.051.210

li). 570.614

10.570.6S4

7.471.708

3.098.406

8.176.476

01

CHELTUIELI CURENTE

35.199.340

12.051.210

1 0.590.347

10.590.347

7.491.44 1

3.098.906

$.] 76.476

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1 3.789.490

4.514.470

3.682.387

3.682.3 87

3.682.387

3.734.815

10

01

Cliciitiieli salariale in bani

SU.K96.540

3.552.280

2.906.196

2.906.196

2.406.196

2.951.542

10

01

01

Salaris de baza

5.120.600

1.595.170

1.225.041

1.225.041

1.225.1141

1.251.864

10

01

05

Sporuri pentru condiții de muncit

179.230

38.700

35.000

35.000

35.000

29.3(3

10

01

06

Alte sporuri

1 16.640

14.910

i.sr-iS

1.868

] .868

871

10

01

10

Fond pentru posturi ocnuate prin cumul

9.000

3.000

2.00!

2.001

2.00 1

2.200

10

01

12

Indemnizi'dii plătite unor persoane din

ailîra miliarii

5.2 i fi.OOO

1.822.000

1.605..396

1.605.396

1.605.346

1.647.325

10

01

l 3

Indemnizații de delegare

5,000

1.000

10

01

30

.Alte drepturi salariale m bani

248.070

77.500

36.890

36.890

36.890

19.469

Pag.l?

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

graf

Grupa / Titlu

Ar-

ri-

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Iu finele

perioadei de raportare

trimestriale

cum ulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7—5-6

8

10

03

Contribuții

2.S9IM50

962 J 90

776.191

776.191

776.19!

783.273

10

03

01

Contribui!i tic asigurări sociale de

stat

2. S 72.700

717.910

587.682

587.682

587.682

589.669

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

56.yyo

204 60

1 1.510

1 1.510

11.510

12.072

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanaute

54 8.510

181.850

142.857

142.K57

142.857

14Ci.5$4

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

21.300

8.400

3.344

3.344

3.344

4.671

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

93.050

33.870

3(1.798

.10.798

.30.798

30.277

20

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII

4.746.310

2.327.180

1.773.6-5^

1.773.650

1.525.145

248.505

; ȘlIJ S [ 3

20

01

Bunuri si servicii

L221.350

579.530

308.665

308.665

305.354

3 311

337.983

20

01

01

Furnituri de birou

66.4 &0

35.120

[ 1.594

1 t .594

1 1.594

17.536

20

01

02

Materiale pentru curățenie

31.560

6.640

2.977

2.977

2.977

27.888

20

01

03

încălzit, iluminat si fona motrice

298.100

] S2.24U

120.71 3

! 20.713

120.713

121.723

20

01

04

Apa. canal si salubri taie

140.300

56.250

32.831

32.831

32.1 93

f)3S

30.619

20

01

05

Carburanți si kibnfianti

96.800

54.200

$.237

8.237

8.237

24.714

20

01

06

Piese de schimb

40.000

15.000

9.606

9.606

9.606

4.226

20

01

07

Tra nsport

100.17(1

23.170

20.244

20.244

20.244

1 6.070

20

01

08

Posta, teiecomtiuicatii, radio. îv,

internei

143.330

65.800

46.844

46.844

46.425

4 19

4 3.944

20

0!

09

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

37.500

19.000

4.164

4.164

4.164

4.166

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

inircimcrc si funcționare

267.1 10

122.1 10

51 455

51.455

49.201

?

47.097

20

02

Reparații curenK

l 14.350

34.000

14.509

14.509

14.460

49

14.427

20

03

Hrana

l. i 73.460

596.430

VJ î . I

391.196

388.73 1

2 ,j1 fi 5

326.606

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.173.460

596.4 30

391 196

391.196

388.731

2.465

326.606

Capi-

i(d

Sub-capi’ toi

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de ra portare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

04

Medicamente si materiale sanitare

43.S00

7.523

7.523

7.523

10.433

20

04

Medicaincntc

36.09(1

17.200

7.399

7.3 99

7.399

8.879

20

04

02

Materiale sanitare

3.7SO

2.350

124

124

124

992

20

04

04

Dezinfectant!

3 .030

30

562

20

05

Bunuri de nalura obiectelor de inventar

40.430

16.500

3.148

3448

3.148

7.680

20

05

01

Uniforme si echipament

500

500

20

05

03

Lenjerie si accesării dc pat

500

500

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

39.430

15.500

3.148

3.148

3.148

7.680

20

06

Deplasări, delăsări, transferuri

14.0(10

6.000

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

H.O(M)

4.000

20

06

02

Deplasări in străinătate

6.000

2.WM

20

H

Câni, publicații si materiale

documentare

4.500

1.000

474

474

474

2.434

20

12

Consultanta si expertiza

3.000

4.000

L300

L300

1.3 0(1

1.300

20

13

Pregătire profesionala

23.330

4.330

20

14

Proiecția muncit

16.340

7.660

2.039

2.039

2.039

l .652

20

30

Alte cheltuieli

2.086.750

1.058.150

1.044.7%

1.044.796

802.1 16

242.680

841.998

20

30

01

Reclama si publicitate

2.300

2.300

20

31)

02

Protocol si reprezentare

4.500

L500

826

826

826

826

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

35-SSU

1 1.500

5.1 1 1

5.1 11

5.1 1 1

12.413

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.044.570

1.042.850

1.038.859

1.038.859

796.179

242.680

828.759

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

16.663.040

5.209.560

5.134.310

5.134.310

2.283.909

2.X5O.4O ]

2.897.148

57

02

Ajutoare sociale

16.663.040

5.209.560

5.134.310

5.134.310

2.283.909

2.^50.40 ]

2.897.148

57

02

01

Ajutoare sociale m numerar

16.663.040

5.209.560

5.134.310

5.134.3 10

2.2X3.409

2.850.401

2.897.148

84

PLAT! EFECTLLXTE IN ANII PRECEDENTI Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-19.733

-H.733

-19.733

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Capi-

Sub-capitol

Pa-

grai

Grupa l Titlu

Ar

ti

col

Aii*

nt-

ii i

Denumire indicator

Credite de angaj ameitt

Credite bugetare

Angaja meu te bugetare

Angajamen ie legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

\

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

IN ANUL CURENT

-19.733

^9.733

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-19.733

-19.733

-19.733

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-19.733

-14.733

-19.733

7000 02

Partea !V-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

65.282.080

26.835.650

22.673.651

22.673.651

20.5 18.325

2.1 55.326

11.236.744

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

<18.055.440

21.828.420

17.666,42 1

17.666.421

15.577.423

2.088.998

6.583.348

01

CHELTUIELI CURENTE

25.840.180

14.888.1 70

13.566.587

1 3.566.587

3 L-Ș77.5S9

2.088.448

6.583.348

20

TITLUL 0 BUNURI Si SERVICII

25.840. [80

14.888.170

13.566.587

13.566.587

1 1 --177.584

2.088.448

6.583.348

20

01

Bunuri si servicii

0.800.000

5.300.000

4.717.134

4.717.134

4.717. ț 34

2.305.883

20

01

30

A.ite bunuri si servicii pentru

tntrcunerc si funcuonaiv

6.800.000

5.300.000

4.717.134

4.717.134

4.7S7.Î34

2.305.883

20

30

Alte clici tu leii

1'2.040.180

9.588.170

8.849.453

8.849.453

6.760.455

2.088.998

4.277.465

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

14.040.180

9.588.170

8.849.453

8.849.453

6.760.455

2.088.998

4.277.465

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.219.260

6.940.250

4.100.000

4.100.000

4.100.000

si

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.219.260

6.940.250

4.100.000

4.100.00(1

4.100.000

8!

01

Rambursări de credite externe

5.979.010

81

Oi

05

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice externe fecale

5.979.010

81

02

Rambursări de credite interne

16.240.250

6.940.250

4.100.000

4.100.000

4,100.000

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

5.840.250

2.840.250

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

10.400.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-166

-166

-166

85

Tulul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

-lei-


Capitol

Sub-

capi

tol

Pa-

graf

Grupa / Titlu

Ar

ii-col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angaja ment

X

B

I

IN ANUL CURENT

01

Plăti efectuate in anii preccdemi st

recuperate in anul curent

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SI-')

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8000 02

Partea V-tt ACȚIUNI ECONOMICE

li 102

COMBUSTIBILI S! ENERGIE

01

CHELTUIELI CURENTE

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

>1302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

0i

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariile in bani

10

01

01

Salant de baza

10

03

Contribuții

10

03

0!

Contribuții de asigurări sociale de

stai

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Coiitribuiii de asigurau sociale de

SanaLaie


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Platî

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

-166

-166

366

-166

-166

-166

- ț 66

-166

-1 66

17.222.640

5.007.230

5.007.230

5.007.230

4.940.902

66.328

4.653.396

[7.222.640

5.007.230

5.007.230

5.007.230

4.940.902

66.328

4.653.396

! 7.222.640

5.007.230

5.007.230

5.007 230

4.940.902

66.328

4.653396

17.222.640

5.007.230

5.007.23(1

5.007.2.10

4.040.602

66.328

4.653.396

17.222.640

5.007.230

5.007.230

5.007.230

4.940.902

66.328

4.653.396

S9.42S.77P

53.185.500

48.219.251

48.219.251

45.356.358

2.862.893

34.155.497

30.123.000

25.123.000

25.123.000

25.] 23.000

24.423.000

700.000

1 8.363.187

30.123.000

25.123.000

25.123.000

25.123.000

24.423.000

700.000

18.363.187

30.123.000

25.123.000

25.123.000

25.1 23.000

24.42.3.000

700.000

1 8.363.1 87

30.123.000

25.123.000

25.123.000

25.123.000

24.423.000

700.000

18.363.187

229.100

62.500

55.843

5 5 A4 3

55.343

57.443

229.100

62.500

5 5.843

55.843

55.543

57.443

150.000

37.500

33.820

3332U

33.520

3 5379

123.600

30.100

26.44 8

26.448

26.448

27.651

123.600

30.100

26.44 8

26.445

26.44S

27.651

26.400

7.400

7.372

7.372

7.372

7.728

20.000

5.510

5.501

5.501

5.501

5.751

4 K0

190

1X3

1 83

153

213

l .3 80

1.375

1.375

L 375

1.456


Pag-21

Capitol

Sub-

cupi-

toL

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bngtrfa re

Angajamente 1 legale

.................. 1

Pluti         |

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5.

6

7=5-6

8

10

03

04

ConEributii de asigurau pentru

accidente de munca si boii profesionale

.120

90

89

XD

89

93

10

03

06

C aj n ltj b ui i i pentru uuttuu(.hi si

indemnizații

800

230

22-1

224

224

215

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

79.100

25.000

22.02.1

22.02 >

22.023

22.004

20

01

Bunuri si servicii

79.100

25.000

2 2.O.U

22.023

22.023

22.064

20

01

30

Alic bunuri si servicii pentru

mtrctincre si tunelionarc

79.100

25.000

22.023

22.02 3

22.023

22.064

S402

TRANSPORTURI

59.076.670

2 8 .000.000

21 040.408

2'i <H() 4(JS

20.677.5! 5

2.162.693

i5 734.867

01

CHELTUIELI CURENTE

59.076.670

2X.WMMMH)

2 3 040.401S

23 04(1.41)6

20.677 5 1 5

2.162.69.1

1 5.734.867

20

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

] vfHW.tWo

t 1 923 6 r-i

1 J 923 614

9.76t) 74:

2.1 62.693

4 618.093

20

30

Alte chelimeli

39.076.670

1 5 000.000

i l .923.6 :u

l l 923 6.U

9.760.741

2.162 693

1.MS 093

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

39.076.670

15.000.000

l 1.923.634

i S 92 3 634

9.760 74 1

2.162.893

4.6I8.093

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.000.000

1 l.OOO.OlHl

t I i 16.774

îl.; 16.774

i 1 .1 16 774

U. I 16.774

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

|          20.000.000

de preț si larii

1 1.000.000

! 1.1 16.774

11.116 774

|          11116 774

li I I6 774

TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 31032011

Pag. 1      - lei—

Capitol

Subcapitol

Pa- Gr lira- pa / graf- Titlu

Articol

.Ali

ne-

ut

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi ,bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

I

7

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

0002

2900

3300

3702

3900

3902

j 9 100

4200

4202

02

04

02

03

07

10

02

10

01

01

TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

Vărsăm in te din secțiunea de funcționare

H. VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile sta tu lui

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-

teritorialc

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE