Hotărârea nr. 17/2011

17/25.01.2011 privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali.
Hotararea Consiliului Local 17/25.01.2011
privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnilor consilieri Stoia Traian şi Toanca Radu înregistrată cu nr. SC2010 - 029655/10.12.2010;
Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 29655/05.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Toate cladirile parasite aflate in stare de paragină sau in curs de dezafectare din Timisoara, care au proprietari legali, aceştia din urmă - proprietarii - vor fi atenţionaţi ca în termen de 3 luni de la prezenta Hotărâre a Consiliului Local , să le dea un aspect decent sau să obţină autorizaţie de demolare pentru clădirile respective. În caz contrar, se vor aplica amenzile prevăzute de lege.

Art.2: Directia Patrimoniu si Directia Urbanism vor prezenta plenului din luna februarie un inventar al acestor imobile pe zone, urmand ca Hotărârea Consiliului Local sa produca efecte, in prima faza, in zonele I si II.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCȚII

B d . Constantin D j a

-mai!:iii5tltutiaarhltectulu!sEf@primarialm.rnr


conpvlcj toga, nr. 1 , 300030 internet: w ww.prlmarlatm.ro

SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659/14.12.2010

IN ATENTIA

CABINET PRIMAR

NOTA DE INFORMARE privind Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu clădiri aflate in paragina care au proprietari legali

initiat de consilierii: Stoia Traian, Ehegartner Petru, Toanca Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romanita si Ritivoiu Mihai

Având în vedere adresa înregistrata cu nr. SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659 / 10.12.2010 referitoare la: Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu clădiri aflate in paragina care au proprietari legali, va comunicam punctul de vedere al Instituției Arhitectului Sef:

La nivelul Municipiului Timișoara, Direcția Urbanism, in prezent Instituția Arhitectului Sef a initiat o acțiune de notificare a proprietarilor/Asociatiilor de Proprietari, avand in vedere ca imobilul este se afla in Zona de monument/ Zona sit de monumente istorice/ Zona protejata de monumente /‘ Zona de protecție a monumentelor de locuințe, s-a informat ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 6 alin.lj/" Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în vaioare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei iegi ",

Precizam ca, in conformitate cu dispozițiile imperative ale art. 54 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :

"(1) Desființarea neautorizată, distrugerea parțială sau totală, exproprierea fără avizul Ministerului Culturii și Cultelor, degradarea, precum și profanarea monumentelor istorice constituie infracțiuni și se sancționează conform legii.

(2) în toate cazurile prevăzute !a alin. (1) făptuitorul este obligat ia recuperarea materialului degradat și !a reconstituirea monumentului sau a părților de monument lezat, conform avizelor prevăzute de prezenta lege".

Având in vedere gravitatea situației privind nerespectarea obligațiilor din partea proprietarilor cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 6 alin.l )./z întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi se poate iniția un proiect de hotarare pentru stabilirea unor amenzi,

In ceea ce privește demolarea clădirilor in stadiu de ruina sau in curs de dezafectare din Timișoara , aceste operațiuni sunt posibile numai in baza unor Autorizații de desființare, conform art. 1 din Legea nr. 50/1991 rep si act. privind autorizarea executării lucrărilor de


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCȚII


e-ma)):lnstltutiaarhitECtululsef(®


Constantin Dlaconnvlcl l o g a , n r . 1, 3 0 0 0 3 0 prfmariatm.ro, internettwww. primarlatm.ro


construcții: Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren și/sau construcții - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. Autorizația de construire se emite în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, eiaborată în condițiile prezentei legi, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii''.SEF:

Iviu Cădarîu


SEF SERVICIU AUTORI RE SI CONTROL CONSTRUCȚII: Ing. Kolozsî TerezZ'


CONSILIER:

Jr. Cod rea nur Cri


:ina


Red./Dact. C.C, Dact. 2 exemplare~icv\ rrnvn((Jf^ 1 vl IOai C OW?c               inG dodt

<n*A( 0v<os4u> ’c^oS.lt oi^ldi oA

Cojit \rj))zruA^Â •'vnaryni mtâjocl'^r

I^g ni <^c_ si a^ws-Wv \ >   . w etc m-oi 3


ok- Conciliu dtV^TGi    (gAu Co^q—

w^antd         Cnb^chi l'e t'C

u               vv\o^ ojsHJ ckv

-t ’^i^Y (?^țr OnW^ O cw Wl< ja > oXIe il4.H WW. oJih^cbW. bUu ■ <Vogî fscdins* re» b e^cr

B d . Constantin Dlaconovlci L o g a , n r , 1, 300030 e-mail:institutiaarhltectululsef@prlinariatm.ro, internetrwww. prlmarlaim.ro

SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659/05.01.2011          SE APROBA

IN ATENTIA                                               PRIMAR.

CABINET PRIMAR                             Dr. Ing. Ghe4ghe tMan^

REFERAT privind Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu clădiri aflate in paragina care au proprietari legali

initiat de consilierii: Stoia Traian, Ehegartner Petru, Toanca Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romanita si Ritivoiu Mihai

Având in vedere adresa înregistrata cu nr. SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659 / 10.12.2010 referitoare la: Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu clădiri aflate in paragina care au proprietari legali, va comunicam punctul de vedere al Instituției Arhitectului Sef:

Potrivit prevederilor art.44 din Constituția României proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal indiferent de titular.

In conformitate cu prevederile art. 1 din Legea 50/1991 demolarea unei construcții nu se poate face decât in baza unei autorizații de desființare , astfel " Executarea lucrărilor de construcții este permisa numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare emisa in condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil-teren si /sau construcții - identificat prin număr cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel"

Autoritatea administrației publice locale poate proceda la demolarea pe cale administrativa doar a construcțiilor realizate fara autorizație de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale , asa cum rezulta din art. 33 din Legea 50/1991 si anume :alin.l "Prin excepție de la prevederile art. 32 , construcțiile executate fara autorizație de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului cat si construcțiile ,lucrările si amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinand domemniului public si privat al județelor, municipiilor si comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativa de autoritatea administrației publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla construcția , fara emiterea unei autorizații de desființare, fara sesizarea instanțelor judecătorești si pe cheltuiala contravenientului " si alin 4. "Prin excepție de la prevederile art. 32 ,construcții le executate fara autorizație de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau 1 privat al județelor , orașelor ori comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativa de autoritatea administrației publice competente , fara sesizarea instanțelor judecătorești si pe cheltuiala contravenientului"

Prin urmare in toate celelalte situații demolarea nu se poate face decât la solicitarea titularului unui drept real asupra imobilului prin obținerea autorizației de desființare .

Primăriile pot dezafecta , potrivit prevederilor art. 7 alin. 17 din Legea 50/1991 construcțiile , proprietate a unitatii-administrativ teritoriale f aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranța publica , cu excepția construcțiilor monument istoric , pe baza de ,


8 d . Constantin Diaconovici toga, n r . 1, 300030 e-mall:lnstitutiaarhitectuluisef®primariatm.ro, infernet:www.primarlatm.ro

autorizație de desființare emisa in condițiile alin (16) cu obligația de a se întocmi documentații specifice.

Pentru dezafectarea construcțiilor aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranța publica din proprietatea privata a persoanelor fizice si /sau juridice f potrivit art 17 alin (4) din Ordinul 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , primarul are obligația de a notifica proprietarului responsabilitățile care ii revin potrivit prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in construcții , cu modificările ulterioare , cu privire la urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor si postuti liza rea acestora f implicit cu privire la necesitatea ca proprietarul sa ia masurile de desființare in regim de urgenta in condițiile legii.

Menționam ca f Direcția Urbanism, in prezent Instituția Arhitectului Sef a initiat o acțiune de notificare a proprietarilor/Asociatiilor de Proprietari aflati in situația de mai sus .

Având in vedere considerentele legale cele mai sus amintite , consideram ca propunerea făcută incalca prevederile cu privire la dreptul de proprietate f Legea 50/1991 si Ordinul 839/12.10.2009.


SEF SERVICIU AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCȚII:


Red./Dact. G.P.


Dact. 2 exemplare