Hotărârea nr. 169/2011

169/10.05.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei Oncohelp
Hotararea Consiliului Local 169/10.05.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei Oncohelp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. E12011-008761/28.04.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, in cuantum de 13.349 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei Oncohelp, CIF17802939, cu sediul in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Asociatiei Oncohelp;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I A Județul Timis Municipiul Timișoara


Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I

Nr. E12011-008761/28.04.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei

Oncohelp

In data de 25.03.2011, Asociatia Oncohelp, cu sediul in Timisoara str.Ciprian Porumbescu nr. 59, cod de inregistrare fiscala nr. 17802939, depune la Directia Fiscala a Municiupiului Timisoara, cererea inregistrata sub nr.E12011-008761/25.03.2011, prin care, in baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal solicita acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str.Ciprian Porumbescu nr. 59 aflata in proprietatea asociatiei.

In conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează (,..):19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Mentionam faptul ca, scutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct.19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

Din documentele depuse de asociatie in sustinerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str.Ciprian Porumbescu nr. 59, intregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E12011-008761/25.03.2011 si nr.E22011-011675/21.04.2011, precum si din documentele existente la dosarul fiscal al asociatiei, rezulta urmatoarele:

  • >     conform Actului Constitutiv al Asociatiei Oncohelp autentificat prin incheierea nr.853/03.03.2005, Asociatia Oncohelp este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial avand ca scop promovarea si sustinerea oricaror tipuri de activitati menite sa sprijine persoanele bolnave de cancer, care sa nu contravina eticii medicale si legislatiei in vigoare.” Prin Incheierea nr.306/27.05.2005 a Judecatoriei Timisoara s-a autorizat functionarea Asociatiei Oncohelp potrivit actului constitutiv autentificat sub nr. 835/03.03.2005 precum si a procesului-verbal nr.02/23.05.2005 al Adunarii Generale autentificat sub nr.225/24.05.2005, si s-a incuviintat inregistrarea Asociatiei Oncohelp in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

  • >     potrivit Actului aditional la Actul constitutiv al Asociatie Oncohelp autentificat prin incheierea nr. 849/06.08.2006 „ la obiectivele asociatiei se adauga dupa cum urmeaza: Infiintarea, organizarea si administrarae de unitati medicale cu paturi; Infiintarea, organizarea si administrarea de unitati medicale in regim ambulator; Organizare de servicii de ingrijire medicala si sociala la domiciliu; Gestionarea fondurilor necesare derularii programelor de sanatate; Desfasurarea de activitati de cercetare medicala; Desfasurare de activitati didactice cu elevii, studentii, asistentele medicale si medicii.

  • >     potrivit dispozitiilor art.7 din Statutul Asociatiei „Oncohelp” autentificat prin incheierea nr.852/03.03.2005, “Obiectivele Asociatiei sunt: Promovarea si sustinerea unor politici de depistare precoce a cancerului si de reducere a factorilor de risc la care este expusa populatia; Promovarea si sustinerea unor programe coerente de supraveghere a bolnavilor de cancer in perioada de risc postterapeutica; Promovarea si sustinerea retelei medicale oncologice, prin sprijinirea construirii de noi unitati medicale specializate in tratamentul cancerului; Sprijinirea organizarii pacientilor bolnavi de cancer in grupuri de suport, care sa asigure ajutor psihologic mutual si susținerea unor interese specifice acestora; Sustinerea unor activitati educative profesionale la nivelul medicilor oncologi, a asistentelor implicate in tratamentul bolnavilor de cancer cat si la nivelul pacientilor si a populatiei; Publicarea de materiale specializate de factura oncologica; Sustinerea intereselor bolnavilor de cancer in fata organelor abilitate ale statului; Asistenta juridica a pacientilor bolnavi de cancer si a personalului medical implicat in oncologie; Colectare de fonduri pentru sustinerea activitatilor specifice ale asociatiei.”

> Prin declarațiile pe proprie răspundere inregistrate sub nr.E12011-008761/25.03.2011 si nr.E22011-011675/21.04.2011, d-nul Serban Negru identificat prin CI seria TM nr. 494134, in calitate de presedinte al Asociatiei Oncohelp, declara ca, Asociatia Oncohelp desfasoara in cladirea situata in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr.59 activitati cu caracter social-umanitar, prevazute in statulul asociatiei, constand in asigurare de servicii medicale in regim gratuit pacientilor cu diagnostic oncologic (administarea de tratament antineoplazic sistemic, administrare tratament suportiv, administrare tratament antineoplazic local-instalatii intravezicale, administrare tratament antineoplazic local -paracenteza, evaluare preterapeutica/monitorizare postterapeutica, analiza medicale, ecografii, EKG). In cuprinsul declaratiei pe proprie raspunere, inregistrata sub nr.E12011-008761/25.03.2011, reprezentantul asociatie mentioneza faptul ca o supratata de 50m2 din cladirea in cauza este inchiriata unei societati, spatiu respectiv avand destinatie de laborator de analize medicale.

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri pe anul fiscal 2011, aferent cladirii indicate mai sus, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 19.04.2011, in baza art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirea in cauza, intocmind in acest sens Procesul verbal incheiat la data de 19/04.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat faptul ca, cladirea situata in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr.59 este destinata exclusiv pentru tratarea bolnavilor cu diagnostic oncologic, exceptie facand doar camerele nr.2 si nr.4, in suprafata totala de 50m2 situate la demisolul cladirii, acestea fiind inchiriate societatii Biodin S.R.L., avand destinatie de laborator de analize medicale.

Astfel, avand in vedere prevederile legale redate mai sus si faptul ca Asociatia Oncohelp, utilizeaza cladirea situata in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr.59, petru furnizarea de servicii medicale in regim gratuit pacientilor cu diagnostic oncologic, consideram ca, cladirea respectiva se incadreaza in dispozitiile art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr.59 datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011 este in cuantum de 13.349 lei.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr.59 în cuantum de 13.349 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei Oncohelp, cu sediul in Timisoara str.Ciprian Porumbescu nr. 59, cod de inregistrare fiscala nr.17802939, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV                              SEF SERVICIU

EC. ADRIAN BODO                             GABRIELA CIOINIAC

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI