Hotărârea nr. 168/2011

168/10.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 168/10.05.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 8727/28.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrăviţa nr. 40/31.05.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 241/29.06.2010 privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu comuna Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrăviţa nr. 45/10.06.2010 privind aprobarea colaborării comunei Dumbrăviţa cu Municipiul Timişoara pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr. 1.294 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Având în vedere Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2286/2009 pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (publicat în Monitorul Oficial nr. 485/14.07.2009);
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Ordinul nr. 287 din 6 martie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înlocuirea Anexei 1 din Hotărârea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici, cu Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 4.840.672,15 lei (T.V.A. inclusă).
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 1.067.483, 42 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând cota parte ce revine Municipiului Timişoara pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile, în sumă de 888.136,96 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cota parte la cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 179.346,46 lei.

Art. 3: Se aprobă introducerea unui nou articol, după articolul 3, care va avea următorul conţinut:
"Art. 31: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 908.784,17 lei, alcătuită din:
a) din T.V.A. aferent proiectului în sumă de 464.715,69 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului, în sumă de 444.068,48 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera conform legislaţiei în vigoare".

Art. 4: Acordul de parteneriat semnat între Municipiul Timişoara şi Comuna Dumbrăviţa, respectiv Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010, se va modifica în consecinţă.

Art. 5: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 rămân nemodificate.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Comunei Dumbrăviţa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

„STRUCTURI LOCALE PENTRU SPRIJINIREA AFACERILOR ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA -INCUBATOR DE AFACERI”

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :

4.840.672,15 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) :

4.147,53 mii lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)

 • - Buget local (Municipiul Timișoara și Comuna Dumbrăvița)

 • 1.776.273.92 lei

 • 1.776.273.93 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile Costuri neeligibile TVA din care:

3.552.547,85 lei

358.692,92 lei

929.431,38 lei

TVA cheltuieli eligibile TVA cheltuieli neeligibile

848.723,48 lei

80.707,90 lei

TOTAL PROIECT (fără T.V.A.)

3.911.240,77 lei

CONTRIBUȚIA PROPRIE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Contribuția proprie din Bugetul Local - cheltuieli eligibile fără TVA Contribuția proprie din Bugetul Local - cheltuieli neeligibile fără TVA

1.067.483,42 lei (fără TVA)

888.136,96 lei

179.346,46 lei

CONTRIBUȚIA PROPRIE A COMUNEI DUMBRĂVIȚA

Contribuția proprie din Bugetul Local - cheltuieli eligibile fără TVA Contribuția proprie din Bugetul Local - cheltuieli neeligibile fără TVA

1.067.483,43 lei (fără TVA)

888.136,97 lei

179.346,46 lei

Asistență financiară nerambursabilă solicitată:

1.776.273,92 lei

Sumă totală (cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

1.067.483,42 lei + 464.715,69 lei (% din TVA aferent proiectului) + 444.068,48 lei (avans execuție) = 1.976.267,59 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

16 de luni de la semnarea contractului de finanțare, din care 12 luni durata de execuție a lucrărilor

CAPACITĂȚI FIZICE

Din punct de vedere al ocupării terenului prin realizarea investiției se va obține un procent de ocupare al terenului POT 4,98 % și un coeficient de utilizare CUT de 0,067. Suprafața terenului pe care se propune a se realiza investiția este de 27.977,00 mp din care:

 • - suprafața construită

 • - suprafața desfășurată

 • - suprafața utilă totală

Sc = 1393,54 mp      POT = 4,98 %

Sd = 1864,98 mp      CUT = 0,067

Su = 1745,40 mp

 • -  suprafața destinată parcărilor (platforme permeabile) este de 478,50 reprezentând 34 locuri autovehicule mici din care 2 pentru persoane cu handicap locomotor

 • - suprafața destinată circulației auto - carosabil (platforme betonate) în interiorul parcelei 2.667,00,

 • - suprafața destinată circulațiilor pietonale din interiorul parcelei 556,25 mp

 • - pentru terenul rămas se propune realizarea de spații verzi

Din punct de vedere constructiv, investiția constă în 2 corpuri de clădire: Corpul A în regim P+2E (spațiu administrativ și spații de birouri) și Corpul B în regim P - corp tip hală.

S.D.L.I.E.,

Ec. Daniela Ghinea

ROMÂNIA

Se aprobă

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

Nr. SC 2011 - 8727/28.04.2011

REFERAT

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 241/29.06.2010, colaborarea de principiu a Municipiului Timișoara cu comuna Dumbrăvița pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri” și depunerea acestui proiect spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Proiectul „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri” este inclus în Lista proiectelor prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, documente aprobate prin Hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timișoara și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010.

Proiectul „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri” contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, încadrându-se în obiectivul „Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicațiilor și serviciilor creative”, politica „Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil și inovativ”, programul „Realizarea infrastructurilor de susținere a afacerilor” și a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Acordul de parteneriat și sumele cu care va contribui Municipiul Timișoara în proiect.

În Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010 nu a fost alocată în mod explicit în bugetul local valoarea T.V.A. aferentă proiectului, condiție pentru recuperarea acesteia, conform legislației în vigoare De asemenea, nu a fost evidențiată suma avansului pentru implementarea optimă a proiectului, estimată a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condițiile rambursării în cazul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Drept urmare, propunem aprobarea unei noi hotărâri de consiliu local care să cuprindă aceste completări. Pentru o mai bună înțelegere a modului în care sunt defalcate cheltuielile în proiect, conform bugetului acestuia - care este parte din cererea de finanțare - propunem modificarea și completarea hotărârii nr. 302/29.07.2010 prin modificarea Anexei 1, respectiv a Indicatorilor tehnico-economici, modificarea articolului 3, precum și inserarea unui nou articol, respectiv articolul 31. Menționăm faptul că valoarea totală a proiectului rămâne aceeași, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010.

Având în vedere cele menționate mai sus,


Propunem spre aprobare următoarele:

 • 1. înlocuirea Anexei 1 din Hotărârea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici, cu Anexa 1 la prezenta hotărâre.

 • 2. modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010, articol care va avea următorul conținut:

Art.3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 4.840.672,15 lei (T.V.A. inclusă).

(2) Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 1.067.483, 42 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând cota parte ce revine Municipiului Timișoara pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile, în sumă de 888.136,96 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cota parte la cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 179.346,46 lei.

 • 3. introducerea unui nou articol, după articolul 3, care va avea următorul conținut:

“Art. 31. (1). Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 908.784,17 lei, alcătuită din:

 • a) % din T.V.A. aferent proiectului în sumă de 464.715,69 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului, în sumă de 444.068,48 lei.

(2) T .V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera conform legislației în vigoare”.

 • 4. Acordul de parteneriat semnat între Municipiul Timișoara și Comuna Dumbrăvița, respectiv Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010, se va modifica în consecință.

 • 5. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010 rămân nemodificate.

  Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


  Director executiv Direcția Economică

  Ec. Smaranda Haracicu


Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană Ec. Daniela Ghinea

Avizat juridic

Șef Serviciul Juridic cons. Juridic Mirela Lasuschevici