Hotărârea nr. 167/2011

167/10.05.2011 privind inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
Hotararea Consiliului Local 167/10.05.2011
privind inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-8641/27.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale.
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 252/31.07.2007 privind aprobarea metodologiei de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
Având în Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 336/28.09.2010 privind reorganizarea centrelor bugetare existente la nivelul Municipiului Timişoara.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTEArt.1: Se aproba inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara de catre Directia Economica, Serviciul Financiar Invatamant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, in conditiile legii.

Art. 2: Contractele de inchiriere incheiate de catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat pentru spatii temporar disponibile situate in incinta acestora, aflate in derulare, vor fi preluate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin Directia Economica, Serviciul Financiar Invatamant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.
Banii rezultaţi din închirierea spaţiilor vor fi folosiţi în mod exclusiv pentru procesul de învăţământ.

Art. 3: Se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 252/31.07.2007 privind aprobarea metodologiei de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

NR. SC2011-8641/27.04.2011

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT


In conformitate cu Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, art. 112, alin (2) terenurile si cladirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 252/31.07.2007 s-a aprobat metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara conform Anexei care face parte integranta din hotarare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 336/28.09.2010 s-a preluat activitatea financiara a centrelor bugetare existente la nivelul Municipiului Timisoara, respectiv Centrul bugetar Moisil, Centru Bugetar Energetic si Centru bugetar Gradinite, acestea fiind organizate intr-un serviciu de specialitate al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Avand in vedere cele prezentate :


PROPUNEM


  • 1.  Inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara se va face de catre Directia Economica, Serviciul Financiar Invatamant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, in conditiile legii.

  • 2.  Contractele de inchiriere incheiate de catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat pentru spatii temporar disponibile situate in incinta acestora, aflate in derulare, vor fi preluate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin Directia Economica, Serviciul Financiar Invatamant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

  • 3. Revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 252/31.07.2007 privind aprobarea metodologiei de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat


VICEPRIMAR


DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin


SEF BIROU LICITATII CONTRACTE SAD


Ec. Koszegi Laura


CONSILIER


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


ing. Voicu Marius


jur. Gabriela Albu