Hotărârea nr. 166/2011

166/10.05.2011 privind închirierea Sălii "Constantin Jude" (Olimpia) către Fundaţia "Mereu Aproape", în scopul desfăşurării preselecţiei participanţilor pentru emisiunea "X Factor"
Hotararea Consiliului Local 166/10.05.2011
privind închirierea Sălii "Constantin Jude" (Olimpia) către Fundaţia "Mereu Aproape", în scopul desfăşurării preselecţiei participanţilor pentru emisiunea "X Factor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-08415/22.04.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea Sălii "Constantin Jude" (Olimpia ), pe durata a 4 zile, din data de 27.05.2011 începând cu orele 06.00, până în data de 30.05.2011 la orele 14.00, Fundaţiei "Mereu Aproape"cu sediul în Bucureşti, sector 1, bl. Ficusului, nr.44A pentru organizarea şi desfăşurarea preselecţiei participanţilor la emisiunea "X Factor" ;

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive, Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Mediu ;
- Instiuţiei Arhitect Şef ;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Fiscale ;
- Poliţiei Locale ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern
- Fundaţiei "Mereu Aproape";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2011-08415/22.04.2011

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind atribuirea în folosință gratuită a Sălii "Constantin Jude" (Olimpia) către Fundația „Mereu Aproape”, în scopul desfășurării preselecției participanților pentru

emisiunea “X Factor”

Prin adresa nr. SC 2011-08415/21.04.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Fundația “Mereu Aproape” cu sediul în București, sector 1, bl. Ficusului, nr.44A solicită atribuirea Sălii “Constantin Jude” (Olimpia) Timișoara, în perioada 27-30.05.2011 fără plata taxei de închiriere, în vederea desfășurării preselecției participanților la emisiunea “X Factor” .

“X Factor” este o campanie de lansare și descoperire de noi talente în domeniul muzicii, din rândul românilor și deci , și dintre locuitorii Timișoarei.

„X Factor” va lua startul cu un casting la nivel național, unde aspiranții la o carieră muzicală vor face tot posibilul să demonstreze că merită să meargă mai departe. Urmează apoi o nouă etapă, în care membrii juriului sunt desemnați pentru a pregăti semifinaliștii, iar alegerea câștigătorului se va face în urma unei succesiuni de reprezentații live, în timpul cărora telespectatorii vor avea posibilitatea să își voteze concurenții preferați.

Fundația “MEREU APROAPE” urmărește:

  • - atragerea de fonduri de la organizațiile guvernamentale și/sau nonguvernamentale, precum și de la alte persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate pentru finanțarea de programe sau proiecte care să susțină programele de luptă împotriva sărăciei adresate persoanelor din mediile defavorizate, a persoanelor cu dizabilități;

  • - organizarea de activități destinate identificării, încurajării si promovării persoanelor tinere;

  • - acordarea de burse pentru tineri

  • - organizarea de programe sau emisiuni în vederea sprijinirii financiare a tinerilor, persoanelor defavorizate și a sinistraților, a persoanelor dezavantajate fizic, a copiilor și a persoanelor în vârsta, din prisma scopului propus;

  • - editarea de publicații și alte asemenea materiale care să servească scopului propus;

  • - înființarea, în cadrul sau cu sprijinul Fundației, a unor centre de resurse care să servească scopului propus;

  • - organizarea de activități destinate identificării, încurajării și promovării persoanelor cu potențial creativ-inventiv;

  • - afilierea la organizații internaționale de profil;

  • - dezvoltarea relațiilor cu organizații similare din țară și străinătate;

  • - sprijinirea dezvoltării societății civile.

. Consiliul Local Timișoara va figura pe materialele de promovare al evenimentului și pe genericul emisiunilor TV, în calitate de partener .

Având în vedere cele de mai sus, propunem atribuirea Sălii “Constantin Jude” (Olimpia) Timișoara în perioada 27-30.05.2011 către Fundația „ Mereu Aproape ”, fără plata taxei de închiriere, în vederea desfășurării preselecției participanților la emisiunea “X Factor”.

Viceprimar

Adrian Orza

DIRECȚIA PATRIMONIU Director Executiv,

Nicușor Constantin Miuț


DIRECȚIA COMUNICARE Director Executiv, Violeta Mihalache


Șef Serviciu Administrare Patrimoniu

și Baze sportive, Martin Staia

Avizat juridic,

Cod FP53-01,ver.1