Hotărârea nr. 165/2011

165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta
Hotararea Consiliului Local 165/10.05.2011
privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 006473/05.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Proiectul nr. 1811/2011 intocmit de catre S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pentru dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Certificatul de Urbanism pentru dezlipire nr. 1354/01.04.2011;
În baza art. 5 lit.g din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987;
În baza art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren de 22500 m.p. din suprafata totala de teren de 115972 m.p. înscris în C.F. nr.409641 Timişoara (conversie din CF nr.1 Timişoara) cu nr.topo 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 2: Se aproba dezmembrarea suprafetei de teren de 22.500 mp din totalul de 115972 mp, înscris în C.F. nr.409641 Timisoara (conversie din CF nr.1 Timisoara) cu nr.topo 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Municipiului Timisoara, în 45 de loturi de câte 500 mp fiecare, conform Proiectului nr.1811/2011 întocmit de S.C. Black Light S.R.L., care face parte integrantă din hotărâre, în vederea repartizării persoanelor îndreptătite conform prevederilor Legii nr.341/2004.
Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 436/24.11.2009 privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr.409641 Timisoara în vederea lotizării.
Art. 4: Se aproba atribuirea catre un numar de 35 de beneficiari ai Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p., rezultate ca urmare a dezmembrarii parcelei cu nr. topo. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Municipiului Timisoara conform Proiectului nr. 1811/2011 intocmit de catre S.C. BLACK LIGHT S.R.L., ce face parte integranta din hotarare.
Pentru ceilalti beneficiari ai Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989 urmeaza a le fi atribuit teren printr-o hotarare ulterioara, dupa completarea de catre acestia a solicitarii cu declaratia prevazuta la art. 5 lit.g din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987.
Art. 5: Atribuirea parcelelor de teren in suprafata de 500 m.p. catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989 se face pentru destinatia de locuinta, cu clauza de neînstrăinare timp de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform Anexei care face parte integranta din hotarare.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarilor Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, prevazuti in Anexa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT

PRIMAR


BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. SC2010 - 006473/11.04.2011                         dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 436/24.11.2009 s-a aprobat dezmembrarea suprafeței de teren de 22.000 mp din totalul de 115972 mp, înscris în C.F. nr.409641 Timișoara (conversie din CF nr.1 Timișoara) cu nr.topo 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, în 44 de loturi de câte 500 mp fiecare, conform proiectului nr.1683/2009 întocmit de Black Light care face parte integrantă din hotărâre, în vederea repartizării persoanelor îndreptățite conform prevederilor Legii nr.341/2004.

Documentatia pentru dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara a suferit mai multe modificari fiind finalizata prin Proiectul nr. 1811/2011 intocmit de catre S.C. BLACK LIGHT S.R.L. si emiterea Certificatului de Urbanism pentru dezlipire nr. 1354/01.04.2011.

Urmare a modificarii documentatiei intocmite de catre S.C. BLACK LIGHT S.R.L. s-a modificat numarul de parcele de 500 m.p. din 44 in 45 de parcele.

Legea nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 prevede la art. 5 lit.g urmatoarele drepturi : “ g) atribuirea, în limita posibilităților, în proprietate și cu clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 mp de teren în extravilan și 500 mp de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinația de locuință, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spațiu locativ;”

Urmare a discutiilor purtate cu dl Primar, s-a hotarat sa se atribuie parcele de 500 m.p. de teren pentru destinatia de locuinta, in primul rand, beneficiarilor Legii nr.341/2004 care au calitatea urmas de erou martir prevazuta la art. 4 alin (1) potrivit caruia „ Prin urmaș de erou-martir se înțelege persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile prezentei legi, și anume soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și fiecare dintre copiii acestuia.”

La Primaria Municipiului Timisoara s-au inregistrat un numar de 50 de solicitari de la beneficiarii Legii nr. 341/2004, care au calitatea de urmas de erou-martir.

Urmare analizarii tuturor solicitarilor s-a propus atribuirea cate unui teren in intravilan in suprafata de 500 m.p. catre un numar de 31 de beneficiari ai Legii nr. 341/2004, care au calitatea de urmas de erou-martir, a caror documente au fost complete si in conformitate cu dispoyitiile legale.

In acest sens Directia Patrimoniu a convocat la Primaria Municipiului Timisoara acesti beneficiari ai Legii nr. 341/2004, care au calitatea de urmas de erou-martir in vedera exprimarii optiunii privind parcelele de teren propuse spre atribuire conform Anexei.

In ceea ce priveste acordarea de teren intravilan in suprafata de 500 m.p. conform Legii nr. 341/2004 catre ceilalti beneficiari care au calitatea de urmas de erou-martir, urmeaya a se face propuneri in acest sens catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara in masura completarii de catre acestia a dosarului conform prevederilor legale.

Avand in vedere cele prezentate

PROPUNEM

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care sa se aprobe :

  • 1. Trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren de 22500 m.p. din suprafata totala de teren de 115972 m.p. înscris în C.F. nr.409641 Timișoara (conversie din CF nr.1 Timișoara) cu nr.topo 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

  • 2. Dezmembrarea suprafeței de teren de 22.500 mp din totalul de 115972 mp, înscris în C.F. nr.409641 Timișoara (conversie din CF nr.1 Timișoara) cu nr.topo 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, în 45 de loturi de câte 500 mp fiecare, conform proiectului nr.1811/2011 întocmit de S.C. Black Light S.R.L., care va face parte integrantă din hotărâre, în vederea repartizării persoanelor îndreptățite conform prevederilor Legii nr.341/2004.

  • 3. Revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 436/24.11.2009 privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr.409641 Timișoara în vederea lotizării, incepand cu data intrarii in vigoare a hotarii.

  • 4. Atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou -martir al Revoluției române din decembrie 1989, a parcelelor de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta, cu clauza de neînstrăinare timp de 10 ani de la data intrarii in vigoare a hotararii, conform Anexei ce va face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin

INSTITUTIA ARHITECT SEF   SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

arh. Ciprian Silviu Cadariu

Ec. Koszegi Laura


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SI CADASTRU

Ing. Dan Robescu


CONSILIER

ing. Voicu Marius


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Gabriela Albu

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ANEXA

La HCL nr.____________

din data de_______________


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR.___________________________

Nr. CF Timișoara

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Supraf. (m.p.)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nume si prenume beneficiar L. 341/2004

Cod numeric personal

Conform CF

409641

8107/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren intravilan

115972

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timișoara

Nu șunt

Provenita din converșia de pe hartie a CF nr.1

Dupa dezmembrare

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/3

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timișoara

Nu șunt

Provenita din converșia de pe hartie a CF nr.1

Seiche Stanciu Camelia Mihaela

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/4

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timișoara

Nu șunt

Provenita din converșia de pe hartie a CF nr.1

Niștor Lauriana Simona

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/5

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timișoara

Nu șunt

Provenita din converșia de pe hartie a CF nr.1

Apro Criștian Zoltan

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/6

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timișoara

Nu șunt

Provenita din converșia de pe hartie a CF nr.1

Apro Mihai

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/7

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Zabulica Claudia Ramona

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/8

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Girjoaba Dumitru Dan

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/9

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Ferkel-Suteu

Alexandru

Constantin

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/10

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Ferkel-Suteu Cristian Iulian

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/11

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Maris Daniel

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/12

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Bancsov

Maris Florin

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/13

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Morodvanschi Camelia

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/14

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Belici Larisa Diana

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/16

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Opre Gabriel Ciprian

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/17

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Opre Roxana Elena

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/19

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Avram Elena

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/20

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Otelita Adrian

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/21

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Lacatus

Claudia

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/24

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Gheorghe Rozalia

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/25

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Simicin Maria Claudia

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/26

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Simicin

Adriana

Ramona

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/28

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Banciu Veronica Alina

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/29

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Banciu Ana Maria

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/31

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Motohon

Laurentiu

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/32

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Carpin Catalin Daniel

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/33

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Jivanescu

Maria Mihaela

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/35

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Vilceanu

Ovidu Marian

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/36

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Juganaru Geanina

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/37

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Juganaru Adrian

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/42

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Fesiu Ramona Dorina

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/43

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Sava Iosif Florian

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/46

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Silaghi Dorina Monica

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/18

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Ciobanu

Dorinel

Claudiu

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/27

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Banciu Arion Emil

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/34

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Vilceanu Adrian Laurentiu

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/45

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria Municipiului Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Aparaschivei Valentina Mihaela

DIRECTOR


SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD


CONSILIER


ec. MiutNicusor Constantin


ec. Koszegi Laura

ing. Voicu Marius