Hotărârea nr. 162/2011

162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
Hotararea Consiliului Local 162/10.05.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011-9260/03.05.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286 / 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET

Nr. sȚC/ 2țJ)3.2(Hl


APROBAT

pRi/MhB, /5   $

Dr.Ing. GI4<g$Gl|lE (fWH^NDUX

} /

M

REFERAT

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010 și rectificarea bugetului local al Primăriei municipiului Timișoara pe anul 2010

Având în vedere :

B Având în vedere adresa nr.1 5726/15.12.2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind modificări asupra indicatorilor bugetari 11.02.06 -Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și 04.02.04 -Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

B Având în vedere adresa nr. 16932/29.12.2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (1 1.02.06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Finanțarea unor cheltuieli curente și de capital:

61 Având în vedere adresa nr. 16935/29.12.2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02,06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru asigurarea sumelor necesare conform OG nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referințe pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

s Având în vedere adresa nr. I 700 1/30.12.20! 0 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02.06);

“ finând cont de ordinii) Ministerului Finanțelor Publice nr. 59 din 11 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 3 1 decembrie 20 10:

a Legea nr.273/29,06.2006 privind finanțele publice locale art.57, alin.ț 1) alin.(4).

s Legea nr.215/2001 art.36, alin. (4) lit. a. privind administrația publică locală.

Serviciul Buget propune aprobarea contului de execuție pe anul 2010 conform anexei nr. 1, rectificarea bugetului local pe anul 2010 conform anexei nr.2, rectificarea bugetului, de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010 conform anexei nr.3 si a listei de investiții - execuția conform anexei nr,4. J                                                                                         ț                                                !■

DIRECTOR EXECUTIV,

S1VIARANDA HARACICU


SEF SERVICIU BUGET, STELIANA ȘTANCIUCod FP 53-01, Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2011-

PROGRAM INVESTIȚII 2010

Anexa I

APROBAT,

F^IN|Kr, Zj [\

Dr. Ing./Ghe^rgfie C^HANDU

V       "


EXECUȚIA                                                                 mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2010

......ALTE............|

SURSE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUiNȚE

CREDITE

BUGET

LOCAL

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

71,735.42

18,765.38

3,143.17

1,285.20

10,805.10

37,736.57

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

53,371.36

18,520.20

1,764.03

0.00

7,909.58

25,177.55

LUCRĂRI NOI - B

6,159.14

0.00

543.38

1,285.20

2,895.52

1,435.04

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

12,204.92

245.18

835.76

0.00

0.00

11,123.98

TOTAL GENERAL

71,735.42

18,765.38

3,143.17

1,285.20

10,805.10

37,736.57

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

1,361.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1,361.61

51.02.01.03 Autorități executive

1,361.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1,361.61

A.Lucrări în continuare

212.21

0.00

0.00

0.00

0.00

212.21

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

212.21

0.00

212.21

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și aite investiții

1,149.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1,149.40

Dotări independente

793.07

0.00

0.00

0.00

0.00

793.07

Dotări Primărie

629.37

0.00

629.37

Dotări direcția Fiscala

163.70

163.70

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

356.33

0.00

0.00

0.00

0.00

356.33

Sistem infogeografic de administrare a PMT

356.33

356.33

Stema oficiala a municipiului Timișoara

0.00

0.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandrî nr.1

0.00

0.00

0.00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

0.00

0.00

0.00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

840.25

0.00

0.00

0.00

0.00

840.25

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

840.25

0.00

0.00

0.00

0.00

840.25

A.Lucrări în continuare

840.25

0.00

0.00

0.00

0.00

840.25

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

840.25

0.00

840.25

Capitolul 61,02. Ordine publică și siguranța națională

1,083.33

0.00

157.00

0.00

0.00

926.33

61.02.03.0rdine publică

1,083.33

0.00

157.00

0.00

0.00

926.33

61.02.03.04 Politie comunitară

783.99

0.00

157.00

0.00

0.00

626.99

A. Lucrări în continuare

783.99

0.00

157.00

0.00

0.00

626.99

Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007

783.99

157.00

626.99

61.02.05. Protecție Civilă

299.34

0.00

0.00

0.00

0.00

299.34

C. Dotări independente și alte investiții

299.34

0.00

0.00

0.00

0.00

299.34

Dotări independente

299.34

0.00

0.00

0.00

0.00

299.34

Dotări

299.34

299.34

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 65.02 învățământ

866.41

0.00

556.45

0.00

0.00

309.96

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

196.98

0.00

0.00

0.00

0.00

196.98

65.02.03.01. învățământ preșcolar

133.91

0.00

0.00

0.00

0.00

133.91

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Dotări independente și aite investiții

133.91

0.00

0.00

0.00

0.00

133.91

Dotări independente

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

0.00

0.00

Achiziție plita electrica la Grădiniță PP 31

55.00

55.00

Studii și proiecte

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

78.91

PT Extindere grădiniță PP 32

48.91

48.91

DALI+ PT branșament gaz grădiniță PP 6

15.00

15.00

DALI + PT branșament gaz cu CT proprie grădiniță PP 25

15.00

15.00

65.02.03.02 învățământ primar

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

63.07

A.Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Dotări independente și aite investiții

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

63.07

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

Studii și proiecte

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

63.07

SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15

63.07

63.07

65.02.04 învățământ secundar

669.43

0.00

556.45

0.00

0.00

112.98

65.02.04.02 învățământ secundar superior

669.43

0.00

556.45

0.00

0.00

112.98

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

531.34

0.00

531.34

0.00

0.00

0.00

PT+ Amenajare campus școlar la Școala generala

9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007

531.34

531.34

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

138.09

0.00

25.11

0.00

0.00

112.98

Dotări independente

49.97

0.00

0.00

0.00

0.00

49.97

Achiziție si montaj plita gaz si mașina de gătit la Liceul Sportiv Banatul

49.97

49.97

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

88.12

0.00

25.11

0.00

0.00

63.01

DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009

25.11

25.11

0.00

DALI + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009

20.01

20.01

DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009

17.51

17.51

DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara

25.49

25.49

Capitolul 66.02 Sănătate

74.24

0.00

12.04

0.00

0.00

62.20

66.02.06 Spitale

74.24

0.00

12.04

0.00

0.00

62.20

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcție centru MRF HCL 54/2004, 306/2006

0.00

0.00

B. Lucrări noi

53.16

0.00

12.04

0.00

0.00

41.12

Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE

12.04

12.04

0.00

PT+ Reabiîitare.modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timișoara HCL303/2009 COFINANTARE

41.12

0.00

41.12

C. Dotări independente și alte investiții

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21.08

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SF +PT Extindere corp B secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L..Turcanu

0.00

0.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21.08

DAU +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

21.08

21.08

DAU Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu", Timișoara

Str, I.Nemoianu nr 3

0.00

0.00

PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu

0.00

0.00

Capitolul 67,02 Cultură, recreere și religie

2,865.42

21.89

0.00

0.00

997.42

1,846.11

67.02.05.01 Sport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DM + PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude

0.00

0.00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

2,865.42

21.89

0.00

0.00

997.42

1,846.11

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi,: baze sportive și de agrement (Gradina Zoologica si Botanica)

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

I Dotări

21.89

21.89

0.00

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

2,843.53

0.00

0.00

0.00

997.42

1,846.11

A. Lucrări în continuare

694.10

0.00

0.00

0.00

0.00

694.10

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006

681.39

0.00

681.39

Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008

12.71

12.71

B. Lucrări noi

1,426.83

0.00

0.00

0.00

997.42

429.41

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

7.62

0.00

7.62

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007

283.83

283.83

Reamenajarea și modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007

0.00

0.00

Reamenajarea și modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

0.00

0.00

Reamenajare Parcul Justiției, HCL 485/2007

0.33

0.00

0.33

Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008

0.30

0.30

Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008

0.30

0.00

0.30

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

999.97

997.42

2.55

Modernizarea Parcului A. Mocioni (ÎLSA), 554/2008

0.00

0.00

Modernizare Parcul Alpinei, HCL 34/2008

0.00

0.00

PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008

57.72

57.72

PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - Ion Barac, HCL nr. 552/2008

57.72

57.72

PT Amenajare Zona verde Bulevardul I. Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009

19.04

19.04

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

722.60

0.00

0.00

0.00

0.00

722.60

Dotări independente

179.77

0.00

0.00

0.00

0.00

179.77

Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timișoara Szeged HCL 7/2009

179.77

179.77

Studii și proiecte

542.83

0.00

0.00

0.00

0.00

542.83

DAU +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

0.00

0.00

Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biomaseî în materiale refoiosibile - Stația de compostare deșeuri vegetale" aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009

37.01

37.01

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

54.47

54.47

SF+PT Amenajare parcare ecoiogica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

56.53

56.53

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

50.01

0.00

0.00

50.01

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12

56.53

56.53

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9

47.62

0.00

0.00

47.62

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80

39.78

39.78

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

43.40

0.00

0.00

43.40

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

43.40

43^40

SF + PT Amenajare ioc de joaca intrarea Doinei

0.10

0.00

0.00

0.10

SF + PT Amenajare loc de joaca Iorgovanului

28.17

28.17

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mureș

43.40

43.40

Amenajament silvic

0.00

0.00

DAU + PT Reamenajare Parcul Rozelor

0.00

0.00

0.00

0.00

DAU + PT Reamenajare Parcul Justiției

0.00

0.00

0.00

Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga

42.41

0.00

42.41

DALI+ PT Reamenajare Parcul Alpinet

0.00

0.00

0.00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

58.38

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68.02.06 Centrul pentru voi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68.02.15.01 Centru comunitar

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

58.38

C. Dotări independente șî alte investiții

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

58.38

Dotări independente

50.83

0.00

0.00

0.00

0.00

50.83

Dotări

50.83

50.83

Studii și proiecte

7.55

0.00

0.00

0.00

0.00

7.55

Expertiza tehnica pentru reabilitare clădire str.Plavosin nr.21

7.55

7.55

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C Dotări independente și alte investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost

0.00

0.00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

41,398.43

18,743.49

1,783.43

1,285.20

2,320.14

17,266.17

70,02.03 Locuințe

20,320.61

18,520.20

176.40

1,285.20

0.00

338.81

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

20,100.80

18,520.20

176.40

1,285.20

0.00

119.00

A.Lucrări în continuare

18,520.20

18,520.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică Piața Mărăști nr, 1-2

731.83

731.83

0.00

Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20

46.17

46.17

0.00

Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A

100.07

100.07

0.00

Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6

142.15

142.15

0.00

Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr. 6

41.10

41.10

0.00

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

630.82

630.82

0.00

Reabilitare termică Calea Torontalului, nr.13

1,015.23

1,015.23

0.00

Reabilitare termică Aleea F.C.Ripensia, nr.10-12

1,051.22

1,051.22

0.00

Reabilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42

321.60

321.60

0.00

Reabilitare termică Str.Burebîsta, nr.10

167.63

167.63

0.00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

979.71

979.71

0.00

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8

231.97

231.97

0.00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

40.92

40.92

0.00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

782.78

782.78

0.00

Reabilitare termică str. Sălciei, nr.2, scA

78.26

78.26

0.00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18

369.40

369.40

0.00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl.

18

228.93

228.93

0.00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

281.47

281.47

0.00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

279.76

279.76

0.00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

230.60

230.60

0.00

Reabilitare termică str. Verde, nr. 10, bl 130

282.21

282.21

0.00

Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bl. 21

187.68

187.68

0.00

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

214.48

214.48

0.00

Reabilitare termică str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl. 103

182.95

182.95

0.00

Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10

121.99

121.99

0.00

Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C

550.82

550.82

0.00

Reabilitare termica str. Titan nr. 6, sc. A+B,- Tapia nr. 13, sc. C

682.80

682.80

0.00

Reabilitare termică str. Golescu nr. 8

266.18

266.18

0.00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

176.14

176.14

0.00

Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C

306.40

306.40

0.00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

305.40

305.40

0.00

Reabilitare termică str. Versului, nr. 6

149.26

149.26

0.00

Reabilitare termică str. Nicolae llieșu, nr.8

226.55

226.55

0.00

Reabilitare termică str. Orion, nr.2

268.71

268.71

0.00

Reabilitare termică str. Balanței, nr.18

726.17

726.17

0.00

Reabilitare termică str. Cosmicului nr. 27

325.04

325.04

0.00

Reabilitare termică str. Cosmicului nr. 31, sc. A+B

400.16

400.16

0.00

Reabilitare termică Bv. Lîviu Rebreanu nr. 132, sc.

A+B

549.10

549.10

0.00

Reabilitare termică str. Diaconu Coressi nr. 119, bl.3

394.08

394.08

0.00

Reabilitare termică str. Dr. Ion Mureșan nr. 107

131.23

131.23

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

231.00

231.00

0.00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

379.71

379.71

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

238.69

238.69

0.00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

277.32

277.32

0.00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

90.71

90.71

0.00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

85.69

85.69

0.00

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

995.10

995.10

0.00

Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6

176.69

176.69

0.00

Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1

88.96

88.96

0.00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

238.95

238.95

0.00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

459.06

459.06

0.00

Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B

281.41

281.41

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

463.49

463.49

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

314.45

314.45

0.00

B. Lucrări noi

1,285.20

0.00

0.00

1,285.20

0.00

PT+ Execuție Locuințe sociale str. Ll.de la Brad,

HCL 435/27,11,2007(RATT)

1,285.20

1,285.20

0.00

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BL 17

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termica str. Cutezătorilor, nr. 2, ScA+B

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termica la 82 obiective

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

295.40

0.00

176.40

0.00

119.00

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii și proiecte

295.40

0.00

176.40

0.00

119.00

Asistenta tehnica la 72 imobile

295.40

176.40

119.00

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

219.81

0.00

0.00

0.00

0.00

219.81

C. Dotări independente si alte investiții

219.81

0.00

0.00

0.00

0.00

219.81

Dotări

219.81

0.00

0.00

0.00

0.00

219.81

Dotări Sala Olimpia Complex Bega

219.81

219.81

Studii si proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

12,665.79

0.00

0.00

0.00

2,320.14

10,345.65

70.02.05.01 Alimentări cu apă

12,665.79

0.00

0.00

0.00

2,320.14

10,345.65

A. Lucrări în continuare

9,882.29

0.00

0.00

0.00

422.04

9,460.25

Extindere rețele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007

0.00

0.00

0.00

Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007

47.95

0.00

47.95

Sistem major canal Cartier Plopi - etapa II, HCL 281/2007

6.66

0.00

6.66

Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a II a, HCL 178/2007

465.00

465.00

Extindere rețea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007

134.88

0.00

134.88

Viabilizare terenuri cu utiiitati , zona Armoniei nr.4-6TMS, HCL 488/2007

89.47

89.47

Viabiîizare canai B-dul industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007

104.79

0.00

104.79

Extindere rețele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008

21.33

21.33

Extindere rețele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008

256.05

0.00

256.05

Extindere rețele apa-canal Ciarda Roșie, zona Cheveres, HCL 237/2008

1,222.58

1,222.58

Extindere reteie apa-canal Ciarda Roșie, zona Jupîter, HCL 246/25008

189.67

189.67

Extindere rețea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mureș , HCL 241/2008

5.36

5.36

Extindere reteie apa-canal str. Ernest Neumannț zona Torontal), HCL245/2008

5.08

0.00

5.08

Extindere reteie apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

275.14

0.00

275.14

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

441.70

0.00

422.04

19.66

Extindere reteie apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1,365.34

0.00

1,365.34

Extindere reteie apa-canal zona Blascovici 513/2008

1,127.81

1,127.81

Extindere reteie apa-canal Pîopi-zona Repin 514/2008

1,402.99

1,402.99

Extindere rețele canal Plopi- zona Parang 509/2008

1,381.89

1,381.89

Extindere reteie apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

526.54

526.54

Extindere reteie apa-canal Mehala - zona Mesteacănul 512/2008

812.06

812.06

B. Lucrări noi

2,677.53

0.00

0.00

0.00

1,898.10

779.43

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

3.71

3.71

Extindere reteie apa cartier Plopi HCL 222/2009

1,092.71

0.00

1,090.67

2.04

Extindere reteie canal Fratelia zona Cercului 557/2008

693.53

693.53

Extindere reteie apa-cartier Ghiroda 558/2008

808.49

807.43

1.06

Extindere reteie canal Ciarda Roșie - zona Matei

Miile 510/2008

15.05

15.05

Extindere reteie canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009

24.04

0.00

24.04

Extindere reteie canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009

23.36

0.00

23.36

Extindere reteie apa cartier Ciarda Roșie HCL 223/2009

15.71

0.00

15.71

Extinderi reteie apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009

0.93

0.00

0.93

C. Dotări independente și alte investiții

105.97

0.00

0.00

0.00

0.00

105.97

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii și proiecte

105.97

0.00

0.00

0.00

0.00

105.97

SF Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lîl

27.97

0.00

27.97

SF întregiri reteie apa - canal Municipiul Timișoara et. I

21.42

0.00

21.42

SF Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric

35.16

0.00

35.16

SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei

21.42

0.00

21.42

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

6,424.77

0.00

1,555.00

0.00

0.00

4,869.77

A. Lucrări în continuare

6,424.77

0.00

1,555.00

0.00

0.00

4,869.77

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

2,891.80

805.00

2,086.80

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3,532.97

750.00

2,782.97

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SF extindere si intregire rețele gaze naturaie

0.00

0.00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

1,987.26

223.29

52.03

0.00

0.00

1,711.94

A. Lucrări în continuare

771.80

0.00

52.03

0.00

0.00

719.77

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

0.16

0.00

0.16

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

771.64

52.03

719.61

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PT Reabilitarea ansamblului urban Interbelic Corso HCL 302/2009

0.00

0.00

Cofinantare Amenajarea malurilor Canalului Bega

0.00

0.00

Cofinantare Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

1,215.46

223.29

0.00

0.00

0.00

992.17

Dotări independente

233.30

154.49

0.00

0.00

0.00

78.81

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni

9.73

9.73

Dotări URBANISM

154.49

154.49

0.00

Dotări direcția MEDIU

69.08

69.08

Studii și proiecte

982.16

68.80

0.00

0.00

0.00

913.36

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

39.66

0.00

39.66

Studiu de oportunitate , PUZ, SF+PT Infrastructura

regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC

131.24

131.24

SF Centru Regional Intermodal de Transport

79.44

0.00

79.44

DALI + PT Sistem agro-logistic integrat

59.40

59.40

SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega

1.04

0.00

1.04

Documentație topo cadastrala pentru PUZ zona malurilor Canalului Bega

174.93

174.93

Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timișoara CETATE

346.01

0.00

346.01

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

1.01

1.01

Studiu de impact privind amenajarea unei piețe volante in Freidorf

14.80

14.80

Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timișoara

34.15

34.15

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

11.90

11.90

Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timișoara

19.78

19.78

Studiu Modelare 3D clădire Primăria Municipiului Timișoara

68.80

68.80

0.00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

117.64

0.00

0.00

0.00

0.00

117.64

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

117.64

0.00

0.00

0.00

0.00

117.64

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și aite investiții

117.64

0.00

0.00

0.00

0.00

117.64

Dotări independente

117:64

0.00

0.00

0.00

0.00

117.64

Achiziție sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deșeuri menajere in Municipiul Timișoara

117.64

117.64

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SF, S impact în vederea realizării unei statii de reciclare a deșeurilor rezultate din construcții si demolări

0.00

0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

1,821.55

0.00

0.00

0.00

0.00

1,821.55

81.02.06 Energie termică

1,821.55

0.00

0.00

0.00

0.00

1,821.55

A. Lucrări în continuare

1,712.43

0.00

0.00

0.00

0.00

1,712.43

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

1,712,43

0.00

0.00

0.00

1,712,43

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

10.42

10.42

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006

5.70

5.70

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

15.60

15.60

Reabilitare RTS cartierul Calea Șagului , HCL 292/2008

102.22

102.22

Reabilitare RTS Cartierul GirocuiuiHCL 289/2098

76.23

76.23

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

35.11

35.11

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

68.96

68.96

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

50.77

50.77

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

2.38

2.38

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

20.75

20.75

Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004

36.15

36.15

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

700.49

700.49

Reabilitare modernizare rețele termice secundare ia municipiul Timișoara, HCL 557/2006

286.10

286.10

Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenușa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006

100.00

100.00

Reabilitare si modernizare stafie de tratare apa din CET SUD Timișoara , HCL30/2007

128.00

128.00

Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea-Apateu, HCL 29/2007

73.55

73.55

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09,2009

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

109.12

0.00

0.00

0.00

0.00

109.12

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii și proiecte

109.12

0.00

0.00

0.00

0.00

109.12

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

109.12

109.12

Capitolul 84.02 Transporturi

21,248.16

0.00

634.25

0.00

7,487.54

13,126.37

84.02.03 T ransport rutier

21,248.16

0.00

634.25

0.00

7,487.54

13,126.37

84.02.03.02 Transportul în comun

772.08

0.00

0.00

0.00

0.00

772.08

A. Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

B. Lucrări noi

179.22

0.00

0,00

0.00

0.00

179.22

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 1, Dtr. Ștefan cel Mare HCL 473/2009

20.46

20.46

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009

20,21

20.21

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009

12.90

12.90

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 476/2009

20.21

20,21

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseui 5 Calea Bogdanestilor HCL 472/2009

20,48

20.48

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 6 Str. Avram Imboane , Str. Spitalul Nou HCL 471/2009 HCL

17.56

17.56

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 7, Str.Ana Ipatescu, V.Hugo, Str.Alunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCL 473/2009

15,69

15,69

Reabilitarea iiniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 8, Str. Ardealul, HCL 469/2009 HCL 473/2009

13.82

13,82

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 9, str. loan Slavici, str. Polona, HCL 468/2009

13.97

13.97

Linie de troleibuz pe str, Lidia, HCL nr. 252/27.10.1998

23.92

23.92

Amenajare parcare Str, Labirint

0.00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

592.86

0.00

0,00

0.00

0.00

592,86

Dotări independente

68.66

0,00

0.00

0.00

0,00

68,66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

23,54

0,00

0.00

0.00

23.54

Tramvaie folosite

23.54

23.54

Achiziții tramvaie noi

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

45,12

0.00

0.00

0.00

45.12

Achiziții refugii calatori

45.12

45.12

Studii și proiecte

524.20

0.00

0,00

0,00

0.00

524.20

Studii si proiecte Primărie

215.09

0.00

0.00

0.00

0,00

215.09

Studiu de extindere a rețelei de transport public local si metropolitan

119.00

119.00

Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării și organizării parcării publice în mun. Timișoara

96.09

96,09

Studii si proiecte RATT

309,11

0,00

0.00

0.00

0,00

309.11

Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timișoara

285.60

285,60

SF Amenajare alveole

0.00

0.00

SF + PT Statie intermodala Dambovita

23,41

23.41

SF + PT Extindere linie cale Mosnita

0.10

0,00

0,10

84.02.03.01 Drumuri si poduri

7,361.47

0.00

0.00

0.00

4,747.29

2,614.18

A. Lucrări în continuare

7,347.51

0.00

0,00

0.00

4,747.29

2,600.22

Consolidare pasaj Cal, Șagului, HCL 94/2007

7,347.51

0.00

4,747.29

2,600.22

B. Lucrări noi

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0,40

Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

0.40

0.40

C. Dotări independente și alte investiții

13,56

0,00

0.00

0.00

0,00

13.56

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Studii și proiecte

13.56

0,00

0.00

0.00

0.00

13.56

Expertiza Podul Michelangelo

11,81

11.81

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello

1.75

1.75

84.02.03.03 Străzi

6,994.52

0.00

160.30

0.00

2,740.25

4,093.97

A. Lucrări în continuare

6,181.81

0.00

0.00

0.00

2,740.25

3,441.56

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

3.51

0.00

3.51

Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006

777.04

777.04

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

20.37

0.00

20.37

Amenajare str Barsei, HCL 426/2006

295.21

0.00

295.21

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

508.86

0.00

508.86

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

1,222.78

0.00

1,222.78

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

347.59

0.00

347.59

0.00

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

386.82

0.00

386.82

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

217.14

217.14

Amenajare strada Moise Dobosanf Calimanesti) HCL 160/2008

1,084.02

1,084.02

0.00

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

1,308.64

1,308.64

0.00

Modernizare B-dul L.Rebreanu

9.83

9.83

B. Lucrări noi

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

5.46

Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008

2.70

2.70

PT+ Amenajare strada Steaua HCL 260/2009

0.79

0.79

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.97

1.97

C. Dotări independente și alte investiții

807.25

0.00

160.30

0.00

0.00

646.95

Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii și proiecte

807.25

0.00

160.30

0.00

0.00

646.95

SF Modernizare și extindere biv. Sudului HCL 26/20

342.19

342.19

SF+PT Amenajare str. Brazilor

12.97

12.97

SF+PT Amenajare zona Polonă

24.25

24.25

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce HCL 25/26

25.11

25.11

SF+PT Amenajare str. Gladîolelor

0.50

0.50

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

0.50

0.50

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

111.53

111.53

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

23.87

23.87

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

0.50

0.50

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

0.50

0.50

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

0.50

0.50

Alte studii și proiecte drumuri

0.10

0.00

0.10

Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Cloșca si extindere

24.94

24.94

Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre b-du! Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu

60.14

0.00

60.14

Studiu de oportunitate ,SF + PT Reabilitare Str.

Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16

179.65

160.30

19.35

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

6,120.09

0.00

473.95

0.00

0.00

5,646.14

A. Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Dotări independente si alte investiții

6,120.09

0.00

473.95

0.00

0.00

5,646.14

Dotări independente

6,120.09

0.00

473.95

0.00

0.00

5,646.14

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

6,120.09

473.95

5,646.14

DIRECTOR DIRECȚIA ECOhJpMICĂ

Smaranda HARACIClJ il / /I W

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia UklNIE

Sef Serviciu Buget Steliana STANCIU


Sef Serviciu IrtvȚȚtîtii ■' Gabriela B.lW<)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ


Rectificare 1


BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII 2011

Anexa nr2. cu amendamente


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

189.452,05

0,00

0,00

189.452,05

TOTAL VENITURI

2

00.01

189.452,05

0,00

0,00

189.452,05

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

187.218,05

0,00

0,00

187.218,05

C, VENITURI NEFISCALE

4

00.07

187.218,05

0,00

0,00

187.218,05

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din proprietate

6

30.10

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

1.428,00

0,00

0,00

1.428,00

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

85,43

0,00

0,00

85,43

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

185.704,62

0,00

0,00

185.704,62

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

188.331,88

0,00

0,00

188.331,88

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

2.324,25

0,00

0,00

2.324,25

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

2.340,09

0,00

0,00

2.340,09

Contribuția elevilor s i studenților pentru internate, cam ine si cantine

13

33.10.14

8.832,00

0,00

0,00

8.832,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

33.10.16

1,02

0,00

0,00

1,02

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

15

33.10.17

5,81

0,00

0,00

5,81

Venituri din serbări si spectacole școlare, m anifestari culturale, artistice si sportive

16

33.10.13

216,00

0,00

0,00

216,00

Venituri din cercetare

17

33.10.20

63,02

0,00

0,00

63,02

D E N U Mi R EA! N D1 CÂTOR 1 LOR

Cod ra n d

Cod indicator

Program Inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

:n îiuenta

Program rectificat |

i

i

i

I

Venituri din corsiractese încheiate cu caseie de asigurări sociale de s ana laie

18

33.10.21

149.004,51

0,00

0,00

149.004.51

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

19

33.10,30

1 9.421,00

0,00

0,00

19.421,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

20

33.10.50

6.124,18

0,00

0,00

6.124,18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

21

34.10

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

22

34.10.50

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Diverse venituri

23

36.10

332,00

0,00

0,00

332,00

Alte venituri

24

36.10.50

332,00

0,00

0,00

332,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

25

37.10

4.559,26

0,00

0,00

-4.559,26

Donații si sponsorizări

26

37.10.01

0,00

0,00

40,59

40,59

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

27

37.10.03

-4.559,26

0,00

-40,59

-4.599,85

IV. SUBVENȚII

28

00.12

2.234,00

0,00

0,00

2,234,00

Subvenții de la alte administrații

29

43.10

2.234,00

0,00

0,00

2.234,00

Subvenții pentru instituții publice

30

43.10.09

2.234,00

0,00

0,00

2.234,00

TOTAL CHELTUIELI

31

49.10

189.452,05

3.771,72

0,00

189.452,05

CHELTUIELI CURENTE

32

01

189.451,05

3.771,72

0,00

189.451,05

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

109.944,20

0,00

0,00

109.944,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

79.176,39

3.771,72

0,00

79.176,39

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35

57

318,80

0,00

0,00

318,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

36

59

11.66

0,00

0,00

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

37

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

38

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Partea f-a SERVICI! PUBLICE GENERALE

39

50.10

3.369,53

0,00

0,00

3.369,53

Alte servicii publice generaie

40

54.10

3.369,53

0,00

0,00

3.369,53

CHELTUIELI CURENTE

41

01

3.369,53

0,00

0,00

3.369,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

1.923,00

0,00

0,00

1.923,00

D E N U MIR E A i N DIC AT 0 R1L O R

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

43

20

1.446,53

0,00

0,00

1.446,53

CHEL l UIEL1 D t CAPI i AL

44

70

0;00

0,00

0,00

0,00

O î      d A j; O f

Servmu puiincc camundare ne evidenta a pemerane/or

45

04. '/ (/. 1 (/

~ P O 47 '2?

r-;.

0.00

■ n O, O n

Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46

64.10

186.082,52

3.771,72

0,00

186.082,52

Invatamant

47

65.10

14.542,84

0,00

0,00

14.542,84

CHELTUIELI CURENTE

48

01

14.541,84

0,00

0,00

14.541,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

1.319,28

0,00

0,00

1.319,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

13.203,10

0,00

0,00

13.203,10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

51

57

7,80

0,00

0,00

7,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

52

59

11,66

0,00

0,00

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

53

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

54

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Din totai capitol

hivaiamanț preșcolar si primar

5 5

65.10.03

5.869,71

0.00

0.00

5.869.71

Invaiamant preșcolar

56

65.10.03.01

5.300,60

u.00

0 00

5.300.60

! I1V313 HI cî f li pl VI1 ci /

£ Ț

65.10.03.02

569,11

O.uu

0.00

569.11

Invatamant secundar

58

65.10.04

4.479,93

0.00

0.00

4 479.93

învățării aut secundar inferior

59

65.10 04 01

53,80

0.00

0.00

53.80

i n va ta m ant seci i n d a r si. ip e n o r

60

65.10.04 02

3.798,13

0.00

0.00

3.798.13

i n va ta n i a i ii p i o i e s f o 11 a i

61

65.10.04.03

628,00

0.00

n no

628.00

invatamant postiiceai

62

65.10.05

991,50

0.00

0.00

991.50

Servicii auxiliare pentru educație

63

65.10.11

3.201,70

0,00

O.uu

3.201.70

internate si cantine pentru elevi

64

65.10.11.03

3.201,70

0.00

o, ud

3.201.70

Alte servicii auri’mre

65

65.10.11.30

0,00

q qq

0.00

0.00

Sanatate

66

66.10

169.152,73

3.735,44

0,00

169.152,73

CHELTUIELI CURENTE

67

01

169.152,73

3.735,44

0,00

169.152,73

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68

10

106.503.92

0.001                 0.00

1 06.503,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

69

20

62.648.81

3.735,44

0,00

62.648,81

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

0;00

0,00

0,00

0,00

b t"? 'Vî CH] £■ Cj /C3?6 >f 'l -i/'?/Z-rJ -SH-■) / ZS/& Cu p S ti/ / i

7 7

66.10.06

169.152,73

3.735,44-

0 0D

169.152,73

Sp i ta ie g e n e ra /e

f 2

66.10.06.01

169.152,73

3.735,44

0,00

169.152.73

Cultura, recreere si religie

73

67.10

1.465,00

36,28

0,00

1.465,00

CHELTUIELI CURENTE

74

01

1.465,00

36,28

0,00

1.465,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75

10

198,00

0,00

0,00

198,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

76

20

1.267,00

36,28

0,00

1.267,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Servicii culturale

78

67.10.03

1.465.00

36.28

0,00

1.465,00

instituții publice de spectacole si concerte

79

67.10.03.04

855..00

36.28

0.00

855 00

Case de cultura

80

67.10 03.06

610,00

0.00

0.00

610.00

Asigurări si asistenta sociala

81

68.10

921,95

0,00

0,00

921,95

CHELTUIELI CURENTE

82

01

921,95

0,00

0,00

921,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

83

20

610,95

0,00

0,00

610,95

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

84

57

311,00

0,00

0,00

311,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din rotai capitol

Asistenta socială .-1'1 cac ou Poli si invalidități

86

68.10.05

610.95

0.00

0.00

610.95

Asistarea sociala in ras de invaliditate

87

68 10 05.02

610..95

0.00

C- 00

610.95

asigurări si asistenta socuua

88

68 10 06

0.00

0,00

0,00

0.00

Alte cheituieii ui doniaivui asigurărilor si asistentei sociale

89

63 10.50

311,00

0.00

0,00

311,00

,Q & Z & / V iv i’f' ■-/ S f

90

68 10.50 01

311,00

0.00

Cf QQ

311,00

D E N U MIR E A IN DIC ATO R1L 0 R

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Prccram rectificat

Partea a V!i-a REZERVE. EXCEDENT/DEFiCIT

91

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

92

97.10

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

93

98.10

0,00

0,00

0.0G

0,00

DEFICIT

94

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

SECT; UNEA DEZVOL TARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

8.943,43

0,00

2.558,59

11.502,02

TOTAL VENITURI

2

00.01

8.943,43

0,00

2.558,59

11.502,02

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

4.559,26

0,00

40,59

4.599,85

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

4.559,26

0,00

40,59

4.599,85

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

4.559,26

0,00

40,59

4.599,85

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

4.559,26

0,00

40,59

4.599,85

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

4.559,26

0,00

40,59

4.599,85

IV. SUBVENȚII

8

00.12

4.384,17

0,00

2.518,00

6.902,17

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

0,00

0,00

2.518,00

2.518,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

10

43.10.14

0,00

0,00

1.877,00

1.877,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

11

43.10.16

0,00

0,00

641,00

641,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

12

43.10.16.01

0,00

0,00

641,00

641,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

13

45.10

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Fondul European de Dezvoltare regionala

14

45.10.01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

15

45.10.01.01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

TOTAL CHELTUIELI

16

49.10

8.943,43

36,75

2.558,59

11.502,02

CHELTUIELI CURENTE

17

01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

18

56

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

D E N U M1R E A1N D i C ATO RIL 0 R

Ccd rând

Ccd indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii platilor re stan te

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

4.559.26

36,75

2.558,59

7.117,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

20

71

4.559,26

36,75

2.558,59

7.117,85

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

21

50.10

316..50

0,00

0,00

316,50

Alte servicii publice generale

22

54.10

316,50

0,00

0,00

316,50

CHELTUIELI CURENTE

23

01

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPiTAL

24

70

316,50

0,00

0,00

316,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

25

71

316,50

0,00

0,00

316,50

Dm total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

26

54.10.10

316.50

0,00

0.00

316.50

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

27

64.10

6.536,60

36,75

2.528,00

9.064,60

Invatamant

28

65.10

566,42

36,75

0,00

566,42

CHELTUIELI CURENTE

29

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPiTAL

30

70

566,42

36,75

0,00

566,42

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

31

71

566,42

36.75

0,00

566,42

Din total capitol

invatamant preșcolar si primar

32

65.10 03

36,75

36.75

0.00

36.75

invatamant preșcolar

33

65.10.03.01

0.00

0.00

0,00

0.00

invatamant primar

34

65.10 03.02

3675

36. 75

0,00

36. 75

invatamant secundar

35

65.10.04

52.9,67

0.00

0,00

529.67

Invatamant secundar inferior

36

65.10.04.01

0.00

0.00

0,00

0.00

in va tem ani secundar superior

3 7

65.10.04.02

529.67

0.00

0,00

529.67

invatamant profesional

38

65.10.04.03

0,00

0.00

0.00

0.00

invatamant postiiceal

39

65.10.05

0,00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație

40

65.10 11

0,00

0,00

0.00

0.00

internate si cantine pentru elevi

41

65.10.11.03

0.00

0.00

0,00

0.00

A!ie servicii auxiliare

4 2

65.10.11.30

0,00

0.00

0.Q0

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program iniția!

din care credite bugetare desti riale stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat J

î

|

Sanatate

43

66.10

5.940,18

0,00

2.518,00

8.458,1 8

CHELTUIELI CURENTE

44

01

4.384,17

0,00

0:00

4.384,17

Titlul Vil! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

45

56

4.384J7

0,00

0,00

4.384,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

1.556,01

0,00

2.518,00

4.074,01

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

1.556,01

0,00

2.518,00

4.074,01

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

46

66.10.06

5.940.18

0,00

2.518.00

8.456.18

Spitale generale

49

66.10.06.01

5.940.18

0,00

2.518.00

8.458.18

Cultura, recreere si religie

50

67.10

30,00

0,00

10,00

40,00

CHELTUIELI CURENTE

51

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

52

70

30,00

0,00

10,00

40,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

53

71

30.00

0,00

10,00

40,00

Din total capitol

Sen/icii cui tu ra 1 e

54

67.10.03

30.00

0,00

10.00

40.00

Instituții pub iice de spectacole si concerta

55

67.10.03.04

30.00

0.00

10,00

4-U.UU

Case de cui tura

56

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

0 00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

57

69.10

2.090,33

0,00

30,59

2.120,92

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

58

70.10

2.090,33

0,00

30,59

2.120,92

CHELTUIELI CURENTE

59

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

60

70

2.090,33

0.00

30,59

2.120,92

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

61

71

2.090,33

0,00

30,59

2.120,92

Din total capitol

Locuințe

62

70.70.03

2 090,33

0,00

30,59

2.120.92

Dezvoltarea sistemului de locumte

63

70.10.03.01

2 090.33

0 00

30.59

2.120,92

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Partea a VH-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

84

36.10

0.00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

65

97.10

0,00

0,00

G,00

0,00

EXCEDENT

66

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

67

to

«5 O

0,00

0,00

0,00

0,00
SEF SERVICIU BUGET

EC. STELIA'NA STÂNCI UMUNICIPIUL TIMIȘOARA.

TIMIȘ


Rectificare 1


BUGETLOCAL 2011

Anexa nr 1. cu amendamente

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCTșQNARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

440.806,50

0,00

13.612,25

454.418,75

TOTAL VENITURI

2

00.01

440.806,50

0,00

13.612,25

454.418,75

VENITURI PROPRII

3

48.02

388.490,07

0,00

5.000,00

393.490,07

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

436.746,50

0,00

3.489,25

440.235,75

A. VENITURI FISCALE

5

00,03

476.540,71

0,00

2.000,00

478.540,71

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

250.690,88

0,00

0,00

250.690,88

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

4.326,60

0,00

0,00

4.326,60

Impozit pe profit

8

01.02

876,28

0,00

0,00

876,28

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

876,28

0,00

0,00

876,28

Impozit pe venit

10

03.02

3.450,32

0,00

0,00

3.450,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

3.450,32

0,00

0,00

3.450,32

A12. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

12

00.06

245.475,20

0,00

0,00

245.475,20

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

245.475,20

0,00

0,00

245.475,20

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

244.579,20

0,00

0,00

244,579,20

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

15

04.02.04

896,00

0,00

0,00

896,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

889,08

0,00

0,00

889,08

Alte im pozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

889,08

0,00

0,00

889,08

D E N U MIR E AIN □ I C ATO RIL 0 R

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

InîluenȚs

i

Program rectificat |

!

|

i

------------------------------------------------------------------------------------î

Alte impozite pe venit profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

889,08

0,00

0,00

889,081

ș

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.OS

80.713.30

0,00

1.000,00

81.713,30

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

80.713,30

0,00

1.000,00

81.713,30

impozit pe clădiri

21

07.02.01

66.712,13

0,00

1.000,00

67.712,13

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

16.867,52

0,00

1.000.00

17.867,52

Im pozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

49.844,61

0,00

0,00

49.844,61

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

8.049,53

0,00

0,00

8.049,53

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

3.524,49

0.00

0,00

3.524,49

Im pozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.287,28

0,00

0.00

4.287,28

Im pozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

237,76

0,00

0,00

237,76

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat= restante anii anteriori =

28

07 02 03

5.802,84

0,00

0,00

5.802,84

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

148,80

0,00

0,00

148,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

144.491,16

0,00

1.000,00

145.491,16

Sume defalcate din TVA

31

11.02

117.645,00

0,00

0,00

117.645,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, mun. si sectoarele mun. București

32

11.02.02

117.370,00

0,00

0,00

117.370,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

275,00

0,00

0,00

275,00

Alte Im pozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe hoteliere

35

12.02.07

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

528,72

0,00

0,00

528,72

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

188,05

0,00

0,00

188,05

Aite taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

340,67

0,00

0,00

340,67

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

25.284,39

0,00

1.000,00

26.284,39

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

19.078,28

0,00

1.000,00

20.078,28

Taxa asupra mijloacelor de transport- PF

41

16.02.02.01

10.853,34

0,00

0,00

10.853,34

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

8.224,94

0,00

1.000,00

9.224,94

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

111,97

0,00

0,00

111,97

DENUMIREA INDICATORILOR

Ei o

Q. CL

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

mriuema

Prccram rectificat j

i

i

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe oesras urare os activrati

44

16.02.50

6.094.14

0,00

0,00

6.094,14

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte impozite si taxe

47

18 02.50

645.37

0,00

0,00

645.37

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

-39.794,21

0,00

1.489,25

-38.304,96

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

17.168,25

0,00

2.550,00

19.718,25

Venituri din proprietate

50

30.02

17.135,41

0,00

2.550,00

19.685,41

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

17.135,41

0,00

2.550,00

19.685,41

Chirie de la sala

52

30.02.05.01

17.135,41

0,00

2.550,00

19.685,41

Venituri din dobânzi

53

31.02

32,84

0,00

0,00

32,84

Alte venituri din dobânzi

54

31.02.03

32,84

0,00

0,00

32,84

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

55

00.14

-56.962,46

0,00

-1.060,75

-58.023,21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

56

33.02

235,40

0,00

0,00

235,40

Venituri din prestări de servicii

57

33.02.08

0,20

0,00

0,00

0,20

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

58

33.02.12

235,05

0,00

0,00

235,05

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

59

33.02.28

0,15

0,00

0,00

0,15

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

60

34.02

2.539,82

0,00

0,00

2.539,82

Taxe extrajudiciare de timbru

61

34.02.02

2.539,82

0,00

0,00

2.539,82

Amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02

8,848,44

0,00

0,00

8.848,44

Venituri din amenzi' si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

63

35.02.01

8.827,20

0,00

0,00

8.827,20

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

64

35.02.02

0,20

0,00

0,00

0,20

Alte amenzi penalitati si confiscări

65

35.02.50

21,04

0,00

0,00

21,04

Diverse venituri

66

36.02

802,45

0,00

450,00

1.252,45

Alte venituri

67

36.02.50

802,45

0,00

450,00

1.252.45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

68

37.02

-69.388,57

0,00

-1.510,75

-70.899,32

D E N U MIR E AIN DIC ATO RIL O R

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugeiare destinate stingerii piaulor restante

Influenta

î

Program rectificat l

Vărs am mie am secuimea ae ru nan an a re peniru rin an ia rea secuimii de dezvoîiare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-69.388.57

0,00

-1.51 0,75

-70.899,32

IV. SUBVENȚII

70

00.17

4.060,00

0,00

10.123,00

14.183,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

71

00,18

4.060,00

0,00

10.123,00

14.183,00

Subvenții de la bugetul de stat

72

42,02

4,060,00

0,00

10.123,00

14.183,00

B. Curente

73

4,060,00

0,00

10.123,00

14.183,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionaie ale preturilor la combustibili

74

42.02.32

0,00

0,00

10.123,00

10.123,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

75

42.02.41

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

TOTAL CHELTUIELI

76

50.02

440.806,50

37.191,61

13.612,25

454.418,75

CHELTUIELI CURENTE

77

01

418.587,24

37.191,61

13.612,25

432.199,49

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

162.153,99

78,65

0,00

162.153,99

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

79

20

168.832,21

35.608,96

1.118,00

169.950,21

TITLUL III DOBÂNZI

80

30

27.000,00

0,00

871,25

27.871,25

TITLUL IVSUBVENTII

81

40

40 000,00

0,00

11.623,00

51.623,00

TITLUL V TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

82

51

1.923,00

0,00

0,00

1.923,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

83

57

17.163,04

1.504,00

0,00

17.163.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

84

59

1.515,00

0 00

0,00

1.515,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

0,00

0,00

0,00

0,00

T1TLULXVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

86

81

22.219,26

0,00

0,00

22.219,26

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

87

50.02

60.724,93

0,50

871,25

61.596,18

Autoritati publice si acțiuni externe

88

51,02

31.484,68

0,00

0,00

31.484,68

CHELTUIELI CURENTE

89

01

31.484,68

0,00

0,00

31.484.68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

90

10

19.187,00

0,00

0,00

19.187,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91

20

11.932,68

0,00

0,00

11.932,68

TITLUL XALTE CHELTUIELI

92

59

365,00

0,00

0,00

365,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

93

70

0,00

0.00

0,00

0,00

D E N U M l R E A l N DIC ATO RIL 0 R.

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectifloat

AulaiUati executive sf legislative

51.02.01

31.484,68

n oq

n nn

nuiomati execurme

51.02.01.03

gr âpj. 88

0.00

07 .-W. ba

Alte servicii publice generale

96

54,02

2.240,25

0,50

0,00

2.240,25

CHELTUIELI CURENTE

97

01

2.240,25

0.50

0,00

2.240.25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

317,25

0,50

0,00

317,25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99

51

1.923,00

0,00

0,00

1.923,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

100

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantare &     imtilu'ibm estme. nanii ut.m/garantaie

de administrațiile publice iocaie

101

54.02 07

0.00

0,00

0.00

0.00.

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

102

54.02.10

1 ,y 2 j: 00

o o o

0.00

1.023 00

AJte semiciipublice generale

103

54.02.50

31 T 25

0,50

0.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

104

55,02

27.000,00

0,00

871,25

27.871,25

CHELTUIELI CURENTE

105

01

27.000.00

0,00

871.25

27.871,25

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

27.000,00

0,00

871,25

27.871,25

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Dm total capitol

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

108

59,02

11,265,81

0,00

300,00

11.565,81

Ordine publica si siguranța naționala

109

61,02

11.265,81

0,00

300,00

11.565,81

CHELTUIELI CURENTE

110

01

11.265,81

0,00

300,00

11.565,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

7.118,00

0,00

0,00

7.118,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

3.697,81

0,00

300,00

3 997 81

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

113

59

450,00

0,00

0,00

450,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

114

70

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR.

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

di.n care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectincat

Dlr< totsi czDîtol

Ui 0 / /} 57 p L i C: i; c c i

115

S1.C2.03

7 U. / O 7 , ; Z

0,00

10761,12

CO?rr i 67J/Z--9 Ui

Vid

S1.02.03.04-

10.761.12

0,00

0,00

10.761,12

Proiecție civila si p/vieciia cerniră mcendnlor

11 7

61.02.05

504.69

0,00

300.00

804,69

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCI A L-CULTURALE

118

63.02

224.227,91

18.080,55

818,00

225.045,91

Invatamant

119

65.02

135.151,26

9.140,99

0,00

135.151,26

CHELTUIELI CURENTE

120

01

135.151,26

9.140,99

0,00

135.151,26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

106.349,00

0,00

0,00

106.349,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

27.602,26

9.140,99

0,00

27.602,26

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

123

57

500,00

0,00

0,00

500,00

TITLULXALTE CHELTUIELI

124

59

700,00

0,00

0,00

700,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

invatamantpreșcolar ss pcm ar

126

65.02.03

55784,70

3.469.69

0.00

55.78470

invatamant preșcolar

127

65 02 03.01

18.778.80

896,16

0.00

18778.80

Invatamant primar

123

65.02 03.02

37.005.90

2.573,53

0.00

37.005.90

Invatamant se con dar

129

65.02.04

78.881.82

5.671.30

0.00

78.881,82

Invatamant secundar inferior

130

65.02.04.01

5.824.48

0.00

0.00

5.824.48

Invatamant secundar supenor

131

65.02.04.02

64,854.28

5.671.30

0,00

64.854,28

invaiam am profesional

132

65 02.04.03

8.203.06

0.00

0,00

8.203.06

invatamant posiiicea!

133

65 02.05

48474

0.00

0,00

48474

Sanatate

134

66.02

7.371,02

0,00

0,00

7.371,02

CHELTUIELI CURENTE

135

01

7.371,02

0,00

0,00

7.371,02

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

136

10

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

TITLUL II BUNURI SI SERVCII

137

20

3.311,02

0,00

0,00

3.311,02

CHELTUIELI DE CAPITAL

138

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

DENUMIRE A IN □ IC ATO RIL 0 R

Cod rând

C

od indicator

Program inițial

di.n care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

ii—1/*j ? fyn — ,,-f'?,rf Vf 7 ?*"*—1 i'' f '        £ t j'j" î*1

<

<? - 'O     o

o ,4 T' r.i f) 'O

o nn

O dp

" :■ -

,J .t 'X

l~~Z

/■»      p~-

.—.     - wa .—v          .

^-l; ’•' W -'J :

• '•'S

{.J '.J . o z

- ? '-s

— UT 7

oarvicn dâ seneisie pun bea

1 --

56 02

Ofi

^■.33 'fi ? 0

n on

0, CU

4 fifi 1 10

Cultura, recreere si religie

142

67.02

46.506,29

7.045,62

0,00

46,506,29

CHELTUIELI CURENTE

143

01

46.506,29

7.045,62

0,00

46.506,29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

144

10

11.500.00

6,65

0,00

11.500,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

145

20

35.006,29

7.038,97

0,00

35.006,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

146

70

0,00

0.00

0,00

0,00

D/n total cap-toi

servicii   iIiiiraia

147

fi 7.02.02

16.437.53

256,57

0.00

16.437.53

instituii; pub iice cla spectacole- s< concerte

1 ■$■8

67.02

03.04

12.997,55

72,57

u.UO

12.997,55

Case Pe- cu ilara

149

6 7.02

03.06

3.439 98

184

Q P (j

3.439.98

O.) CD cri o o Cu c£ Cț. cd

150

67.02

05

29.685,86

6.789.05

0.00

29 685.86

apun

15i

6 7.02

05 01

4.879,41

3.327.26

4.879,41

i/serei

152

67 02

05 02

0,00

0.00

D fifi

0.00

întreținere grădini pub hce. p arcan. zone verzi, baze sportive si de

153

67.02

05.03

24.806,45

3.461.79

24.806.45

oervicn renoioase

154

67 02

06

0,00

0.00

r> nn

0.00

Alte servicii 'in dcuieniile cuiturn. recreers si religiei

T

67.02

50

382,90

0.00

3

382,90

Asigurări si asistenta sociala

156

68.02

35.199,34

1.893,94

818,00

36,017,34

CHELTUIELI CURENTE

157

01

35.199,34

1.893,94

818,00

36.017,34

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

158

10

13.789,99

72,00

0,00

13.789,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

159

20

4.746,31

317,94

818.00

5.564.31

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

160

57

16.663,04

1.504,00

0,00

16.663,04

CHELTUIELI DE CAPITAL

161

70

0,00

0,00

0..00

0,00

lS f'I } D t3 f L’c} pii0!

SCCiBÎB Hi       Ut? ijijii Sî ,■f 1V£?t/Ui 1'3li

162

68.02

05

6.577.79

0,00

106.00

6.683,79

D E N U MIR EA IN □ IC ATO RIL 0 R

Cod

cano

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

I n il u e n

Program rectificat

visisîe/ma socieia ;n caz ne invaimume

’7

68.02.05.02

6.577,79

0,00

106,00

omcrn, /y

Asistenra somnia peniru mnmne si copii

7M

68.02.06

2.830,05

552.00

3.382.05

Grece

i cm

Op.Uz. 1 i

f7 Uf

/') pg

O.Ou

1.320 98

^GOiUd&î'ii SOC^ÎS

/ oo

DO-0^.'! o

18.300,60

160,00

7 ^     50

Li i duuci?

? 0 /'

68.02.15.01

16.662.90

1 7 7 2 7 •->

160.00

16.822,90

C Zi i > U/’) 6? d P <7 /1/ ff' ?' S 0 C i ci /

7 gg

68.02.15.02

1.63 7.70

18O_81

0,00

1 .ns7. 70

Alte cheituieii m domenm! asigurărilor si asistentei sociale

/ oy

68.02 50

6.169,92

0,00

0.00

6.169.92

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

170

69.02

65.282,08

9.575,17

0,00

65.282,08

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

171

70.02

48.059,44

6.274,17

0,00

48.059,44

CHELTUIELI CURENTE

172

01

25.840,18

6.274,17

0,00

25.840,18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

173

20

25.840,18

6.274,17

0,00

25.840,18

CHELTUIELI DE CAPITAL

174

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

175

81

22.219,26

0,00

0,00

22.219,26

f : • ÎL1 [     ‘ 1_» L^1 {_' ' '     /

Locuinie

7

70.02 03

0,00

0.00

0,00

0,00

7/ 7 \r'' î ÎA; f’P 'Ur')“ '■ 1 1! {"j p {tA Q i1 ip rza

7 / /

70.02 03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

A-te cheituieii in dGomnii iocumteior

1 78

70.02 03 30

0,00

0.00

0.00

0.00

AHmectere cu apa si amenajau hidrotehnice

1 79

70.02.05

13.038,46

3.351.47

0.00

13.038.45

mimemare cu apa

1 80

70.02.05.01

13.036,45

mmm

0,00

13.038,45

iluminai puia im si electrificări rurale

1 O I

70.02.06

6.580,04

1.2.90.47

0.00

6.580,04

Alimentare cu gaze riaimals in locaiitati

182

70 02.0 7

0,00

0.00

0,00

0.00

Alte servicii iu domeniile iocumteior. serviciilor si dezvoltării

183

70.02.50

28.440.95

1.632.23

0,00

28.440,95

Protecția mediului

184

74.02

17.222,64

3.301,00

0,00

17.222,64

CHELTUIELI CURENTE

185

01

17.222,64

3.301,00

0,00

17.222,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

186

20

17.222,64

3.301,00

0,00

17.222,64

CHELTUIELI DE CAPITAL

187

70

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A l N DI C ATO RIL 0 R

Cod rând

Cod indicator

Program iniția!

din care credite

ouqslqfc GesunsiG stingerii plăților restante

Influenta

Program recL^cst

DU'< t0t8i Ccioitoî

<jQiUU niiiiS SI g&SSUH&S CiQStlLiHiCs'

188

74.02.05

’î *Ț ’D 0 ’D fa

q      nr?

0.00

'■ 7 9 9 7 -9^2

Sz^ud nt^te

1 89

74.02.05.01

S. 22-V: 7 9

7-9? ?/-A-y

u. Uu

9.229:tiu

ții cu i'O i CB i îi 7 I CB : ții

<b

1 QO

74.02.05.02

r . -v -T' p,. ■■

&59.51

0.00

r .9 2 2. i O

CSi'iSSZ S!~e 3 Si tratarea S-peiOÎ' i'QZiduale

1 0 1

74.02.06

U. l/U

u,uu

0,00

■/ L'u

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

192

79.02

79.305,77

9.535,39

11.623,00

90.928,77

Combustibili si energie

193

81.02

20.000,00

0,00

10.123,00

30.123,00

CHELTUIELI CURENTE

194

01

20.000,00

0,00

10.123,00

30.123,00

TITLUL IVSUBVENȚII

195

40

20.000.00

0,00

10.123,00

30.123,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

196

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din toia! capitol

Energie termica

197

61.02.06

20 000,00

0.00

10.123.00

30.123.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

198

83.02

229,10

0,00

0,00

229,10

CHELTUIELI CURENTE

199

01

229,10

0,00

0,00

229,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200

10

150.00

0,00

0,00

150,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

201

20

79,10

0,00

0,00

79,10

CHE’lTUIELI DE CAPITAL

202

70

0,00

0,00

0,00

0,00

iOISi CapiiOI

Ag nea livra

203

ai <-O o C

229.10

U, UiJ

0,00

229 10

A.!ie cheituieii m domeniu! agncri Hurii

r‘ f J

83.02.03.30

229,10

0.00

0.00

229 10

Transporturi

205

84.02

59.076,67

9.535,39

1.500,00

60.576,67

CHELTUIELI CURENTE

206

01

59.076,67

9.535,39

1.500,00

60.576,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

207

20

39.076,67

9.535,39

0,00

39.076,67

TITLUL IVSUBVENTII

208

40

20.000,00

0,00

1.500,00

21.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

209

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din iota! capiici

D E N U MIR E A IM DIC AT 0 RIL O R

Cod ra n ci

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

9 Q

34.02.03

5 3 0 3 -3 "7

1.500D0

p -.-V2 > U7 Q? nnr/; /r-7

Z / i

J4.02.0J.U7

n 00

, U C'

o nn

0? 03 0/

f'ten A A

U. C/U

/. UUU, UU

oi/âzf

/ 7

Q/f     rjc; Q?

O; l; /':• “ .<< d 7'

y.mo.yy

/'r fi 77

7 G i'"} / 0 A 7

Alte cneituiel!jn cto/r-en/u/ tesnsoQAuteO''

Z

84.02.50

u. u'O

0.00

URiJ

Partea a Vîl-a REZERVE. EXCEDENT/DEF1CIT

215

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

216

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

217

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DEHCÎT

218

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

153.390,23

0,00

3.634,16

157.024,39

TOTAL VENITURI

2

00.01

153.390,23

0,00

3.634,16

157.024,39

VENITURI PROPRII

3

48.02

521,68

0,00

1.252,01

1.773,69

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

69.388,57

0,00

1.510,75

70.899,32

C. VENITURI NEF1SCALE

5

00.12

69.388,57

0,00

1.510,75

70.899,32

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

69.388,57

0,00

1.510,75

70.899,32

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

69.388,57

0,00

1.510,75

70.899,32

Vărs aminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

69.388,57

0,00

1.510,75

70.899.32

11. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

521,68

0,00

1.252,01

1.773,69

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

521,68

0,00

1.252,01

1.773,69

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

11

39.02.03

467.71

0,00

62,84

530,55

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

12

39.02.07

17,88

0,00

1.122,52

1.140,40

Depozite speciale pentru construcții de construinte

13

39.02.10

36,09

0,00

66,65

102,74

IV. SUBVENȚII

14

00.17

83.479,98

0,00

871,40

84.351,38

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

83.479,98

0,00

871,40

84.351,38

Subvenții de la bugetul de stat

16

42.02

0,00

0,00

641,00

641,00

A. De capital

17

0,00

0,00

641,00

641,00

:               DENUVJR.E.A INDICATORILOR

I

rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

influenta

Program rectificat I

I i î

Suventiî de le bugetul de stat către bugetele locale pentru îinantarea investițiilor in sanatate

18

42.02.16

0:00

0,00

641.00

841,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

19

42.02.16.01

0,00

0,00

641,00

641,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

20

45.02

83.479,98

0,00

230,40

83.710,38

Fondul European de Dezvoltare regionala

21

45.02.01

78.514,41

0,00

-43.690,36

34.824,05

Sume prim ite in contul plăților efectuate in anul curent

22

45.02.01.01

78.514,41

0,00

-43.690.36

34.824,05

Fondul Social European

23

45.02.02

2.841,70

0,00

0,00

2.841,70

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

24

45.02.02.01

2.841,70

0.00

0,00

2.841,70

Fondul de Coeziune

25

45.02.03

0,00

0,00

43.920,76

43.920,76

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

26

45.02.03.01

0,00

0,00

43.920.76

43.920,76

instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

27

45.02.07

107,30

0,00

0,00

107,30

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

28

45.02.07.01

107,30

0,00

0.00

107,30

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

29

45.02.15

2.016,57

0,00

0,00

2.016,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

30

45.02.15.01

2.016,57

0,00

0,00

2.016.57

TOTAL CHELTUIELI

31

50.02

158.103,10

87,38

3.634,16

161.737,26

CHELTUIELI CURENTE

32

01

84.166,42

0,00

2.061,96

86.228,38

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33

51

0,00

0,00

2.518,00

2.518,00

Titlul VII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

34

56

84.166,42

0,00

-456,04

83.710.38

CHELTUIELI DE CAPITAL

35

70

73.936,68

87.38

1.572,20

75.508,88

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

36

71

73.936,68

87.38

1.572,20

75.508,88

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

37

50.02

2.913,05

87,38

815.53

3.728,58

Autoritati publice si acțiuni externe

38

51.02

1.184,40

87,38

66,33

1.250,73

CHELTUIELI CURENTE

39

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

40

70

1.184,40

87,38

66,33

1.250,73

D E N U Ml R E AIN D! C ATO RIL 0 R

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

41

71

1,184.40

87,38

66,33

1.250,73

Din total capital

Autorități mreccllve si iegtoiatom

>'4 9

51.02.01

87'.3S

;           ' O

Autoritati esecuPue

51.02.01.03

to '‘ [9 ~i

1.250. 73

Alte servicii publice generale

44

54.02

1.728,65

0,00

749,20

2.477,85

CHELTUIELI CURENTE

45

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

1.728,65

0,00

749,20

2.477,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

1.728,65

0,00

749,20

2.477,85

Din total capitol

Pond pentru garăntarea irn pruni murilor externe, contracto/garantate de adminisiratiiie pubiice iocaie

48

54.02.07

0.00

0,00

0.00

C 00

Serviciipubîice comunitare de evidenta s persoanelor

49

54.02.10

1.728.65

0,00

749,20

2.477.85

Aite servicii publice generale

50

54.02 50

0.00

0.00

0.00

0.00

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

51

59.02

26,00

0,00

60,00

86,00

Ordine pubiica si siguranța naționala

52

61.02

26,00

0,00

60,00

86,00

CHELTUIELI CURENTE

53

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

26,00

0,00

60,00

86,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

26,00

0,00

60,00

86,00

Din total capitol

Ordine pubiica

56

61.02.03

2S.00

0.00

0.00

26.00

Poiitie comunitara

57

61.02.03.04

26 00

0.00

0,00

26.00

Proiecție civila si protecția cotora incendiilor

58

61.02.05

0,00

0.00

60.00

60.00

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

59

63.02

23.909,33

0,00

2.160,36

26.069,69

Invatamant

60

65.02

2.774,10

0,00

881,25

3.655,35

CHELTUIELI CURENTE

61

01

2.754,00

0,00

0,00

2.754,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

62

56

2.754,00

0,00

0,00

2.754,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

70

20,10

' ' ,n

881,25

301,35

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

64

71

20,10

0,00

881,25

901,35

Q >i       ' r' -

} i' 1 V L lU / ? / 8 / /         ■ if? C? L- r irt j\7 J I1 r .■ S /

6 5

65.02.03

20,10

0,00

881.25

901,35

/1; v a tern an t preșcolar

66

65.02 03.01

20,10

0 00

Q   2 5

901.35

Invaiamant primar

or

65.02. 03.02

0,00

0 00

0.00

0.00

/1 ? vcr / a r? ? a a r s e c ■ j n d a r

68

65.02.04

2.754.00

0,00

0.00

2.754,00

mvaiamanî secundar inferior

69

65.02.04.01

0,00

0,00

0. uO

0.00

invatamant secundar superior

70

65.02.04.02

2.754,00

0.00

0 00

2.754,00

1i1 vei ia m a ret p ro- fa si Oi ? s i

71

65.02 04.03

0,00

0,00

0.00

0.00

Invatamant posdiceai

72

65.02.05

0,00

0.00

0,00

0.00

Sanatate

73

66.02

9.008,38

0,00

1.229,36

10.237,74

CHELTUIELI CURENTE

74

01

6.044,12

0,00

2.061,96

8.106,08

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

75

51

0,00

0,00

2.518,00

2.518,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

76

56

6.044,12

0,00

-456,04

5.588,08

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

70

2.964,26

0,00

-832.60

2.131,66

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

78

71

2.964,26

0,00

-832,60

2.131,66

Dm total capilcd

Servicii medicale ui cmitati sanitare cu paturi

79

66 02.06

9.008,38

0.00

1 229 36

10.237,74

Spitale generale

80

66.02.06.01

9.008,38

0.00

1.229.3d

10.23 7,74

Servicii de sanatate publica

81

66 02.08

0,00

0.00

0 00

0.00

Cultura, recreere si religie

82

67.02

9.604,68

0,00

0,00

9.604,68

CHELTUIELI CURENTE

83

01

3.176,43

0,00

0,00

3.176,43

□ E N U MI R E A I N DIC ATO RIL 0 R

rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Titlu! 'Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

84

56

3.176,43

0,00

0,00

3.176,43

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

6.428,25

0.00

0 00

6.428,25

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

86

71

6.428,25

0,00

0,00

6.428,25

cin tu re ie

87

67.02.03

199,40

0.00

0.00

199,40

mstitutii publice de spectacole s/ concepe

88

67.02.03 04

199,40

0.00

u.00

199,40

Uase do cu dure

89

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

Gr 00

aervicu recreative si sportive

90

67.02.05

9.405,28

0,00

0.00

9.405,28

Sport

91

o o

0.00

0,00

0.00

0.00

tineret

uz

67.02.05.02

0.00

6,00

0.00

0,00

intre ti cere grădini pub hce. parcuri, zone verzi, baze sportive si de

e j

67.02.05.03

9.405.28

0,00

0.00

9.405.28

Seimen religioase

y 4

67.02.06

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte servicn in domeniile culturii, recreării si religiei

9 b

67.02.50

0,00

0.00

0,00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

96

68.02

2.522,17

0,00

49,75

2.571,92

CHELTUIELI CURENTE

97

01

2.211,57

0,00

0,00

2.211,57

Titlul VII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

98

56

2.211,57

0,00

0,00

2.211,57

CHELTUIELI DE CAPITAL

99

70

310,60

0,00

49,75

360,35

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

100

71

310,60

0,00

49,75

360,35

LU i L'J; -3 ț QO p,'i î tU /

Asistenta sociala in caz de boii si invalidități

101

68.02 05

0,00

0.0 o

0 00

0.00

Asistenta socialo m caz de invaliditate

R 9

68.02.05.02

0,00

0 00

n 06

0.00

Asistenta sociala peniru familie si copii

; 6’3

68.02.06

40,05

0.00

0,00

40.05

^r& se

: OS

68.02.1 1

0,00

0.00

0.00

0,00

Prevenirea ezclmdarii sociale

105

68.02.15

418,01

0.00

49.75

467.76

Ajutor social

•58 02.15.01

375.35

f) Ș1

28,35

403, 70

Cantine ide ajutor social

107

68.02.15.02

42,66

O.uu

21 40

64.06

D E N U MIR E AJ N DIC AT 0 RIL 0 R

Ccd ra nd

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii oiștilor restante

Influenta

'.'A 0 10

SU B (D 0 Fii O

Aîts cn&Uiî&H //? oo/Tîe???:// as/ooo?o/or s/ ssisismei social

V O

22

2.064,11\                 0,00

U.uu

a GGZ < 7

Partea a W-a SERVÎCH Si DEZVOLTARE PUBUCA,

LOCUINȚE, MEDIU SI APE

109

69.02

Oz-3

0,00

132,82

43.166,73

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

110

70.02

43,033,91

0,00

132,82

43.166,73

CHELTUIELI CURENTE

111

01

17.000,23

0,00

0,00

17.000,23

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

112

56

17.000,23

0,00

0.00

17.000,23

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

26.033,68

0,00

132.82

26.166,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

114

71

26.033,68

0,00

132,82

26.166,50

Dai toîai capitol

1 1 o

70.02.03

1.705.29

0 00

13.12

1.718.41

Dez vrdtarea sistem ului de locuințe

116

70.02.03.01

1.594,60

0. uO

1 3. ! Z

1.60 7.72

Aite cheiiuieii in domeniu! locuințelor

t 7

70.02.03.30

110,-59

0 00

0.00

110,69

Atementare cu aga si amenaian hidrotehnice

118

70.02.05

6.359.53

'■j. ’uO

0.00

6.359,53

Asmeniare ou apa

119

70.02.05.01

6.359,53

0 OG

0.00

6.359.53

/ / U îi îi?! A' f p UD te C Si         rfîCQil / U l B>3

120

70 02 06

8.182,64

G 00

0.00

Co

Alimentam cu oaze naturale in localiteti

12 7

70.02.07

dam

;O 0 0

0.00

0 00

Alte servicii m domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

; Z Z

70.02.50

26.786,45

n r?G

119,70

26.906.15

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

123

79.02

88.220,81

0,00

465,45

88.686,26

Combustibili si energie

124

81.02

48.401,10

0,00

500,00

48.901,10

CHELTUIELI CURENTE

125

01

43.920,76

o,oo|                 0,00

43.920,76

Titlul VII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

126

56

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

127

70

4.480,34

0,00

500,00

4.980.34

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

128

71

4.480,34

0,00

500,00

4.980,34

1 -tU;

Energie termica

129

81 02.06

48.401,10

n.uu

500,00

48.901,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Ccd rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii piatilcr restante

Influenta

i

Program rectificat

Transporturi

130

84.02

39.819,71

0,00

-34,55

39.785,16

CHELTUIELI CURENTE

1 31

01

9.059,31

0,00

0,00

9.059,31

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

132

56

9.059.31

0,00

0,00

9.059,31

CHELTUIELI DE CAPITAL

133

70

30.760,40

0,00

-34,55

30.725,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

134

71

30.760.40

0,00

-34,55

30.725,85

Dm totai capitol

Transport rutier

i uo

84.02.03

32.256. B3

0.00

528,33

32.785.16

Drum uri si poduri

136

84.02.03.01

4.394,20

0,00

-67.67

4.326.53

Transport m comun

137

84- 02 03.02.

2.678.14-

0.00

500.00

3.178 14

Străzi

138

84 02.03 03

r-j

Oi

; 9° LI..

(J 00

96.00

25.280.49

Alte cheltuieli in domeniu! transportunior

139

84.02.50

7.562,88

0 00

-562,88

7.000,00

Partea a Vlî-a REZERVE, EXCEDENT/DEFÎCIT

140

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

141

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

142

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

143

99.02

4.712,87

0,00

0,00

4.712,87

PRIMAR

DRJNOG^EOI^HECLUHANDU

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU BUGET EC. STELÎA^A STANCIU


EC. SMARAND^|-ÎARACI CU


ROMÂNIA

Anexa 1a

APROBAT, ?

J3RIMAR1 A

Dr. Ing. Ghdb/ghie cAjHANDȚL


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-9260/03.05.2011

mii lei

PROGRAM DEZVOLTARE 2011

RECTIFICARE 1 - CU AMENDAMENT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

180,097.00

2,120.92

4,712.87

3,410.92

80,305.34

19,194.90

71,252.05

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

47,958.65

486.46

4,312.87

0.00

2,523.42

696.03

39,939.87

LUCRĂRI NOI - B

108,433.95

1,634.46

200.00

0.00

75,409.06

18,498.87

12,691.56

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

24,604.40

0.00

200.00

3,410.92

2,372.86

0.00

18,620.62

TOTAL GENERAL

180,997.00

2,120.92

4,712.87

3,410.92

80,305.34

19,194.90

71,252.05

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni

Externe

1,250.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250.73

51.02.01.03 Autorități executive

1,250.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250.73

A.Lucrări în continuare

106.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106.92

0.00

106.92

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C, Dotări independente și alte investiții

1,143.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,143.81

Dotări independente

232.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232.45

Dotări Primărie

145.07

0.00

145.07

Dotări direcția Fiscala

87.38

87.38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

596.00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596.00

596.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

315.36

0.00

0.00

0.00

0.00

315.36

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandri nr.1

163.03

0.00

163.03

PT Reabilitare imobil P~ta Libertății nr.1 HCL 464/2009

152.33

0.00

152.33

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2,794.35

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

2,477.85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

2,794.35

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

2,477,85

A.Lucrări în continuare

2,477.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,477.85

Casa căsătoriilor sî direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2,477.85

0.00

2,477.85

C. Dotări independente si alte investiții

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

Dotări independente

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

Dotări

316.50

316.50

0.00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

61.02.03.0rdine publică

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

C. Dotări independente și alte investiții

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări independente

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări

26.00

26.00

1.02.05. Protecție Civilă

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

C. Dotări independente și alte investiții

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

| Dotări independente

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

[Dotări

60.00

60.00

[Capitolul 65.02 învățământ

1,467.77

0.00

0.00

566.42

0.00

0.00

901.35

5 5.02.03 învățământ preșcolar și primar

m c 938.10

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

901.35

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

65.02.03.01. învățământ preșcolar

901.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

901.35

A. Lucrări în continuare

858.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

858.25

Extindere Grădiniță PP 26

858.25

858.25

C.Dotări independente și alte investiții

43.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.10

Dotări independente

43.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20.10

20.10

Dotări grădiniță PP 24

23.00

23.00

65.02.03.02 învățământ primar

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

C.Dotări independente și alte investiții

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

Dotări

36.75

36.75

0.00

65.02.04 învățământ secundar

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

Dotări

529.67

529.67

0.00

Capitolul 66.02 Sănătate

10,237.74

0.00

656.04

2,518.00

5,132.04

0.00

1,931.66

66.02.06 Spitale

10,237.74

0.00

656.04

2,518.00

5,132.04

0.00

1,931.66

A. Lucrări în continuare

3,975.40

0.00

456.04

0.00

2,523.42

0.00

995.94

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes, HCL 409/2010

3,975.40

456.04

2,523.42

995.94

B. Lucrări noi

3,205.82

0.00

0.00

0.00

2,608.62

0.00

597.20

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo -Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3,205.82

2,608.62

597.20

C. Dotări independente și alte investiții

3,056.52

0.00

200.00

2,518.00

0.00

0.00

338.52

Dotări independente

2,718.00

0.00

200.00

2,518.00

0.00

0.00

0.00

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1,800.00

1,800.00

0.00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675.00

675.00

0.00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200.00

200.00

0.00

Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

43.00

43.00

0.00

Studii și proiecte

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.00

DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital Clinic Dr.Victor Babes

60.00

60.00

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

60.00

60.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218.52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78.52

78.52

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140.00

140.00

Capitolul 67.02 Cultură, recreereși religie

9,614.68

0.00

200.00

10.00

3,176.43

0.00

6,228.25

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

209.40

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

199.40

C. Dotări independente și alte investiții

209.40

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

199.40

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Dotări independente

11.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

1.00

Dotări Teatrul German

10.00

10.00

0.00

Dotări Filarmonica

1.00

1.00

Studii și proiecte

198.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198.40

DAL +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

198.40

198.40

67.02,05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

9,405.28

0.00

200.00

0.00

3,176.43

0.00

6,028.85

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

9,405.28

6.o6

200.00

0.00

3,176.43

0.00

6,028.85

A. Lucrări în continuare

2,816.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,816.25

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

611.83

611.83

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157.38

157.38

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf, Nicolae) HCL 486/2007

3.38

3.38

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2,043.66

2,043.66

B. Lucrări noi

5,855.87

0.00

200.00

0.00

3,176.43

0.00

2,479.44

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara

380.00

0.00

0.00

380.00

Biodiversitatea si protecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BÎOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

180.00

176,40

3,60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor - CONURBANT, OP - IEE -2010, nr.271380

40.00

30.00

10.00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

3,555.87

2,970.03

585.84

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200.00

0.00

200.00

0.00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

1,500.00

0.00

1,500.00

C. Dotări independente și alte investiții

733.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

733.16

Studii și proiecte

733.16

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

733.16

DALÎ +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

88.04

88.04

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

104.59

104.59

SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr, 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr, 37

11.01

0.00

0.00

0.00

11.01

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9

20.73

0.00

0.00

0.00

20.73

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80

21.24

21.24

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0.50

0,00

0.00

0.00

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0.50

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

43.80

0.00

0.00

0.00

43.80

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mureș

0.50

0.50

Amenajament silvic

22.59

22.59

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

DAL1 + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102.92

0.00

102.92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga

123.82

0.00

123.82

DALI + PT Modernizarea Parcului Alpinet

102.92

0.00

102.92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2,376.92

0.00

0.00

0.00

2,016.57

0.00

360.35

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

2,376; 92

0.00

0.00

0.00

2,016.57

0.00

360.35

68.02.06 Centrul pentru voi

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

C. Dotări independente și alte investiții

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

ICheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si

Familiei (str. Platanilor nr.2)

40.05

40.05

68.02.15.01 Centru comunitar

208.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208.70

C. Dotări independente și alte investiții

208.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208.70|

Dotări independente

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.35

Dotări

28.35

28.35

Studii și proiecte

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

80.35

80.35

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

100.00

100.00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

64.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.06

C Dotări independente și alte investiții

64.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.06

Studii și proiecte

64.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.06

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

64.06

64.06

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

2,064.11

0.00

0.00

0.00

2,016.57

47.54

B. Lucrări noi

2,064.11

0.00

0.00

0.00

2,016.57

47.54

BARRABARRIPEN

2,064.11

2,016.57

47.54

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

45,988.46

2,120.92

1,500.00

0.00

17,000.23

700.81

24,666.50

70.02.03 Locuințe

3,839.33

2,120.92

0.00

0.00

0.00

0.00

1,718.41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3,728.64

2,120.92

0.00

0.00

0.00

0.00

1,607.72

A.Lucrări în continuare

1,251.44

486.46

0.00

0.00

0.00

0.00

764.98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258.36

102.39

155.97

Reabilitare termică Calea AL loan Cuza, nr.8

4.53

4.53

0.00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333.03

10.00

323.03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8

9.25

9.25

0.00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4.17

4.17

0.00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37.15

37.15

0.00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18

6.25

6.25

0.00

|Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4.96

4.96

0.00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27.70

27.70

0.00

|Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40.29

24.88

15.41

|Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25.60

25.60

0.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET | LOCAL

o

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53.82

27.50

26.32

Reabilitare termică str. Libia, nr.104, sc.B+C

12.05

12.05

0.00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1.34

1.34

0.00

Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B

2.00

2.00

0.00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc.

A+B

3.49

3.49

0.00

.......................................

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16.72

16.72

0.00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21.91

21.91

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4.00

4.00

0.00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1.10

1.10

0.00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1 A, bl. 15/2

24.28

24.28

0.00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121.81

0.00

121.81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133.04

10.60

122.44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5.22

5.22

0.00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0.90

0.90

0.00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1.71

1.71

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53.72

53.72

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43.04

43.04

0.00

B. Lucrări noi

2,389.95

1,634.46

0.00

0.00

0.00

755.49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Corioîan Brediceanu, nr.13-15

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

790.77

553.54

237.23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

5.00

0.00

5.00

IReabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290.83

203.58

87.25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B; sc. A+B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430.11

301.08

129.03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254.84

178.39

76.45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl. 18

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B

318.24

222.76

95.48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250.16

175.11

75.05

C. Dotări independente și alte investiții

87.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.25

Studii și proiecte

87.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87.25

0.00

87.25

70.02.03,30 Alte servicii in domeniul locuințelor

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

C. Dotări independente si alte investiții

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări Sala Olimpia Complex Bega

110.69

110.69

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

70.02.05 Alimentari cu apă și amenajări hidrotehnice

7,060.34

0.00

0.00

0.00

0.00

700.81

6,359.53

70.02.05.01 Alimentări cu apă

7,060.34

0.00

0.00

0.00

0.00

700.81

6,359.53

A. Lucrări în continuare

6,605.34

0.00

0.00

0.00

0.00

696.03

5,909.31

Extindere rețele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007

254.24

0.00

254.24

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

216.27

0.00

216.27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636.54

0.00

76.54

560.00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1,597.72

0.00

1,597.72

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88.94

88.94

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008

662.29

662.29

Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291.27

291.27

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir Ion

Tanase 511/2008

671.75

671.75

Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1,470.26

550.22

920.04

Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008

151.76

151.76

Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99.22

69.27

29.95

Extindere retele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465.08

465.08

B. Lucrări noi

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.78

8.22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

5.00

0.00

0.00

0.00

4.78

0.22

Extindere retele canal Ciarda Roșie - zona Matei

Millo 510/2008

2.00

2.00

Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona

Urseni HCL 219/2009

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

Extindere retele apa cartier Ciarda Roșie HCL 223/2009

2.00

0.00

2.00

C. Dotări independente și alte investiții

442.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

442.00

Studii și proiecte

442.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

442.00

ISistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00|

întregiri retele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00

|Reabilitare canal zona Dambovita Lacului

1.00

1.00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

|SF întregiri retele apa - canal Municipiul Timișoara et. îl

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

Reabilitare retele apa canal str Aîunis

1.00

1.00

Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa l

1.00

1.00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din |Municipiul Timișoara

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRN

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL I

0

1

2

3

4

5

6

7

70.02.06. Iluminat public șl electrificări rurale

8,182.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.64

A. Lucrări în continuare

8,182.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4,612.64

0.00

0.00

4,612.64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3,570.00

0.00

3,570.00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

26,906.15

0;00

1,500.00

0.00

17,000.23

0.00

8,405.92

A. Lucrări în continuare

2,434.82

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

934.82

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1,500.00

1,500.00

0.00

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății

Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

934.82

0.00

934.82

B. Lucrări noi

18,815.95

0.00

0.00

0.00

14,627.37

0.00

4,188.58

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

7,125.24

0.00

6,104.01

1,021.23

Reabilitare spatii publice din centrul istoric ai orașului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

6,539.04

0.00

5,411.65

1,127.39

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010

2,026.57

1,927.53

99.04

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

2,515.46

1,184.18

1,331.28

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

609.64

609.64

C. Dotări independente și alte investiții

5,655.38

0.00

0.00

0.00

2,372.86

0.00

3,282.52

Dotări independente

2,949.76

0.00

0.00

0.00

2,372.86

0.00

576.90

Asociația pentru Management Energetic - aport capital

1.00

1.00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010

2,948.76

2,372.86

575.90

Studii și proiecte

2,705.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,705.62

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

500.00

0.00

500.00

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni -panouri informative", HCL 303/2010

60.00

60.00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

58.11

58.11

SF+PT Trafic management si supraveghere video

237.38

237.38

CF+ Documentație pentru modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

135.00

135.00

SF+PT Centru Regional de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

183.60

183.60

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37.82

37.82

|PUG Municipiul Timișoara

984.62

984.62

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79.10

79.10

PUZ- Complexul Studențesc

20.00

20.00

IPUZ Piața 700

160.00

160.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

DAL1 + PT Reabilitare imobil Regele Carol 1 Nr.23

55.43

0.00

0.00

0.00

0.00

55.43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

134.56

0.00

0.00

0.00

0.00

134.56

SF-Net City

60.00

60.00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

66,623.54

0.00

0.00

0.00

43,920.76

17,722.44

4,980.34

81.02.06 Energie termică

66,623.54

0.00

0.00

0.00

43,920.76

17,722.44

4,980.34

A. Lucrări în continuare

4,718.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,718.70

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

4,718.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,718.70

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

1,143.31

1,143.31

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006

1,186.95

1,186.95

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39.21

39.21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57.73

57.73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50.77

50.77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50.40

50.40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53.63

53.63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155.61

155.61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68.39

68.39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

1,572.25

1,572.25

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL 557/2006

340.45

340.45

B. Lucrări noi

61,643.20

0.00

0.00

0.00

43,920.76

17,722.44

0.00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

61,643.20

43,920.76

17,722.44

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

Studii și proiecte

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

156.64

156.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

5.00

5.00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri conform OG 69/2010

100.00

100.00

Capitolul 84.02 Transporturi

40,556.81

0.00

2,356.83

0.00

9,059.31

771.65

28,369.02

84.02.03 Transport rutier

40,556.81

0.00

2,356.83

0.00

9,059.31

771.65

28,369.02

84.02.03.02 Transportul în comun

3,178.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,178.14

C. Dotări independente și alte investiții

3,178.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,178.14

Dotări independente

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525.55

0.00

0.00

0.00

0.00

525.55

Tramvaie folosite

583.50

0.00

0.00

0.00

0.00

583.5

Achiziții tramvaie noi

100.00

100.00

Studii și proiecte

1,969.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,969.09

Studii si proiecte Primărie

1,126.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,126.58

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea Lipovei si racordul inelului IV cu str Demetriade

626.58

626.58

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

350.00

350.00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150.00

150.00

Studii si proiecte RATT

842.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

842.51

SF + PT Stafie intermodala Dambovita

48.91

48.91

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

301.32

301.32

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

327.36

327.36

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53.32

53.32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibillzarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

111.60

0.00

111.60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

4,326.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,326.53

A. Lucrări în continuare

3,259.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,259.25

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

3,259.25

0.00

3259.25

B. Lucrări noi

70.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

70.63

70.63

C. Dotări independente și alte investiții

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Studii și proiecte

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

58.28

58.28

Expertiza Podul Muncii

64.48

64.48

Expertiza Podul Tinereții

58.28

58.28

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757.33

757.33

Expertiza Podul Eroilor

58.28

0.00

58.28

84.02.03.03 Străzi

26,052.14

0.00

2,356.83

0.00

9,059.31

771.65

13,864.35

A. Lucrări în continuare

11,271.79

0.00

2,356.83

0.00

0.00

0.00

8,914.96

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331.63

0.00

331.63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0.10

0.00

0.10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3.00

0.00

3.00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6.97

0.00

_

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181.32

0.00

181.32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2.20

0.00

2.20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7.58

7.58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1,805.51

1,805.51

Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008

2,113.48

2,113.48

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6,820.00

2,356.83

4,463.17

B. Lucrări noi

14,375.42

0.00

0.00

0.00

9,059.31

771.65

4,544.46

Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010

5,933.74

5,433.74

500.00

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271.38

271.38

PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009

888.45

888.45

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5,803.13

3,625.57

771.65

1,405.91

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

1,478.72

1,478.72

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET |

LOCAL |

0

1

2

3

4

5

6

7

C. Dotări independente și alte investiții

404.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404.93

Studii și proiecte

404.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404.93

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6.16

6.16

|SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13.64

13.64

ISF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17.40

17.40

ISF+PT Amenajare Zona Câmpului

72.43

72.43

|SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37.59

37.59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

47.17

47.17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47.70

47.7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

36.46

36.46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30.38

30.38

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

96.00

96.00

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

Ic.Dotări independente si alte investiții

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

Dotări independente

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

|Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004_________

7,000.00

0.00

7000

ROMÂN i A


Anexa 1 a/1

JUDEȚUL TIMIȘ                                                        APROBAT,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                                  / ] PRIMAR

SC2011-9260/03.05.2011                                                       Dr. Ing. Ghe/rghe CIlliHANpU

INVESTITH 2011                                                                   A /

RECTIFICARE 1-CU AMENDAMENT                                                    1/           ;

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

71,516.20

2,120.92

4,256.83

3,410.92

700.81

61,026.72

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

43,048.43

486.46

3,856.83

0.00

696.03

38,009.11

LUCRĂRI NOI-B

6,812.13

1,634.46

200.00

0.00

4.78

4,972.89

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

21,655.64

0.00

200.00

3,410.92

0.00

18,044.72

TQTÂL GENERAL

71,516.20

2,120.92

4,256.83

3,410.92

700.81

61,026.72

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni

Externe

1,250.73

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250.73

51.02.01.03 Autorități executive

1,250.73

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250.73

A.Lucrări în continuare

106.92

0.00

0.00

0.00

0.00

106.92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HOL 103/2007,HCL 335/2008

106.92

0.00

106.92

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

1,143.81

0.00

0.00

0.00

0.00

1,143.81

Dotări independente

232.45

0.00

0.00

0.00

0.00

232.45

Dotări Primărie

145.07

0.00

145.07

Dotări direcția Fiscala

87.38

87.38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

596.00

Sistem infogeografîc de administrare a PMT

596.00

596.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

315.36

0.00

0.00

0.00

315.36

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandri

nr.1

163.03

0.00

163.03

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

152.33

0.00

152.33

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2,734.35

0.00

0.00

316.50

0.00

2,477.85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

2,794.35

0.00

0.00

316.50

0.00

2,477.85

A.Lucrări în continuare

2,477.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2,477.85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2,477.85

0.00

2,477.85

C. Dotări independente si alte investiții

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

Dotări independente

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

Dotări

316.50

316.50

0.00

Capitolul 61,G2. Ordine publică și siguranța națională

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

61.02.03.Ordine publică

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

61.02.03.64 Politie comunitară

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

C. Dotări jndsaendente și alte investiții

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări independente

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări

26.00

26.00

61.02.05. Protecție Civila

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

| Dotări independente

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

| Dotări

60.00

60.00

Capitolul 65.02 învățământ

1,467.77

0.00

0.00

566.42

0.00

901.35

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

938.10

0.00

0.00

36.75

0.00

901.35

65.02.03.01. învățământ preșcolar

901.35

0.00

0.00

0.00

0.00

901.35

A. Lucrări în continuare

858.25

0.00

0.00

0.00

0.00

858.25

Extindere Grădiniță PP 26

858.25

858.25

C.Dotări independente și alte investiții

43.10

0.00

0.00

0.00

0.00

43.10

Dotări independente

43.10

0.00

0.00

0.00

0.00

43.10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20.10

20.10

Dotări grădiniță PP 24

23.00

23.00

65.02.03.02 învățământ primar

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

C.Dotări independente și alte investiții

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

Dotări independente

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

Dotări

36.75

36.75

0.00

65.02.04 învățământ secundar

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

|C. Dotări independente și alte investiții

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

Dotări independente

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

Dotări

529.67

529.67

0.00

Capitolul 66.02 Sănătate

3,056.52

0.00

200.00

2,518.00

0.00

338.52

66.02.06 Spitale

3,056.52

0.00

200.00

2,518.00

0.00

338.52

C. Dotări independente și alte investiții

3,056.52

0.00

200.00

2,518.00

0.00

338.52

Dotări independente

2,718.00

0.00

200.00

2,518.00

0.00

0.00

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1,800.00

1,800.00

0.00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675.00

675.00

0.00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200.00

200.00

0.00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

43.00

43.00

0.00

Studii și proiecte

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.00

|DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital Clinic Dr.Victor Babes

60.00

60.00

|DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

60.00

60.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218.52

0.00

0.00

0.00

0.00

218.52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato

Venerice Str.Marasesti nr.5

78.52

78.52

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140.00

140.00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

5,458.81

0.00

200.00

10.00

0.00

5,248.81

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

209.40

0.00

0.00

10.00

0.00

199.40

C. Dotări independente și alte investiții

209.40

0.00

0.00

10.00

0.00

199.40

Dotări independente

11.00

0.00

0.00

10.00

0.00

1.00

Dotări Teatrul German

10.00

10.00

0.00

Dotări Filarmonica

1.00

1.00

Studii și proiecte

198.40

0.00

0.00

0.00

0.00

198.40

DAL +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

198.40

198.40

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

5,249.41

0.00

200.00

0.00

0.00

5,049.41

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

5,249.41

0.00

200.00

0.00

0.00

5,049.41

A. Lucrări în continuare

2,816.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2,816.25

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006,

HCL 123/2008

611.83

611.83

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157.38

157.38

Modernizare Scuar Păun Pinciof Sf. Nicolae) HCL 486/2007

3.38

3.38

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2,043.66

2,043.66

B. Lucrări noi

1,700.00

0.00

200.00

0.00

0.00

1,500.00

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200.00

0.00

200.00

0.00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

1,500.00

0.00

1,500.00

C. Dotări independente și alte investiții

733.16

0.00

0.00

0.00

0.00

733.16

Studii și proiecte

733.16

0.00

0.00

0.00

0.00

733.16

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

88.04

88.04

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

104.59

104.59

SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea

Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

11.01

0.00

0.00

11.011

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea

Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9

20.73

0.00

0.00

20.73

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80

21.24

21.24

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0.50

0.00

0.00

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0.50

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

43.80

0.00

0.00

43.80

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Mureș

0.50

0.50

Amenajament silvic

22.59

22.59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

0.00

0.00

0.00

0.00

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102.92

0.00

102.92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga

123.82

0.00

123.82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102.92

0.00

102.92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

312.81

0.00

0.00

0.00

0.00

312.81

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

312.81

• 0.00

0.00

0.00

0,00

312.81

68.02.06 Centrul pentru voi

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

C. Dotări independente și alte investiții

40.05

0.00

0.00

0.00

40.05

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

40.05

0.00

0.00

0.00

40.05

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2)

40.05

40.05

68.02.15.01 Centru comunitar

208.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208.70

C. Dotări independente și alte investiții

208.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208.70

Dotări independente

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

28.35

Dotări

28.35

28.35

Studii și proiecte

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

80.35

80.35

DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

100.00

100.00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

64.06

0.00

0.00

0.00

0.00

64.06

C Dotări independente și alte investiții

64.06

0.00

0.00

0.00

0.00

64.06

Studii și proiecte

64.06

0.00

0.00

0.00

0.00

64.06

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

64.06

64.06

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

23,288.93

2,120.92

1,500.00

0.00

700.81

18,967.20

70.02.03 Locuințe

3,839.33

2,120.92

d.oo

0.00

0.00

1,718.41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemuiui de locuințe

3,728.64

2,120.92

0.00

0.00

0.00

1,607.72

A.Lucrări în continuare

1,251.44

486.46

0.00

0.00

0.00

764.98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258.36

102.39

155.97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4.53

4.53

0.00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333.03

10.00

323.03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelorr nr.8

9.25

9.25

0.00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4.17

4.17

0.00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37.15

37.15

0.00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18

6.25

6.25

0.00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4.96

4.96

0.00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27.70

27.70

0.00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40.29

24.88

15.41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25.60

25.60

0.00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53.82

27.50

26.32

Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C

12.05

12.05

0.00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1.34

1.34

0.00

Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B

2.00

2.00

0.00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc.

A+B

3.49

3.49

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16.72

16.72

0.00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21.91

21.91

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4.00

4.00

0.00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1.10

1.10

0.00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

24.28

24.28

0.00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121.81

0.00

121.81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133.04

10.60

122.44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5.22

5.22

0.00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0.90

0.90

0.00

|Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1.71

1.71

0.00

fReabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53.72

53.72

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43.04

43.04

0.00

B. Lucrări noi

2,389.95

1,634.46

0.00

0.00

755.49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.ISIS

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

790.77

553.54

237.23

Reabiiitare termică str. Stelelor, nr.6

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr. 1, bl.74

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290.83

203.58

87.25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430.11

301.08

129.03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254.84

178.39

76.45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl. 18

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B

318.24

222.76

95.48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250.16

175.11

75.05

C. Dotări independente și alte investiții

87.25

0.00

0.00

0.00

87.25

Studii șî proiecte

87.25

0.00

0.00

0.00

87.25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87.25

0.00

87.25

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

C. DotarMndependente si alte investiții

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări Sala Olimpia Complex Bega

110.69

110.69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

7,060.34

0.00

0.00

0.00

700.81

6,359.53

70.02.05.01 Alimentări cu apă

7,060.34

0.00

0.00

0.00

700.81

6,359.53

A. Lucrări în continuare

6,605.34

0.00

0.00

0.00

696.03

5,909.31

Extindere rețele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007

254.24

0.00

254.24

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

216.27

0.00

216.27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636.54

0.00

76.54

560.00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1,597,72

0.00

1,597.72

Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88.94

88.94

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008

662.29

662.29

Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291.27

291.27

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir ion Tanase 511/2008

671.75

671.75

Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1,470.26

550.22

920.04

Extindere retele canal Fratella zona Cercului 557/2008

151.76

151.76

Extindere retele apa-cartier Ghirocla 558/2008

99.22

69.27

29.95

Extindere retele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465.08

465.08

B. Lucrări noi

13.00

0.00

0.00

0.00

4.78

8.22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa 1

HCL 139/2009

5.00

0.00

0.00

0.00

4.78

0.22

Extindere rețele canal Ciarda Roșie - zona Matei Miile 510/2008

2.00

2.00

Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

Extindere retele apa cartier Ciarda Roșie HCL 223/2009

2.00

0.00

2.00

C. Dotări independente și alte investiții

442.00

0.00

0.00

0.00

0.00

442.00

Studii și proiecte

442.00

0.00

0.00

0.00

0.00

442.00

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

întregiri retele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00

Reabilitare canal zona Dambovita Lacului

1.00

1.00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

SF întregiri retele apa - canal Municipiul Timișoara et. II

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

Reabilitare retele apa canal str Alunis

1.00

1.00

Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa I

1.00

1.00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

8,182.64

0.00

000

0.00

0.00

8,182.64

A. Lucrări în continuare

8,182.64

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4,612.64

0.00

4,612.64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3,570.00

0.00

3,570.00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

4,206.62

0.00

1,500.00

0.00

0.00

2,706.62

A. Lucrări în continuare

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1,500.00

1,500.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

2,706.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2,706.62

Dotări independente

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Asociația pentru Management Energetic - aport capital

1.00

1.00

Studii și proiecte

2,705.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2,705.62

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

500.00

0.00

500.00

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni -panouri informative", HCL 303/2010

60.00

60.00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiu! Timișoara

58.11

58.11

SF+PT Trafic management si supraveghere video

237.38

237.38

|CF+ Documentație pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal ia nivelul Polului de Creștere Timișoara

135.00

135.00

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

183.60

183.60

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37.82

37.82

PUG Municipiul Timișoara

984.62

984.62

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79.10

79.10

PUZ- Complexul Studențesc

20.00

20.00

PUZ Plata 700

160.00

160.00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol 1 Nr.23

55.43

0.00

0.00

0.00

0.00

55.43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

134.56

0.00

0.00

0.00

0.00

134.56

SF-Net City

60.00

60.00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

4,980.34

0.00

0.00

0.00

0.00

4,980.34

81.02.06 Energie termică

4,980.34

0.00

0.00

0.00

0.00

4,980.34

A. Lucrări în continuare

4,718.70

0.00

0.00

0.00

0.00

4,718.70

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

4,718.70

0.00

0.00

0.00

0.00

4,718.70

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

1,143.31

1,143.31

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006

1,186.95

1,186.95

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39.21

39.21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57.73

57.73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50.77

50.77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50.40

50.40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53.63

53.63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155.61

155.61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68.39

68.39

Reabilitare rețele primare de termofîcare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

1,572.25

1,572.25

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL 557/2006

340.45

340.45

C. Dotări independente și alte investiții

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

Studii și proiecte

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

156.64

156.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

5.00

5.00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri conform OG 69/2010

100.00

100.00

Capitolul 84.02 Transporturi

28,819.94

0.00

2,356.83

0.00

0.00

26,463.11

84.02.03 Transport rutier

28,819.94

0.00

2,356.83

0.00

0.00

26,463.11

84.02.03.02 Transportul în comun

3,178.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3,178.14

C, Dotări independente și alte investiții

3,178.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3,178.14

| Dotări independente

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

(Mașini, echipamente si mijloace de transport

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

[Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525.55

0.00

0.00

0.00

0.00

525.55

Tramvaie folosite

583.50

0.00

0.00

0.00

0.00

583.5

Achiziții tramvaie noi

100.00

100.00

Studii și proiecte

1,969.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1,969.09

Studii si proiecte Primărie

1,126.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1,126.58

SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea Lipovei si racordul inelului IV cu str Demetriade

626.58

626.58

SF+PT Reabilitare linii tramvai șî modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

350.00

350.00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150.00

150.00

Studii si proiecte RATT

842.51

0.00

0.00

0.00

0.00

842.51

SF + PT Statie intermodala Dambovita

48.91

48.91

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabiiitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

301.32

301.32

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabiiitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

327.36

327.36

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53.32

53.32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibiiizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

111.60

0.00

111.60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

4,326.53

0.00

0.00

0.00

0.00

4,326.53

A. Lucrări în continuare

3,259.25

0.00

0.00

0.00

0.00

3,259.25

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

3,259.25

0.00

3259.25

B. Lucrări noi

70.63

0.00

0.00

0.00

0.00

70.63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

70.63

70.63

C. Dotări independente și alte investiții

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Studii și proiecte

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

58.28

58.28

Expertiza Podul Muncii

64.48

64.48

Expertiza Podul Tinereții

58.28

58.28

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757.33

757.33

Expertiza Podul Eroilor

58.28

0.00

58.28

84.02.03.03 Străzi

14,315.27

0.00

2,356.83

0.00

0.00

11,958.44

A. Lucrări în continuare

11,271.79

0.00

2,356.83

0.00

0.00

8,914.96

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331.63

0.00

331.63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0.10

0.00

0.10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3.00

0.00

3.00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6.97

0.00

6.97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181.32

0.00

181.32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2.20

0.00

2.20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7.58

7.58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1,805.51

1,805.51

Amenajare strada Moise Dobosan( Catimanesti) HCL 160/2008

2,113.48

2,113.48

Modernizare Calea Torontaiului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6,820.00

2,356.83

4,463.17

B. Lucrări noi

2,638.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2,638.55

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271.38

271.38

PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009

888.45

888.45

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

1,478.72

1,478.72

C. Dotări independente și alte investiții

404.93

0.00

0.00

0.00

0.00

404.93

Studii și proiecte

404.93

0.00

0.00

0.00

0.00

404.93

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6.16

6.16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13.64

13.64

SF+PT Amenajare str. GIadielelor

17.40

17.40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72.43

72.43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37.59

37.59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

47.17

47.17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47.70

47.7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

36.46

36.46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30.38

30.38

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

96.00

96.00

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul

transporturilor

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

C.Dotări independente si alte investiții

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

Dotări independente

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

7,000.00

0.00

7000

DIRECTOR

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Smaranda HARACICUțZ//

A/


DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia VUNIE


Verificat SEF SERVICÎli'L INVESTIȚII

Gabriela BIOa^

ÎNTOCMIT

Sorin TACITA a 1 z


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


Anexa 1a/2

APROBAT, PRIMAR

Dr. Ing. Gheorg^OlUfJANpU

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE

RECTIFICARE 1                                                                                             mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

EXCEDEN

T2010

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

109,480.80

456.04

80,305.34

18,494.09

10,225.33

Capitolul 66.02 Sănătate

7,181.22

456.04

5,132.04

0.00

1,593.14

66.02.06 Spitale

7,181.22

456.04

5,132.04

0.00

1,593.14

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes.HCL 409/2010

3,975.40

456.04

2,523.42

995.94

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo -Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3,205.82

2,608.62

597.20

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

B. Lucrări noi

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara

380.00

0.00

0.00

380.00

Biodiversitatea si protecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

180.00

176.40

3.60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor - CONURBANT, CIP - lEE -2010, nr.271380

40.00

30.00

10.00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

3,555.87

2,970.03

585.84

ICapitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2,064.11

0.00

2,016.57

0.00

47.54

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

2,064.11

.0.00

2,016.57

0.00

4 /. 54

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

2,064.11

0.00

2,016.57

47.54

BARRABARRIPEN

2,064.11

2,016.57

47.54

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

22,699.53

0.00

17,000.23

0.00

5,699.30

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

22,699.53

0.00

17,000.23

0.00

5,699.30

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

934.82

0.00

934.82

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

7,125.24

0.00

6,104.01

1,021.23

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE ). HCL 355/2010

6,539.04

0.00

5,411.65

1,127.39

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010

2,026.57

1,927.53

99.04

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

2,515.46

1,184.18

1,331.28

| Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

609.64

609.64

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni ~ panouri informative, HCL 303/2010

2,948.76

2,372.86

575.90

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

61,643.20

0.00

43,920.76

17,722.44

0.00

81.02.06 Energie termică

61,643.20

0.00

43,920.76

17,722.44

0.00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană ~ HCL 347/29.09.2009

61,643.20

43,920.76

17,722.44

0.00

Capitolul 84.02 Transporturi

11,736.87

0.00

9,059.31

771.65

1,905.91

84.02.03 Transport rutier

11,736.87

0.00

9,059.31

771.65

1,905.91

84.02.03.03 Străzi

11,736.87

0.00

9,059.31

771.65

1,905.91

Modernizare str.Cloșca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010

5,933.74

5,433.74

500.00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5,803.13

3,625.57

771.65

1,405.91

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOM^Ă Smaranda HARACICU /! /l ' t / Verificat SEF SERVICIUL INVESTIȚII

Gabriel^fe^A


DIRECTOR DIRECȚ|A DEZVOLTARE Aurșliajpf|lEDIRECTOR DIRECȚIA ECONQMICĂ Smaranda HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIAjDEZVOLTARE

AureliajmHlE

Verificat SEF SERVICIUL INVESTIT!I

Gabriela^lpA

INTOCMIT jj Sorin T/RUȚA