Hotărârea nr. 160/2011

160/19.04.2011 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011
Hotararea Consiliului Local 160/19.04.2011
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-3090/04.04.2011, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresele inregistrate de la structurile sportive, privind solicitarile de acordare a contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011;
Tinind seama de Raportul de evaluare nr. SC2011-3090/15.02.2011, a activităţii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr. 16-1;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1)Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2011, între Municipiul Timişoara si structuri sportive, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta si a actiunilor sportive deschise comunitatii, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive importante si de traditie la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din cluburile sportive, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international.

Art. 2: (1) Se aproba Contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, pentru finanţarea şi realizarea în comun a activitatilor sportive desfasurate in anul 2011, cuprinse in calendarele sportive anuale, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: (1) Se aproba contributiile financiare pe anul 2011, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05. "Servicii recreative şi sportive"), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa nr.1 la prezenta hotarâre.

Art. 4: (1)Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: (1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE/ sau ACT ADIȚIONAL

aprobat prin HCL nr.

Cap.I. Considerații generale

Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contribuția financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare .

Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, pentru participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.

În înțelesul acestor acte normative, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

 • 1. activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • 3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • 4. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • 5. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

 • 6. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

 • 7. structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive.

 • 8. participanții la acțiunile sportive :

a. la acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale :

 • (1) - sportivi;

 • (2) - antrenori;

 • (3) - medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

b. la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale :

 • (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

 • (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă.

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizația sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

 • (4) La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

 • (5) Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive, pentru participantii la acțiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timișoara

- in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare_________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila

Baza legala

Documente justificative

1.

Cheltuieli de transport :

 • 1.1. (l)Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia :

 • a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante ( parc auto al clubului );

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personala, în condițiile legii.

(2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acțiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

 • 1.2. La acțiunile sportive care se desfășoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

Art. 9

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva

-bilet tren/avion/alte mijloace sau      alte      documente

fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili -transport auto propriu-combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor      din      club,

autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ)

- cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei

b) pentru pregătire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanților se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

economice

 • 1.3. Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate:

 • a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter;

 • b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;

 • d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;

 • e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

 • 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si:

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele de traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

 • f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.

(2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente    fiscale    pe

categorii cheltuieli

c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare

2.

Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanților la acțiunile de pregătire sportivă organizate în țară și la competițiile sportive interne :

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate, în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv;

(2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuințe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama cazare/grup delegatie

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

2.2.Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acțiunile sportive organizate în străinătate:

 • a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

 • b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

(2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3.

Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferențiază pe categorii de acțiuni :

 • a) Competiții sportive interne:

 • - de nivel orășenesc sau municipal:            până la 35 - lei

 • - de nivel județean:                           până la 40

 • - de nivel zonal sau interjudețean:             până la 50

 • - de nivel național:                            până la 55

 • b) Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport: până la 55 lei;

 • c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport : până la 60 lei;

 • d) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în Municipiul Timisoara se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice.

 • e) La competițiile sportive organizate în țară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.

 • f) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama cazare/grup delegatie

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

(2) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4.

Cheltuieli privind alimentația de efort

Art.14,art.15, art.16;

 • (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:

a) cluburile sportive, pentru sportivii din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană.

Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentație de efort.

 • (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

5.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Art.17 Regulamente /Hotarari FR

 • (1) Structurile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii și oficialii delegați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene.

 • (2) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizații la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

 • (3) Medicii pot primi 100% din indemnizația de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizația medicilor, sau conform Regulament Federatie

 • (4) În cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor

-lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente     fiscale     pe

categorii servicii

6.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

Art.18;

 • (1) Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului

-pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi

 • (2) Cheltuieli pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

7.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

-note receptie materiale

8.

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

 • (1) Structurile sportive pot să procure, în baza prescripției medicale:

 • a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimați :cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora.

 • (3) Pentru deplasarea in strainatate a sportivilor impreuna cu medicul clubului , la clinici medicale pentru tratamente speciale si interventii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala

-lista nominala lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

chirurgicale, structurile sportive pot efectua cheltuieli de transport si pensiune completa pentru sportivi pe durata spitalizării si pentru medic pe durata vizitelor de monitorizare a starii de sanatate a sportivului.

 • (4) Organizațiile sportive care au în administrare sau folosință baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

 • (5) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

9.

Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

 • a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • h) activități culturale;

 • i) plata lectorilor și a translatorilor;

 • j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de

13 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

-note receptie materiale

k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei ;

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, se mai pot efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.

 • (3) La acțiunile sportive internaționale in tara si strainatate, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune.

 • (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.22(2)

Art.23

10.

Premii, indemnizații, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ;

(1)Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală , premii în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative:

 • 1. cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei;

 • 2. campionate nationale:

Art. 25 alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

 • a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei

 • - tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei

 • - juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei

 • b) jocuri sportive: -senioriI=2800lei/II=2100lei/III=1400 lei

-tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei

 • - juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei

3.Cupa României:

-discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei

-jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei

 • (2) Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice-pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%.

 • (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

 • (4) Sportivii premiați de Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea cluburilor sportive de care aparțin;

Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R.

 • (5) La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

 • (6) La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

 • (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel:

 • a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

 • b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Art.26

Art.27

Art.28

Art.29(1)

Premiile se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

 • (8) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei și, respectiv, 150 lei/persoană.

 • (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Autoritatea Naționala pentru Sport si Tineret si federațiile sportive naționale, conform normativelor.

Art.29(2)

Art.30(3),(4)

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti :

(1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A-alin. (1),(4), se stabilește conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive:

 • (1) la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

 • (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40,

Art.46;

D). indemnizatii:

Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemnizație în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei -seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

Art.47(3)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

11.

Dispoziții finale:

(l)Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se

Art.51

Documentele justificative

impozitează potrivit legii.

(2) Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se

Art.52

originale ale structurii sportive se depun in copie

efectuează astfel:

 • a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;

 • b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive

 • (3) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.

 • (4) Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.53

Art.56

xerox cu viza’’conform cu original’’

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-

Baze sportive,

Martin Staia

Întocmit consilier, loan Mihai Costa

Municipiul Timișoara,

Director executiv Direcția Economica, Smaranda Haracicu


Director executiv Direcția Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut


Structura sportiva,

Președinte / Director


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

DP2011-3090 /04.04.2011

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011

Prin HCL nr.31/15.02.2011 a fost aprobat bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011, care prevede la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei sunt restante din anul 2010, rezultand un buget disponibil in suma de 1.552.149 lei.

In baza Raportului de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activitatii sportive desfășurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexele nr. 1-14, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obținute de echipele asociate cu Municipiul Timișoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008, a analizat și a evaluat activitățile sportive desfășurate de structurile sportive asociate.

Aceste structuri sportive au transmis fiecare in parte, prin Adresele inregistrate, informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in contractul de asociere, respectiv au anexat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.Cluburile sportive asociate sunt cu reprezentare polisportiva, pentru mai multe discipline sportive.

Avand in vedere ca au solicitat Municipiului Timisoara prelungirea asocierii pentru durata anului 2011 si acordarea unei contributii financiare anuale in baza contractului de asociere in derulare , Comisia a analizat solicitarile pentru acordarea contributiilor financiare necesare pentru calendarele competitionale desfasurate de cluburi, la nivelul seniori si juniori, feminin si masculin, la individual si pe echipe, pe parcursul anului 2011.

A fost propusa alocarea unei contributii financiare totale pe anul 2011, pentru aceste structuri sportive asociate, in suma totala de 1.210.000 lei. Aceasta valoare este inclusa in bugetul disponibil aprobat de 1.552.149 lei.

In afara celor mentionate mai sus , Comisia de evaluare si analiza, a luat in considerare si solicitarile depuse prin Adresele inregistrate de catre alte structuri si organizatii sportive monosportive, avand reprezentare pentru o disciplina sportiva, privind finantarea din partea Municipiului Timisoara a activitatilor sportive desfasurate in anul 2011. Lista cu programele sportive jurizate a fost cuprinsa in Anexa 16-1, cap.B, la Raportul de evaluare cu nr. SC 20113090 /22.03.2011, a activității sportive desfășurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010.

In urma analizei cererilor de finantare depuse si tinand cont ca aceste structuri si organizatii sportive vor derula in anul 2011 activitati sportive reprezentand discipline sportive importante olimpice si avand istoric si traditie in Timisoara, comisia a propus alocarea contributiilor financiare prin contracte de asociere, in suma totala de 262.000 lei, care se incadreaza impreuna cu finantarile pentru cluburile associate anterior mentionate, in bugetul disponibil aprobat de 1.552.149 lei.

Drept pentru care, prin prezentul referat, propunem aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara si structurile sportive admise, si stabilirea contributiilor financiare pentru anul 2011.

Lista structurilor sportive admise, cu programele lor sportive, va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu.

Derularea asocierii , se va face in urmatoarele conditii:

 • 1. Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2011 , între Municipiul Timișoara si structuri sportive, conform Anexei 1 la hotararea de consiliu local.

 • 2. Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta si a actiunilor sportive deschise comunitatii, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive importante si de traditie la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din cluburile sportive, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international.

 • 3. Se aproba contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive, pentru finanțarea și realizarea în comun a activitatilor sportive cuprinse in calendarele sportive anuale, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea de consiliu.

 • 4. Se aproba contributiile financiare pe anul 2011, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05.’’Servicii recreative și sportive’’), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa nr.1 la hotarârea de consiliu.

 • 5. Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

 • 6. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, in baza prevederilor HG nr.1447/2007.

 • 7. Fiecare structura asociata contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele:

 • 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor necesare, conform categoriilor precizate in Anexa 1 la contract si numai in scopul pentru care a fost incheiata asocierea ;

 • 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatilor sportive pentru care a fost incheiata asocierea;

 • 3. acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ;

 • 4. promoveaza imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoționale aferente actiunilor sportive și evenimentele media;

 • 5. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitata, prin actiuni sportive demonstrative ;

 • 6. are obligatia realizarii in anul 2011 a obiectivelor de performanta sportiva asumate, conform Anexei 1 la hotararea de consiliu local si cuprinse in contractul de asociere;

 • 7. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii structurii sportive, vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara.

 • 8.(1) la sfarsitul calendarelor competitionale aferente obiectivelor asumate, structura sportiva va prezenta un raport final si situatia rezultatelor sportive obtinute, iar Directia Patrimoniu va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008.

 • (2) neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva asumate ca obligatie contractuala, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.

 • 8. Cap.Clauze speciale va cuprinde urmatoarele :

8.1.(1) Activitatea financiară a structurii sportive, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre comisia numita prin Dispozitia nr.777/2010 a Primarului Municipiului Timisoara.

 • (2) În acest sens, structura sportiva va pune la dispoziția Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate , in baza contractului de asociere.

 • (3) .Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de activitatile sportive se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

 • (4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern.

8.2.In baza informatiilor primite de la clubul sportiv, Municipiul Timișoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului și ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre club.

8.3.Municipiul Timisoara nu preia și nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligații financiare ori de altă natură ale Clubului, cu excepția celor stipulate în contract.

Avand in vedere cele mentionate propunem aprobarea asocierii cu structurile sportive si a contributiilor financiare ale Municipiului Timisoara pe anul 2011, conform Anexei 1 la proiectul de hotarare.

Viceprimar,


Adrian Orza


Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut

Director executiv Directia Economica,

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze sportive,

Smaranda Haracicu

Martin Staia

Avizat juridic,

Întocmit consilier, Ioan Mihai Costa

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE


Anexa nr.1 la HCL nr.____________________

Nr. crt.

Denumire structura sportiva

Scopul asocierii/ Activitati sportive in anul 2011

Durata contractului

Valoarea contributiei financiare a Municip. Timisoara pe anul 2011 - lei -

Solicitare /nr. inregistrare

Obiective de performanta sportiva de realizat pe durata calendarului competitional, asumate in cadrul asocierii, pe anul 2011;

si/ sau obiective de indeplinit in cadrul programului sportiv

0

1

2

3

4

5

6

1.

CS Inot Masters Timisoara

actiuni de promovare, organizare si desfasurare a proiectului de utilitate publica ’’Veteranii Masters’’

an 2011

Parteneriat cu bazinul de inot Complex.Sp Bega; fara finantare

Solicitare club Adresa email/ 20.02.11

 • 1. coordonarea generala a managementului proiectului;

 • 2. administrarea procesului de inscriere a varstnicilor interesati in proiect (inclusiv, actualizarea bazei de date cu informatii privitoare la participantii la proiect, evaluarea deprinderilor de inot si planificarea pe zile, ore si culoare);

 • 3. asigurarea supravegherii cu personal specializat a persoanelor varstnice , care participa la proiect, pe durata practicarii inotului in bazinul din Complexul sportiv Bega;

 • 4. atragerea in proiect a unor potentiali parteneri institutionali cu competente privind varstnicii, sportul sau sanatatea publica, ce actioneaza la nivelul comunitatii locale, cum ar fi: Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Asociatia Virstnicilor (fost Consiliul Seniorilor), Asociatia Pensionarilor, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti, Casa de Asigurari de Sanatate, Directia Judeteana de Sanatate Publica Timis, Directia Judeteana pentru Sport Timis;

 • 5. asigurarea comunicarii cu partenerii institutionali;

 • 6. promovarea publica a proiectului (prin mass media, afise, etc.);

7.identificarea de parteneri institutionali pentru monitorizarea capacitatii de practicare a inotului din punct de vedere medical si realizarea de cercetari stiintifice cu privire la beneficiile practicarii inotului de catre varstnici;

8. monitorizarea si evaluarea proiectului.

2.

Asociația

Judeteana de

Fotbal Timis

Sustinerea calendarului competitional al Selectionatei judetene de juniori Timis -U16 ani, in CN 2010-2011/2011-2012; Stimularea selectiei, instruirii si participarii intr-o competitie cu regularitate si valoare a celor mai talentati jucatori sub 16 ani;

angrenarea ulterioara in echipele nationale de juniori si in perspectiva pentru echipa nationala pentru CE 2016 si CM2018

an 2011

20.000

Solicitare asociatie Adresa SC2010-28638/ 30.11.2010

Pentru anul competitional 2010-2011: 1.organizarea selectiei, instruirii si participarii in competitie a selectionatei proprii;

 • 2. asigurarea sustinerii tehnice, materiale si financiare a selectionatei proprii;

 • 3. asigurarea terenului de antrenament si joc, cu facilitati la standard similar cu minim Liga a 3-a;

 • 4. asigurarea cheltuielilor materiale de transport, masa , cazare pentru calendarul competitional;refacere dupa efort;

 • 5. asigurarea seturilor de echipament pentru antrenament, treninguri pentru antrenament si de prezentare pentru lot;

 • 6. asigurarea cheltuielilor ocazionate de organizarea jocurilor: marcaj,asistenta medicala, ordine si siguranta, transportul arbitrilor,s.a

 • 7. asigurarea unor stagii de pregatire de iarna/vara a sportivilor;

 • 8. calificare in turneul final al CN

 • 9. selectionarea a 5 jucatori in lotul national U16 ani

3.

CS Fotbal Club Auto Timișoara

Sustinerea activitatii sportive pentru cele 3 echipe ale clubului: divizia D seniori

(17-20 ani);grupa de copii 14-15 ani;grupa de copii 910 ani

an 2011

30.000

Solicitare club Adresa SC2010-29408/ 7.12.10

Adresa nr.412/ 21.01.2011

-asigura acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii sportive a tuturor echipelor clubului;

- reprezentarea echipei cu tineri de 17-20 ani pentru mentinerea in div. D;

-reprezentarea echipelor de copii grupa 14-15 ani si grupa 9-10 ani in Campionatul judetean , cu ocuparea locurilor 1-5;

4.

CS Fotbal CFR 1933 Timișoara

Sustinerea activitatii sportive pentru sectiile clubului: seniori Liga V Timis; echipa II-

an 2011

24.000

Solicitare club Adresa SC2011-652/ 12.01.2011

-asigura acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii sportive a tuturor echipelor clubului;

C.Munic.Tm(n.1993-94-95);9 grupe de copii ( n.1996-97...2005)

-reprezentarea echipei cu jucatori tineri in Liga V Timis, avand obiectiv promovarea;

-reprezentarea echipei a II-a cu tineri grupa n.1993-1994-1995 in Campionatul Municipal Timisoara-seniori;

-reprezentarea echipelor Centrului de copii:9 grupe n.1996-1997-..2005 14-15 ani si grupa 9-10 ani in Campionatul judetean;

5.

CS BC Timba Timișoara-

Susținerea activitatii sportive a echipei de baschet M-tineret divizia B, editia 2010-2011; Obiectiv: participare la turneul final pentru promovare in divizia A, pentru editia 2011-2012

an 2011

24.000

Solicitare club Adresa DP2011-176/ 13.01.2011

 • - organizarea unei echipe de baschet competitive, formata din jucatori juniori de valoare alaturi de jucatori cu experienta divizionari A;

 • - castigarea seriei Vest div. B si calificare in turneul final pentru promovare in div.A baschet masculin.

6.

CS ’’ Florin Teodorescu ’’ Timișoara

Cupa Libertatii-MEMORIALUL Vasile Balmus :concurs international de culturism si fitness-editia a XXIII-a

17-21.05.

2011/sau

04-08.11.

2011

12.000

Solicitare club Adresa DP2011-394/ 21.01.2011

- pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei Memorialului-editia a XXIII-a;

-participarea unor sportivi de valoare din Ungaria, Serbia, Romania, pe toate categoriile de concurs-open: seniori /master 40-50 ani/ master 50-60 ani/ fitness;

-realizarea unui spectacol sportiv de tinuta pentru spectatorii timisoreni;

-atragerea tinerilor spre practicarea sportului de performanta si a exercitiului fizic;

7.

Asociația Judeteana de Box Timiș

1. Cupa Revolutiei-Timisoara

editia a XX-a;01-06.12.2011

Turneu international de box seniori si juniori cu participare: lot nat. Romania; cluburi din Romania,Ungaria,Serbia, Germania

01-06.12.

2011

23.000

Solicitare club -Adresa SC2011-404/ 21.01.2011

1.- pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei Cupei Revolutiei-editia a XX-a;

-participarea unor sportivi de valoare din Ungaria, Serbia, Germania,Romania, pe toate categoriile de box; -realizarea unui spectacol sportiv de tinuta pentru spectatorii timisoreni;

-atragerea tinerilor spre practicarea boxului la nivel de performanta;

2.Sustinerea pregatirii sportive si a calendarului competitional al celor mai buni sportivi care practica boxul la cluburile din Timisoara

an 2011

Solicitare asociatie -Adresa SC2011-658/

01.02.2011

2.-asigurarea selectiei pentru formarea grupului de sportivi care beneficiaza de acest program;

-sustinerea activitatii de box de performanta prin pregatirea speciala individuala a celor mai buni sportivi de la cluburile din Timisoara: pregatire sportiva, cantonamente, semicantonamente,cheltuieli pentru masa, echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli; Rezultate sportive:

 • - mentinerea sportivului Biea Flavius in lotul national si lotul olimpic al Romaniei:participare la C.Mondial de seniori;medalie la CN seniori;

 • - calificare cu sportivii timisoreni din selectionata Romaniei in turneul semifinal al Ligii Europene; -participari la CN-seniori: 2 medalii -participari la CN-tineret/juniori: 2 medalii -participari la CN-tineret/juniori feminin: 3 medalii

8.

CS Haltere Electromotor Tm

Sustinerea pregatirii sportive si a calend. competitional al sportivilor care practica haltere

an 2011

24.000

Solicitare club Adresa DP2011-398/ 21.01.2011

 • - continuarea traditiei la disciplina haltere in unicul club din judet;

-atragerea unui numar cat mai mare de tineri in practicarea disciplinei olimpice haltere, prin programe de selectie;

 • - asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Haltere: pregatire sportiva, participarea la competitii, cantonamente, semicantonamente, cheltuieli pentru masa,echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli.

-obtinereaurmatoarelor rezultate sportive:

 • 1. Cupa Romaniei-tur:seniori/junI/jun II; minim 3 sportivi/pe categorie in finale, ocuparea unei pozitii pe podium/categorie;

 • 2. CN seniori/ juniori: cucerirea a 2 medalii/ pe categorie

 • 3. CN tineret-tur Cupa Romaniei: cucerirea a 2 medalii

9.

Asociația non profit „Atletic Club Maraton”

Organizarea si desfasurarea programului

09-10.10.

2011

13.000

Solicitare club

-Adresa

SC2011-634/

- pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei Maratonului Timisoara-editia a XII-a:certificat de AIMS-Asociation of International Marathons and

internațional ’’Maraton/ Semimaraton/Bambi Maraton’’Timișoara; ediția a XlI-a

11.01.2011

Road Races;

-participarea unor sportivi de valoare din euroregiune:Ungaria, Serbia, Romania, pe toate categoriile de concurs-open: Maraton 42 km-alergare sau ciclism; Semimaraton 21 km alergare;

Bambimaraton traseu circuit de alergare pentru copii 79 ani;

-realizarea unui spectacol sportiv de tinuta pentru spectatorii timisoreni;

-atragerea tinerilor spre practicarea sportului de performanta si a unui numar cat mai mare de participanti din toate categoriile de populatie, in practicarea alergarii ca exercitiu fizic;

10.

CS UTK Timișoara

Sustinerea pregatirii sportive si participarea la actiunile competitionale intern si international, pe durata anului sportiv 2011

an 2011

24.000

Solicitare club -Adresa SC2011-1073/ 16.02.2011

- asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Arte Martiale:

pregatire sportiva, cheltuieli pentru transport, cazare, masa la participarea la competitii, cantonamente, semicantonamente,echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli.

-obtinerea urmatoarelor rezultate sportive:

5 clasari pe podium la Campionate Europene si Campionate Nationale

11.

CS Daisho Timișoara

-Sustinerea pregatirii sportive si participarea la actiunile competitionale;

-Program sportiv’’Eveniment de arte martiale Nippon-Seibukan’’

an 2011

oct.-nov 2011

15.000

Solicitare club -Adresa DP2011-1118/ 18.02.2011

 • - asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Arte Martiale:

 • - sustinerea organizarii si desfasurarii programului’’Evenimenti de arte martiale Nippon-Seibukan’’ sub inaltul patronaj al Casei Imperiale Japoneze :cu invitati din Serbia,Ungaria,Anglia si invitati mari maestri in arte martiale;

participanti din Timisoara- cca 300;

12.

CS Timisoara

TActivitatea sectiei de handbal feminin-div A 2.activitati sportive tip jujitsu pt persoane cu handicap si dizabilitati

2011

20.000

Solicitare club -Adresa DP2011-1164/ 21.02.11

1.- organizarea unei echipe de handbal feminin si inscrierea in campionatul national Div A; -asigurarea acoperirii tuturor cheltuieli necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Handbal;

2. cursuri de Ju-Jitsu, prin sectia de arte martiale a clubului afiliata la FR Arte Martiale, pentru persoane cu dizabilitati si cu handicap;

-atragerea unui numar cat mai mare de practicanti , care prin deprinderea de tehnici ju-jitsu sa devina din persoane cu handicap-persoane handi-capabile.

13.

CS Top Dance

Calendarul competitional 2011 pentru dans sportiv, perechea campioana nationala:Fabian Ardeiu /Andreea Manea

2011

10.000

Solicitare club Adresa DP2011-1607/ 14.03.11

-asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al sportivilor clubului Fabian Ardeiu /Andreea Manea , conform F.R.Dans Sportiv;

-obtinerea a 2 titluri de campioni nationali;

- participarea la 2 concursuri IDSF in tara;

-participarea la Cupa Romaniei-Timisoara;

-participarea la 2 concursuri Championships in strainatate

14.

ACR-Comisia Judeteana de Automobilism si Karting Timis -

CJAKT

Calendarul competitional Automobilism si Karting Timis-2011

2011

10.000

Solicitare CJAKT -Adresa 02/28.02.2011

-asigurareaacoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al Campionatului de Automobilism si Karting Timis, conform calendarului Comisiei Nationale de Automobilism si Karting;

-asigurarea desfasurarii Campionatului la toate clasele, cu un numar maxim de participanti cca 65-80 concurenti: masculin/feminin, juniori/seniori si pe echipe;

 • - pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei International Rally-2011, cu participare euroregionala:Ungaria, Serbia, Romania;

 • - obtinerea urmatoarelor rezultate sportive:

titlul de campion absolut in Campionat-ctg. Open;

2 titluri de campioni la clasa 2 si clasa 3; podium la clasele feminin / clasa 1;

campioni la clasa echipe;

podium la karting-clasele individual/clasajuniori/clasa juniori Supersport;

promovare sportiv in lot national in Cupa Europei Centrale si de Est la Raliuri de orientare

15.

CS Argus MAG powerlifting

Calendar competitional powerlifting 2011

2011

13.000

Solicitare CS Argus Adresa SC2011-4418/ 7.03.2011

- asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Powerlifting: pregatire sportiva, participarea la competitii, cantonamente, semicantonamente, cheltuieli pentru masa,echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli.

-obtinereaurmatoarelor rezultate sportive: participare la competitii interne: 3 medalii la CN seniori si juniori;3 medalii la Cupa Romaniei; participare la competitii internationale:5 sportivi la C.European-Pilsen(Cehia) si obtinerea unei medalii si 3 clasari pe primele 6 locuri

TOTAL contribuții financiare pe anul 2011

262.000

Direcția Economica,

Smaranda Haracicu


Director executiv Direcția Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-

Baze sportive,

Martin Staia

Întocmit consilier, loan Mihai Costa

FP 53-02, ver.1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

SC2011-/2011

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA nr.2 la HCL nr./

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1. Prezentul contract se încheie intre :

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar-dl. loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,str....,

nr........, cod fiscal nr..................., cont bancar nr..........................................,

deschis la Banca..............., reprezentat prin d-na/d-nul

........,in calitate de presedinte/ director.

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Prezenta asociere are ca obiect finantarea si realizarea in comun, de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta si a actiunilor sportive deschise comunitatii, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive importante si de traditie la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din clubul sportiv/asociatia...., atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international.

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada anului 2011, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2011.

Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR

Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea:

 • 4.1. Municipiul Timișoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele:

 • 1. Contribuie financiar , in condițiile legii, cu suma de .... lei, pe anul 2011, de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05.’’Servicii recreative și sportive ’’), pentru activitatea sportiva a clubului sportiv/asociatiei;

 • 2. (1) Contributia financiara se acorda clubului/asociatiei....., pentru activitatea sportiva

desfasurata pe parcursul anului 2011, conform calendarului sportiv competitional.

 • (2) Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

 • 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, in baza prevederilor HG nr.1447/2007.

 • 4.2. Clubul Sportiv/Asociatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele:

 • 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor din activitatea sportiva a clubului/asociatiei, conform categoriilor precizate in Anexa1, a altor prevederi legale, si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ;

 • 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.subpct.1, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii sportive in cadrul clubului/asociatiei;

 • 3. acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ;

 • 4. promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoționale aferente actiunilor sportive și evenimentele media;

 • 5. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ;

 • 6. are obligatia realizarii pe durata asocierii a urmatoarelor obiective de performanta :

 • 7. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii C.S...., vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara.

 • 8. La sfarsitul calendarelor competitionale aferente obiectivelor asumate, C.S./Asociatia... va prezenta situatia rezultatelor sportive obtinute, iar Directia Patrimoniu va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008.

(2)Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la pct.4.2.,subpct.6., duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform pct.4.1.,subpct.1 si 2.

Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.

Cap.V. MODALITATI DE PLATA

Art.5. Municipiul Timișoara efectuează platile prezentului contract astfel:

1.In baza contractului de asociere,se va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.1, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv/asociatia...;

2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional.

Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părți, la initiativa uneia dintre acestea;

 • c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligațiilor stipulate la art...., fiind considerate de către părți ca reprezentând obligații esențiale în prezentul contract.

 • d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligații, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timișoara, prin plata de daune- interese, în condițiile dreptului comun.

Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE

Art.8:(1) Activitatea financiară a C.S./Asociatiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre comisia numita prin Dispozitia nr.777/2010, a Primarului Municipiului Timisoara.

 • (2) În acest sens, C.S./Asociatia...va pune la dispoziția Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere.

 • (3)  Justificarea și   decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele

competitionale se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

 • (4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern.

Art. 9 : In baza informatiilor primite de la clubul sportiv/ asociatie, Municipiul Timișoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului și ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre club/asociatie.

Art.10. Municipiul Timișoara nu preia și nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligații financiare ori de altă natură ale clubului/asociatiei, cu excepția celor stipulate în prezentul contract.

Cap.IX. LITIGII

Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material.

Art.12. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,


CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA...

PRIMAR,


PREȘEDINTE/ DIRECTOR,


GHEORGHE CIUHANDU

SECRETAR,

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTIA PATRIMONIU

AVIZAT JURIDIC