Hotărârea nr. 16/2011

16/25.01.2011 privind incredintarile gratuite catre societatile comerciale din subordinea Consiliului Local
Hotararea Consiliului Local 16/25.01.2011
privind incredintarile gratuite catre societatile comerciale din subordinea Consiliului Local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnilor consilieri Stoia Traian şi Toanca Radu;
Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 29656/2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: La expirarea contractelor de concesiune a unor bunuri apartinand Municipiului Timisoara, regiile si societatile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara vor putea primi bunuri prin încredinţare directă, la propunerea Adunării Generale a Acţionarilor, de către Consiliul Local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica, Directia Patrimoniu si Directia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII -CONTRACTE SI

SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

SC2010-29655,29656,29657,29658, 29659/2010

CĂTRE,

Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local

Referitor la Proiectul de Hotarare privind Încredințările gratuite către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local, va comunicam ca in cadrul Direcției Patrimoniu avem atat contracte de concesiune atribuite gratuit către asociațiile si fundațiile nonprofit, pentru spitale, scoli si alte organisme de interes local cat si către regiile si societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. De asemenea avem si protocoale de dare în administrare gratuita a bunurilor proprietate publică a municipiului. Aceste contracte si protocoale, au fost incheiate atat de Direcția Patrimoniu cat si de alte direcții cum ar fi Direcția Tehnica care a incheiat contracte de concesiune pentru serviciile publice de interes local, cat si de către Direcția de Mediu.

Referitor la primul aliniat in care se menționează faptul ca aceste atribuiri către societățile comerciale si regiile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, vor fi făcute conform regulilor pentru societari comerciale, presupune organizarea unei licitării publice. Criteriul de selectare la o licitație este prețul cel mai mare.

Având in vedere faptul ca aceste societari deși au ca acționar Consiliul Local, ele sunt aducătoare de profit, consideram ca se impune Închiriere sau concesionarea contra unei redevente sau chirii, stabilite ca preț de pornire de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru participarea la licitație.


CONSILIER, DANIELA BEATRICE CHINDRIS


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SC2010-029656/05.01.2011

Bă C.D. Logo tir, I, 300030 Timișoara, tel: +40256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: hw.Drimariatm.ro

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr, 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, unitățile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia își desfășoară activitatea, se organizează și funcționează, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, sub forma de regii autonome sau societăți comerciale.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, unități economice, bunuri sau activități pot fi, după caz, concesionate sau închiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia la art. 12 și 17 stipulează: „ART. 12

 • (1) Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local.

ART, 17

Statul și unitățile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosința gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice”.

Conform art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea cerințelor referitoare la securitatea serviciilor furnizate/prestate și continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ.

înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționarii și gestionării acestora intra în atribuțiile și responsabilitatea exclusiva a acestor autorități (art. 7 alin, (1) din Legea nr. 71/2002).

Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publica și privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale sunt, de asemenea, de competenta exclusiva a autorităților administrației publice locale (art. 7 alin. (2) din Legea nr. 71/2002).

De asemenea art. 16 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

Articolele 4, 8 și 26 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice stipulează: „ART. 4

(1) Sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes și folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietății publice sau private a acestora, după caz.

ART. 8

 • (1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.

 • (2) In exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

 • - elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 • -  coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • - alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice;

 • - participarea unităților administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăți comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau județean, după caz;

 • - contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

 • - garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilități publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;

  ART. 26


 • (3) Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

 • (4) Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare”.

Mai mult art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică prevede următoarele: „Prin excepție de la prevederile art. 14, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societăților naționale sau societăților comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităților prevăzute la art. 5, care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.

Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii(art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001).

De asemenea, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, stipulează următoarele: „Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate dc binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, precum și de alte prevederi legale în vigoare, considerăm că proiectul de hotărâre propus este nelegal.


i    :TpR,

ING,    Fiii CHIS

>11 rm I

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII -CONTRACTE SI

SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

SC2010-29655, 29656,29657,29658,29659/2010

REFERAT, Privind Proiectul de Hotarare privind incredintarile gratuite către societățile Comerciale din subordinea Consiliului Local

Referitor la Proiectul de Hotarare privind incredintarile gratuite către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local, va comunicam ca in cadrul Direcției Patrimoniu avem atat contracte de concesiune atribuite gratuit către asociațiile si fundațiile nonprofit, pentru spitale, scoli si alte organisme de interes local cat si către regiile si societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. De asemenea avem si protocoale de dare în administrare gratuita a bunurilor proprietate publică a municipiului. Aceste contracte si protocoale, au fost incheiate atat de Direcția Patrimoniu cat si de alte direcții cum ar fi Direcția Tehnica care a încheiat contracte de concesiune pentru serviciile publice de interes local, cat si de către Direcția de Mediu.

Referitor la primul aliniat in care se menționează faptul ca aceste atribuiri către societățile comerciale si regiile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, vor fi făcute conform regulilor pentru societăți comerciale, presupune organizarea unei licitații publice. Criteriul de selectare la o licitație este prețul cel mai mare.

Având in vedere faptul ca aceste societăți deși au ca acționar Consiliul Local, ele sunt aducătoare de profit, astfel consideram ca se impune închiriere sau concesionarea contra unei redevente sau chirii. In aceasta situație pe care o prezentați Dvs. in proiectul de hotarare, putând fi stabilita doar ca preț de pornire pentru participarea la licitație. In consecința solicitam respingerea proiectului de hotarare.FP53-01,ver.l