Hotărârea nr. 154/2011

154/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.113/2007 si modificarea si completarea acestuia
Hotararea Consiliului Local 154/19.04.2011
privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.113/2007 si modificarea si completarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.DP2011-255/28.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-255/18.01.2011 a Clubului Sportiv Universitatea Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Universitatea Timisoara (secţia handbal feminin);
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2009 - privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/2007 şi a Contractului de asociere încheiat între Municipiul Timişoara şi clubul sportiv Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara, handbal feminin şi aprobarea contribuţiei Municipiului Timişoara pentru anul 2009 pentru sprijinul activităţii sportive a echipei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.161/2010 - privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010, în cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2007 şi modificarea şi completarea acestuia;
Tinind seama de Raportul de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activităţii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr. 4;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul aditional la Contractul de asociere incheiat intre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Universitatea Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.113/2007, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere incheiat cu Clubul Sportiv Universitatea Timisoara este in suma de 75.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" ( 67.02.05. "Servicii recreative si sportive"), pentru activitatea sportiva a sectiilor clubului, in conformitate cu calendarele competitionale ale federatiilor nationale, astfel:
a) echipa de handbal feminin C.S.Universitatea Timisoara si echipa de volei masculin C.S. Universitatea Timisoara , returul editiei 2010- 2011 si turul editiei 2011-2012;
b) sectiile de discipline sportive individuale olimpice: atletism, canotaj, pentatlon modern, scrima, pe durata anului competitional 2011.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Clubului Sportiv Universitatea Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

DP2011-255 /28.03.2011

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timișoara,aprobat prin HCL nr.113/2007 si modificarea si completarea acestuia

Prin HCL nr.113/2007 s-a aprobat Contractul de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea Timisoara, pentru sprijinirea activitatii echipei de handbal feminin C.S.Universitatea Municipal Timisoara, pe perioada 2007-2011 inclusiv.

In cadrul acestui contract de asociere, prin HCL nr. 161/2010, a fost aprobata contributia Municipiului Timisoara, pentru anul 2010,avand in vedere solicitarea clubului sportiv privind finantarea de la bugetul local pentru sprijinul activității sportive a sectiilor clubului, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare organizarii si desfasurarii calendarului competitional al sectiilor in anul 2010.Sectiile sportive pentru care s-a acordat finantare de la bugetul local sunt:

 • - echipa de handbal feminin C.S.Universitatea Timisoara, returul editiei 2009- 2010 si turul editiei 2010-2011;

 • - echipele de volei masculin si feminin CS Universitatea Timisoara, returul editiei 2009-2010 si turul editiei 2010-2011;

 • - sectiile de discipline sportive individuale olimpice: atletism, canotaj, pentatlon modern, scrima, in anul competitional 2010.

Prin Adresa nr. DP2011-255/18.01.2011, Clubul Sportiv Universitatea Timișoara a inaintat informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in contractul de asociere. Totodata a fost anexat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si principalele obiective asumate pentru anul 2011.

Avand la baza Raportul de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activitatii sportive desfășurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr.4, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obținute de echipele asociate cu Municipiul Timișoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008, a analizat și a evaluat activitățile sportive desfășurate de echipele de jocuri si de sectiile cu discipline sportive individuale mentionate, in baza asocierii cu Municipiul Timișoara, conform HCL nr.113/ 03.04.2007, modificata prin HCL nr.144/2009 si HCL nr.161/2010.

Rezultatele sportive obtinute de club in anul 2010 au fost urmatoarele:

 • a) pentru editia 2009-2010:

-handbal feminin:echipa a ocupat locul 3 in Divizia A seria B,avand invitatie din partea FR Handbal pt. participare la turneul pentru promovare in Divizia Nationala.Nu a participat ,neavand obiectiv promovarea, datorita lipsei resurselor financiare necesare primei divizii;

-volei masculin:echipa a ocupat locul 1 in seriaB - Divizia A2,participand la turneul final, baraj pentru promovare in Divizia Nationala.Nu a reusit promovarea,neavand obiectiv pentru prima liga, datorita lipsei resurselor financiare necesare acestui nivel.

 • b) -la discipline sportive individuale olimpice au fost obtinute:

-5 medalii nationale la atletism/ 6 medalii la canotaj/ 9 medalii pentatlon mod./ 19 medalii la scrima. International:1 medalie la atletism/ 3 med. pentatlon mod./-clasari meritorii in afara podiumului la scrima,canotaj,atletism si pentatlon modern

-12 sportivi in loturile nationale de cros,scrima, canotaj, handbal fem,triatlon

 • c) pentru turul ediției 2010-2011-div A:

 • - echipa de handbal feminin C.S.Universitatea Municipal Timișoara ocupa locul 5 ;

 • - echipa de volei masculin CS Universitatea ocupa locul 1 in Divizia A 2, cu reale sanse pentru baraj pentru promovare in Liga nationala

Avand in vedere ca sectiile clubului si-au indeplinit obiectivele sportive de performanta si s-au asigurat resursele financiare in completarea contributiei financiare primite din bugetul local pentru sustinerea calendarelor sportive, propunem aprobarea contributiei pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere dintre Municipiul Timisoara si C.S. Universitatea.

Clubul a solicitat prelungirea contractului de asociere pentru anul 2011si a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 in valoare totala de 1.215.600 lei, fiind solicitata contributia financiara a Municipiului Timisoara in suma de 470.000 lei .

Prin HCL nr.31/15.02.2011 a fost aprobat bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011, care prevede la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei sunt restante din anul 2010, rezultand un buget disponibil in suma de 1.552.149 lei.

In aceasta situatie, tinand cont de limitele bugetului disponibil, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obținute de echipele asociate cu Municipiul Timișoara, a propus alocarea contributiei financiare pentru sectiile clubului C.S.Universitatea pentru anul 2011, in suma de 75.000 lei.

Totodata propunem sa se aprobe modificarea si completarea prin act aditional, a contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si C.S.Universitatea Timisoara, aprobat prin HCL nr.113/2007, modificata si completata prin HCL nr.144/2009 si HCL nr.161/2010.

Derularea asocierii in anul 2011 se va face in urmatoarele conditii:

 • 1. Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva a sectiilor clubului, in conformitate cu calendarele competitionale ale federatiilor nationale :

 • a) echipa de handbal feminin C.S.Universitatea Timisoara, echipa de volei masculin CS Universitatea Timisoara , returul editiei 2010- 2011 si turul editiei 2011-2012;

 • b) sectiile de discipline sportive individuale olimpice: atletism, canotaj, pentatlon modern, scrima, in anul competitional 2011.

 • 2. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la actul aditional, in baza prevederilor

HG nr.1447/2007.

 • 3. C.S.Universitatea Timișoara are obligatia realizarii in anul 2011 a urmatoarelor obiective de performanta sportiva:

 • a) pentru echipe la sfarsitul editiei 2010-2011:

 • - echipa de handbal feminin C.S.Universitatea Municipal Timisoara: locul 1-3 Divizia A, candidand pentru promovare in prima liga;

 • - echipa de volei masculin CS Universitatea: locul 1-2 in Div.A; participare la turneul pentru promovare in divizia A1 ;

 • b) sectiile cu discipline individuale olimpice la sfarsitul anului competitional 2011: 15 medalii la competitii nationale ; participari la Campionat European sau Campionat Mondial de scrima ;

alte clasari meritorii ; sportivi convocati in loturile nationale.

La sfarsitul editiei 2010-2011 a campionatelor la jocurile sportive , Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive pentru editia 2010-2011, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008.

Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la pct.3,lit.a), duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate.

Pentru disciplinele individuale calendarele sportive sunt anuale, drept pentru care evaluarea rezultatelor sportive se efectuează la finele anului competitional.

 • 4. Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

5.Obligatiilor C.S.Universitatea , cuprinse in prezentul referat,se adauga si obligatii cuprinse in art.4, pct.4.2.din contractul de asociere aprobat prin HCL nr.113/2007, modificata si completata prin HCL nr.144/2009 si HCL nr.161/2010.

Contributia financiara pentru anul 2011, modificarile si completarile la contractul de

asociere cu C.S.Universitatea Timișoara, vor fi stipulate prin Act adițional , la contractul de asociere aferent HCL nr.113/ 03.04.2007.

Conform celor mentionate propunem aprobarea proiectului.

Viceprimar,


Director executiv Directia Patrimoniu,

Adrian Orza

Nicusor Constantin Miut

Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-

Baze sportive,

Martin Staia

Avizat juridic,

Întocmit consilier, loan Mihai Costa

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

SC2011-/2011


Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

ANEXA LA HCL nr./

ACT ADIȚIONAL nr.__

la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.113/2007, modificata si completata prin HCL nr.144/2009 si HCL nr.161/2010

Intre MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr. 14756536, si

Clubul Sportiv UNIVERSITATEA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Mihai Viteazu nr. 1, cod fiscal nr. 6879007, cont bancar nr. RO70TREZ6215009XXX000401, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Mircea Chis - in calitate de director ,

se incheie prezentul act aditional la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.113/2007, modificata si completata prin HCL nr.144/2009 si HCL nr.161/2010.

Art.1:(1) Contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2011, este de 75.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. „Cultura, recreere si religie” ( 67.02.05. „Servicii recreative si sportive”).

 • (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva a sectiilor clubului,desfasurata in anul 2011, in conformitate cu calendarele competitionale ale federatiilor nationale, astfel :

 • a) echipa de handbal feminin C.S.Universitatea Timisoara si echipa de volei masculinC.S. Universitatea Timisoara , returul editiei 2010- 2011 si turul editiei 2011-2012;

 • b) sectiile de discipline sportive individuale olimpice: atletism, canotaj, pentatlon modern, scrima, pe durata anului competitional 2011.

 • (3) Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

Art.2:(1) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la prezentul act aditional, in baza prevederilor HG nr.1447/2007.

Art.3:(1) Clubul C.S.Universitatea , are obligatia realizarii in anul 2011 a urmatoarelor obiective de performanta sportiva:

 • a) pentru echipe jocuri sportive, la sfarsitul editiei 2010-2011:

 • - echipa de handbal feminin C.S.Universitatea Municipal Timisoara: locul 1-3 Divizia A, candidand pentru promovare in prima liga;

 • - echipa de volei masculin CS Universitatea: locul 1-2 in Div.A; participare la turneul pentru promovare in divizia A1 ;

 • b) sectiile cu discipline individuale olimpice la sfarsitul anului competitional 2011: 15 medalii la competitii nationale ; participari la Campionat European sau Campionat Mondial de scrima ; alte clasari meritorii ; sportivi convocati in loturile naționale.

Art.4:(1) La sfarsitul campionatelor la jocuri sportive editia 2010-2011, Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008.

 • (2) Pentru disciplinele individuale calendarele sportive fiind anuale, evaluarea rezultatelor sportive se efectueaza la finele anului competitional.

 • (3) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la art.3,lit.a), duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform art.1alin.(2).

Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.

Art.5: (1) Din contributia pentru anul 2011 Municipiul Timisoara va achita un avans de maxim 30% , in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv;

(2) Municipiul Timisoara va efectua platile , pentru contributia financiara pe anul 2011, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

Art.6: (1) Se modifica art.6 - încetarea contractului, pct.6.1, care va avea urmatorul continut:

’’ 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părți, la initiativa uneia dintre acestea;

 • c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club a obligațiilor stipulate la art.4,pct.4.2.,subpct.4.2.1,4.2.7 din contract,subpct.4.3.1 si 4.3.2 din act aditional nr.3,respectiv art.3,lit a) si b) din prezentul act aditional, fiind considerate de către părți ca reprezentând obligații esențiale în contract.

 • d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligații, contractul se va putea rezilia sau clubul va fi obligat la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timișoara, prin plata de daune-interese, în condițiile dreptului comun.’’

Art.7:(1) Prezentul act aditional a fost incheiat in 4( patru) exemplare, cite doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA            C.S. UNIVERSITATEA TIMISOARA

PRIMAR                          PRESEDINTE

SECRETAR

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA PATRIMONIU

AVIZAT JURIDIC

ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE/ sau ACT ADIȚIONAL

aprobat prin HCL nr.

Cap.I. Considerații generale

Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contribuția financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare .

Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, pentru participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.

În înțelesul acestor acte normative, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

 • 1. activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • 3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • 4. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • 5. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

 • 6. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

 • 7. structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive.

 • 8. participanții la acțiunile sportive :

a. la acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale :

 • (1) - sportivi;

 • (2) - antrenori;

 • (3) - medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

b. la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale :

 • (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

 • (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă.

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizația sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

 • (4) La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

 • (5) Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive, pentru participantii la acțiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timișoara

- in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare_________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila

Baza legala

Documente justificative

1.

Cheltuieli de transport :

 • 1.1. (l)Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia :

 • a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante ( parc auto al clubului );

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personala, în condițiile legii.

(2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acțiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

 • 1.2. La acțiunile sportive care se desfășoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

Art. 9

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva

-bilet tren/avion/alte mijloace sau      alte      documente

fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili -transport auto propriu-combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor      din      club,

autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ)

- cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei

b) pentru pregătire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanților se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

economice

 • 1.3. Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate:

 • a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter;

 • b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;

 • d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;

 • e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

 • 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si:

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele de traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

 • f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.

(2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente    fiscale    pe

categorii cheltuieli

c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare

2.

Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanților la acțiunile de pregătire sportivă organizate în țară și la competițiile sportive interne :

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate, în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv;

(2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuințe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama cazare/grup delegatie

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

2.2.Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acțiunile sportive organizate în străinătate:

 • a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

 • b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

(2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3.

Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferențiază pe categorii de acțiuni :

 • a) Competiții sportive interne:

 • - de nivel orășenesc sau municipal:            până la 35 - lei

 • - de nivel județean:                           până la 40

 • - de nivel zonal sau interjudețean:             până la 50

 • - de nivel național:                            până la 55

 • b) Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport: până la 55 lei;

 • c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport : până la 60 lei;

 • d) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în Municipiul Timisoara se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice.

 • e) La competițiile sportive organizate în țară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.

 • f) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama cazare/grup delegatie

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

(2) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4.

Cheltuieli privind alimentația de efort

Art.14,art.15, art.16;

 • (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:

a) cluburile sportive, pentru sportivii din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană.

Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentație de efort.

 • (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

5.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Art.17 Regulamente /Hotarari FR

 • (1) Structurile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii și oficialii delegați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene.

 • (2) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizații la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

 • (3) Medicii pot primi 100% din indemnizația de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizația medicilor, sau conform Regulament Federatie

 • (4) În cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor

-lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente     fiscale     pe

categorii servicii

6.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

Art.18;

 • (1) Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului

-pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi

 • (2) Cheltuieli pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

7.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

-note receptie materiale

8.

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

 • (1) Structurile sportive pot să procure, în baza prescripției medicale:

 • a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimați :cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora.

 • (3) Pentru deplasarea in strainatate a sportivilor impreuna cu medicul clubului , la clinici medicale pentru tratamente speciale si interventii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala

-lista nominala lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

chirurgicale, structurile sportive pot efectua cheltuieli de transport si pensiune completa pentru sportivi pe durata spitalizării si pentru medic pe durata vizitelor de monitorizare a starii de sanatate a sportivului.

 • (4) Organizațiile sportive care au în administrare sau folosință baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

 • (5) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

9.

Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

 • a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • h) activități culturale;

 • i) plata lectorilor și a translatorilor;

 • j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de

13 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente     fiscale     pe

categorii cheltuieli

-note receptie materiale

k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei ;

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, se mai pot efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.

 • (3) La acțiunile sportive internaționale in tara si strainatate, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune.

 • (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.22(2)

Art.23

10.

Premii, indemnizații, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ;

(1)Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală , premii în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative:

 • 1. cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei;

 • 2. campionate nationale:

Art. 25 alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

 • a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei

 • - tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei

 • - juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei

 • b) jocuri sportive: -senioriI=2800lei/II=2100lei/III=1400 lei

-tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei

 • - juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei

3.Cupa României:

-discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei

-jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei

 • (2) Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice-pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%.

 • (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

 • (4) Sportivii premiați de Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea cluburilor sportive de care aparțin;

Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R.

 • (5) La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

 • (6) La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

 • (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel:

 • a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

 • b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Art.26

Art.27

Art.28

Art.29(1)

Premiile se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

 • (8) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei și, respectiv, 150 lei/persoană.

 • (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Autoritatea Naționala pentru Sport si Tineret si federațiile sportive naționale, conform normativelor.

Art.29(2)

Art.30(3),(4)

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti :

(1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A-alin. (1),(4), se stabilește conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive:

 • (1) la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

 • (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40,

Art.46;

D). indemnizatii:

Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemnizație în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei -seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

Art.47(3)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

11.

Dispoziții finale:

(l)Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se

Art.51

Documentele justificative

impozitează potrivit legii.

(2) Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se

Art.52

originale ale structurii sportive se depun in copie

efectuează astfel:

 • a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;

 • b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive

 • (3) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.

 • (4) Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.53

Art.56

xerox cu viza’’conform cu original’’

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-

Baze sportive,

Martin Staia

Întocmit consilier, loan Mihai Costa

Municipiul Timișoara,

Director executiv Direcția Economica, Smaranda Haracicu


Director executiv Direcția Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut


Structura sportiva,

Președinte / Director