Hotărârea nr. 151/2011

151/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Scolar Bega Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/2010 si modificarea si completarea acestuia
Hotararea Consiliului Local 151/19.04.2011
privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Scolar Bega Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/2010 si modificarea si completarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011-252/28.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresa nr. DP2011-252/18.01.2011 a Clubului Sportiv Scolar Bega Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2010 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Scolar Bega Timisoara;
Tinind seama de Raportul de evaluare nr. SC 2011-3090/15.02.2011, a activităţii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr. 7;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului,modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007 - privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actul aditional la contractul de asociere incheiat intre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Scolar Bega Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/2010, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere incheiat cu Clubul Sportiv Scolar Bega Timisoara este in suma de 80.000 lei de la bugetul local, cap. 67.02. "Cultura, recreere si religie" (67.02.05. "Servicii recreative si sportive"), pentru activitatea sportiva a sectiilor Clubului Sportiv Scolar Bega Timisoara, desfasurata pe parcursul anului 2011, conform calendarelor competitionale ale federatiilor nationale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Clubului Sportiv Scolar Bega Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE/ sau ACT ADITIONAL _____________________

aprobat prin HCL nr._________________

Cap.I. Consideratii generale

Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare .

Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele menționate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, pentru participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.

În înțelesul acestor acte normative, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

 • 1. activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • 3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • 4. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • 5. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

 • 6. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

 • 7. structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive.

 • 8. participanții la acțiunile sportive :

a. la acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale :

 • (1) - sportivi;

 • (2) - antrenori;

 • (3) - medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

b. la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale :

 • (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

 • (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă.

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizația sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

 • (4) La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

 • (5) Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara

- in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare

Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila

Baza legala

Documente justificative

1.

Cheltuieli de transport :

 • 1.1. (l)Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia :

 • a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante ( parc auto al clubului );

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personala, în condițiile legii.

(2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acțiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

 • 1.2. La acțiunile sportive care se desfășoară în Municipiul Timisoara :

a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

Art. 9

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva

-bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili -transport auto propriu-combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ)

- cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei

b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competiții, transportul participanților se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

economice

 • 1.3. Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate:

 • a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter;

 • b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;

 • d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;

 • e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

 • 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si:

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele de traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

 • f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.

(2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare

2.

Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanților la acțiunile de pregătire sportivă organizate în țară și la competițiile sportive interne :

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate, în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv;

(2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuințe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama cazare/grup delegatie

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

2.2.Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acțiunile sportive organizate în străinătate:

 • a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

 • b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

(2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3.

Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferențiază pe categorii de acțiuni :

 • a) Competiții sportive interne:

 • - de nivel orășenesc sau municipal:            până la 35 - lei

 • - de nivel județean:                           până la 40

 • - de nivel zonal sau interjudețean:             până la 50

 • - de nivel național:                            până la 55

 • b) Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport: până la 55 lei;

 • c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport : până la 60 lei;

 • d) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în Municipiul Timisoara se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice.

 • e) La competițiile sportive organizate în țară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.

 • f) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

Art.13 (1),(2),

(3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama cazare/grup delegatie

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

(2) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4.

Cheltuieli privind alimentația de efort

Art.14,art.15, art.16;

 • (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:

a) cluburile sportive, pentru sportivii din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană.

Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentație de efort.

 • (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

5.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Art.17

Regulamente /Hotarari FR

 • (1) Structurile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii și oficialii delegați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene.

 • (2) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizații la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

 • (3) Medicii pot primi 100% din indemnizația de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizația medicilor, sau conform Regulament Federatie

 • (4) În cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor

-lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

6.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor:

-anual pentru sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului

-pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi

(2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

7.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

-note receptie materiale

8.

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

Art.20(2),

Art.21

 • (1) Structurile sportive pot să procure, în baza prescripției medicale:

 • a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimați :cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora.

 • (3) Pentru deplasarea in strainatate a sportivilor impreuna cu medicul clubului , la clinici medicale pentru tratamente speciale si interventii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

chirurgicale, structurile sportive pot efectua cheltuieli de transport si pensiune completa pentru sportivi pe durata spitalizarii si pentru medic pe durata vizitelor de monitorizare a starii de sanatate a sportivului.

 • (4) Organizațiile sportive care au în administrare sau folosință baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

 • (5) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

9.

Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23,

Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

 • a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • h) activități culturale;

 • i) plata lectorilor și a translatorilor;

 • j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de

13 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

-note receptie materiale

k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei ;

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, se mai pot efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.

 • (3) La acțiunile sportive internaționale in tara si strainatate, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune.

 • (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.22(2)

Art.23

10.

Premii, indemnizații, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26,

art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ;

(1)Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală , premii în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative:

 • 1. cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei;

 • 2. campionate nationale:

Art. 25

alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei

- tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei

- juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei

b) jocuri sportive: -senioril=2800lei/n=2100lei/in=1400 lei

-tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei

- juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei

3.Cupa Romaniei:

-discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei

-jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei

 • (2) Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice-pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%.

 • (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

 • (4) Sportivii premiați de Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea cluburilor sportive de care aparțin;

Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R.

 • (5) La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

 • (6) La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

 • (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel:

 • a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

 • b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Art.26

Art.27

Art.28

Art.29(1)

Premiile se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

 • (8) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei și, respectiv, 150 lei/persoană.

 • (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Autoritatea Naționala pentru Sport si Tineret si federațiile sportive naționale, conform normativelor.

Art.29(2)

Art.30(3),(4)

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti :

(1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A-alin. (1),(4), se stabilește conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si

Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive:

 • (1) la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

 • (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40,

Art.46;

D). indemnizatii:

Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemnizație în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei -seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

Art.47(3)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

11.

Dispozitii finale:

(1)Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se

Art.51

Documentele justificative

impozitează potrivit legii.

originale ale structurii

(2) Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se

Art.52

sportive se depun in copie

efectuează astfel:

xerox cu viza''conform cu

 • a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;

 • b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive

original''

(3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.

Art.53

(4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.56

Municipiul Timisoara,

Structura sportiva,


Director executiv Directia Economica,

Smaranda Haracicu


Director executiv Directia Patrimoniu,     Presedinte / Director

Nicusor Constantin Miut

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze sportive,

Martin Staia

Întocmit consilier,

Ioan Mihai Costa

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

Nr.SC2011-      /      .2011_______________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-408.300 ; internet: www.primariatm.ro

ANEXA LA HCL nr. ________ / ____________

ACT ADITIONAL nr. ___

la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.169/2010

Intre MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr. 14756536, si

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BEGA TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, Str. Amforei nr. 1, cod fiscal nr. 14970890, cont bancar nr. RO39TREZ6215003xxx000192 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, reprezentat prin d-nul Romulus Rasca ,in calitate de Director,

se incheie prezentul act aditional la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.169/2010.

Art.1:(1) Contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2011, este de 80.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. „Cultura, recreere si religie” ( 67.02.05. „Servicii recreative si sportive”).

(2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva a sectiilor Clubului Sportiv Scolar Bega Timișoara, desfasurata pe parcursul anului 2011, conform calendarelor competitionale ale federatiilor nationale.

Art.2:(1) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa nr.1 la prezentul act aditional, in baza prevederilor HG nr.1447/2007.

Art.3:(1) Clubul Sportiv Scolar Bega Timișoara are obligatia realizarii in anul 2011, a urmatoarelor obiective sportive:

 • a) sectia baschet fete : - loc 2 la Campionate nationale jun II ;loc 3 CN jun I ;loc 4-jun U20 ani

 • - 5 sportive selectionate in loturi nationale

 • b) sectia baschet baieti : loc 6 CN-jun III ; loc 2 CN-jun II ; loc 3 CN- jun. U20 ani ;

 • - 9 sportivi selectionati in loturi nationale U16,U18,U20 ;

 • - participare cu echipa de juniori U18 ani in campionatul Diviziei B;

 • c) sectia de rugby :

 • - clasare in primii 4 la C.Regional Transilvania - U 14 si U 17 si calificari in turneele finale nationale U14 si U17 ;

 • d) sectia volei :- juniori fete si baieti : - calificari la turneele nationale semifinale si finale

 • - promovare sportivi la echipa CSU Timisoara-divizia B ;

 • - sperante si cadete fete : calificari in turneele nationale semifinale ;

 • e) sectia canotaj : - jun I : participare si clasare in prima finala la Campionate Mondiale-1 sportiv ;

participare si clasare in prima finala la regate internationale -3 sportivi ;

3 medalii la Campionate Balcanice

5 medalii la campionate nationale si clasari nationale;

3 sportivi selectionati in loturi nationale .

1                               Cod FP 63-16, ver.1

- jun II: 2 medalii la Campionate Balcanice

5 medalii la campionate nationale si clasari nationale;

2 sportivi selectionati in loturi nationale .

 • f) sectia fotbal : loc 1-2 in campionatul municipal de seniori ;

3 clasari pe locurile 1-3 in campionatul judetean junI,II,III;

4 clasari pe locurile 1-4 in campionatul judetean de cadeti / copii I, II, III;

-promovarea a minim 3 sportivi in competitii de nivel superior , pentru fiecare categorie de varsta.

Art.4: (1) La sfarsitul semestrului si la finele anului competitional, Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008.

(2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta, privind rezultatele sportive, cuprinse la art.3,lit

 • a)-f), duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform art.1,alin(2).

Art.5: (1) Din contributia pentru anul 2011 Municipiul Timisoara va achita un avans de maxim 30% , in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv;

(2) Municipiul Timisoara va efectua platile , pentru contributia financiara pe anul 2011, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

Art.6: (1) Se modifica art.8 din contractul initial , care va avea urmatorul continut:

'' Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părți, la inițiativa uneia dintre acestea;

 • c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club a obligațiilor stipulate la art.4,pct.4.2.-subpct.1 si 2 din contract, respectiv art.3,lit.a)-f) din prezentul act aditional, fiind considerate de către părți ca reprezentând obligații esențiale în prezentul contract.

 • d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligații, contractul se va putea rezilia sau clubul va fi obligat la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timișoara, prin plata de daune-interese, în condițiile dreptului comun.''

Art.7: (1) Prezentul act aditional a fost incheiat in 4( patru) exemplare, cite doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA

C.S. SCOLAR BEGA TIMISOARA

DIRECTOR ,


PRIMAR

SECRETAR DIRECTIA ECONOMICA DIRECTIA PATRIMONIU AVIZAT JURIDIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

DP2011-252 /28.03.2011

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDUBd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Scolar Bega Timișoara,aprobat prin HCL nr.169 / 2010 si modificarea si completarea acestuia

Prin HCL nr.169/2010 s-a aprobat Contractul de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Scolar Bega Timisoara, pentru sprijinirea activitatii sportive a sectiilor clubului, pe perioada 2010-2011 inclusiv.

In cadrul acestui contract de asociere, prin HCL nr. 169/2010, a fost aprobata contributia Municipiului Timisoara, pentru anul 2010, in valoare de 120.000 lei, avand in vedere solicitarea clubului sportiv privind finantarea de la bugetul local pentru sprijinul activității sportive a sectiilor clubului, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare organizarii si desfasurarii calendarului competitional in anul 2010.

Sectiile sportive pentru care s-a acordat finantare de la bugetul local sunt: baschet feminin si masculin, canotaj, fotbal, rugby, volei feminin si masculin.

Prin Adresa nr. DP2011-252 /18.01.2011, Clubul Sportiv Scolar Bega Timișoara a inaintat informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in contractul de asociere. Totodata a fost anexat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si principalele obiective asumate pentru anul 2011.

Avand la baza Raportul de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activitatii sportive desfășurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr.7, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obținute de echipele asociate cu Municipiul Timișoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008, a analizat și a evaluat activitățile sportive desfășurate de club, in baza asocierii cu Municipiul Timișoara, conform HCL nr.169/2010.

Rezultatele sportive obtinute de club in anul 2010 au fost urmatoarele:

 • a)baschet fete:

-jun U 18 ani: loc 2 (vicecampioana nationala ); lot national- 1sportiva, loc 1 Campionatul European;

-jun U 16 : loc 2 (vicecampioana nationala); lot national-1 sportiva, loc 8 C.E

-jun U 15 : loc 4 ;lot .national- 1sportiva ;

-jun. U 14; loc 7;

 • b) baschet baieti:

-jun.U 20: loc 1 (campioni nationali) ;lot national- 1sportiv;

-jun U 18: loc 1 (campioni nationali); lot national. -3sportivi.;

-jun.U 16; loc 4;

-jun U 15: loc 1 (campioni nationali); lot national -4sportivi;

-jun. U 14 : loc. 3;lot. national -3sportivi .

Catedra de baschet a fost declarata cea mai buna din Romania , de catre F.R. Baschet.

 • c) rugby : ed.2009-2010:loc 7 national la turneu final U 16 si loc I pe zona Ardeal ;

 • 1 sportiv- lot national U 17.

ed.2010-2011: loc 4 CN -U18 ; loc 2-U16 B

 • d) volei : loc.5 junioare I -turneu final CN;

loc4 juniori I -turneu semifinalCN

 • 2 loc 3- Turneu final minivolei M/F; sperante/cadete-2 loc 3 si 4 turnee semifinale

lot national- 3sportive., loc 3 Balcaniada de cadete .

 • e) canotaj: Campionat Mondial jun I- loc 4;

C Balcanice-3 loc 1/loc 2

C.N. ergometru : loc. 1- individual ;loc 1- echipe

C.N. fond : 2 loc 1 Juniori 1si 2; loc 3 Juniori 2; loc 2 Junioare 2; loc 2 Juniori 1; loc 3 Juniori 1. Cupa Romaniei -loc 2 Junioare 1

-Regate internationale :Belgrad- loc 2 junioare 2; loc 2 junioare 1

Brno-4 loc 1 juniori 1;

-lot . nat. Jun 1 , 3 sp in CN Snagov -lot . nat Jun 2 , 9 sp in CN Timisoara

 • f). fotbal: -2 locuri 2 in campionatul municipal/judetean junI,II; -2 locuri 3 in campionatul judetean junIII/cadeti;

-1 loc 2 si 3 locuri 3 in campionatul municipal/judetean copii I,II,III

Avand in vedere ca sectiile clubului si-au indeplinit obiectivele sportive de performanta si s-au asigurat resursele financiare in completarea contributiei financiare primite din bugetul local pentru sustinerea calendarelor sportive, propunem aprobarea contributiei pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere dintre Municipiul Timisoara si C.S.S.Bega.

Clubul a solicitat prelungirea contractului de asociere pentru anul 2011 si a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 in valoare totala de 523000 lei, fiind solicitata contributia financiara a Municipiului Timisoara in suma de 125.000 lei .

Prin HCL nr.31/15.02.2011 a fost aprobat bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011, care prevede la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei sunt restante din anul 2010, rezultand un buget disponibil in suma de 1.552.149 lei.

In aceasta situatie, tinand cont de limitele bugetului disponibil, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obținute de echipele asociate cu Municipiul Timișoara, a propus alocarea contributiei financiare pentru sectiile clubului C.S.S.Bega, pentru anul 2011, in suma de 80.000 lei.

Totodata propunem sa se aprobe modificarea si completarea prin act aditional a contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si C.S.S.Bega Timisoara, aprobat prin HCL nr.169/2010.

Derularea asocierii in anul 2011 se va face in urmatoarele conditii:

 • 1. Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva a sectiilor clubului, in conformitate cu calendarele competitionale ale federatiilor nationale.

 • 2. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la actul aditional, in baza prevederilor HG nr.1447/2007.

 • 3. C.S.S.Bega Timișoara are obligatia realizarii in anul 2011, a urmatoarelor obiective de performanta sportiva:

 • a) sectia baschet fete : - loc 2 la Campionate nationale jun II ;loc 3 CN jun I ;loc 4-jun U20 ani

 • - 5 sportive selectionate in loturi nationale

 • b) sectia baschet baieti : loc 6 CN-jun III ; loc 2 CN-jun II ; loc 3 CN- jun. U20 ani ;

 • - 9 sportivi selectionati in loturi nationale U16,U18,U20 ;

 • - participare cu echipa de juniori U18 ani in campionatul Diviziei B;

 • c) sectia de rugby :

 • - clasare in primii 4 la C.Regional Transilvania - U 14 si U 17 si calificari in turneele finale nationale U14 si U17 ;

 • d) sectia volei :- juniori fete si baieti : - calificari la turneele nationale semifinale si finale

 • - promovare sportivi la echipa CSU Timisoara-divizia B ;

 • - sperante si cadete fete : calificari in turneele nationale semifinale ;

 • e) sectia canotaj : - jun I : participare si clasare in prima finala la Campionate Mondiale-1 sportiv ;

participare si clasare in prima finala la regate internationale -3 sportivi ;

 • 3 medalii la Campionate Balcanice

5 medalii la campionate nationale si clasari nationale;

3 sportivi selectionati in loturi nationale .

- jun II: 2 medalii la Campionate Balcanice

5 medalii la campionate nationale si clasari nationale;

2 sportivi selectionati in loturi nationale .

 • f) sectia fotbal : loc 1-2 in campionatul municipal de seniori ;

3 clasari pe locurile 1-3 in campionatul judetean junI,II,III;

 • 4 clasari pe locurile 1-4 in campionatul judetean de cadeti / copii I, II, III;

-promovarea a minim 3 sportivi in competitii de nivel superior , pentru fiecare categorie de varsta

 • 4. La sfarsitul semestrului si la finele anului competitional, Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008.Neindeplinirea obiectivelor de performanta, privind rezultatele sportive, cuprinse la pct.3, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate.

 • 5. (1) Din contributia pentru anul 2011 Municipiul Timisoara va achita un avans de maxim 30% , in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv;

(2) Municipiul Timisoara va efectua platile , pentru contributia financiara pe anul 2011, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

6.Obligatiilor C.S.S.Bega, cuprinse in prezentul referat,se adauga si obligatii cuprinse in art.4, pct.4.2., din contractul de asociere aprobat prin HCL nr.169/2010.

Contributia financiara pentru anul 2011, modificarile si completarile la contractul de

asociere cu C.S.S.Bega Timișoara, vor fi stipulate prin Act adițional , la contractul de asociere aferent HCL nr.169/ 2010.

Conform celor mentionate propunem aprobarea proiectului.

Viceprimar,

Adrian Orza

Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu

Avizat juridic,

Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze sportive,

Martin Staia

Întocmit consilier,

Ioan Mihai Costa