Hotărârea nr. 150/2011

150/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald
Hotararea Consiliului Local 150/19.04.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. E22011-005346/31.03.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, in cuantum de 32.871 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Intrarea Straulesti nr. 35-45, CIF 11074704.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I A

Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara


Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630,

Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice I

Nr. E22011-005346/31.03.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situata in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald

In data de 21.02.2011, prin cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr. E22011-005346/21.02.2011, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Intrarea Straulesti nr. 35-45, CIF11074704, solicita in baza art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, “Casa Ronald McDonald Timisoara”, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011.

In conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata: Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează (,..):19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Mentionam faptul ca, scutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

Din documentele depuse de Fundatia pentru Copii Ronald McDonald, in sustinerea cererii de acordare a scutirii inregistrate sub nr.E22011-005346/21.02.2011 si nr. E12011-009067/29.03.2011 si din documentele existente la dosarul fiscal al fundatiei, rezulta urmatoarele:

  • >   potrivit Actului Constitutiv si potrivit Statutului Fundației Pentru Copii Ronald McDonald, aceasta este o persoana juridica fara scop patrimonial, scopul fundatiei fiind exclusv carititabil.

  • >   conform art. 7 din statutul fundatiei, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald are urmatoarele obiective: „asigurarea sanatatii copiilor care nu isi permit asistenta medicala si integrarea lor in societate si dezvoltarea/incurajarea de programe in urmatoarele domenii: ingrijire medicala pentru copii, educatie si arta pentru copii, asistenta acordata copiilor aflati in suferinta, internati in spital si parintilor acestor copii.”

  • >   potrivit declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului fundatiei, d-na Panaite Irina „ in cladirea situata in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3 nu se desfasoara activitati economice, singura activitate desfasurata in cladirea respectiva constand in cazarea temporara, gratuita a familiilor care vin cu copii la clinicile din Timisoara si care pe perioada spitalizarii nu au unde sa locuiasca.”

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri pe anul fiscal 2011, aferent cladirii indicate mai sus, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 23.03.2011, in baza art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirea indicate mai sus, intocmind in acest sens Procesul verbal incheiat la data de 23.03.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat faptul ca, imobilul situat in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3 este destinat exclusiv, pentru cazarea cu titlul gratuit a apartinatorilor copiilor internati in Spitalul de copii „ Louis Turcanu”.

Cod FP 53-01 Ver. 1                                 1

In concluzie, avand in vedere cele prezentate mai sus, respectiv avand in vedere faptul ca, imobilul situat in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, este utilizata de Fundatia pentru Copii Ronald McDonld pentru activitati social- umanitare constand in cazarea temporara, cu titlu gratuit, a apartinatorilor copiilor internati in Spitalul de copii „ Louis Turcanu”, care pe perioada spitalizarii nu au unde sa locuiasca, consideram ca pentru cladirea situata in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, este indeplinita conditia de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.

Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011 este in cuantum de 32.871 lei.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, în cuantum de 32.871 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Intrarea Straulesti nr. 35-45, CIF11074704, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO


SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI