Hotărârea nr. 15/2011

15/25.01.2011 privind repunerea in functiune a Parcului Copiilor din Timisoara
Hotararea Consiliului Local 15/25.01.2011
privind repunerea in functiune a Parcului Copiilor din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnilor consilieri Stoia Traian şi Toanca Radu;
Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 29658/21.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se stabileste ca prioritate absoluta pentru Directia de Mediu punerea in executie a proiectului pentru PARCULUI COPIILOR care va avea ca termen de finalizare 6 luni de la semnarea contractului de execuţie a investiţiei.

Art. 2: Sumele necesare acestei investitii vor fi inserate obligatoriu in proiectul de buget pe anul 2011.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIȚII „ SC2010


Către

CABINET PRIMAR

Referitor la: Solicitarea BAPLCL nr. SC2010 - 29655, 29656, 29657, 29658, 29659/10 - Proiect de hotărâre privind repunerea în funcțiune a Parcului Copiilor din Timișoara în vederea întocmirii proiectului tehnic și a detaliilor de exceuție pentru obiectivul de investiții „Reamenajare și modernizare Parcul Copiilor Ion Creangă”, a fost încheiat Contractul de prestare servicii nr. 159/17.09.2010.

Prin prezenta vă comunicăm că având în vedere volumul mare de proiecte implementate, coordonate, respectiv analizate și verificate, raportat la numărul mic de salariați din cadrul Direcției Dezvoltare, prin Adresa nr. 24694/14.10.2010 - prezentată în anexă - Primarul Municipiului Timișoara a aprobat transferul către Direcția Mediu a urmăririi și îndeplinirii Contractului mai sus menționat.


ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII


ing. GabrielaifCACONSILIER SERVICIUL INVESTIȚII

Arh. Carmen/pOgOG^r


ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL INVESTIȚII

SC2010...

Spre știință: Domnului Adrian ORZA - Viceprimar


Către

DIRECȚIA MEDIU

9

Referitor Ia: Necesitate derulării de către Direcția Mediu a Contractului de prestare servicii nr. 159/17.09.2010 „Reamenajare și modernizare Parcul Copiilor Ion Creangă” în atentia : Domnului Vasile CIUPA - Director

>

Situat în inima orașului, Parcul Copiilor „Ion Creangă” a constituit de-a lungul vremii, atracția maximă pentru copiii din cartier, din oraș și nu numai. Parcul este închis din august 2003, în urma controlului efectuat de Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, datorită nerespectării prevederilor H.G. nr.1102/2002.

Studiul de fezabilitate „Reamenajare și modernizare Parcul Copiilor Ion Creangă” elaborat de către S.C. FAGUS GmbH, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr.305/28.07.2009.

Pentru elaborarea fazelor următoare de proiectare PT+DDE, Municipalitatea a încheiat Contractul de prestare servicii nr. 159/17.09.2010, cu S.C. GREEN PROJECT S.R.L, lași.

în prezent, Direcția Dezvoltare este angrenată în implementarea proiectului "Reabilitare Piața losefin", a programului “"Reabilitarea fațadelor unor clădiri istorice”, a unui număr tot mai mare de proiecte cu finanțare europeană prin POR 2007-2013 și asigură concomitent suport tehnic de specialitate la elaborarea tuturor documentațiilor pentru Programul Integrat de Dezvoltare Urbană, iar prin secretariatul CTE pentru toate documentațiile tehnico economice ale Municipiului Timișoara.

în acest context și dat fiind faptul că proiectul mai sus menționat are ca obiect modernizarea și reabilitarea unui parc important, considerăm necesară și oportună urmărirea Contractului de prestare servicii nr. 159/17.09.2010 de către Direcția Mediu care, prin specificul domeniului său de activitate și prin sprijinul acordat la elaborarea fazei SF, poate asigura suportul de specialitate cel mai profesionist în elaborarea proiectului tehnic a detaliilor de execuție precum și ulterior în execuția obiectivului.

în vederea derulării în cele mai bune condiții a activității viitoare vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate și vă transmitem Contractul de prestare servicii nr. 159/17.09.2010 în original, de urmărirea căruia, începând cu data prezentei considerăm că sunteți responsabil.

Mulțumim pentru înțelegere și disponibilitate.

DIRECTOR EXECUTIV


ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SC2010-29655,29656 29657,29658,29659/^’ U,


REFERAT

Referitor la: adresa nr. SC2010-29655, 29656, 29657, 29658, 29659/ 10.12.2010 prin care domnii consilieri Stoia Traian, Ehegartner Petru, Țoancă Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romanița și Ritivoiu Mihai prin care s-a transmis întocmirea proiectului de hotărâre privind „repunerea în funcțiune a Parcului Copiilor din Timișoara”.

Conform art. 1 din proiectul de hotărâre „se stabilește ca prioritate absolută pentru Direcția de Mediu punerea în execuție pentru Parcului Copiilor care va avea termen de dare în funcțiune data de 01.06.2011”.

Menționăm că acest lucru este neaplicabil pentru următoarele motive:

în prezent este în lucru și se definitivează Proiectul Tehnic și DTALEC cu termen de predare până la finele lunii decembrie. După depunerea DTALEC și obținerea Autorizației de construire și aprobarea bugetului local pentru anul 2011 poate demara procedura de achiziția publică prin licitație publică deschisă de servicii pentru „Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor - Ion Creangă Timișoara”.

Conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, art. 75 .in cazul in care valoarea estimata a contractului de achiziție publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anunțului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel puțin 52 de zile”.

între deschiderea ofertelor și semnarea contractului există o perioadă de depunere și rezolvare a contestațiilor la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau în instanță după caz.

Graficul de realizare a lucrărilor este de 11 luni, conform Proiectului Tehnic.

în concluzie este imposibil ca lucrările să fie finalizate și parcul să fie dat în funcțiune cu începere 01.06.201^.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare,

VIC

ADR

CTOR DIRECȚIA

VASILE CIUP


DIRECTOR DIRECȚIA

\ VASILE CIUR


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI, DI ANA - MIHAEL A NIC A


PP53-01 vers.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR


B-ditl C. D. Loganr. 1, 300030 Timișoara, Tel/jax: +40256 494657, e-ntail: orza@nrimariatm.ro internet: www.priinariatm.ro li - Aol- loil

REFERATCu privire la: PROIECTUL DE HOTĂRÂRE inițiat de domnii consilieri: Stoia              b

Trai an, Ehegrtner Petru, Țoancă Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romanița și

Ritivoi Mihai, privind repunerea în funcțiune a Parcului Copiilor din

Timișoara

Reabilitarea și modernizarea Parcului Copiilor din Timișoara a fost și este o prioritate pentru executivul Primăriei Municipiului Timișoara. Iată pe scurt etapele care au dus la situația de astăzi:

>

 • •  în perioada 2003 - 2005 s-a pus în discuția Consiliului Local preluarea mijloacelor fixe din Parcul Copiilor și trecerea lor patrimoniul Consiliului Local în vederea reamenajării acestuia, având în vedere că până la data de 31.12.2004 era concesionat către SC Horticultura.

 • •  în noiembrie 2004, Primăria Timișoara a inițiat o amplă campanie în școlile timișorene pentru a vedea cum își imaginează copiii un „parc al copiilor”.

 • •  Din 01.01.2005, Primăria Timișoara a preluat terenul și vegetația din cadrul acestui obiectiv.

 • •  După doi ani de tergiversări, Consiliul Local întrunit în Adunarea Genereală a S.C. Horticultura S.A. (abia a patra oară) aprobă diminuarea capitalului soacial, iar Consiliul de Administarție al S.C. Horticultura S.A. emite Hotărârea nr.l din 14.09.2006 pentru diminuarea capitalului social al SC Horticultura SA cu 312 acțiuni, reprezentând valoarea mijloacelor fixe din Parcul Copiilor, care trec în patrimoniul Consiliului Local Timișoara.

 • •  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate privind “Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor -Ion Creangă din municipiul Timișoara”.

LI

« în lima mai 2007, pentru reamenajrea și modernizarea Parcului Copiilor, Primăria Timișoara propune Consiliului Local Timișoara patru modalități de atribuire a Parcului Copiilor, singurele variante legale existente, astfel:

 • - concesionarea parcului;

 • - finanțarea din bugetul local;

 • - încheierea unui contract de asociere în participațiune;

 • - concesionarea de lucrări publice și servicii.

Consiliul Local respinge toate cele patru variante.

 • •  Prin Hotărârea Consiliului Local nr, 199/19.06.2007 se aprobă

“Reamenaj arca și modernizarea Parcului Copiilor - Ion Creangă” prin încheierea unui contract de asociere în participațiune.

 • •  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/ 30.10.2007 s-a aprobat Caietul de sarcini privind elaborarea ofertei pentru licitație publică deschisă în vederea asocierii Consiliului Local Timișoara pentru modernizarea Parcului Copiilor - Ion Creangă din municipiul Timișoara”.

 • •  Pentru data de 14 decembrie 2007 a fost stabilită data pentru licitația publică deschisă pentru modernizarea Parcului Copiilor;

 • •  în data de 10 decembrie 2007 prefectul Ovidiu Drăgănescu atacă în contencios administrativ HCL 362/30.10.2007 pentru anularea ca nelegală

 • •  în anul 2008, încep demersurile pentru realizarea unui nou studiu de fezabilitate, care este aprobat de CLT prn HCL nr. 305/28.07.2009. A urmat o perioadă în care s-au verificat anumite aspecte tehnice și de ordin legal.

 • •  în 17.09.2010 se încheie contractul pentru elaborarea fazelor următoare de proiectare PT+DDE.

Menționăm faptul că termenele de execuție a lucrărilor sunt cele prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu toate modificările și completările ulterioare, HG nr. 925/2006 cu toate modificările și completările ulterioare, HG nr. 1660/2006 etc., după cum urmează:

 • 1. Pentru realizarea acestei lucrări este necesară lansarea unei proceduri de achiziție publică, cu respectarea legislației în vigoare care este aplicabilă procedurilor de achiziție publică: OUG nr. 34/2006 cu toate modificările și completările ulterioare, HG nr. 925/2006 cu toate modificările și completările ulterioare, HGnr. 1660/2006 etc.

La inițierea unei proceduri de atribuire trebuie identificate sursele de finanțare prin care se asigură fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului, conform prevederilor legislației în domeniul finanțelor publice locale și în domeniul achizițiilor publice.

 • 2. Lucrarea de reamenajare și modernizare a Parcului Copiilor din Timișoara este cuprinsă în propunerea de program anual al achizițiilor publice înregistrat cu nr.

SC2010-30758/23.12.2010, cu valoarea de 11.375.540 Iei fără TVA, dar procedura de achiziție publică se poate iniția numai după aprobarea bugetului pentru anul 2011.

 • 3. Conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii, art. 76 „ ... în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.”

 • 4. Proiectul tehnic pentru această lucrare a fost întocmit de către S.C. GREEN PROIECT S.R.L. Conform proiectului termenul estimat pentru execuția lucrării este de 11 luni, la care se mai adaugă perioada de așteptare până la aprobarea bugetului, cea de întocmire a documentației de atribuire și cea prevăzută de legislație pentru desfășurarea procedurii de achiziție.

  VICEPRfMAR, ADRIAN ©RZA


  .ZA


DIRECTOR, Ec.NICUȘOR C-TIN MW