Hotărârea nr. 149/2011

149/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara - CARP
Hotararea Consiliului Local 149/19.04.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara - CARP


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.E22010-032131/01.04.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr.4, in cuantum de 18.693 lei, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara, CIF 6280627 cu sediul in Timisoara Calea Bogdanestilor nr.4.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I AJudetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice I

Nr. E22010-032131/01.04.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul 2011, CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TIMIȘOARA - CARP -

In data de 03.12.2010 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara, CIF 6280627, cu sediu in Timisoara, Calea Bogdanestilor nr.4, depune cererea inregistrata la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, prin care solicita in baza art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situata in Timișoara Calea Bogdane tilor nr.4, datorat bugetului local al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011.

In conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fișcal, modificata: Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează (...) 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Mentionam faptul ca, șcutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003, șe acorda prin Hotarare a Conșiliului Local, in cazul in care ește indeplinita conditia inștituita de art.250 alin. (1) pct. 19, conștand in utilizarea cladirilor de catre așociatii, fundatii și culte pentru activitati șocial-umanitare.

Conform dișpozitiilor Legii nr. 540/2002 privind cașele de ajutor reciproc ale penșionarilor:

 • >     art.1 „Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizații cu caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuala și de asistenta socială.”

 • >     art. 2 „Înființarea, organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizează în baza prevederilor referitoare la asociații din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.”

 • >     art. 7 „Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile și ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea foștilor membri.”

 • >     art. 8 ”Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfasura și alte activități și servicii decât cele enunțate prin scopul principal: a) organizarea de activități culturale, artistice, turistice și de agrement; b) prestarea de servicii, contra unei plati reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și membrii de familie aflați în întreținerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective; c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la prețuri de producție, administrarea de case de odihna și tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, incaltaminte; d) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedati ai caselor de ajutor reciproc: confecționarea de sicrie și asigurarea transportului; e) alte acțiuni și forme de asistenta socială.”

Din documentele depușe de Cașa de Ajutor Reciproc a Penșionarilor Timișoara, ca urmare a șolicitarii formulate de organul fișcal prin adreșa nr.E22010-032131/07.01.2007, inregiștrate șub nr.E22011-008358/21.03.2011, rezulta urmatoarele:

 • >     Potrivit dispozițiilor Statutului Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara autentificat prin încheierea nr.539/20.05.2009:

 • -     art. 1” ”Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timișoara — denumita pe scurt CARP-este o asociatie persoana juridica de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentala, apolitica, infiintata in anul 1952 in baza Decretului 204/1951, in prezent functionand cu respectarea prevederilor Legii 550/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor i ale Ordonan ei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. CARP a fost inregistrata in anul 2005, poz.13 din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatoria Timisoara.”

 • -      art. 4 ”Scopul asociației este in principal sprijinirea membrilor prin acordarea de imprumuturi rambursabile, ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea fostilor membrii, ajutoare nerambursabile si alte modalitati de ajutor.”

 • -      art. 5  'Obiectivele ți activitatile Asociației pentru atingerea scopului propus, sunt

urmatoarele: (...)

B. Actiuni-Activitati pentru membrii:

1.Acordarea de: imprumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile, ajutoare in caz de spitalizare si de deces, compensarea biletelor de tratament, alte ajutoare potrivit regulamentelor aprobate de Consiliul Director;

2.Organizarea de activitati culturale si artistice;

3.Organizarea de excursi in tara si si in strainatate;

4.Organizarea si desfasurarea de diverse servicii, la preturi diminuate, pentru membrii, inclusiv de cazare in case de odihna;

5.Asigurarea pentru membrii, a unor servicii inclusiv medicale gratuite sau contra unei plati reduse; 6.Organizarea si/sau participarea la:

 • -   Vernisaje si expozitii;

 • -  Schimburi interculturale;

 • -   Evenimente si manifestari culturale, stiintifice, artistice;

 • -  Conferinte, mese rotude, seminarii, cursuri pe teme de interes pentru membrii;

7.Organizarea unor activitati gen club si biblioteca functionand potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Director;

 • 8. Desfasurarea de activitati economice care sa asigure resursele financiare necesare atingerii scopului si obiectivelor asociatiei, cu respectarea legislatiei in vigoare;

 • 9. Realizarea oricarei activitati, in deplina concordanta cu legislatia Romaniei, care sa serveasca scopului si obiectivelor Asociatiei.”

 • >     Potrivit declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara, d-nul Punga Mihail: cladirea situata in Timisoara, Calea Bogdanestilor nr. 4, nu este utilizată pentru activitati economice. Activitatile desfasurate in cadrul cladirii in cauza sunt de natura sociala si anume: 1) servicii medicale prin cabinete de specialitate (medic de familie,laborator, dermatologie, interne-cardiologie, fizioterapie, stomatologie, audiometrie si gastroenterologie) in regim gratuit sau cu tarife reduse pentru membri Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ( intre Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara si cabinetele medicale sunt incheiate contracte de comodat, cabinetele suportand doar contravaloarea utilitatilor aferente spatiilor pe care le ocupa); 2) organizare si desfasurarea de excursii subventionate 50%; 3) acordarea de ajutoare sociale nerambursabile pentru membrii CARP cu venituri reduse; 4) sprijin financiar pentru membrii CARP care platesc servicii medicale in unitati de specialitate (explorari functionari complexe, spitalizare, tratamente); acordarea de ajutoare de deces urmasilor membrilor CARP; 5) asigurarea de conditii pentru petrecerea timpului liber (club, cor, cenaclu, cinemateca, formatie folclor, biblioteca); 6) consultanta juridica gratuita.”

Precizam faptul ca , prin contractele de comodat incheiate de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timisoara, cu cabinetele medicale ce functioneaza in incinta cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4, depuse la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara in data de 01.04.2011, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara da in folosinta gratuita spatii din incinta imobilului in cauza, cabinetelor medicale, acestea avand prin contract stipulata conditia de a acorda gratuit sau cu reducere membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor servicii medicale.

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii indicate mai sus, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 31.03.2011, in baza art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirea indicata mai sus, intocmind in acest sens Procesul verbal incheiat la data de 31.03.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat faptul ca imobilul situat in Timisoara Calea Bogdanestilor nr.4 este destinat, in exclusivitate pentru servicii medicale si servicii culturale.

Astfel, avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca pentru cladirea situata in Timisoara, Calea Bogdanestilor nr. 4 Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara, se incadreaza in prevederile art.250 alin.1 pct. 19 din Legea 571/2003 privind codul fiscal, prevederi ce reglementeaza acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri asoiciatiilor pentru cladirile utilizate de acestea pentru activitati social-umanitare.

Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, este in cuantum de 18.693 lei.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situata in Timisoara, Calea Bogdanestilor nr. 4, in cuantum de 18.693 lei, datorat bugetului local al municipului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara, CIF 6280627 cu sediul in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO

SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI