Hotărârea nr. 148/2011

148/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr.10-12 datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn
Hotararea Consiliului Local 148/19.04.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr.10-12 datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-004218/31.03.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr.10-12 in cuantum de 161.739 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn cu sediul in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr.10-12, CIF5676268.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Uniunii Adam Muller Guttenbrunn;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I A Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630,Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro_________

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I

Nr. SC2011-004218/31.03.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn

In data de 03.03.2011, Uniunea Adam Muller Guttenbrunn, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr.10-12, CIF 5676268, prin cererea nr.SC2011-004218/03.03.2011, în temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, solicita acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gh. Lazar nr.10-12, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011.

In conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata: Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează (...): 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Mentionam faptul ca, scutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

Din documentele existente la dosarul fiscal al Uniunii Adam Muller Guttenbrunn si din documentele inregistrate sub nr.SC2011-004218/03.03.2011, depuse de Uniunea Adam Muller Guttenbrunn in sustinerea cererii, rezulta urmatoarele:

  • > potrivit prevederilor Actului de constituire a Uniunii “Adam Muller Guttenbrunn”, autentificat sub nr.15094/25.03.1994, aceasta este persoana juridica romana fara scop lucrativ, constituita in temeiul prevederilor art.102 și urm. din Legea nr.21/1924 pentru persoanele juridice (asociatii si fundatii).

  • > prin sentinta Civila nr. 2/25.04. 1994 s-a dispus inregistrarea ca persoana juridica a Uniunii Adam Muller Guttenbrunn, constituita prin asocierea persoanelor juridice: Forumul Democrat al germanilor din Banat, Organizatiei de Asistenta Sociala a Svabilor Banateni A. E. si Organizatiei Svabilor Banateni din Romania in Germania A. E.

  • > conform Statutul „Uniunii Adam Muller Guttenbrunn” autentificat prin incheierea nr.15094/25.03.1994, modificat prin actul aditional autentificat cu nr.27104/25.05.1995 (modificare autorizata prin Sentinta Civila nr. 5):

  • -  art. 4 „ Uniunea Adamm Muller Guttenbrunn este o persoana juridica romana, apolitica , nepatrimoniala care are drept scop organizarea si sprijinirea activitatilor de asistenta sociala, a activitatilor cultural - educative, pentru etnicii germani din Banat -Romania”

  • -  art. 4.1 „ In vederea realizarii acestui scop, uniunea va desfasura activitati pentru dotarea si administrarea Casei Adam Muller Guttenbrunn Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10, caminul de batrani din Bucova nr. 44, caminul de batrani din Santana nr. 421, statiunea sociala din Biled nr. 421, statiunea sociala din Sinicolaul Mare str. 16 Decembrie nr. 108, precum si infiintarea, dotarea si administrarea altor case de batrani sau edificii social culturale din Romania, pentru desfasurarea activitatilor prevazute in statutul sau si anume activitati de asistenta sociala si activitati social culturale si educative.”

  • > prin Decizia nr.155 din 20.10.2008 emisa de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timis, Uniunea Adam Muller Guttenbrunn a fost acreditata ca si furnizor de servicii sociale, pentru tipul de serviciu „Camine pentru persoane varstnice.

  • > potrivit declaratiei pe proprie raspundere a d-lui Weinschrott Helmut, in calitate de director al Uniunii Adam Muller Guttenbrunn: „Uniunea Adam Muller Guttenbrunn, conform statutului nu desfasoara activitati economice, scopul principal al activitatii uniunii constand in ingrijirea batranilor in caminul de batrani situat in imobilulu din Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12.”(...)„In imobilul situat in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 din anul 1994 functioneaza Caminul de batrani al Uniunii cu 84 de locuri, care pana in prezent au fost toate ocupate. Caminul asigura cazare, mancare, asistenta medicala si a fost acreditat ca furnizor de servicii sociale pentru persoane varstnice. Pe langa aceste servicii la cantina caminului se pregateste mancarea pentru cca. 90 persoane nevoiase din orasul Timisoara, carora li se duce zilnic mancarea la domiciliu. Intrucat nici una din persoanele asistate nu poate achita costurile efective, caminul are trei surse de finantare: contributia asistatilor, 80% din pensia lunara; subventii de la bugetul de stat conform Legii 34/1998 si donatii de la Asociatia de ajutorare a slavilor Banateni din Germania si din partea Guvernului Germaniei. “

Precizam faptul ca, prin contractul de comodat incheiat la data de 18.01.2007 intre Uniunea Adam Muller Guttenbrunn, cu sediul in Timisoara, str. Gh. Lazar nr.10-12, cod de inregistrare fiscala nr.5676268, in calitate de comodant, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, persoana juridica romana conform sentintei civile nr.130/PJ/30.11.1992, cod fiscal 4356643, în calitate de comodatar, precum si Asociatia Fostilor Deportati in URSS, persoana juridica romana conform sentintei civile nr.71/10.05.1991, cod fiscal 6687710, în calitate de comodatar, comodantul da spre folosinta gratuita comodatarilor spatiul compus din 6 incaperi, în suprafata de 150 mp, cu acces la dependinte din imobilul situat in Timisoara, str. Gh. Lazar nr.10-12. In temeiul acestui contract de comodat, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, precum si Asociatia Fostilor Deportati in URSS isi au sediul in imobilul din str. Gh. Lazar nr.10-12. Prin declaratia pe proprie raspundere a d-lui Karl Singer in calitate de presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din Banat si prin declaratia pe proprie raspunderea a d-lui Ignaz Berhard Fischer, în calitate de Presedinte al Reuniunii Fostilor Deportati in URSS (inregistrate sub nr.SC2011-004218/03.03.2011), reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din Banat si reprezentantul Reuniunii Fostilor Deportati in URSS declara faptul ca, nu desfasoara activitati economice in incinta cladirii situate in Timisoara str. Gh. Lazar nr.10-12.

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri pe anul fiscal 2011, aferent cladirii indicate mai sus, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 24.03.2011, in baza art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirea indicata mai sus, intocmind in acest sens Procesul verbal incheiat la data de 24.03.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat faptul ca imobilul situat in str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 este destinat in exclusivitate pentru gazduirea si ingrijirea persoanelor varstnice.

Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011 este in cuantum de 161.739 lei.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr.10-12 în cuantum de 161.739 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn cu sediul in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12, cod de inregistrare fiscala 5676268, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO

SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI