Hotărârea nr. 147/2011

147/19.04.2011 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Filarmonica "Banatul" şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 147/19.04.2011
privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Filarmonica "Banatul" şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 6884 / 06.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/ 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1301/ 2 decembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit. b), alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului German de Stat, după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- continuarea managementului d-lui Lucian Vărşăndan, directorul Teatrului German de Stat.

Art. 2: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- continuarea managementului d-lui Attila Ballasz, directorul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely".

Art. 3: Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managementului Filarmonicii "Banatul", după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- recomanda prezentarea de către dl. Ioan Coriolan Gârboni a unui nou proiect de management.

Art. 4: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- continuarea managementului d-lui Pavel Deheleanu, directorul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
- Filarmonicii "Banatul";
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

RAPORT

privind evaluarea managementului pentru perioada 01.01.2010- 31.12.2010 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara- manager Pavel Deheleanu

Conform art. 4, lit.(a),(b),(c) și (d) din Regulamentul de organizare si desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.68/ 23.02.2010 și în baza HCL nr.71/ 23.02.2010, a fost efectuată evaluarea managementului Casei de Cultură a Municipiului Timișoara pentru perioada 01.01.2010- 31.12,2010.

în perioada de raportare Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a consemnat o evoluție în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea în primul rând prin diversitatea ofertei culturale.

în perioada raportată s-au realizat colaborări numeroase cu instituții și organizații de cultură și educație din Timișoara, județul Timiș, cu instituții de profil din județele limitrofe și chiar cu instituții din străinătate: Centrul Cultural German Timișoara, Opera Națională Română din Timișoara, Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș, Centrele de cultură ale orașelor Vîrșeț și Belgrad (Serbia), Teatrul Național din Timișoara, Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara, Teatrul German de Stat din Timișoara, Institutul Român de Educație a Adulților de pe lângă Universitatea de Vest din Timișoara, Colegiul Național de Artă ”Ion Vidu”, Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) filiala Timișoara, Uniunea Scriitorilor filiala Timișoara, Consiliile Consultative de Cartier, etc.

în anul 2010 majoritatea proiectelor culturale s-au bucurat de impact excepțional din partea timișorenilor. Astfel spectacolele cuprinse în Festivalul Inimilor, spectacolele de operă și operetă desfășurate în incinta Teatrului de Vară din parcul Rozelor în cadrul Festivalului de Operă și Operetă, manifestările culturale din cadrul proiectelor Timișoara-Mica Vienă, Bega Bulevard, Festivalul Vinului, Ruga Timișoarei au atras public numeros și divers.

De semenea s-a continuat proiectul Aleea personalităților prin amplasarea bustului lui Virgil Birou realizat de sculptorul Romul Ladea.

Printre activitățile specifice Casei de Cultură în anul 2010 și-au desfășurat activitatea de tradiție atât Asociația Artiștilor Plastici ”Romul Ladea”, dar și serile de literatură susținute de membrii Cenaclului „Pavel Dan”. De asemenea au fost organizate ca în fiecare an, cursurile și cercurile de instruire artistică sau de învățare a limbilor străine.

în colaborare cu specialiști (sociologi) de la Institutul Român de Educație a Adulților de pe lângă Universitatea de Vest. Casa de Cultură a organizat studii și seminarii privind modalități de a atrage noi beneficiari la prestațiile culturale organizate sub egida Casei de Cultură, activități dedicate adulților și susținute de filozofie de tip „long life leaming- învățare pe tot parcursul vieții”

Anul 2010 a fost de bun augur pentru formațiile reprezentative ale Casei de Cultură care au participat la numeroase manifestări internaționale, dovedindu-se de fiecare dată a fi ambasadori de prestigiu ai culturii românești în lume.

Astfel Ansamblul folcloric “Timișul” a reprezentat Timișoara și bineînțeles România în turneele întreprinse de grupele de copii în Spania, Franța, Serbia și Ungaria iar formațiile de adulți la Festivalurile Internaționale de Folclor din Franța, Turcia și Serbia.

Corala feminină ”Carmina Dacica” ne-a reprezentat cu cinste la un prestigios Festival Coral Internațional desfășurat în Napoli-Italia.

în anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin a aprobat prin HCL 440/20.12.2010 un buget de 4.213.330 lei pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara,

detaliat astfel:

Cheltuieli de personal

630.040 lei

Bunuri si servicii

3.583.290 lei

Plățile nete în anul 2010 au fost în sumă de 4.172.094 lei, respectiv la cheltuieli de personal plățile au fost în sumă de 606.903 lei, iar la cheltuieli materiale plățile au fost în sumă de 3.382.478 lei.

în anul 2010 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara s-a încadrat în limitele bugetului aprobat, iar situațiile financiare lunare și trimestriale au fost depuse la Direcția Economică în termen.

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a atras pentru anul 2010 sponsorizări în valoare de 520.350 lei.

Bugetul inițial aprobat Casei de Cultură a Municipiului Timișoara pentru anul 2011 este în suma de 3.439.980 lei, respectiv 550.000 lei pentru cheltuieli de personal și 2.889.980 lei pentru bunuri și servicii.

Ca urmare a analizei Raportului de activitate al directorului, pe anul 2010, în raport cu proiectul de management și în baza interviului susținut de managerul Casei de Cultură a

Municipiului Timișoara, dl. Pavel Deheleanu, Comisia de evaluare constată că au fost respectate clauzele din contractul de management încheiat cu Primarul Municipiului Timișoara și recomandă continuarea managementului.

Comisia de evaluare

RAPORT

privind evaluarea managementului pentru perioada 2006- 2010 Filarmonica Banatul Timișoara- manager Ioan Gârboni

Conform art. 4, lit.(a),(b),(c) și (d) din Regulamentul de organizare si desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.68/ 23.02.2010 și în baza HCL nr.70/ 23.02.2010, a fost efectuată evaluarea finală a managementului Filannonicii Banatul Timișoara pentru perioada 2006- 2010.

In perioada raportată pentru analiza managementului la Filarmonica Banatul Timișoara, conform proiectului de management depus de manager, au fost enumerate 17 obiective principale ale Filarmonicii Banatul. In plus au fost realizate încă 8 obiective față de cele asumate prin proiect, iar obiectivul privind modernizarea completă a sală de spectacole a fost realizat doar parțial.

Toate celelalte obiective au fost îndeplinite, unele depășite și chiar multiplicate valoric

Filarmonica Banatul, a fost producătorul integral al stagiunilor de concerte și recitaluri, în perioada 2006-2010.

Filarmonica Banatul, este a doua instituție din România ( după filarmonica bucureșteană) cu cele mai multe concerte și recitaluri pe fiecare stagiune anuală, fiind prima instituție din județ, ca număr de bilete vândute și spectatori. Excepție, de la calitatea de producător integral, o fac doar turneele în străinătate și câteva concerte în aer liber, unde producătorii manifestărilor au fost fmne private de impresariat.

In perioada 2006- 2010, Filarmonica Banatul a asigurat atât cu bani de la Consiliul Local Timișoara cât și din sponsorizări, parteneriate sau proiecte europene sume de aproximativ 2 milioane de euro anual, bani necesari bunei funcționări a instituției. Astfel, pe lângă finanțarea de la bugetul local, în acești ani au fost atrase peste o suta de mii de euro sponsorizări de la membrii Pro Philharmonia, bani cu care s-au efectuat reparații la sala si peste sase sute de mii euro din proiecte europene sau naționale, cu finanțări neambursabile.

în perioada analizată Filarmonica Banatul, a beneficiat de diferite finanțări, altele decât cele de la Consiliul Local Timișoara, după cum urmeaza :

 • - 400 000 euro program european transfrontalier

 • - 100 000 euro, atrași de la membrii Pro Philharmonia (reparații si amenajari sala )

 • - 70 000 euro Institutul Cultural Roman București (turneu Orestia 2010 )

 • - 50 000 euro Consiliul Județean Timiș

 • - 60 000 euro Ministerul Culturii București

 • - 10 000 euro Universitatea de vest Timișoara

 • - 5 000 euro Cluburile Lions si Rotary

 • - 5 000 euro Fundația Academica Culturala Timișoara (FACT)

 • - 100 000 euro, contravaloarea unor prestări de servicii a 12 firme din Romania

Resursele umane ale filarmonicii, au fost intens promovate. Atât membrii ai orchestrei cât și ai corului au fost promovați ca și soliști în cadrul concertelor din stagiune. Acest fapt a adus importante economii la buget, dar și o imagine extraordinară în fața publicului. La Timișoara au venit mari soliști și dirijori de renume mondial, mulți dintre ei concertând pe gratis sau pentru sume minime. Manifestările filarmonicii nu s-au rezumat doar la acte muzicale, majoritatea premiere, lucrări simfonice în audiție mondială absolută, ci și la dezbateri, colocvii, proiecții de filme, workshopuri.

Pe lângă stagiunea normală ( 4 concerte simfonice pe luna) s- a implementat constant și al cincilea concert, ceea ce înseamnă un total de 10 concerte în plus anual. Stagiunea a fost complet regândită, dovadă fiind și numărul mare de spectatori ai filarmonicii la ora actuală. Concertele educative, de tradiție, dedicate în primul rând tinerilor, au fost mult mai numeroase, ele având loc atât la sediu cât și la școlile și grădinițele din oraș și din județul Timiț, dar ți din județele Caraș Severin și Hunedoara.

In plus, concertele în aer liber, evenimente premieră în viața culturală locală, au atras numere record de spectatori. Concertele de Ziua Europei, cel din fața Catedralei (aprox. 15 000 spectatori), concertul de pe canalul Bega (aprox. 8 000 spectatori), concertul din Padurea Verde ( aprox. 5 000 spectatori), concertul de la Aeroport Internațional Train Vuia Timișoara (aprox. 4 000 spectatori), concertul din șantier SDM (aprox. 4 000 spectatori), concertul la Mănăstirea Timișeni (aprox. 4500 spectatori), concertele din Peștera Românești (aprox. 3000 spectatori) au adus muzica clasică mai aproape de oamenii obisnuiti, mai puțin familiarizați cu sala de spectacole.

Filannonica Banatul are și o stagiune estivală, care începe în luna septembrie, cu o lună înainte de deschiderea oficială a stagiunii.

In perioada 2006- 2010 sala de concerte, respectiv Sala Capitol a fost reabilitată parțial.

Astfel, scena de concerte a fost modernizată integral din fonduri atrase, sponsorizări în bani și prestări servicii, a fost mărită și adusă la dimensiunea de peste 200 mp și s-a instalat, din fonduri bugetare o performantă instalație de aer condiționat . Anexele scenei au fost modernizate și îmbunătățite, parțial cu bani de la bugetul local, dar și cu sume provenite din venituri propri și sponsorizări

Instalația de iluminat a fost modernizată și adusă la standarde de putere și calitate în conformitate cu cerințele europene, și s-a achiziționat o nouă instalația de sonorizare.

Ferestrele sălii Capitol au fost triplate cu geamuri de termopan (30 bucăți) și ușile de la sala au fost înlocuite cu 12 uși de termopan. Finanțarea acestor modernizări de confort termic și izolare acustică cu termopane a fost realizată prin proiect european cu finanțare nerambursabilă.

Au fost realizate lucrări de modernizare și amenajare și la spațiile de repetiții și la foayere, sistemul de încălzire a fost mult înbunătățit pentru a oferi un nivel confortabil pentru public și artiști . în ciuda acestor eforturi, din păcate, modernizarea completă a sălii de concerte nu a putut fi realizată decât parțial, deoarece și acum, clădirea fostului Cinema Capitol este subiect de litigiu.

în perioada raportată Filarmonica Banatul a dezvoltat un parteneriat activ, cu un număr impresionant de agenți culturali, ONG-uri și firme private sau de stat . Astfel, Filarmonica Banatul a avut parteneriate cu : Inspectoratul Școlar Timiș (15 grădinițe și 46 de școli din Timișoara), Cluburile Lions și Rotary , dar și Leo și Rotaract, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea de Medicină și Politehnica Timișoara, Centrul Cultural Francez Timișoara, Centrul Cultural German Timișoara, cu cele 11 consulate oficiale și onorifice din Timișoara, cu ambasadele de la București sau din țările europene, cu un număr de 15 agenții de impresariat din România, Europa, America și Asia, cu peste 50 de ONG -uri și alte organizații nonprofit, cu Mitropolia Banatului și Episcopia Catolică Timișoara și cu Televiziunea Romana și stațiile de Radio locale și regionale.

începând cu anul 2009 a apărut necesitatea înființării unei asociații, PRO PHILHARMONIA, prin care se finanțează anual proiectele filarmonicii. Aceasta asociație este umbrela colectoare de fonduri pentru filannonica, iar membrii săi sunt oameni de afaceri importanți din Timișoara, persoane iubitoare de cultură. Această asociație a initiat anul acesta proiectul Aleea muzicienilor, din fața Sălii Capitol , realizându-se pînă acum stelele de marmură cu semnăturile lui Enescu și Bartok .

în anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin a aprobat prin HCL 440/20.12.2010 un buget de 6.495.430 lei pentru Filarmonica Banatul Timișoara, detaliat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal 5.808.310 lei

 • •  Bunuri si servicii            687,120 lei

Plățile nete în anul 2010 au fost în sumă de 6.502.740 lei, respectiv la cheltuieli de personal plățile au fost în sumă de 5.898.085 lei, la cheltuieli materiale plățile au fost în sumă de 604.655 lei.

în anul 2010 Filarmonica Banatul Timișoara s-a încadrat în limitele bugetului aprobat, iar situațiile financiare lunare și trimestriale au fost depuse la Direcția Economică în termen. Referitor la venituri proprii si subvenții evidențiate distinct s-au realizat încasări în anul 2010 în sumă de 561.111 lei. Plățile efectuate au fost în sumă de 556.31 1 lei conform bugetului aprobat.

Bugetul inițial aprobat pentru anul 2011 este în suma de 5.800.000 lei pentru cheltuieli de personal și 549.650 lei pentru bunuri și servicii.

Ca unnare a analizei Raportului de activitate al directorului, pentru perioada 2006-2010, în raport cu proiectul de management și în baza interviului susținut de managerul Filarmonicii Banatul Timișoara, dl. Io an Gârboni, Comisia de evaluare constată că au fost respectate clauzele din contractul de management încheiat cu Primarul Municipiului Timișoara și recomandă prezentarea de către manager a unui nou proiect de management (conform art. 44 din OUG nr.189/ 2008).

Comisia de evaluare

Silvia MihaelehRosca


__

Dorin Frandeș

Violeta Mihalache

RAPORT

privind evaluarea managementului pentru perioada 01.01.2010- 31.12.2010

Teatrul German de Stat- manager Lucian Vărșăndan

Conform art. 4, lit.(a),(b),(c) și (d) din Regulamentul de organizare si desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobat prin IICL nr.68/ 23.02.2010 și în baza HCL nr.69/ 23.02.2010, a fost efectuată evaluarea managementului Teatrului German de Stat Timișoara pentru perioada 01.01.2010- 31.12.2010.

în anul 2010, Teatrul German de Stat Timișoara a susținut un număr de 93 de reprezentații în fața a 10.317 spectatori. Dintre spectacole, 19 au fost susținute în deplasările în țară și străinătate, în turneu și în festivaluri, iar alte 7 au alcătuit o serie de spectacole prezentate în landul austriac Niederosterreich în lunile iulie-august. în anul 2010 teatrul a înregistrat un număr total de 10.317 spectatori. Acestor cifre li se adaugă spectacolele susținute în landul Baden-Wurttemberg cu montarea Goethe Lenau Fausty în colaborare cu Teatrul din Bruchsal (Germania).

Actorul Horia Săvescu, a fost distins în cadrul Festivalului Interetnic de Teatru, ce a avut loc la Arad în luna noiembrie, cu Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar masculin, pentru prestația sa în rolul „Lucky“ din spectacolul Așteptându-l pe Godot, de Samuel Beckett, sub direcția de scenă a regizoarei Christiane J. Sclineider, din Germania.

De asemenea, spectacolul Cântăreața cheală, de Eugene Ionesco, în regia lui Alexandru Dabija, a fost nominalizat la Premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț.

Pe parcursul anului 2010, Teatrul German de Stat a susținut spectacole în cadrul următoarelor festivaluri naționale și internaționale:

 • >  15 februarie 2010: Festivalul Internațional "Sarajevo Winter 2010” (Bosnia-Herțegovina) cu spectacolul „Toate la timpul lor”, de David Ives. Regia Radu-Alexandru Nica

 • >  15 martie 2010: Festivalul "Slavici” din Belgrad (Serbia) cu spectacolul „Toate la timpul lor”, de David Ives. Regia Radu-Alexandru Nica

 • >  14 aprilie 2010: Festivalul Dramaturgiei Românești Timișoara cu spectacolul „Cântăreața cheală”, de Eugene Ionesco. Regia Alexandru Dabija.

 • > 9-10 mai 2010: Zilele Culturii Germane ele la Satu Mare cu spectacolele „Vrăjitorul din Oz”, după L. Frank Baum. Regia Eva Labadi Megyes și „Comedie pe întuneric”, de Petter Shaffer. Regia Zeno Stanek

 • > 22 mai 2010: Festivalul Comediei Românești București cu spectacolul „Cântăreața cheală”, de Eugene Ionesco. Regia Alexandru Dabija

 • > 26 mai 2010: Ziua Culturii Germane la Sombor (Serbia) cu spectacolul „Comedie pe întuneric”, de Peter Shaffer. Regia Zeno Stanek

 • > 2 octombrie 2010: Festivalul de Teatru Scurt Oradea cu spectacolul „Cântăreața cheală”, de Eugene Ionesco. Regia: Alexandru Dabija

 • > 8 octombrie 2010: Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de povești” - București cu spectacolul „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, după Frații Grimm. Regia Simona Vintilă

 • > 21 octombrie 2010: Pledez pentru Tine(ri) Piatra Neamț cu spectacolul „Cântăreața cheală”, de Eugene Ionesco. Regia Alexandru Dabija

 • >  11 noiembrie 2010: Festivalul Interetnic de Teatru Arad cu spectacolul „Așteptându-1 pe Godot”, de Samuel Beckett. Regia Christiane J. Schneider

De asemenea, în lunile februar!e-martie teatrul a susținut o serie de cca. 20 de reprezentații în landul Baden-Wiirttemberg cu spectacolul Goethe Lenau Fcuist, la care a participat în calitate de coproducător, alături de Teatrul de Stat din Bruchsal.

în perioada 13-30 octombrie 2010, Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) a organizat în colaborare cu Librăria Cărturești expoziția Foto/sceno/grafii, care a cuprins schițe de decor precum și fotografii din spectacolul „Shaking Shakespeare”, iar în luna noiembrie 2010 teatrul a fost gazda celei de-a doua ediții a Festivalului European de Teatru Eurothalia.

în anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin a aprobat prin HCL 440/20.12.2010 un buget de 3.795.830 lei pentru Teatrul German Timișoara, detaliat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal 2.635.830 lei

 • •  Bunuri si servicii          1.160.000 lei

Plățile nete în anul 2010 au fost în sumă de 3.763.923 lei, respectiv la cheltuieli de personal plățile au fost în sumă de 2.605.772 lei, la cheltuieli materiale plățile au fost în sumă de 1.158.151 lei.

în anul 2010 Teatrul German de Stat s-a încadrat în limitele bugetului aprobat, iar situațiile financiare lunare și trimestriale au fost depuse la Direcția Economică în termen.

Referitor la venituri proprii si subvenții evidențiate distinct s-au realizat încasări în anul 2010 în sumă de 357.492 lei. Plățile efectuate au fost în sumă de 357.477 lei, respectiv cheltuieli de personal 99.582 lei,cheltuieli materiale 197.052 lei si cheltuieli de capital 60.858 lei conform bugetului aprobat.

Veniturile proprii au fost realizate în principal din vânzarea biletelor respectiv 163.660 lei, din prestări servicii culturale in cadrul parteneri atei or cu alte autorități publice locale și venituri accesate pe bază de proiecte și programe 193.832 lei.

Pentru următoarea perioadă de raportare instituția a solicitat un buget de 5.920.000 lei, ținându-se cont de obiectivele asumate prin contractul de management.

Bugetul inițial aprobat pentru anul 2011 este în suma de 688.000 lei pentru cheltuieli de personal, 519.000 lei pentru bunuri și servicii.

Ca urmare a analizei Raportului de activitate al directorului, pe anul 2010, în raport cu proiectul de management și în baza interviului susținut de managerul Teatrului German de Stat, dl. Lucian Vărșăndan, Comisia de evaluare constată că au fost respectate clauzele din contractul de management încheiat cu Primarul Municipiului Timișoara și recomandă continuarea managementului.

Comisia de evaluare

Eleonora Ringler Pascu

Violeta Mihalache

RAPORT

privind evaluarea managementului pentru perioada 01.01.2010- 31.12.2010 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely- manager Balasz Attila

Conform art. 4, lit.(a),(b),(c) și (d) din Regulamentul de organizare si desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.68/ 23.02.2010 și în baza HCL nr.69/ 23.02.2010, a fost efectuată evaluarea managementului Teatrului Maghiar de Stat Timișoara pentru perioada 01.01.2010- 31.12.2010.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, în perioada raportată, a arătat o tendință de creștere în privința diversificării ofertei culturale prin creșterea numărului de spectacole, prin organizarea Festivalului Euroregional de Teatru (TESZT), prin acoperirea nevoilor culturale unui segment larg și divers al publicului cu o ofertă diversificată în genuri și forme teatrale (dramaturgia clasică și contemporană, spectacole pentru copii, genuri muzicale, teatru de mișcare, comedii, one-man show-uri, etc.) și o lărgire continuă a evenimentelor anexe astfel și a numărului de spectatori.

In perioada analizată în repertoriul teatrului se regăsesc 7 premiere și 8 reluări în cadrul programelor derulate cu un număr total de 162 de reprezentații teatrale.

în perioada raportată Teatrul Maghiar de Stat a obținut mai multe premii, astfel

 • - ”Cel mai bun spectacol al anului 2009” acordat producției Rosencranți și Guildenstem sunt morți în regia lui Victor Ioan Frunză, decoruri și costume Adriana Grand la Gala UNITER-aprilie 2010.

 • - ”Cel mai bun spectacol” - Rosencranți și Guildenstem sunt morți în regia lui Victor Ioan Frunză, decoruri și costume Adriana Grand la Festivalul Interetnic de Teatru, ediția a V-a, Arad.

 • - ”Cel mai bun spectacol distractiv” - Ai Lăv Iu de de Jimmy Roberts - Joe DiPietro, regia: Puskas Zoltan. Premiul obținut la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Teatrelor Maghiare la Kisvarda (Ungaria) în iunie 2010.

 • - ”Cea mai bună actriță”- pentru Borbely Bartis Emilia la Festival de Teatru ”Pledez pentru tine(ri)” de la Piatra Neamț - 28. 10. 2010. pentru one-woman show-ul mady-baby de Gianina Cărbunariu.

 • - "Premiul special al juriului" acordat actriței Borbely Bartis Emilia la Festivalul Internațional de Teatru pentru Studenți, ediția a VUI-a, Pecs (Ungaria) -- pentru one-woman show-ul mady-baby de Gianina Cărbunariu.

 • - "Cea mai bună actriță în rol pricipal” acordat actriței Eder Eniko la ce de-a X-a ediție a Concursului de Dramaturgie din Voivodina.

 • - Premiul Pro Cultura Timisiensis, categoria Certitudini acordat actriței Szilagyi Agota pentru activitate artistică.

în ultimii ani, Teatrul Maghiar rareori a avut posibilitatea să își prezinte producțiile în orașele mai mari din Ardeal. în consecință turneul în Transilvania a fost o ocazie excelentă, ca spectatorii să vadă aspecte din munca depusă de trupa maghiară. Spectacolele Livada de vișini, Mady-baby, Ai lăv Iu, Muzicanții din Bremen și Amor omnia au delectat publicul din orașele Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Sfântul Gheorghe și Odorheiu Secuiesc. Au fost realizate turnee și în Ungaria, în orașele Budapesta, Tatabanya, Mako, Szeged, Bekescsaba, Kisvarda, și în Serbia, la Subodica si Novi Sad.

Gala UNITER- aprilie 2010: Premiu "Cel mai bun spectacol al anului 2009” acordat producției Rosencranți și Guildenstern sunt morți în regia lui Victor Ioan Frunză, decoruri și costume Adriana Grand.

în naul 2010 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely a participat la numeroase festivaluri:

 • - Festivalul de Teatru de Păpuși „Cimbora" Sfântul Gheorghe (22. 04. 2010.) a participat spectacolul Hansel și Gretel de Frații Grimm, regia Carmen Mărginean.

 • - Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu - Amor omnia jocuri de umbre și lumini; scenariu și regia Peter Pashov-Zheni Paso va (05. 06. 2010.).

 • - Festivalul Internațional de Teatru Scurt, Oradea - 28-29. 09. 2010. mady-baby de Gianina Cărbunariu, one-woman show de Borbely Bartis Emilia.

 • - Festivalul de Teatru Contemporan draMa de la Odorheiu Secuiesc - 11-12. 10. 2010. mady-baby de Gianina Cărbunariu, one-woman show de Borbely Bartis Emilia.

 • - Festivalul de Teatru "Pledez pentru tine(ri)” de la Piatra Neamț - 28. 10. 2010. mady-baby de Gianina Cărbunariu, one-woman show de Borbely Bartis Emilia. Actrița a cucerit premiul: "Cea mai bună actriță”.

 • - SPOT, Festival Internațional de Teatru pentru Studenți, Cărei - 26. 11. 2010. mady-baby de Gianina Cărbunariu, one-woman show de Borbely Bartis Emilia.

 • - Festivalul Teatrelor Maghiare, ediția a XXII-lea, Kisvarda (Ungaria) - mady-baby de Gianina Cărbunariu, one-woman show de Borbely Bartis Emilia și Ai Lăv Iu de Jimmy Roberts - Joe DiPietro, regia: Puskas Zoltan. A obținut premiul: Cel mai bun spectacol distractiv.

 • - Festival de Teatru de vară la Esztergom (Ungaria) 1-2. 07. 2010. Rosencranți și Guildenstem sunt morii în regia lui Victor Ioan Frunză

 • - Festivalul Internațional Shakespeare la Gyula (Ungaria) - Rosencrantz es Guildenstem sunt morii Tom Stoppard, o producție de Victor Ioan Frunză.

 • - ART-Mozaik -- Festivalul Artistic de Peste Hotare la Budapesta (Ungaria) - a participat spectacolul Muzicanții din Bremen de Frații Grimm regizat de Trupă (22. 08. 2010).

 • - Festivalul Internațional de Teatru pentru Studenți, ediția a VUI-a, Pecs (Ungaria) - 07. 11. 2010. mady-baby de Gianina Cărbunariu, one-woman show de Borbely Bartis Emilia, premiată cu „Premiul special al juriului”.

 • - Festivalul Interetnic de Teatru, edița a V-a, Arad - 5-8. 11. 2010. Rosencrantz și Guildenstem sunt morți Tom Stoppard, o producție de Victor Ioan Frunză a fost distins cu premiile: „Cel mai bun spectacol” și ”Cel mai bun rol principal masculin” cucerit de actorul Katona Laszlo.

în anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin HCL nr.440/20.12.2010 un buget de 3.491.800 lei, pentru Teatrul Maghiar de Stat, detaliat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal      2.552.800 lei

 • •  Bunuri si servicii             939.000 lei

Plățile nete în anul 2010 au fost în sumă de 3.003.645 lei, respectiv la cheltuieli de personal plățile au fost în sumă de 2.289.429 lei, la cheltuieli materiale plățile au fost în sumă de 714.216 lei.

In anul 2010 Teatrul Maghiar de Stat s-a încadrat în limitele bugetului aprobat, iar situațiile financiare lunare și trimestriale au fost depuse la Direcția Economică în tennen. Referitor la venituri proprii si subvenții evidențiate distinct s-au realizat încasări în anul 2010 în sumă de 299.084 lei. Plățile efectuate au fost în sumă de 305.262 lei conform bugetului aprobat.

Veniturile proprii au fost realizate în principal din vânzarea biletelor respectiv 41.270 lei, din prestări servicii culturale in cadrul parteneri atei or cu alte autorități publice locale 9.000 lei, venituri proprii realizate din alte activități ale instituției 117.629 lei, alte venituri 13.582 lei și donații și .sponsorizări 117.603 lei.

Pentru următoarea perioadă de raportare instituția a solicitat un buget de 4.950.000 lei, ținându-se cont de obiectivele asumate prin contractul de management.

Bugetul inițial aprobat pentru anul 2011 este în suma 969.380 lei respectiv de 683.000 lei pentru cheltuieli de personal și 286.380 lei pentru bunuri și servicii.

Ca urmare a analizei Raportului de activitate al directorului, pe anul 2010, în raport cu proiectul de management și în baza interviului susținut de managerul Teatrului Maghiar de Stat, dl. Balasz Attila, Comisia de evaluare constată că au fost respectate clauzele din contractul de management încheiat cu Primarul Municipiului Timișoara și recomandă continuarea managementului.

Comisia de evaluare

El eo nora Ringler Pascu

Violetă Mihalache

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR,


GHEORGHE CIUHANDUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII PUBLICE

SC2011- 6884/06.04.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură,aprobată și completată prin Legea nr.269/ 2009, Guvernul României a adoptat hotărârea nr.1301 din 2 decembrie 2009. Astfel, datorită multiplelor modificări legislative apărute în evaluarea managementului instituțiilor publice de cultură, s-a impus o procedură nouă de evaluare și ca atare Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin HCL nr.68/ 23.02.2010 un nou regulament de evaluare a managerilor acestor instituții, iar prin HCL nr.69/ 23.02.2010, HCL nr.70/ 23.02.2010, HCL nr.71/ 23.02.2010 s-au aprobat componența comisiilor de evaluare pentru instituțiile teatrale (Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”), muzicale (Filarmonica „Banatul”) și respectiv pentru așezăminte culturale (Casa de Cultură a Municipiului Timișoara).

În baza actelor normative de mai sus managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local au depus rapoartele de activitate pentru anul 2010, respectiv pentru perioada 2006- 2010 în cazul managementului Filarmonicii Banatul, care au fost înaintate comisiilor de evaluare spre analiză, iar secretariatele comisiilor au întocmit referatele de analiză, iar în luna martie a avut loc evaluarea managementului instituțiilor de cultură, pe baza analizei raportului de activitate și în proba de interviu.

În urma evaluării s-au acordat note pentru proba I (analiza raportului de activitate) și proba II (interviul) și s-a constat că au fost respectate clauzele din contractul de management încheiat cu Primarul Municipiului Timișoara, propunându- se continuarea managementului pentru Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, iar în cazul Filarmonicii Banatul membrii comisiei de evaluare au recomandat prezentarea de către manager a unui nou proiect de management (conform art. 44 din OUG nr.189/ 2008).

Anexăm prezentului referat rapoartele privind evaluarea comisiilor, grilele de punctaj, fișele de evaluare, rezultatul final, procesele verbale.

Având în vedere cele de mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Avizat Juridic


Violeta Mihalache Director Comunicare

Alina Pintilie

Sef Birou

Lavinia Simion

Consilier

Red. 2ex

FP 53-01 ver 1