Hotărârea nr. 145/2011

145/19.04.2011 privind aprobarea cheltuielilor suplimentare şi neprevăzute conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 145/19.04.2011
privind aprobarea cheltuielilor suplimentare şi neprevăzute conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 7.095/08.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale si Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 23/26.01.2010;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 23/26.01.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost - beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 305/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 409/16.11.2010 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În baza Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr. 1118/2338.30.10.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" în cadrul Axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 311.358,76 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli suplimentare şi neprevăzute, conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                                   Se aprobă,

JUDEȚUL TIMIȘ                                       PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE                  Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

Serviciul Investiții

Nr. SC2011 - 7.095/08.04.2011

REFERAT

privind aprobarea cheltuielilor suplimentare și neprevăzute, conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. VictorBabeș", Timișoara"

Spitalul „Dr.Victor Babeș” Timișoara este un Spital Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, cu profil unic în Regiunea de Vest. Prin specificul activității sale, spitalul are adresabilitate regională, deservind populația județului Timiș și a județelor limitrofe din vestul țării. Ambulatoriul actual al spitalului este prea mic, dotat nesatisfăcător cu infrastructura veche, circuite funcționale necorespunzătoare, cabinete medicale insalubre și fără dotări minime. Ca urmare a acestei situații serviciile medicale paraclinice și de laborator sunt insuficiente și slabe calitativ existând dificultăți în stabilirea unui diagnostic rapid și corect.

În acest context, a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile și participarea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1. - „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” cu proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, Timișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009 s-a aprobat proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara" și cheltuielile aferente acestuia, Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții, modificată ulterior prin HCL nr. 23/26.01.2010, HCL nr. 305/29.07.2010.și HCL nr. 409/16.112010.

La data prezentei, lucrările de intervenție privind reabilitarea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Clinic de boli infecțioase și pneumoftiziologie se află în plină desfășurare.

Pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări ascunse ( lucrări neprevăzute ) și a unor lucrări ce nu au fost prevăzute inițial ( lucrări suplimentare) - pe considerentul că nu afectează exclusiv ambulatoriul - dar a căror execuție este necesară pentru buna funcționare atât a acestuia cât și a întregii clădiri

Neexecutarea acum a acestor lucrări va implica lucrări suplimentare ulterioare și întârzieri în executarea lor de maxim 5 ani, având în vedere perioada de garanție a proiectelor cu finanțare europeană.

Astfel în urma decapării tencuielilor vechi de pe pereții portanți , s-a constatat existența unor fisuri importante dirijate orizontal în zona mediană (corpul A- demisol) și pe direcția diagonalelor (corpul C+D și A- demisol). Pentru a asigura condițiile impuse de rezistență și stabilitate a clădirii sunt necesare lucrări de consolidare a pereților portanți și a îmbinărilor dintre aceștia și pereții de contravântuire.

După îndepărtarea pardoselilor de la planșeele peste parterul corpului C+D, la unele dintre acestea, s-au observat armături dezvelite (fără betonul de protecție) și ruginite iar buiandrugii existenți la majoritatea golurilor pentru uși sunt confecționați din dulapi de lemn netratat, deteriorați cu tendințe de putrezire și reazeme pe zidărie insuficiente (3-5 cm). Pentru înlăturarea acestor neajunsuri se impun lucrări de protejare a armăturilor dezvelite la planșeele din beton și înlocuirea buiandrugilor existenți cu buiandrugi prefabricați tip POROTHERM.

Toate aceste categorii de lucrări nu au putut fi prevăzute inițial, deficiențele enumerate anterior relevându-se doar în urma decapării tencuielilor respectiv desfacerii pardoselilor vechi existente. Cheltuielile aferente lucrărilor de consolidare neprevăzute se ridică la suma de 63.046,85 lei (fără TVA), TVA= 15.131,24 lei, total: 78.178,10 lei (TVA inclus) conform dispozițiilor de șantier și estimărilor întocmite de proiectant.

Totodată, considerăm utile și necesare realizarea unor lucrări suplimentare care vor conferi ambulatoriului și indirect întregii clădiri a spitalului valențe funcționale superioare.

Lucrările suplimentare sunt enumerate și justificate după cum urmează:

 • 1.  Execuția instalației de dren pe întreg perimetrul clădirii corpului A-demisol cu dirijarea apelor meteorice la un canal colector învecinat va asigura o rezistență mărită în timp a hidroizolației aplicate și astfel o protecție suplimentară pentru întregul corp de clădire. Considerăm măsura oportună și cu un grad ridicat de prevenție în contextul accelerării schimbărilor climatice din ultimii ani și al nevoii de exploatare îndelungată a clădirii ;

 • 2.  Realizarea instalației de curenți slabi pe întreaga zonă a ambulatoriului, se justifică ca

urmare a cerințelor   de acces a personalului medical la sursele moderne mass-media

(internet) și de comunicație (telefonie, intranet). Lucrarea este oportună, având în vedere intervenția majoră actuală, și faptul că după finalizarea lucrărilor de modernizare, nu se poate interveni cu nici un fel de modificare pe o perioadă de 5 ani.

 • 3.  Realizarea unei rețele noi de distribuție a oxigenului și aerului comprimat,. pentru cabinetele din ambulatoriu, va asigura în viitor facilități importante în tratamentul pacienților, ca urmare a menținerii oxigenului/aerului comprimat în parametrii tehnici și funcționali ai generatorul de oxigen prevăzut pentru ambulatoriu. În consecință lucrările de reabilitare a rețelei de distribuție existente creează premisele renunțării pe viitor la actuala stație de oxigen ( tip stocator/compresor),care funcționează cu costuri ridicate, realizându-se astfel importante beneficii financiare.

 • 4.  Extinderea lucrărilor de amenajare interioară și în zona tampon existentă între ambulatoriu și spital - spațiu ce nu face parte din ambulatoriu și nu poate fi finanțat în cadrul proiectului dar aparține spitalului, proprietate a Municipiului Timișoara - după cum urmează:

 • •  Mascarea conductelor de termoficare (tur-retur) și a conductorilor (electrici, telefonie) amplasați pe pereții verticali;

 • •  Reabilitarea pardoselii;

 • •  Înlocuirea glasvandului din lemn cu zidărie și ușă termopan;

 • •  Zugrăvirea zonei tampon;

 • •  Montarea plaselor de protecție împotriva insectelor

Lucrările menționate se impun din considerente sanitare, funcționale și estetice, actuala stare de fapt creând o imagine degradantă a accesului spre ambulatoriu. De asemenea datorită amplasamentului spitalului aflat în vecinătatea unei zone împădurite este imperios necesară protecția contra țânțarilor prin montarea la ferestre a plaselor specifice prefabricate.

Pentru toate aceste lucrări suplimentare s-au solicitat oferte de preț rezultând o valoare totală de 188.048,93 lei (fără TVA), TVA= 45.131,73 lei, total= 233.180,66 lei (TVA inclus) desfășurată pe lucrările menționate anterior după cum urmează:

 • •  31.350,64 lei (fără TVA), TVA= 7.524,15 lei, total= 38.874,79 lei (TVA inclus) - execuția instalației de dren pentru apă meteorică;

 • •  87.658,38 lei (fără TVA), TVA= 21.038,01 lei, total= 108.696,39 lei (TVA inclus) lei -execuția instalației de curenți slabi;

 • •  57.822,98 lei (fără TVA), TVA= 13.877,51 lei, total= 71.700,49 lei (TVA inclus) - realizarea rețelei de oxigen și aer comprimat;

 • •  11.216,93 lei (fără TVA), TVA= 2.692,06 lei, total= 13.908,99 lei (TVA inclus) - amenajări interioare pentru corpul C+D.

Drept urmare a celor prezentate anterior, se impune alocarea în bugetul local a sumei de 251.095,78 lei (fără TVA), TVA= 60.262,97 lei, total= 311.358,76 lei (TVA inclus) reprezentând contravaloarea cheltuielilor necesare executării lucrărilor suplimentare și neprevăzute precizate anterior, conexe proiectului sus amintit.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

1. Aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 311.358,76 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli suplimentare și neprevăzute, conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara".

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Director executiv Direcția Patrimoniu Ec. Nicușor C-ntin Miuț

Avizat juridic

Șef Serviciul Juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat,

Consilier Ionel Băruța

Serviciul Investiții