Hotărârea nr. 143/2011

143/19.04.2011 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36 catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI cu destinatia de unitate de invatamant pentru ciclu primar scolar
Hotararea Consiliului Local 143/19.04.2011
privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36 catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI cu destinatia de unitate de invatamant pentru ciclu primar scolar


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 006182/07.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36, inscris in Cartea Funciara nr. 3496 Chisoda, nr. top. 1301/633; nr. top. 1302/633/1; nr.top 1303/633/1, cladire in regim P - gradinita si magazie, proprietatea Municipiului Timisoara in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI cu destinatia de unitate de invatamant pentru ciclu primar scolar.

Art. 2: MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI are obligatia ca in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sa obtina Autorizatia de Construire pentru amenajarea unitatii de invatamant pentru ciclu primar scolar.

Art. 3: Nerespectarea prevederilor art. 2 duce la revocarea prezentei hotarari.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- MITROPOLIEI BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. SC2011 - 006182/07.04.2011

REFERAT

Imobilul din Timișoara, str. Alunis nr. 36, inscris in Cartea Funciara nr. 3496 Chisoda, nr. top. 1301/633; 1302/633/1; 1303/633/1, cladire in regim P-gradinita si magazie este in proprietatea Municipiului Timisoara in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si nu este revendicat potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Imobilul a devenit liber prin mutarea gradinitei PP1 in imobilul fostei Scoli Generale nr. 14 de pe str. Alunis nr. 41/A. Imobilul din Timisoara, str. Alunis nr. 41/A

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2010 - 006634/26.07.2010, Asociatia pentru Cultura si Educatie “ WENDY “ solicita inchirierea spatiului din Timisoara, str. Alunis nr. 36 pentru desfasurarea activitatii de gradinita.

In sedinta din data de 14.09.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a avizat favorabil inchirierea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36.

Directia Patrimoniu a intocmit proiectul de hotarare privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36 care a fost retras de pe ordinea de zi a plenului Consiliului Local din luna octombrie 2010, deoarece imobilul a mai fost solicitat si de Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timisoarei.

In sedinta din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a reanalizat situatia imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36, hotarandu-se sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36, catre Asociatia pentru Cultura si Educatie “ WENDY “ cu destinatia de gradinita cu obligatia Asociatiei pentru Cultura si Educatie “ WENDY “ ca in termen de 6 luni sa obtina Autorizatia de Construire pentru amenajarea gradinitei.

In cazul in care Asociatia pentru Cultura si Educatie “ WENDY “ nu indeplinese obligatia ca in termen de 6 luni sa obtina Autorizatia de Construire pentru amenajarea gradinitei, hotararea Consiliului Local se revoca .

Directia Patrimoniu a intocmit proiectul de hotarare privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36 care a fost amanat in sedinta plenului Consiliului Local din din 01.03.2011 .

Prin cererile inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2011 - 006182/28.03.2011 si SC2011 - 006182/28.03.2011, MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI solicita atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36 pentru amenajarea unei unitati de invatamant pentru ciclu primar scolar.

Avand in vedere cele prezentate,

Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local care să aprobe atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36, inscris in Cartea Funciara nr. 3496 Chisoda, nr. top. 1301/633; 1302/633/1; 1303/633/1, cladire in regim P - gradinita si magazie, in proprietatea Municipiului Timisoara in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI cu destinatia de unitate de invatamant pentru ciclu primar scolar, cu obligația MITROPOLIEI BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMIȘOAREI ca in termen de 6 luni sa obtina Autorizația de Construire pentru amenajarea unitatii de invatamant pentru ciclu primar scolar.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Ec. Koszegi Laura

CONSILIER

ing. Voicu Marius