Hotărârea nr. 141/2011

141/19.04.2011 privind concesionarea unui numar de 38 de locatii prin licitatie publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicatii
Hotararea Consiliului Local 141/19.04.2011
privind concesionarea unui numar de 38 de locatii prin licitatie publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicatii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-736/12.04.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere solicitarea cu nr.DP2011-000736/04.02.2011 a SC ROMTELECOM SA prin SC RAYCAP CORPORATION SRL;
In baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În baza art.36 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba scoaterea la licitatie publica a unui numar de 38 de locatii in suprafata de 0.82 mp pentru fiecare locatie, proprietatea Municipiului Timisoara, in vederea concesionarii pentru amplasare de cabinete tehnice stradale pentru telecomunicatii pentru servicii de date si voce, cuprinse in anexa 1 la caietul de sarcini care face parte integranta din prezenta hotarare.
Suprafata totala care se scoate la licitatie in vederea ocuparii cu cabinetele tehnice stradale de telecomunicatii este de 31.16 mp, dupa cum urmeaza:
Zona A- 2 amplasamente x 0.82 mp
Zona B-15 amplasamente x 0.82 mp
Zona C-16 amplasamente x 0.82 mp
Zona D-5 amplasamente x 0.82 mp

Art. 2: Se aproba Studiul de oportunitate ce constituie Anexa nr.1 si Caietul de sarcini privind scoaterea la licitatie a celor 38 de locatii privind amplasarea de cabinete tehnice stradale pentru telecomunicatii, ce constituie Anexa nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba redeventa minima de concesionare, stabilita conform evaluarii ce constituie anexe la caietul de sarcini, pentru fiecare zona in parte dupa cum urmeaza:
-pentru locatiile din zona A, redeventa este de 85,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 70,00 lei/an
-pentru locatiile din zona B, redeventa este de 51,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 42,00 lei/an
-pentru locatiile din zona C, redeventa este de 21,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 17,00 lei/an
-pentru locatiile din zona D, redeventa este de 12,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 10,00 lei/an
Art. 4: Se aproba Contractul cadru, privind concesionarea unui numar de 38 de locatii, ce constituie Anexa nr.3 si face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5: Se aproba Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare, modul de elaborare si prezentare a ofertelor privind concesionarea unui număr de 38 de locaţii în vederea amplasării de cabinete stradale de telecomunicaţii pentru servicii de date si voce, ce constituie Anexa nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Mr. 1

rvUu?tL lUr W lM«LtU HOL

w.M.ao/'i

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea unui număr de 82 de locații în vederea amplasării de cabinete stradale de telecomunicații, pentru servicii de date și voce

1.1 Prezentul STUDIU DE OPORTUNITATE este întocmit în temeiul O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr. 22/2007, la solicitarea cu nr. DP2011-736/04.02.2011 a SC ROMTELECOM SA, în vederea concesionării unui număr de 82 locații de teren în suprafață de 0,8 mp. pe raza municipiului Timișoara - domeniul publicȚ~

 • 1.2. Terenul ce urmează a fi concesionat, aparține sau este de natura domeniului public al municipiului Timișoara, în conformitate cu Legea 213/1998, anexa III.

 • 1.3. Prin acest Studiu de Oportunitate se urmărește extinderea și modernizarea infrastructurii de telecomunicații la nivel local,

2. MOTIVAȚII CARE JUSTIFICĂ ACORDAREA CONCESIUNII

2, 1- MOTIVAȚII ECONOMICE

modernizarea infrastructurii de telecomunicații, se face ca o continuare a strategiei de dezvoltare a investițiilor în retehnologizarea rețelei, implementarea unor tehnologii și a unor echipamente performante,

2, 1- MOTIVAȚII FINANCIARE

Redeventa pentru concesionarea terenului va constitui venit la bugetul local,

 • 2.3. MOTIVAȚII SOCIALE

Modernizarea și implementarea unor tehnologii, a unor echipamente performante se face în baza unui proiect de investiții, care va permite o creștere economică posibilitatea dezvoltării profesionale pentru specialiștii cu înaltă calificare, având in vedere tradiția și recunoașterea performantelor mediului universitar de profil din Timișoara,

 • 2.4. MOTIVAȚII de MEDIU

Modernizarea și implementarea de echipamente performante se va face cu respectarea condițiilor impuse de normativele în vigoare pentru obiective de acest fel,. Se vor lua măsurile necesare în conformitate cu normativele în vigoare

 • 4. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI

Nivelul minim al redeventei va fi stabilit de către expert ANEVAR ing. Petru Opra pe baza Metodologiei de calcul dată de Buletinul de Expertiză Tehnică 97, editat de Corpul Experților Tehnici din România, martie 2006 și anume Metoda Comparației prin Bonitate.

Redeventa stabilită prin licitație publică se va actualiza anual cu indicele de inflație prognozat, urmând a se regulariza la prima scadentă a anului următor, conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul National de Statistică.

 • 5. MODALITATEA de ACORDARE a CONCESIUNII

Acordarea concesiunii se va face prin licitație publică deschisă,

 • 6. DURATA ESTIMATA A CONCESIUNII

Concesiunea celor de 82 de locații în vederea amplasării de cabinete stradale, se va face pe o perioadă de 25 ani, cu posibilități de prelungire în condițiile legii.

 • 7. TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE:

 • - evaluarea terenului care face obiectul concesiunii, în vederea stabilirii nivelului redeventei; elaborarea documentației de atribuire a contractului de concesiune; supunerea acestora spre aprobarea Consiliului Local- 60 zile de la aprobarea Studiului de oportunitate;

 • - publicarea anunțului de atribuire a contractului de concesiune - 30 zile de la data finalizării procedurii de atribuire.

 • - atribuirea contractului de concesiune - 20 zile.de la data publicării anunțului privind atribuirea contractului de concesiune


  Dr. Ing. (£h/(ffgh


VICEPRIMAR, f rr Ing. Adrian Qrza


SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU


INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF,

ARHITECT ȘJkF Arh. Cipriah Silviu Cădariu


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Smaranda Haracicu

4

Anexa nr.3 la HCL. Nr jjfjj

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr....../...................

/. Părțile contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, cod fiscal R 14756536. reprezentat prin Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu - Primar si Ec. Nicușor C-tin Miuț - Director Direcția Patrimoniu, in calitate de concedent, pe de o parte, Si

înregistrata la Registrul Comerțului sub nr., C.U.I., cu sediul in________,

reprezentata prin ....................... in calitate de concesionar, pe de alta parte, la data de

.......................la sediul concedentului Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

IL Obiectul contractului de concesiune

Art.1. - (1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea terenului în suprafață totala de mp, pentru amplasarea unui număr de 38 de locații in suprafața de 0.82 mp pentru

fiecare locație, in vederea amplasării de cabinete tehnice stradale pentru telecomunicații pentru servicii de date si voce, după cum urmeaza: Zona A- 2 amplasamente x 0.82 mp Zona B-15 de amplasamente x 0.82 mp Zona C-16 de amplasamente x 0.82 mp Zona D-5 de amplasamente x 0.82 mp

Art.2 Concesionarea terenului se face în baza HCLMT nr.-------------------și care este parte

integrantă a prezentului contract. Predarea terenului se face prin proces-verbal de predare-primire.

Art.3 în derularea contactului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, așa cum sunt ele definite prin art.52 din OUG 54/2006

 • a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

 • b) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului si au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepția celor prevăzute la lit. a). Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe și obiecte de inventar și orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului.

 • III. Termenul

Art. 4. - (1) Durata concesiunii este de 25 ani, începând de la data de pana la data de

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

 • IV. Redevența

Art. 5. (l)Redevența pentru fiecare zona in parte este de:

-pentru locațiile din zona A, redevența este de 85,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 70,00 lei/an

-pentru locațiile din zona B, redevența este de 51,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 42,00 lei/an

-pentru locațiile din zona C, redevența este de 21,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 17,00 lei/an

-pentru locațiile din zona D, redevența este de 12,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 10,00 lei/an

Totalul redeventei pentru aceste amplasamente va fi de lei/an, după cum urmeaza:

Zona A- 2 amplasamente x 70 lei/an

Zona B-15 de amplasamente x 42 lei/an

Zona C-16 de amplasamente x 17 lei/an

Zona D-5 de amplasamente x 10 lei/an

 • (2) Redevența se va plăti trimestrial, până cel târziu în datele 15.03; 15.06; 15.09; 15.11 ale anului.

 • (3) Redevența este valabilă până la finele anului calendaristic în cursul căruia a fost încheiat contractul.

 • (4) Redevența devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului.

 • (5) Redevența se reactualizează în fiecare an calendaristic conform ratei de inflație stabilită de Institutul Național de Statistică.

 • V. Piața redevenței

Art. 6. - (1)Plata redeventei se face prin conturile:

contul concedentului nr. R080TREZ62121220207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara.

 • (2) Pentru neachitarea în termen a taxei de concesiune, concesionarul va plăti o majorare de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din ziua imediat următoare scadenței și până la efectuarea plății.

 • (3)  Neplata redevenței (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile precum și neacceptarea de către concesionar a redevenței reactualizate conform art.4. conduce la rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate prealabilă.

 • (4) Din partea Consiliului Local însărcinată cu urmărirea, încasarea și respectarea obligațiilor privind plata redevenței este Direcția Patrimoniu.

 • VI, Drepțurile pârtilor

Drepturile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si în următoarele condiții:

 • - notificarea prealabilă a concesionarului se va face cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data controlului;

 • - din partea Consiliului Local Timișoara , însărcinată cu efectuarea controlului privind stadiul de realizare a investițiilor, inspectarea activității și respectarea obligațiilor contractuale este Instituția Arhitectului Sef si Direcția Patrimoniu.

 • (3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • VII. Obligațiile părților

Obligațiile concesionarului

Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanenta a terenului care face obiectul concesiunii.

 • (2) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul este obligat:

 • 1.  să plătească redevența;

 • 2.  să asigure creșterea eficientei;

 • 3.  să organizeze și să conducă gestiunea contabilă a concesiunii;

 • 4.  să asigure proiectarea și organizarea execuției pentru obiectivul stabilit, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • (4) Concesionarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, etc.)

 • (5) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, în deplina proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit si libere de orice sarcini.

 • (6) La încetarea contractului de concesiune concesionarul poate să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumparare având ca obiect bunurile proprii, în privința cărora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi.

 • (7) In termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este

obligat sa depună, cu titlu de garanție, o suma de____________, reprezentând o cota-parte din suma

datorata concedentului cu titlu de redevența pentru primul an de activitate. Dovada constituirii sumei reprezentând garanția se va depune la Biroul Licitații Contracte SAD din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

 • (8) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.

 • (9) In cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

 • (10) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfășurarea activității în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 7 punctul 2 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

Obligațiile concedentului

Art. 10. - (1) Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara de cazurile prevăzute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • VIII, jncețarea contractului de concesiune

Art. 11 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, daca părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur: concedent;

 • b) bunuri proprii:            concesionarului sau concedentului în măsura în care își exprimă

opțiunea de preluare în termen

 • IX. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent șj concesionar

Art. 12. - Poluările având o cauză anterioară încheierii prezentului contract sunt în răspunderea Consiliului Local Timișoara. Poluările având o cauză ulterioară încheierii contractului sunt în răspunderea concesionarului.

 • X. Răspunderea contractuala

Art. 13. - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții in culpă.

XL Clauze Șpecjale

Art.14. Prin semnarea prezentului contract concesionarul confirmă ca a luat cunoștință despre toate condițiile impuse de concedent așa cum rezultă acestea din prezentul contract și le acceptă fără obiecțiuni.

Art.15. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului.

Art.16. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare prin vânzare a construcției pentru realizarea căreia a fost constituit acest drept de concesiune.

Art.17. In cazul succesiunii sau înstrăinării prin vânzare a construcției concesionarul se obligă să notifice, in prealabil și în scris, concedentul.

Art,18. Toate modificările cu privire la schimbarea proprietarului construcției se vor trimite, în copie legalizată, în termen de 30 de zile de la modificare, concedentului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina exclusivă a concesionarului și dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

Art.19. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adițional semnat de ambele parti.

XIL Litigii

Art.20. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările ulterioare.

XHL Definjtii

Art.21. - (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar a fost predat concesionarului azi,

CONCEDENT


CONCESIONAR

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S.

NR. SC2011-5895/24.03.2011

ANEXA 2 LA H.C.L.


DE ACORDCAIET DE SARCINI

privind concesionarea unui număr de 38 de locații în vederea amplasării de cabinete stradale de telecomunicații, pentru servicii de date și voce

 • 1. OBIECTUL CONCESIUNII

  • 1.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie un număr de 38 amplasamente în suprafață de 0,82 • mp.-pe-raza municipiului Timișoara, amplasamente conform anexei nr.l la prezentul caiet de sarcini,

  • 1.2. Destinația bunului ce face obiectul concesiunii

Bunul ce face obiectul concesiunii este destinat pentru amplasarea unui număr de 38 cabinete stradale de telecomunicații în suprafața de 0,82 mp pentru fiecare locație, totalizând 31,16 mp., după cum urmeaza:

Zona A- 2 amplasamente x 0.82 mp= 1,64 mp

Zona B- 15 amplasamente x 0.82 mp=12.30 mp

Zona C- 16 amplasamente x 0.82 mp=13,12 mp

Zona D- 5 amplasamente x 0.82 mp= 4,10 mp

 • 1.2. în derularea contactului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, așa cum sunt ele definite prin art.52 din OUG 54/2006

 • a) bunurile rfe retur care revin de plin drept, gratuit si .libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

 • b) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt .bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului si au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepția celor prevăzute la lit. a). Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe și obiecte de inventar și orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului

 • 1.3. Terenul dispune de utilități edilitare aflate în apropiere: energie electrică.

 • 2. SCOPUL CONCESIUNII                                                                 > •

  • 2.1. Se urmareaste modernizarea infrastructurii de telecomunicații la nivel local prin asigurarea de servicii superioare de telecomunicații de tip voce si date

 • 3. OBIECTIVE

  • 3.1. Prin concesionarea parcelelor de teren se urmărește stimularea dezvoltării economice locale, prin creșterea volumului de investiții străine, implementarea unor tehnologii și a unor echipamente performante prin creșterea numărului de locuri de muncă. Prin realizarea acestor obiective, Municipiul Timișoara va beneficia de venituri directe provenite din taxa de concesionare,

 • 3. CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII; REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

  • 3.1. în temeiul contractului de concesiune încheiat în urma adjudecării bunului prin licitație publică, concesionarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct pc riscul și pe răspunderea sa, bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

  • 3.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesionării, nefiindu-i permisă subconcesionarea sau închirierea acestuia precum și a activităților sau serviciilor care se vor desfășura în unitățile economice realizate pe terenurile concesionate.

  • 3.3. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului.

  • 3.4. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare prin vânzare a construcției pentru realizarea căreia a fost constituit acest drept de concesiune.

  • 3.5. In cazul succesiunii sau înstrăinării prin vânzare a construcției concesionarul se obligă să notifice, in prealabil și în scris, concedentul. Este interzisă subconcesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract.

 • 4. DURATA CONCESIUNII

  • 4.1. Suprafața de teren de 31,16 mp, descrisă la puncul 1, se va concesioa prin licitație publică deschisă, pe o durată de 25 de ani, cu posibilitatea de prelungire conform legii.

  • 4.2. Durata propusă de 25 ani respectă prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cât și a Normelor Metodologice de aplicare a ordonanței susmenționate.

Sunt permise numai construcțiile provizorii, care potrivit prevederilor art. 3, lit.h, din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată si actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se pot realiza numai pe baza si cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor.

Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită și se obțin de către concesionar de la autoritățile competente în domeniu, înaintea depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții iar acestea trebuie să fi respectate de concesionar în vederea obținerii la punerea în funcțiune, a autorizațiilor de funcționare.

 • 5. CARACTERISTICIILE INVESTIȚIEI

  • 5.1. Prin investițiile care se vor realiza trebuie să se asigure atingerea obiectivelor descrise la punctul 3. Investițiile vor cuprinde, extinderea și modernizarea infrastructurii de telecomunicații la nivel local,

  • 5.2. Investițiile se vor realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism

  • 5.3. Procentul de ocupare a terenului cu cabinete stradale se va stabili prin certificatul de urbanism, putând ajunge la 100% din suprafața de teren concesionată.

  • 5.4. Termenul de execuție al investiției va fi de 12 luni de la data obținerii autorizației de construire, dată la care obiectivul va fi pus în funcțiune.

  • 5.5. Investitorul se obligă să obțină autorizația de construire în termen de cel mult 1 an de zile.

  • 5.6. în situația în care investitorul nu va demara lucrările de construcții într-o perioadă de maxim 2 ani. de la,data semnării contractului de concesionare, concedentul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de concesionare.

  • 5.7. Legaturile si caburile de cupru si fibra optica pentru interconectarea înspre și de la cabinetele, stradale itrebuie sa fie realizate doar subteran prin canalizatii specifice, in confirmitate cu Normativele tehnice in vigoare, si anume, SR 8591/1997, MTTc ICPTTc “detalii tip pentru rețele telefonice, construcții si instalații de telecomunicații”, STAS 832-79, STAS 1243-88, STAS 6051-77, STAS 6290-80, STAS 9312-87, STAS 10898-85, STAS 1 185-87, SR 13353.

  • 5.8. Cabinetele sa fie colantate pentru a se incadra in peisagistica zonala, iar inaltimea acestora sa nu depaseasca 2m.

 • 6. GARANȚIA ȘI TAXA DE PARTICIPARE

  • 6.1. Concesionarul are obligația ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesionare să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate. Dacă este necesar, din această, sumă vor fi prelevate penalitățile și sumele datorate concendentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

 • 7. ELEMENTE DE PREȚ

  • 7.1. Prețul minim al taxei de concesiune, este stabilit de către ing. Petru Opra expert ANEV AR, pe baza Metodologiei de calcul dată de Buletinul de Expertiză Tehnică 97. editat de Corpul Experților Tehnici din România, martie 2006 și anume Metoda Comparației prin Bonitate.

  • 7.2. Redeventa stabilită prin licitație publică se va actualiza anual cu indicele de inflație prognozat, urmând a se regulariza la prima scadentă a anului următor, conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul National de Statistică.

  • 7.3. Taxa de concesiune minimă a terenului, este dată de fișele de evaluare nr.l, nr.2, nr.3 și nr. 4 din ifata de 14.02.201 1, anexe la prezentul caiet de sarcini.

 • 8. DATA LICITAȚIEI

  • 8.1. Licitația va avea loc în data de ....................., ora........., în Sala Festivă a Primăriei Municipiului Timișoara.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de................, ora.........la camera nr.12, ghișeul nr.9 sau 10.

 • 9. OBLIGAȚII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

  • 9.1. Unitățile economice vor desfășură activități asigurând protecția mediului înconjurător, în conformitate cu legislația română privind protecția mediului înconjurător în viguare. în cazul în care, pe parcursul perioadei de concesionare legislația română se modifică, concesionarul se obligă să ia măsurile ce se impun pentru conformare.

 • 10. CL AUZE FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

  • 10.1. Pentru folosirea terenului prin Contractul de concesionare se va stabili redevența pe care concesionarul se obligă să o achite pentru folosirea terenului concesionat.

  • 10.2. Redevența este datorată de la data încheierii contractului și se va plăti trimestrial, până cel târziu în datele 15.03; 15.06;

15.09; 15.12 aleanului.

 • 11. DISPOZIȚII FINALE

  • 11.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

  • 11.2. Pe toată durata concesiunii, concesionarul se obligă să desfășoare activitățiile prevăzute în regim de continuitate.

  • 11.3. După concesiune, realizarea investițiilor se va face numai pe baza unor proiecte legal avizate și aprobate și a autorizațiilor de construire emise de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

  • 11.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

  • 11.5. Concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate permanentă a bunului ce face obiectul concesiunii.

  • 11.6. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de concesiune.

 • 12. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele.

  • 12.1. Ofertele se redactează în limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

 • 12.2. Poate fi concesionar orice persoană juridică română sau străină ce are ca obiect principal de activitate: Activități de telecomunicații prin rețele de cablu.

Ofertanții, transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exeterior și unul interior, care se înregistrează, in ordinea primirii lor, in registrul „Oferte” al concedentului, precizându-se data și ora depunerii.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta și va conține;

 • •   fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • •   certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat, inclusive cele locale, in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor;

 • •  certificat constatator emis de Oficiul Registrului

 • •  Certificat de Înregistrare - emis de Oficiul Registrului Comerțului - copie;

 • •  Dovada achitării documentației de atribuire;

 • •  Dovada achitării garanției de participare;

 • 13. Criteriul de evaluare a ofertelor.

  • 13.1. Va fi desemnată câștigătoare oferta cu cel mai mare nivel al redevenței.

 • 14. Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.

  • 14.1. Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, după o prealabila notificare a concesionarului,

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent,. cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri. Imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul poate fi invocată în cazul când concesionarul are o situație financiară precară, în cazul falimentului sau al dizolvării societății concesionarului.

La incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.

VICEPRIMĂR,

. IIng. Adrian Orz.a


SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU SEF SERVICIU

Ec. Nicușor C-tin Miuț


Ec. Nicușor C-tin Miuț


Ec.Martiț/staia


INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF, ARHITECT ȘEF

Arh. Cipriari Silviu Cădariu


SERVICIUL BANCA/DE


•A FE URB ANE,


iu CădariuAnexa nr. 1 la CAIETUL DE SARCINI

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. SC2011-5895/29.03.2011

LISTA CU AMPLASAMENTELE CABINETELOR STRADALE PENTRU TELECOMUNICAȚII PRIN POZARE SUBTERANA

NR.CRT.

LOCAȚIE AMPLASAMENT

ZONA

1.

Telegrafului 93

c

2.

Telegrafului/ colt cu Micu Satnuil nr 14

c

3.

Mistral Frederic nr 1

D

1

4.

Vulcan losif

C

1/

5.

Renașterii colt cu Avram Imbroane

C

6.

P-ta Badea Cartan

B

7.

Take lonescu 6 —Buftea

A

c/

8.

str Filipescu Nicu

A

9.

Bitolia

C

10.

CL Bogdanestilor nr 139

D

11.

Aprodul Movila nr 18

C

■J

12.

Dobosan Moise 102— Livezilor

C

\J

13.

Mircea cel Batran nr 66-----Brates

C

L/

14.

Cetatii 1

c__

15.

Martir Cemaianu nr 12

c

16.

Intr. Sabinei nr 1

-D

17.

Calea Sagului nr 53

D

*-•

18.

Analpatescu 16

D

19.

Poiana Ruscai nr 2

C

20.

Mangalia 53B

C

21.

Rusu Sirianu nr 52

rc

22.

Averescu Alexandru Mareșal nr 17

c

23.

Mureș nr 88

c

24.

Musicescu Gavril nr 82

c

25.

CI Martirilor nr 1-3

B

J /

26.

Babes Victor nr 20

B

/

27.

Eroilor de la Tisa 10

B

28.

Mihaî Viteazul nr 2

B

/

29.

Radulescu Ion Heliade

B

30.

Doja Gheorghe

B

/

31.

Porumbescu Ciprian nr 3

B

32.

Mihai Viteazul nr 38

B

33.

Splaiul Tudor Vladimirescu nr 12

B

7

34.

Splaiul N Titulescu nr 2

B

/

35.

Zugrav Nedelcu nr 1

B

/

36.

Emanuel Gojdu nr 1

B

/

37.

B-dul 16 Decembrie 1989 nr 36

B

/

1      38.

-Jjfțitflldjfsgalina General nr 6

B

z

Fișa nr. 1.

Data evaluării:

14.02.2011

4 dresa

Timișoara, .

4ctiv

Teren intravilan

Obiectiv

Teren intravilan , zona A a municipiului , domeniul public.

le solicita evaluarea unui metru patra! de teren, in vederea stabilirii taxei de concesiune lentru o suprafața medie de 0,82 mp, teren ocupat de către 1 buc. cabinet stradal, roprietate SC. Romtelecom S A. Metodologia de calcul este cea data de Buletinul de Expertiza Tehnica 97 , editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romanța, martie 2006 si nume Metoda comparației prin bonitate.

tetoda utilizata in acest caz este aceea a comparației prin bonitate.

1 Formula de calcul a terenului este:

't = K x (A+S+G+T+E+Tf+D+B+R+C+V+P) xMxFxGsxHxGoxCrxUxZ,

nde:

= coeficient de actualizare a valorii de bază, funcție de variația cursului de schimb interbancar comunicat de

;nr

 • 1 = cursul (leu/euro) transmis de BNR la data evaluării 14.02.2011   = 4,2490 = 1,21109

_____________________3,5084 lei/euro la 06.09,2005____________ 3,5084____________

 • 4 ( valoarea de baza, zona 0 )_____________________________________= 378 Lei/mp________

 • 5 ( apa 60%, canal 409b,......................................................) = 16.7% din A______

3 ( gaze naturale............................................................. )~ - %______________

f ( termoficare,  ............................................................) - 16,7%______________

3 ( electricitate................................................................) = 6,7 %_______________

ff( telefon, ...............................................................) = 3,4%_____________

3 (tipul de drum de acces ................................................) = 16,7 %___________

8 ( forme si orientarea...................................................... ) = - 10%____________

( restricții de folosire........................................................) = - 20%_________

 • 2 ( suprafața adecvata sau nu m cadru urban..............................ț = - 5 %____________

V ( aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine.....................)- 0,00 %____________

?( poluarea.....................................................................)= -3%

VI ( ponderea terenului construibil din suprafața totala________________)= 1,00

natura terenului de fundare................................................)=

3s(coeficientui privind gradul seismic al zonei............................) = 1,00

 • 3 ( coeficient privind regimul de inaltune construibil.....................)=

3o( coeficient privind starea terenului.......................................) =

2r ( coeficient privind situația juridica a terenului.........................) =

3 ( utilizarea...................................................................) =

z ( coeficient de zona, indiferent de utilizare..............................).=

Vt= 1,21109 x ( 378 + 22,2 %x378 )xl,00x 1,00 x 1,00x1,00x1,00x1,00 x 3,00x1,50 = 2.125 lei/mp

Prin rotunjire vom avea:

Vt = 2.125, 00 Lei/mp ;

Valoarea taxei de concesiune se Stabilește in baza art.17 din Legea 50/1991, republicata, /ecuperarea in 25 de ani a VALORII DE PIAȚA al terenului, astfel:

Valoarea taxei de concesiune este :

2.125 lei/mp : 25 ani = 85,00 lei/mp/an.

Redeventa anuala pentru o locație, situata in zona A , este: 0,82 mp x 85,00 lei/mp/an = 70,00 lei/an.

ÎNTOCMIT


Ing. OPRAJ3HTRU


f inS. PETRU OPRA expert ANEVAît uut. nr. 3597

! Primăria Municipiului Timișoar

Fișa nr. 2


Data evaluării:

14.02.2011

Adresa

Timișoara, .

Activ

Teren intravilan

Obiectiv

Teren intravilan , zona B a municipiului, domeniul public.


ie solicita evaluarea unui metru patrat de teren, in vederea stabilirii taxei de concesiune lentru o suprafața medie de 0,82 mp, teren ocupat de către 1 (un) cabinet stradal, iroprietate SC. Romtelecom SA. Metodologia de calcul este cea data de Buletinul de Expertiza Tehnica 97 , editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania, martie 2006 si nume Metoda comparației prin bonitate.

letoda utilizata in acest caz este aceea a comparației prin bonitate.____________________

__| Formula de calcul a terenului este:___________________

t = K x (A+S+G+T+E+Tf+D+B+R+C+V+P) x M x F x Gs x H x Go x Cr x L x Z,

nde:

1 = coeficient de actualizare a valorii de bază, funcție de variația cursului de schimb interbancar comunicat de INR

L = cursul (leu/euro) transmis de BNR la data evaluării 14.02.2011   — 4,2490 = 1,21109

____________ 3,5084 lei/euro la 06.09.2005________________3,5084________________

A ( valoarea de baza, zona B )

= 288 Lei/mp

3 ( apa 60%, canal 40%.............................................

3 ( gaze naturale,....................................................

........ )= - %

r ( termoficare......................................................

..........) = 16,7%

electricitate,.....................................................

.........) = 6,7 %

rf (telefon,      .....................................................

.........)=3,4%

□ ( tipul de drum de acces ......................................

..........)= 16,7 %

B ( forme si orientarea.............................................

........ ) = - 10%

v ( restricții de folosire.............................................

..........) = - 20%

2 ( suprafața adecvata sau nu in cadru urban...................

..........)= - 5 %

v ( aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine..........

...........>0,00%

? ( poluarea..........................................................

..........)= -3%

VI ( ponderea terenului construibil din suprafața totala

)= 1,00

?( natura terenului de fundare

3s(coeficientul privind gradul seismic a] zonei.................

..........)= 1,00

4 ( coeficient privind regimul de inaltime construibil..........

...........)= 1,00

3o( coeficient privind starea terenului...........................

...........)= 1,00

2r ( coeficient privind situația juridica a terenului..............

...........)= 1,00

J ( utilizarea........................................................

...........) = 3,00

Z ( coeficient de zona, indiferent de utilizare...................

...........).= 1,00

Vt= 1,21109 x( 288 + 22,2 %x288 )xl,00x 1,00x 1,00

x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 3,00 x 1,00 = 1.275 lei/mp

Prin rotunjire vom avea:

Vt= 1.275, 00 Lei/mp ;

Valoarea taxei de concesiune se Stabilește in baza art.17 din Legea 50/1991, republicata, -ecupcrarea in 25 de ani a VALORII DE PIAȚA al terenului, astfel:____

Valoarea taxei de concesiune este :

1.275 lei/mp : 25 ani = 51,00 lei/mp/an.

Redeventa anuala pentru o locație, situata in zona B , este: 0,82 mp x 51,00 lei/mp/an = 42,00 lei/an.

ÎNTOCMIT

Ing< OPR1A PETRU

i«g. PETRU OPRA expert ANEVAR

aut. nr. 3597

Primăria Municipiului Timișou"

Fișa nr. 3

Data evaluării: 14.02.2011

Adresa

Timișoara, .

Activ

Teren intravilan

Obiectiv

Teren intravilan , zona C a municipiului. domeniul public.

le solicita evaluarea unui metru patrat de teren, in vederea stabilirii taxei de concesiune lentru o suprafața medie de 0,82 mp, teren ocupat de către l(un) cabinet stradal, iroprietate SC. Romtelecom SA. Metodologia de calcul este cea dala de Buletinul de ixpertiza Tehnica 97 , editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania. martie 2006 si nume Metoda comparației prin bonitate.

letoda utilizata in acest caz este aceea a comparației prin bonitate.

Formula de calcul a terenului este:

t = K x (A+S+G+T+E+Tf+D+B+R+C+V+P) x M 115 Gsx H x Go x Crx I x Z, nde:

1 = coeficient de actualizare a valorii de bază, funcție de variația cursului de schimb interbancar comunicat de ;nr

i = cursul (leu/euro) transmis de BNR la data evaluării 10.2010   = 4,2490 = 1,21109

______________________3,5084 lei/euro la 06.09,2005_________________3,5084_________________________________

A ( valoarea de baza, zona C )

= 198 Lei/mp

S ( apa 60%, canal 40%,............................................

3( gaze naturale,....................................................

........ )= - %

f ( termoficare...............  .......

..........)= 16,7%

î( electricitate,.....................................................

.........) = 6,7 %

Tf ( telefon......................................................

.........) = 3,4 %

3 (tipul de drum de acces ......................................

..........)= 16,7%

3 ( forme si orientarea.............................................

........ ) = - 10 %

3. ț restricții de folosire.............................................

...........) = - 20%

2 ( suprafața adecvata sau nu in cadru urban...................

..........) = - 5 %

V ( aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine..........

...........)= 0,00 %

’ ( poluarea..........................................................

..........)= -5%

VI (ponderea terenului construibil din suprafața totala

)= 1,00

3s(coeficientul

■> 1,00

.) = 1,00

r( natura terenului de fundare....................

gradul seismic al zonei

-1 ( coeficient privind regimul de Înălțime construibil..................

..)= 1,00

3o( coeficient privind starea terenului....................................

..)= 1,00

Cr ( coeficient privind situația juridica a terenului......................

..) = 1,00

J ( utilizarea................................................................

..)= 3,00

t ( coeficient de zona, indiferent de utilizare...........................

..).= 0,60

Vt= 1,21109 x( 198 + 20,2 % x 198 )x 1,00 x 1,00 x1,00x1,00

x 1,00 x 1,00 x 3,00 x 0,60 = 518.80 lei/mp

Prin rotunjire vom avea:

Vt = 520, 00 Lei/mp ;

Valoarea taxei de concesiune se stabilește in baza art.17 din Legea 50/1991, republicata, recuperarea in 25 de ani a VALORII DE PIAȚA al terenului, astfel :

Valoarea taxei de concesiune este :

520 lei/mp : 25 ani - 21,00 lei/mp/an.

Redeventa anuala pentru o locație, situata in zona C, este: 0,82mp x 21,00 lei/mp/an = 17,00 lei/an.

ÎNTOCMIT

Ing/OPRA PETRU


ig/OPR.


i inc, PETRU OPRĂ expert ANEVAR


aut nr. 3597 Primăria Municipiului Timișearr


Fișa nr. 4.

Data evaluării:

14.02.2011

Adresa

Timișoara. .

Activ

Teren intravilan

□biectiv

Teren intravilan , zona D a municipiului, domeniul public.

ie solicita evaluarea unui metru patrat de teren, in vederea stabilirii taxei de concesiune >entru o suprafața medie de 0,82 mp, teren ocupat de către 1 (un) cabinet stradal, iroprietate SC. Romtelecom SA. Metodologia de calcul este cea data de Buletinul de Cxpertiza Tehnica 97 , editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania, martie 2006 si nume Metoda comparației prin bonitate.

tetoda utilizata in acest caz este aceea a comparației prin bonitate.

| Formula de calcul a terenului este:

't = K x (A+S+G+T+E+Tf+D+B+R+C+VlP) xMxFxGsxHx Go x Crx U xZ,____

nde:

I ; = coeficient de actualizare a valorii de bază, funcție de variația cursului de schimb interbancar comunicat de


INR

 • 1 = cursul (ieu/euro) transmis de BNR la data evaluării 14.02.2011   = 4,2490 = 1,21780

_________________3,5084 lei/euro la 06.09.2005______________ 3,5084_______________ A ( valoarea de baza, zona D )__=135 Lei/mp_______

■J ( apa 60%, canal 40%,......................................................) = 16.7% din A___

3 ( gaze naturale,............................................................ ) = - %_______________

T ( termoficare,...............................................................) = 16,7%__

3 ( electricitate................................................................) - 6,7 %_______________

rf ( telefon, ...............................................................) = 3,4 % ___________

3 ( tipul de drum de acces ................................................) = 16,7 %____________

B ( forme si orientarea. ................................................. ) = - 10%_____________

% ( restricții de folosire........................................................) = - 20%______________

 • 2 ( suprafața adecvata sau nu in cadru urban..........,...................) = - 5%____________

V ( aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine.....................)= 0,00 %____________

 • 3 ( poluarea.....................................................................) = -5%

VI ( ponderea terenului construibi! din suprafața totala_________       )= 1,00

F( natura terenului de fundare................................................)-

I__3s(coeficientul privind gradul seismic al zonei............................) = 1,00

-1 1 coeficient privind regimul de inaltime construibil.....................)=

3o( coeficient privind starea terenului................ ) = 1,00

2r ( coeficient privind situația juridica a terenului.........................) = 1,00

J ( utilizarea...................................................................) = 3,00

t ( coeficient de zona, indiferent de utilizare,.............................).=

Vt= 1,21109 x( 135 + 20,2 %x 135) x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 3,00 x 0,50 = 294,781ei/mp

Prin rotunjire vom avea:

Vt - 295, 00 Lei/mp ;

Valoarea taxei de concesiune se stabilește in baza art.17 din Legea 50/1991, republicata, •ecuperarea in 25 de ani a VALORII DE PIAȚA al terenului, astfel :

Valoarea taxei de concesiune este :

295 lei/mp ; 25 ani = 12.00 lei/mp/an.

Redeventa anuala pentru o locație, situata in zona D, este: 0,82 mp x 12,00 lei/mp/an = 10,00 lei/an.

ÎNTOCMIT

.A PETRU

ANEXA /7f4.

La HCL nr. din

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD


DE ACORD

PRIMAR , .

OR'âțfE CîUH^NDU


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI


Privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare


in licitație publica


deschisa, modul de elaborare si prezentare a ofertelor, privind concesionarea unui număr de 38 de locații în vederea amplasării de cabinete stradale de telecomunicații pentru servicii de date și voce

Dispoziții generale

Reglementarea și organizarea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică s statului sau a unei unități administrativ-teritoriale în schimbul unei redevențe seva face în conformitate cu prevederile OUG nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică precum și a H.G. nr, 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006

1, Informații generale privind concedentul

Denumirea concedentului: Municipiul Timișoara

Cod fiscal: RO 1475S536

Adresa: Bv, C.D Loga nr.1, Timișoara; Telefon: 0256-408,300

Persoane de contact:

Pentru informații privind procedura de licitație;

Laura Koszegi - Sef Birou Licitații Contracte SAD


e-mail Laura Koszegi-Stoianov@primariatm.ro telefon: 0256-408.349; Fax 0256-408 477


Pentru informații privind documentația tehnică:

Di.Alin Stoica -Consilier Serviciul Administrare Patrimoniu si Baze Sportive


e-mail: Alin Stoica@primariatm.ro Tel 0256-408.479


2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare

 • 2.1. Procedura aplicată:

Pentru încheierea contractului de concesiune se aplică procedura de licitație la care la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta;

Legislație aplicabilă:

O.U.G, nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.569 din 30 iunie 2006

Legea nr.22/2007 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr 35 din 18 ianuarie 2007

H.G. nr.158/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficia! al României nr. 146 din 28 februarie 2007

 • 2.2. Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune:

 • a) transparența.

 • b) tratamentul egal

 • c) proporționalitatea.

 • d) nediscriminarea:

 • e) libera concurență

 • 2.3. Reguli de comunicare

Orice comunicare solicitare informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmise


în scris.


Once documen* sens trebuie înregistrat in momentul transmiteri respectiv in momentul primirii.

Comunicarea transmiterea și stocarea informațiilor se reaiizeaea astfe ncât sa se asiCv. e integritatea și confidențialitatea datelor respective

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități

a■ fax

bj poștă

c) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a) și bj

Persoana interesata are dreptul de a transmite o solicitare de participare ia procedura de atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalitățile prevăzute mai sus Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax trebuie să fie confirmat prin scrisoare transmisă prin poștă in termen de 24 ore de ia data transmiterii solicitării.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, pe suport hârtie.

Costul documentație de atribuire este de lei la care se adaugă costul transmiteri

acesteia Costul documentației se achită prin virament in contul RO89TREZ6212451022CXXXXX deschis de Municipiul Timișoara RO 14756536 la Trezoreria Municipiului Timișoara sau In numerar la casieria Concedentului in Paza notei de plată emisă de Biroul Licitații Contracte SAD camera 229 B zilnic intre orele 11:30 și 12:30 marți și joi și între orele 15:00 și 17 00 Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanei interesate. în maxim 4 zile lucrătoare de ia primirea unei solicitări scrise din partea acesteia

Persoana interesată are obligația de a întreprinde toate diligentele necesare astfel incât respectarea de către concedent a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor

 • 2.4. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este  ora________

Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timișoara. Bv C D Loca nr.l. în data de ora Sala de Consiliu a Municipiului Timișoara

 • 2.5. Dreptul de a solicita clarificări

Persoana interesată care a obținui un exemplar din documentația ae atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse 'in aceasta

Concedentul are obligația de a răspunde Intr-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări

Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toate persoanele interesate care au obținut. în condițiile OUG nr 54/2006 documentația de atribuire luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui oare a solicitat clarificările respective

în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă in termen util, concedentul are obligația de a răspunde la aceasta în condițiile art 24 alin. (2) din OUG. nr.54/2006

 • 2.6. Documentele licitației

in cazul procedurii de licitație, concedentul are obligația să elaboreze documentele licitației respectiv documentația de atribuire

Documentele licitației mai cuprind anunțul licitației copie hotărâre de consiliu, caietul de sarcini, prezentele instrucțiuni, contract de concesiune cadru

Orice modificare a conținutului documentelor licitației se va comunica tuturor solicitanților care au cumpărat aceste documente

în cazul in care ca urmare a modificărilor documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor acest nou termen se va comunica de către organizator tuturor solicitantilor ooată cu notificarea modificării

 • 2.7. Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate oesfășura numai dacă in urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 ofene

Concedentul va putea organiza și ține licitații pentru un număr de 38 de locații în vederea amplasării de cabinete stradale de telecomunicații pentru servicii de oate și voce în conformitate cu procedura descrisă la punctul 3 din prezentele instrucțiuni in vederea desfășurării licitației a analizării, selectării și evaluării ofertelor întocmirea raportului de evaluare a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare concedentul numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5 Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant

Comisia de evaluare este legal întrunită numai in prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul concedentului, în data de ........ora......

Sala de Consiliu

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisie1 de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 3.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte , să fie valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 3 - calitățile și capacitățile ofertantului.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare întocmește procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei oe evaluare și de reprezentanții ofertanților.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanti.

Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând concedentului solicitarea de clarificări și. după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanții sunt obligați să răspundă ia solicitarea concedentului.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare un raport pe care îl transmite concedentului.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

Prin excepție concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, în condițiile prevăzute de art. 43 din OUG nr.54/2006.

Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității

Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atrinuirea contractului de concesiune.

Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent poate atrage după sine plata daunelor interese de către partea în culpă

Refuzu ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor - interese precum șt pierderea garanție* de part>cipare

 • 2.8.Confidențialitatea și conflictul de interese

Concedentul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje comunicările și arhivarea informațiilor sa se realizeze intr-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea și confidențialitatea deplina a tuturor informațiilor

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită centru deschiderea acestora autoritatea contractantă urmând a lua cunoștința de conținutul respectivelor oferte numai după aceasta data

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale ordonanței de urgență nr.54/2006 concedentul are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, in măsura in care în mod obiectiv dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală

Membrii comisiei de evaluare supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere dună termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii

3. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere ai conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.

Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa Bv C D.Loga nr.i Timișoara camera 12, ghișeul 9 sau 10 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare și anume data de .              ora, . . .

Riscurile transmiteri* ofertei, inclusiv forța majoră cad in sarcina operatorului economic

Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă

Ofertanții transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate unul exterior ș unul interior care se înregistrează, în ordinea pornirii lor in registrul ‘Oferte’ precizându-se data și ora

CRITERII DE VALABILITATE

PLICUL EXTERIOR va trebui să conțină documente care dovedesc calitățile si capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a)  o fișă cu informații privind ofertantul semnată de ofertant, fără ingroșâri ștersături sau modificări

 • b) o declarație de participare semnată de ofertant, fără îngrosăn ștersătur sau modificări

 • c) acte doveditoare privind

c Situația personala a ofertantului

Documente care dovedesc situația personală a ofertantului

 • >  Declarație pe propria  răspundere completată în conformitate  cu

Formularul 1;

 • > Declarație  pe propria  răspundere completată în  conformitate  cu

Formularul 2.

 • >  Certificat fiscal, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii către bugetul local lemts de Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara)

- Ofertantul are obligația de a prezenta certificatele constatatoare " termenele de valabilitate. privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele. componente ale buget jiu general consolidat pare trebuie să prezinte situația ofertantului (certifica* emis de DGFP si certificat emis oe către administrația publică locală)

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului nu mai vechi de 1 luna.

>■ Fișă de informații generale privind ofertantul completată conform formular 3;

 • >  împuternicirea

Oferta trebuie să fie insoțită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de licitație

 • >  Garanția pentru participare

Operatorul economic trebuie să prezinte garanția pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul și forma de prezentare a acesteia astfel cum sunt precizate în prezentul document

Garanția de participare se constituie de către ofertant Ir scopul de a proteja Concedentul față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până încheierea contractului de concesiune Cuantumul garanției pentru participare                     lei

Perioada de valabilitate a garanției de participare: 60 de zile

Modul șl forma de constituire a garanției de participare:

 • - scrisoare de garanție bancară în favoarea Concedentului - pe perioada de valabilitate a ofertei original;

 • - ordin de plată, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă până la data deschiderii ofertelor original;

în orice situație, garanția de participare trebuie să fie prezentată cel ma târziu la deschiderea ofertelor

Orice ofertă care nu este Însoțită de dovada constituirii garanției ae participare va fi respinsa la deschioere.

Primăria Municipiului Timișoara are dreptul de a retine garanția pentru oartiopare ofertante1 pierzând astfel suma constituită atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoa-ele situații:

 • a) își retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia:

 • b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare nu se prezintă in termen de 20 zile in vederea încheierii contractului de concesiune

Garanția pentru participare constituită de operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de către Concedent in cel mul! 3 zile lucrătoare de ia data încheierii contractului de concesiune la cererea concesionarul^ sau se transferă in contul redeventei la cerere Garanția de participare constituită de ofertanții necăștigăton se retumează de către Primăria Municipiului Timișoara. în 3 zile lucrătoare de la data solicitări, ofertantului necâștigător.

Garanția se restituie integral în cazul ofertanților necâștigători m baza une1 cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere pentru Cetățeni camera 12 ghișeul nr 9 sau 10

> Taxa de participare de lei. este stabilită pentru a

compensa cheltuielile efectuate cu publicitatea licitației. Taxa de participare nu se restituie

in cazul in care in țara de origine sau >n țara in care este stabilit ofertantul nu se emu documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute, ofertantul va prezenta.

11 declarația pe propria răspundere sau o declarație autentificată in fata unu- notar a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe in acest sens

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității

Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică ș după caz de atestare ori apartenența din punct de vedere profesiona1 in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit

d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini chitanță sau Ordin de piața în origina!

PLICUL INTERIOR va conține oferta propriu-zisă

Ofertantul are obligația oe a face dovada conformității ofertei sale cu cerințele prevăzute in Caietul de Sarcini.

Oferta va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței elementelor sale cu specificațiile din caietul de sarcini

Pentru a facilita procesul de evaluare, oferta trebuie să fie structurată, în următoarea ordine

 • - prezentarea ofertantului;

 • - oferta;

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Ofertele se vor transmite numai prin poște sau se vor depune direct la sediul concedentului, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghișeul 9 sau 10, Timișoara.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către concedent până la data și ora limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original și un exemplar copie și câte un exemplar a! documentelor de calificare. în eventualitatea unei discrepanțe între origina! și copii, va prevala originaiul.

Originalul și copia ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. în căzui documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoaneie autorizată/autorizate să semneze oferta

Originalul și copia ofertei marcate cu „original" și respectiv „copie", se introduc într-un plic interior care se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Plicul exterior închis si netranspareni (plic interior și documentele care dovedesc calificarea și capacitățile ofertantului) se va marca după cum urmează;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Bv.C.D.Loga nr.1

Ofertă pentru atribuirea contractului de concesiune a 38 de locații în vederea amplasării de cabinete stradale de telecomunicații pentru servicii de date și voce

"A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ............ ORA......."

Oferte întârziate

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către concedent după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor . se returnează nedeschisă.

4.lnformații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare

 • 4.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de concesiune nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

 • 4.2. Evaluarea ofertelor

Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele valabile pe baza aplicării criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiune.

Criterii de evaluare ce urmează a fi utilizați: Nivelul cel mai mare al redeventei

Stabilirea ofertei câștigătoare

Oferta câștigătoare stabilită de către comisia de licitație va fi oferta cu cei mai mare nivel a. redeventei

Comisia de licitație va întocmi un raport final privind rezultatele analizei și evaluării ofertelot

 • 5. Procedura negocierii directe

Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația in care după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art.25 alin (2) din OUG nr.54/2006 nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

în cazul procedurii de negociere directă, concedentul are obligația publicării în Monitorul Oficial al României partea a Vl-a. intr-un cotidian de circulație națională și într-unui de circulație locală anunțul de negociere

Anunțul se transmite spre publicare cu ce! puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire Pentru negocierea directă va fi păstrată docuemntația de atribuire aprobată pentru licitație Persoana interesată are obligația de a depune diligentele necesare astfel încât respectarea de către concedent a prerioadei prevăzute ia art 28 alin (2) din OUG nr.54/2006 să nu conducă la situația în care docuemntația de atribuire să fie pusă ia dispoziția sa cu mai puțin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunere a ofertelor.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări la documentația de atribuire.

Concedentul are obligația transmiterii răspunsurilor însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesata care au obținut documentația de atribuire

Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus ofertă valabilă.

Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor din docuemntația de atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor prevăzute în caietul de sarcini, nu pot face obiectul negocierii.

Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 3 zile lucrătoate de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de douiă zile lucrătoare de la primirea acesteia

Pentru fiecare ședință de negociere directă, concedentul întocmește un proces verbal oare va cuprinde concluziile negocierilor purtate.

în baza proceselor verbale întocmite, comisia de evaluare întocmește. în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii

 • 6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006 poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea. încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel conform prevederilor legale

 • 7. Informații referitoare ia clauzele contractuale

Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea termenului de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.

Concedentul pune la dispoziția persoanelor interesate, contractul de concesiune cadru, ca anexă a prezentelor Instrucțiuni

VICEPRIMAR, ING.ADRIAN ORZA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                             DE ACORD

DIRECȚIA PATRIMONIU                                 P R I M A R

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD              Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

NR. SC2011-736/12.04.2011

R E F E R A T privind concesionarea unui numar de 38 de locații prin licitație publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicații

Catre Comisiile Consiliului Local Prin adresa cu nr.DP2011-000736/04.02.2011, SC ROMTELECOM SA prin SC RAYCAP

CORPORATION SRL, solicita concesionarea unui numar de 82 de locatii, in suprafata de 0.82 mp pentru fiecare locatie, in suprafata totala de 67.24 mp.

Biroul Licitatii Contracte SAD a solicitat punct de vedere de la Directia Dezvoltare, Directia de Mediu, Institutia Arhitectului Sef, Directia Tehnica, Serviciului Juridic si Bancii de Date Urbane, cu privire la verificarea amplasamentelor si oprtunitatea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii amplasamentelor solicitate prin adresa mai sus mentionata.

Prin adresa cu nr.DP2011-736/01.03.2011, Institutia Arhitectului Sef, isi exprima acordul din punct de vedere urbanistic.

Directia Dezvoltare ne precizeaza faptul ca in urma verificarii nu s-a identificat niciun amplasament localizat in zonele de interventie a proiectelor, exceptie facand cel corespunzator proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega’’, conform adreselor nr.DP2011-736/06.04.2011 și lista proiectelor ale căror zone au fost verificate prin adresa nr. DP2011-736/08.04.2011.

Directia de Mediu, conform adresei nr.DP2011-736/25.03.2011 ne comunica faptul ca nu deruleaza proiecte pe locatiile mentionate.

Directia Tehnica specifica prin adresa nr.DP2011-736/07.04.2011 faptul ca cele 38 amplasamente nu afectează circulația și pot fi scoase la licitație.

Prin adresa din data de 16.03.2011 cu nr.SJ2011-736/07.03.2011, Serviciului Juridic ne comunica faptul ca se pot pronunta numai asupra aspectelor strict juridice ale documentelor trimise spre verificare si nicidecum asupra oportunitatii emiterii acestora.

Banca de Date Urbane s-a pronuntat cu privire la amplasamente, respectiv daca amplasamentele fac parte din domeniul public sau privat al Statului Roman sau al Municipiului Timisoara, prin adresa cu nr. DP2011-736/23.03.2011.

In urma verificarii locatiilor, doar 38 dintre acestea pot fi propuse spre scoatere la licitatie.

Urmare a solicitarilor noastre, Serviciul Juridic prin adresa DP2011-736/25.03.2011, Serviciul Fond Funciar prin adresa DP2011-736/28.11.2010 si Serviciul Administrare Patrimoniu si Baze Sportive prin adresa SC2011-5895/29.03.2011 ne-au comunicat situația litigiilor și/sau a revendicărilor.

Avand in vedere informatiile furnizate de compartimentele de specialitate, cele 38 de locatii cuprinse in anexa 1 la caietul de sarcini, nu fac obiectul vreunui litigiu sau vreunei revendicari.

In baza documentatiei depuse, s-a stabilit taxa de concesiune conform evaluarii facute de catre Dl.Ing.Petru Opra-expert ANEVAR, tinand cont de zona in care se afla fiecare amplasament, dupa cum urmeaza:

-pentru locatiile din zona A, redeventa este de 85,00 lei/mp/an;

-pentru locatiile din zona B, redeventa este de 51,00 lei/mp/an;

-pentru locatiile din zona C, redeventa este de 21,00 lei/mp/an;

-pentru locatiile din zona D, redeventa este de 12,00 lei/mp/an;

Fata de cele prezentate mai sus, P R O P U N E M :

Aprobarea scoaterii la licitatie publica a unui numar de 38 de locatii in suprafata de 0.82 mp pentru fiecare locatie, proprietatea Municipiului Timisoara, in vederea concesionarii pentru amplasare de cabinete tehnice stradale pentru telecomunicatii pentru servicii de date si voce, cuprinse in anexa 1 la caietul de sarcini care face parte integranta din prezenta hotarare.

Suprafata totala care se scoate la licitatie in vederea ocuparii cu cabinetele tehnice stradale de telecomunicatii este de 31.16 mp, dupa cum urmeaza: Zona A- 2 amplasamente x 0.82 mp Zona B-15 de amplasamente x 0.82 mp Zona C-16 de amplasamente x 0.82 mp Zona D-5 de amplasamente x 0.82 mp

Aprobarea studiului de oportunitate ce constituie anexa nr.1 si caietul de sarcini privind scoaterea la licitație a celor 38 de locatii privind amplasarea de cabinete tehnice sradale pentru telecomunicatii, ce constituie anexa nr.2.

Aprobarea redeventei minime de concesionare, stabilita conform evaluarii ce constituie anexa nr.1 la caietul de sarcini, pentru fiecare zona in parte dupa cum urmeaza:

-pentru locatiile din zona A, redeventa este de 85,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 70,00 lei/an

-pentru locatiile din zona B, redeventa este de 51,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 42,00 lei/an

-pentru locatiile din zona C, redeventa este de 21,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 17,00 lei/an

-pentru locatiile din zona D, redeventa este de 12,00 lei/mp/an x 0.82 mp= 10,00 lei/an

nr.3.


Aprobarea contractului cadru, privind concesionarea unui numar de 38 de locatii, ce constituie anexa

Aprobarea instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare, modul de elaborare si prezentare a ofertelor privind concesionarea unui număr de 38 de locații în vederea amplasării de cabinete stradale de telecomunicații pentru servicii de date si voce, ce constituie anexa nr.4.

VICEPRIMAR, ADRIAN ORZA


DIRECTOR,

Ec. NICUȘOR C-TIN MIUȚ

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF ARHITECT SEF,


SEF BIROU, EC. LAURA KOSZEGI


ARH.CIPRIAN CADARIU


SERVICIUL JURIDIC,


Cod FP 53-01 ver.1