Hotărârea nr. 139/2011

139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 139/19.04.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 7112/08.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata precum si Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 50/1991;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002, a Hotararii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000;
Având în vedere Hotararea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii in unele zone publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Documentele necesare pentru avizarea activitatii de comert stradal in zona publica a Municipiului Timisoara sunt prevazute in Anexa la Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007 - privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu, Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Poliţiei Locala a Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUN. TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU BIROUL AUTORIZARE

PUBLICITATE SI COMERȚ

Nr. SC2011 - 7112/08.04.2011

APROBAT, PRIMAR Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 333/2003, art. 6 alin. (2) - ‘exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism’.

Luând in considerare H.G. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice in care se specifica : ‘ Comerțul in pasaje publice, drumuri publice si străzi sau in orice zona de alta natura destinata folosinței publice, cu excepția celor administrate special, in alte condiții decât in piețe , se realizează in baza strategiei de dezvoltare a fiecărei localitati, adoptata de autoritatile administrației publice locale si care are in vedere dezvoltarea si animarea străzilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale’.

In prezent comerțul stradal care se desfasoara pe raza municipiului Timișoara este autorizat in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007.

începând cu anul 2007, după apariția Hotărârii Consiliului Local nr. 5 s-au constatat unele neajunsuri care necesita a fi reglementate , astfel, pentru o mai buna desfășurare a activitatii comerciale pe raza municipiului este necesara revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activitatilor de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara. Consideram oportuna a se adopta o hotarare prin care sa se realizeze modificări care sa duca la imbunatatirea exercițiului comercial.

Precizam alaturat unele aspecte care au fost prevăzute in noul Regulament :

 • 1. In conformitate cu Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art. 11 alin.(l) lit.a "Bunurile din domeniul public pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate in condițiile legii ", iar conform art. 15 din aceeași lege "Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitație publica, in condițiile legii".

Astfel, vor fi propuse amplasamente de către Instituția Arhitectului Sef pentru amplasarea mobilerului stradal (chioșcuri, tonete, rulote, etc) in vederea

desfășurării de activitati comerciale pe domeniul public, aprobate prin Hotarare a Consiliului Local . Aceste amplasamente vor fi scoase la licitație publica cu respectarea legislației in vigoare.

 • 2. S-au introdus prevederi conform carora societățile care solicita amplasarea mobilierului urban in fata punctului de lucru al societății trebuie sa prezinte acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de către Primăria Timișoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, vizat la zi pentru punctul de lucru respectiv.

 • 3. S-au introdus prevederi referitoare la obligația comerciantilor de a întrerupe sau de a restrânge activitatea in cazul efectuării unor lucrări de utilitate publica sau in cazul in care funcționarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate ;

 • 4. S-a prevăzut un capitol distinct, cap. VII cu definiții si clasificări in care sunt definiți termenii sau expresiile de natura comerciala utilizați in Regulamentul propus;

 • 5.  S-a prevăzut , de asemenea, intr-o anexa la Regulament documente necesare pentru avizarea activitatii de comerț stradal in zona publica a Municipiului Timișoara.

 • 6. Totodată, au fost stabilite contravenții si sancțiuni pentru nerespectarea si

incalcarea prevederilor cuprinse in Regulament.

Propunem aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza municipiului Timișoara .

Menționam faptul ca in situația aprobării unei Hotarari a Consiliului Local care va adopta Regulamentul propus , se va revoca HCL 5/30.01.2007 care privește desfasurarea comerțului stradal pe raza Municipiului Timișoara.


VICEP Ing.


DIRECTOR PATRIMONIU, CUSOR C-TIN MIUT
DIRECTOR      ISM,

Arh. CIPRIAN SILVIU CADARIU

SEF SERVICIU, Ing. TEREZ KOLOZSI
La HCL nr.

REGULAMENT

privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Scopul regulamentului

Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea si desfasurarea activităților comerciale stradale de lunga durata, sezoniere si ocazionale in zone publice din Municipiul Timișoara.

Regulamentul se aplica fara excepție atat pe domeniul public si privat al Statului Roman sau al Municipiului Timișoara, cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice .

1.2 Domeniul de reglementare

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplica: organizațiilor fara scop lucrativ, agentilor economici - persoane fizice autorizate, persoanelor juridice, Întreprinderilor individuale si familiale care desfasoara activitati sociale, sportive, comerciale, sau prestează servicii către populație: producătorilor directi, comerciantilor, organizațiilor si fundațiilor, instituțiilor publice, etc, in zonele publice din Municipiul Timișoara.

1.3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului:

Art. 3 Activitățile in zonele publice sunt reglementate prin:

Legea nr. 215/2001 - privind administrația publica locala ;

Legea nr. 650/2002 - pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața;

HG 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața;

Hotararea Guvernului României nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Legea 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunărilor publice;

Legea nr. 12/1990 - privind protejarea populației împotriva unor activitati comerciale ilicite;

Legea 571/2003 - privind Codul fiscal;

O.G. 92/2003 - privind Codul de procedura fiscala;

Ordonanța nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor;

Legea nr. 126/1995 - privind regimul materiilor explozive;

Codul Civil, Cartea a IlI-a ,Titlul III - Despre Contracte sau Convenții;

H.G. 584/2001 - privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

Ordinul nr. 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice.

CAP. H CATEGORII DE ACTIVITATI ECONOMICE DESFĂȘURATE IN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Art. 4. Nomenclator de produse ce pot fi comercializate pe domeniul public si privat al Statului Roman sau al municipiului Timișoara precum si pe proprietatea personala a persoanelor fizice si juridice:

1. activitati comerciale

 • a) , comercializare produse alimentație publica, tip fast food, produse alimentare si nealimentare ambalate;

 • b) . comercializare produse de panificație si patiserie ;

 • c) . comercializare produse si preparate din came ;

 • d) . comercializare inghetata in vitrina frigorifica ;

 • e) . comercializare pop corn, aparat/dozator inghetata, lapte;

 • f) . comercializare flori si aranjamente florale ;

 • g) . comercializare presa, cârti, ziare si alte publicații;

 • h) . comercializare martisoare , bete Sf. Nicolae, alte produse care se pretează acestui tip de comerț;

 • i) . comercializare fructe si legume .

2. activitati comerciale ocazionale

 • a) . In perioada 23 februarie - 3 Martie — comercializare martisoare, etc ;

 • b) . Comemorare Ziua Mortilor - comercializare flori, coroane, candele si alte asemenea ;

 • c) . In perioada 02 - 06 Decembrie - comercializare bete Sf. Nicolae, etc ;

 • d) . Târgul de Crăciun si de Paști - comercializare felicitări, cadouri, jucării, podoabe de pom, obiecte de cult, etc .

Art. 5. Comerțul stradal poate fi clasificat astfel:

5.1 .funcție de durata de desfășurare a activitatii :

 • a) , comerț ocazional;

 • b) . comerț sezonier;

 • c) . comerț de lunga durata;

 • 5.2. funcție de locul amplasării acestora:

 • a) , in zone pietonale, in fata unitarilor de profil se pot comercializa: flori, legume fructe, ziare si reviste, cârti, produse de patiserie, cofetărie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata, cu excepția chioșcurilor si tonetelor (in fata acestora se poate amplasa doar vitrina frigorifica pentru inghetata)

 • b) . in parcuri (doar in cazul in care au fost prevăzute astfel de amplasamente in proiectul parcului);

 • c) . alte spatii publice .

 • 5.3. functie de modul de amplasare:

- pe baza acordului de funcționare ambulant;

 • 5.4. functie de structura de vanzare utilizata:

 • a) , chioșcuri;

 • b) . tonete;

 • c) . triciclete, rulote, autospeciale sau alte tipuri de unitari mobile destinate desfășurării de activitati comerciale;

 • d) . alte tipuri de mobilier urban specific pentru tipul de comerț prevăzut la pct. 5.2. lit. a;

CAP. m PROCEDURA DE AUTORIZARE

Art.6 Amplasamentele pentru desfasurarea de comerț stradal vor fi propuse de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara .

Art.7 Activitatea de comerț stradal in Municipiul Timișoara se desfasoara de către agenții economici in baza acordului de funcționare ambulant sau avizului pentru desfasurarea activitatii de comerț stradal emis la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

Daca agentul economic renunța la amplasarea pe domeniul public a mobilierului urban sau inceteaza activitatea înainte de termenul aprobat prin acord/aviz trebuie sa înregistreze la sediul Primăriei Timișoara - Biroul Autorizare Publicitate si Comerț o cerere in care sa precizeze numărul acordului /avizului si data încetării activitatii.

Cererea de anulare a acordului/avizului nu poate fi făcută retroactiv.

Art.8 Pot fi atribuite fara licitație publica amplasamentele situate in fata punctului de lucru fix, cu același profil, cu excepția chioșcurilor si tonetelor, la cererea deținătorilor spatiilor comerciale respective, numai pentru cele prevăzute la punctul 5.2 lit. a .

Societățile care isi desfasoara activitatea intr-un punct de lucru fix si care solicita atribuirea unui spațiu in fata punctului de lucru pentru comercializare produse mai sus menționate trebuie sa dețină acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de către Primăria Timișoara in conformitate cu Legea nr. 650/2002 pentru punctul de lucru fix .

Art.9 Acordul de funcționare ambulant sau avizul pentru desfasurarea activitatii de comerț stradal se eliberează cu plata anticipata a taxelor aferente .

Perioada de valabilitate a acordului va fi de minim 30 zile cu posibilitatea de prelungire .

In cazul in care societatea deține acord de funcționare ambulant si solicita prelungirea acestuia pentru perioada următoare va înregistra la sediul instituției noastre doar cererea tipizata si o copie a acordului de funcționare ambulant din perioada precedenta .

Art.10 Desfasurarea activitatii de comerț stradal in zone publice nu se poate realiza fara acordul/avizul emis de Primăria Municipiului Timișoara sau cu incalcarea mențiunilor din acesta . In cazul nerespectarii mențiunilor din acord/aviz, constatate de cel mult doua ori, acesta va fi retras definitiv. Măsură retragerii definitive se stabilește prin dispoziția primarului, la propunerea agentului constatator.

Art.ll Agentilor economici, întreprinderilor individuale si familiale precum si persoanelor fizice autorizate care au debite sau amenzi contravenționale neachitate, nu li se vor mai elibera acorduri/avize de funcționare pana la achitarea tuturor obligațiilor financiare fata de bugetul local.

Art.12 In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat deindata si necondiționat, prin masuri administrative.

Art.13 Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale, cu excepția celor de la art. 8 precum si a amplasamentelor de pe proprietatea personala a persoanelor fizice si juridice, vor fi atribuite in urma organizării unor licitații publice .

Amplasamentele vor fi aprobate prin Hotarare a Consiliului Local.

Condițiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitație vor fi stabilite prin caietul de sarcini, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local.

Art. 14 Cu ocazia târgurilor si a diverselor evenimente culturale si sportive se pot amplasa diferite tipuri de mobilier stradal, rulote sau vehicule comerciale, la cererea organizatorilor cu avizul Comisiei de Ordine Publica si a Biroului Autorizare Publicitate si Comerț din cadrul Primăriei Timișoara .

Art.15 In cazul prelungirii contractelor de închiriere a terenului pentru desfasurarea activităților de comerț stradal in derulare (comerț cu flori, legume fructe , chioșcuri) se vor aplica prevederile prezentului Regulament si regulile de drept comun .

Art.16 Contravențiile prevăzute in prezentul regulament se constata si se sancționează de către persoanele împuternicite de Primar.

CAP. IV OBLIGAȚIILE COMERCIANTELOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE COMERȚ STRADAL

Art. 17 Comerciantii care desfasora activitati de comerț stradal au următoarele obligații:

 • 1.  Sa desfasoare activitati de comerț stradal in mod civilizat, cu respectarea normelor legale privind igiena si sanatatea publica, protecția consumatorilor, proveniența si calitatea mărfurilor, protecția muncii;

 • 2.  Sa utilizeze mijloace de cântărire autorizate, sa dețină buletin de verificare metrologica a cântarelor;

 • 3.  Sa afișeze datele de identificare (denumire si sediul social) si acordul/avizul de funcționare stradal;

 • 4.  Sa asigure expunerea estetica a produselor si afișarea in mod vizibil a preturilor ;

 • 5.  Sa utilizeze mobilierul avizat de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara cu respectarea suprafeței autorizate si a mențiunilor din acord;

 • 6.   Sa respecte ordinea, liniștea publica si curățenia in perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor;

 • 7.  Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator ;

 • 8.  Sa asigure si sa impună personalului de deservire :

 • a) echipament de protecție sanitara si ecuson cu date de identificare ;

 • b) personalul de deservire sa dețină documente de identificare si carnetul de sanatate .

 • 9.    Sa respecte oraiul de funcționare aprobat de Primăria Municipiului Timișoara la locul de desfășurare a activitatii de comerț stradal;

 • 10.  Este obligatorie amplasarea recipientilor speciali pentru deșeuri la locul desfășurării activitatii comerciale. Este interzisa depozitarea mărfurilor si a deșeurilor in zona publica ocupata sau in perimetrul ei;

 • 11. Pentru comerciantii care desfasoara activitatea comerciala in gherete, tonete, chioșcuri, standuri, etc., este obligatoriu sa păstreze aspectul ingrijit al acestora, intervenind cu reparațiile, reconditionarile, lucrările care se impun ori de cate ori este cazul ;

 • 12.  Orice activitate comerciala care se desfasoara pe artere sau in zone pietonale se autorizează cu condiția de a nu perturba circulația pietonilor ;

 • 13.  Comerciantii care desfasoara activitati comerciale in zone publice sunt obligați sa intrerupa , sa suspende sau sa restrângă activitatea in cazul efectuării unor lucrări de utilitate publica sau in cazul in care funcționarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor Învecinate.

CAP. V REGULI DE AMPLASARE A STRUCTURILOR DE VANZARE

V. 1. CHIOȘCURI, TONETE

Art.18. De la data adoptării prezentului Regulament toate chioșcurile si tonetele existente pe domeniul public si care nu dețin contracte de inchiriere pentru teren sau acestea sunt expirate, cu excepția obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei si cărților , care vor fi reglementate printr-o hotarare ulterioara a Consiliului Local, vor fi ridicate de pe domeniul public de către proprietarii acestora in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament , in caz contrar, vor fi demolate pe cale administrativa pe cheltuiala proprietarilor acestora .

Art.19 Noile locații stabilite de administrația publica locala pe domeniul public pentru amplasarea chioșcurilor si tonetelor destinate comercializării produselor alimentare sau nealimentare, pentru prestarea serviciilor se inchirieaza prin licitație publica, in condițiile legii, prin incheierea unui contract de 4

inchiriere.

Prețul care se licitează pentru ocuparea domeniului public pornește de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, i          CsiD.

Art. 20. Amplasamentele (pentru care se vor obține aviz unic si carte funciara la zi de către Instituția Arhitectului Sef) precum si modelele agreate a chioșcurilor si tonetelor se stabilesc de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local.

Art. 21. Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească structurile de vanzare sunt următoarele : sa asigure condițiile corespunzătoare pentru expunerea, pastrarea si protejarea mărfurilor;

- dimensionarea se va face in funcție de zona si destinație fara insa ca aceasta sa depaseasca suprafața maxima admisa de 25 mp;

i                      - sa asigure spațiu suficient pentru deservirea clientilor , fara a depăși suprafața acestuia si fara

a depozita produse pe trotuar.

Art. 22. Durata închirierii este de 5 ani, putând fi prelungita potrivit regulilor de drept comun.

Art.23. Pentru amplasarea chioșcurilor si tonetelor la locul adjudecat prin licitație publica , comerciantul ’             va solicita autorizație de construire, in condițiile legii, de asemenea, comerciantul este obligat sa obțină

acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de către Primăria Timișoara in confoimitate cu Legea nr. 650/2002 .

In situația in care in locația pe care a fost amplasat chioșcul sau toneta se efectuează lucrări de utilitate publica care impun Încetarea contractelor de inchiriere inainte de ajungere la termen, acestea se vor ridica de către proprietari de pe domeniul public la somația prealabila a Primăriei Timișoara, urmând a fi amplasate temporar pe un alt amplasament stabilit de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local.

In cazul in care situația permite, chioșcurile sau tonetele vor reveni pe vechiul amplasament. Somația se expedieaza cu cel puțin 30 de zile inainte de data limita a ridicării chioșcurilor sau tonetelor.

Art. 24. Chioșcurile si tonetele pot fi racordate la utilități urbane pe cheltuiala comerciantului si cu riscul determinat de o dezafectare prematura a acestora .

Art. 25. Condițiile pentru participarea la licitație in vederea ocupării terenului prin amplasarea de chioșcuri si tonete pe domeniul public vor fi prevăzute in Caietul de sarcini aprobat prin Hotarare a Consiliului Local.

Art. 26. 1). Acordul de funcționare ambulant pentru chioșcuri si tonete de comercializare flori se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primăriei Timișoara .

2). Cererea va fi insotita de documentele prevăzute in Anexa la prezentul Regulament.

V. 2. RULOTE MOBILE

Art. 27. Locațiile unde vor fi amplasate rulotele comerciale pe domeniul public vor fi stabilite de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara si vor fi ocupate prin licitație publica de către comerciantii interesați in condițiile respectării legii si a prezentului Regulament prin încheierea unui contract de inchiriere .

Prețul care se licitează pentru ocuparea domeniului public pornește de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, CsiD.

Art. 28. Amplasamentele (pentru care se va obține carte funciara la zi de către Instituția Arhitectului Sef) se stabilesc de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local.

Art. 29. Durata inchirierii este de 5 ani, putând fi prelungita potrivit regulilor de drept comun.

Art. 30. In situația in care in locația pe care a fost amplasata rulota se efectuează lucrări de utilitate publica care impun încetarea contractelor de închiriere înainte de ajungere la termen, acestea se vor muta de către proprietari de pe domeniul public la somația prealabila a Primăriei Timișoara, urmând a fi amplasate temporar pe un alt amplasament stabilit de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local.

In cazul in care situația permite, după terminarea lucrărilor, rulota va reveni pe vechiul amplasament.

Somația se expedieaza cu cel puțin 30 de zile înainte de data limita a ridicării rulotelor .

Art.31. Pentru amplasarea rulotelor atat pe domeniul public cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice este obligatoriu :

 • a) , utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate si înmatriculate in stare de funcționare;

 • b) . sa dețină autonomie privind utilitățile necesare funcționarii (energie eletrica, apa, etc). Art.32. l).Acordul de funcționare ambulant pentru rulote pe domeniul public cat si pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice se emite in baza cererii tip a solicitantului înregistrata la sediul Primăriei Timișoara.

2). Cererea va fi insolita de documentele prevăzute in Anexa la prezentul Regulament.

V.3 MOBILIER URBAN AMPLASAT IN FATA UNITATII DE PROFIL (flori, legume fructe, ziare si reviste, cârti, produse de patiserie, cofetărie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata)

Art. 33. (1) In fata punctului de lucru al societarii cu același profil atat pe domeniul public cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice se poate amplasa mobilier urban pentru vanzare înghețata, fiori, legume fructe, ziare si reviste, cârti, produse de patiserie fara licitație publica , dar, cu o suprafața nu mai mare de 6 mp , cu condiția sa nu afecteze circulația pietonala si activitatea societăților învecinate , iar produsele expuse spre vanzare sa corespunda profilului de activitate desfasurat la punctul de lucru respectiv.

 • (2) In fata chioșcurilor si tonetelor este interzisa amplasarea mobilierului urban (tarabe, pupitre, etc), standuri de expunere a mărfii sau frigidere cu băuturi, sucuri, cu excepția vitrinelor frigorifice de inghetata.

 • (3) Prețul pentru ocuparea domeniului public este stabilit în conformitate cu valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale .

Art. 34. Forma, dimensiunile si aspectul mobilierului urban se avizeaza de către arhitectul sef .

Art. 35. Pentru amplasarea mobilierului urban atat pe domeniul public cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice este obligatoriu :

 • a) sa asigure condiții corespunzătoare pentru expunerea , protejarea si pastrarea mărfurilor;

 • b) sa se încadreze in specificul arhitectural al zonei.

Art. 36. 1). Acordul de funcționare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului înregistrata la sediul Primăriei Timișoara.

2). Cererea va fi însorita de documentele prevăzute in Anexa la prezentul Regulament.

V.4. VEHICULE DESTINATE DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITATI COMERCIALE

Art. 37. (1) In cazul vehiculelor specializate pentru comercializarea inghetatei si a produselor de tip fast-food, patiserie, etc. sau alte tipuri de unitati mobile destinate desfășurării de activitati comerciale, vehicule care trebuie sa fie de tip comercial, comerciantii isi vor stabili un traseu bine delimitat care se va aviza de către Comisia de Circulație .

(2) Prețul pentru ocuparea domeniului public este stabilit in conformitate cu valoarea prevăzută prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale .

Art. 38. 1). Acordul de funcționare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului Înregistrata la sediul Primăriei Timișoara.

2). Cererea va fi insotita de documentele prevăzute in Anexa la prezentul Regulament.

V.5 COMERCIALIZAREA CĂRȚILOR, LEGUMELOR, FRUCTELOR, FLORILOR, APARAT/DOZATOR TNGHETATA, LAPTE

Art. 39. Cărțile, legumele, fructele , florile, aparat/dozator inghetata, lapte se pot comercializa in zone publice in locațiile stabilite de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local si ocupate prin licitație publica de comerciantii interesat! cu respectarea legislației in vigoare prin Încheierea unui contract de inchiriere .

Art. 40. Forma, dimensiunile si aspectul standurilor de expunere se avizeza de arhitectul sef.

Art. 41. Prețul care se licitează pentru ocuparea domeniului public pornește de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, Csi D.

Art. 42. Durata inchirierii este de 5 ani, putând fi prelungita potrivit regulilor de drept comun.

Art. 43. 1). Acordul de funcționare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului înregistrata la sediul Primăriei Timișoara .

2). Cererea va fi insotita de documentele prevăzute in Anexa la prezentul Regulament.

V.6 COMERCIALIZARE POP CORN IN STANDURI SPECIAL AMENAJATE

Art. 44. Produsele tip pop corn se pot comercializa in zone publice in locațiile stabilite de către Instituția Arhitectului Sef in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local si ocupate prin licitație publica de comerciantii interesați cu respectarea legislației in vigoare prin incheierea unui contract de inchiriere .

Art. 45. Forma, dimensiunile si aspectul standurilor de expunere se avizeza de arhitectul sef.

Art. 46. Prețul care se licitează pentru ocuparea domeniului public pornește de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, CsiD.

Art. 47. Durata inchirierii este de 5 ani, putând fi prelungita potrivit regulilor de drept comun .

Art. 48. 1). Acordul de funcționare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului înregistrata la sediul Primăriei Timișoara .

2). Cererea va fi insotita de documentele prevăzute in Anexa la prezentul Regulament.

V.7. COMERȚ STRADAL DESFASURAT CU OCAZIA UNOR SĂRBĂTORI SAU EVENIMENTE ORGANIZATE IN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Art. 49. Cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate in Municipiul Timișoara (cu excepția perioadei de 23 Februarie -03 Martie, 02 - 06 Decembrie, Ziua Mortilor ) in zonele delimitate ale municipalității se pot aviza desfasurarea unor activitati comerciale specifice de către Casa de Cultura si cuprinse in agenda manifestărilor culturale aprobate de Consiliul Local.

V.8. COMERȚ AMBULANT CU PRODUSE SPECIFICE UNOR EVENIMENTE

Art.50. Cu ocazia unor evenimente organizate in Municipiul Timișoara, respectiv perioada 23 Februarie -03 Martie, 02 - 06 Decembrie, Ziua Mortilor in zonele publice delimitate ale municipalității se poate autoriza comercializarea unor produse specifice : martisoare, ravase, miniaturi reprezentative , bete Sf. Nicolae, candele, etc.

Art. 51. Numărul de amplasamente , perioada , condițiile se vor aviza de către Comisia de Ordine Publica cu condiția obținerii avizului pentru desfasurarea activitatii de comerț stradal de la Biroul Autorizare Publicitate si Comerț din cadrul Primăriei Timișoara.

Art. 52. Ocuparea amplasamentelor se face la cererea comerciantilor interesați, depusa in termenul stabilit in anunțul public comunicat cu acest prilej (prin afisaj la Primărie sau difuzat prin alte mijloace).

Amplasamentele se atribuie in limita numărului de locuri stabilite si in ordinea cererilor Înregistrate la ghișeu cu condiția respectării tuturor exigentelor stabilite de către administrația locala in programul evenimentului.

Art. 53. Pentru amplasamentele atribuite se datoreaza taxa de ocupare a domeniului public , taxa stabilita in conformitate cu valoarea prevăzută prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale.

CAP.VI SANCȚIUNI

Art.54. Incalcarea dispozițiilor prezentului Regulament constituie contravenție si se sancționează cu amenda cuprinsa intre 200-1500 lei pentru nerespectarea dispozițiilor art. 10; art. 12; art. 17 alin. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,13 ; art. 18 ; art. 21 ; art. 31; art. 33 alin. 1 si 2 ; art. 37 alin. 1 .

Pentru nerespectarea prevederilor din art. 17 alin. 1,2,3,9 comerciantii vor fi sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 55. Contravențiile se constata si se aplica de către agenții constatatori, imputemiciti ai Primarului . Art. 56. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția art. 28 si art. 29 .

CAP. VII DEFINIȚII SI CLASIFICĂRI

Art. 57. Definirea unor termeni utilizați pe parcursul regulamentului

 • - agent economic - persoana fizica sau juridica autorizata, care in cadrul activitatii sale profesionale, fabrica, importa, depozitează, transporta sau comercializează produse, ori parti din acestea, sau prestează servicii, definite in baza legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale.

 • - consumator - orice persoana fizica, sau grup de persoane fizice constituite in asociații, care cumpără, dobândesc, utilizează, ori consuma produse, sau servicii in afara activitatii profesionale;

 • - comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare a

produselor si serviciilor de piața;

 • - comerț stradal - comerț, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfasurat pe domeniul public, in afara spațiului magazinelor, de regula in zone cu intensa circulație pietonala, pe străzi, trotuare, pasaje publice, sau orice zona destinata folosinței publice.

 • - comerț ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizata prin vanzarea in mai multe locații, pe unitari (standuri) mobile, rulote, sau in vehicule special amenajate

 • - comerț ocazional - activitatea de comerț stradal desfasurata cu ocazia anumitor evenimente, pe o perioada limitata de timp;

Anexa Ia Regulament aprobat prin HCL nr.................................

Documente necesare pentru avizarea activitatii de comerț stradal in zona publica a Municipiului Timișoara

1. Documente necesare în vederea eliberării avizului pentru desfășurarea comerțului ambulant cu mărțișoare/bețe Sf. Nîcolae t etc. pe teritoriul municipiului Timișoara

 • •  Copie buletin de identitate sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice;

 • •  Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului în cazul agenților economici;

 • •  Cerere tip.

 • 2. Acte necesare pentru obținerea acordului de funcționare ambulant în vederea desfășurării activității de comerț stradal in mobilier urban în fața punctului de lucru cu același profil ( flori , legume fructe, ziare si reviste, cârti, produse de patiserie, cofetărie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata ) :

 • 1. Cerere tipizată;

 • 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obținut de la ORC in baza Legii 359/2004);

 • 3.  Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local - obținut de la Direcția Fiscală);

 • 4. Plan de situație 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul unde se solicita amplasarea mobilierului - obținut prin cam. 12 - de ia Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru;

 • 5. Plan de încadrare 1:5000 - obținut prin cam. 12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru;

 • 6.  Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerț stradal utilizat ;

 • 7. Activitatea de comercializare înghețată , produse de patiserie, etc necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce;

 • 8. Acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de către Primăria Timișoara in baza Legii 650/2002 pentru punctul de lucru fix;

 • 9.  Extras de carte funciară, dacă este cazul pentru teren proprietate personala a persoanelor fizice sau juridice precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul .

 • 3. Acte necesare pentru obținerea acordului de funcționare ambulant în vederea desfășurării activității de comerț stradal in chioșcuri, tonete de flori pe amplasamente adjudecate la licitație publica :

 • 1. Cerere tipizata;

 • 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obținut de la ORC in baza Legii 359/2004);

 • 3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local - obținut de la Direcția Fiscală);

 • 4. Plan de situație 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul - obținut prin cam. 12 - de

la     Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru ;

 • 5. Plan de încadrare 1:5000 - obținut prin cam. 12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru ;

 • 6. Proiect întocmit de un proiectant autorizat în care să fie prezentat modelul de chioșc, toneta avizat de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Timișoara ;

 • 7. Contract de închiriere a domeniului public .

 • 4. Acte necesare pentru obținerea acordului de funcționare în vederea desfășurării activității de comerț stradal în rulotă comercială , comerț cu legume fructe, fiori, cârti, pop corn etc pe amplasamente adjudecate la licitație publica :

 • - comerț sezonier - activitatea de comerț stradal desfasurata in perioade de timp determinate, de regula in sezoanele turistice;

 • - punct de desfășurare a activitatii - spațiu public delimitat in cadrul amplasamentului avizat de Instituția Arhitect Sef pus la dispoziția partenerilor pentru desfasurarea activitatii ;

 • - comerț stradal in puncte fixe - activitatea de comercializare in orice structura de vanzare cu amănuntul realizata pe amplasamentele stabilite ;

 • - structura de vanzare/promovare - spațiul de desfășurare a unuia, sau mai multor exerciții comerciale;

 • - chioșc stradal — construcție ușoara, de mici dimensiuni, temporara, avand una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasata pe străzi si in zone publice, din care se vând: flori, ziare, reviste, țigări, sucuri, alte produse;

 • - toneta — structura de vanzare deschisa, taraba, la care se vând, pe strada, articole mărunte, dulciuri, răcoritoare, etc;

 • - autospeciale - structura de vanzare specializata montata pe un mijloc de transport (autospeciala, remorca, tricicleta, etc.) utilizata pentru vanzarea sau expunerea anumitor produse .

DIRECTOR,

Ec. NICUSOR C-TfN MIU'


Ec.


SEF BIROU.


SEF SERVICIU,

TEREZ KOLOZSI


 • 1. Cerere tipizată ;

 • 2. Certificat de înregistrare obținut de la Oficiul Registrului Comerțului;

 • 3. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local - obtinut de la Direcția Fiscala .

 • 4. Contract de închiriere a domeniului public;

 • 5. Activitatea de alimentație publica necesita document de avizare sanitara ;

 • 6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial;

 • 7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul;

 • 8. Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerț stradal utilizat .

 • 5.   Acte necesare pentru desfasurarea de activitati comerciale în vehicule specializate :

 • 1. Cerere tipizată;

 • 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obținut de la ORC in baza Legii

359/2004);

 • 3.  Pian de situație 1:500 pe care se va marca vizibil traseul - obținut prin cam.12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru;

 • 4. Plan de încadrare 1:5000 - obținut prin cam. 12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru;

 • 5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat;

 • 6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca vehiculul destinat desfășurării de activitati comerciale este de tip comercial;

 • 7. Contract de inchiriere/comodat a vehiculului, daca este cazul

 • 8. Activitatea de comercializare înghețată ,patiserie, cofetărie si de alimentație publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ;

 • 9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local - obtinut de la Direcția Fiscala ;

 • 10. Avizul Comisiei de circulație .

 • 6.  Acte necesare pentru desfasurarea de activitati comerciale in rulote comerciale care funcționează pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice:

 • 1. Cerere tipizată;

 • 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obținut de la ORC in baza Legii

359/2004);

 • 3. Plan de situație 1:500 pe care se va marca vizibil locul amplasării - obținut prin cam.12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru;

 • 4. Plan de încadrare 1:5000 - obținut prin cam. 12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru;

 • 5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat;

 • 6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial;

 • 7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul ;

 • 8. Activitatea de comercializare înghețată ,patiserie, cofetărie si de alimentație publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ;

 • 9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local - obtinut de la Direcția Fiscala ;

 • 10. Extras de carte funciară pentru teren proprietate personala precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul .

DIRECTOR,

Ec. NICUSOR C-TIN

SEF BIROU,

Ec. ALINA GHER