Hotărârea nr. 138/2011

138/19.04.2011 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei
Hotararea Consiliului Local 138/19.04.2011
privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 6741/04.04.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 4932/04.04.2011, înregistrată cu nr. RE2011-001082/04.04.2011;
Având în vedere Hotărârea nr. 25/04.04.2011 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.292/29.07.2010 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 33/15.02.2011 privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2010 - privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a) şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigrama şi Statul de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei, conform Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3 şi Anexei 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 4

VALABILITATE DIN:15.05.2011

DIRECTOR GENERAL

DR. ING. IOAN GOIA

STAT DE FUNCȚII

I DIRECTOR GENERAL

1

1. CABINET DIRECTOR GENERAL

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

10

Personal TESA

3

Șef cabinet

Studii superioare tehnice,economice sau juridice

1

Consilier consultanță și asistență juridică

Studii superioare juridice

1

Inginer

Studii superioare tehnice Specializarea U.T.I.A.

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice,juridice,medii

5

Personal muncitor

2

1.1. B]

[ROU PLANIFICARE, ORGANIZARE - AUDIT INTERN

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

6

Personal TESA

5

Șef birou

Studii superioare economice sau tehnice

1

Inginer

Studii superioare tehnice

Specializări în Managementul Calității și Auditor intern pentru sistemul de management al calității.

2

Inginer

Studii superioare tehnice in management în producție și transporturi

2

Personal operativ

Studii superioare tehnice sau juridice

1

2. SERVICIUL RESURSE UMANE

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

9

Personal TESA

7

Șef serviciu

Studii superioare tehnice sau economice

Studii postuniversitare managementul resurselor umane

1

Economist

Studii superioare economice

1

Șef structură psihologică

Studii superioare psihologice

Studii postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor și muncii

1

Psiholog

Studii superioare psihologice

Atestat de liberă practică psihologia transporturilor și muncii

2

Șef școală formare profesională

Studii superioare tehnice sau juridice

Studii postuniversitare managementul resurselor umane

Atestat profesor de legislație rutieră

1

Referent resurse umane

Studii superioare economice/tehnice/juridice Curs: Inspector resurse umane

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice,juridice,medii

1

Personal muncitor

1

3. BIROUL RELAȚII PUBLICE

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

3

Personal TESA

3

Șef birou

Studii superioare în științe politice, filozofie și științele comunicării, juridice

1

Referent relații publice

Studii superioare în științe politice, filozofie și științele comunicării,tehnice,economice

1

Referent relații publice

Studii superioare în sociologie și psihologie

1

4. SERV]

[CIUL INTERN DE

PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

40

Personal TESA

4

Șef serviciu

Studii superioare tehnice,juridice

Studii postuniversitare Evaluator al riscurilor pt. SSM / Securitate și sănătate în muncă / Auditor intern pentru sistemul de management sănătate și securitate în muncă

1

Șef birou servicii situații de urgenta si paza

Studii superioare tehnice,juridice

Specializare în domeniul situațiilor de urgență specialitatea protecție civilă

1

Șef cabinet medicina muncii

Studii superioare medicina

Specializare Medicina Muncii

1

Medic stomatolog

Studii superioare medicină dentară

1

Personal operativ

Studii superioare,medii

4

Personal muncitor

32

5. SERVICIUL CONTROL INTERN

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

5

Personal TESA

5

Șef serviciu

Studii superioare economice și / sau tehnice Studii postuniversitare contabilitate de gestiune și controllingul costurilor

1

Economist

Studii superioare economice

2

Inginer

Studii superioare tehnice în management în producție și transporturi

1

Inginer

Studii superioare juridice si tehnice

1

6. SERVICIUL MONITORIZARE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚI

EI

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

14

Personal TESA

3

Șef serviciu

Studii superioare tehnice

Studii postuniversitare organizarea transportului urban

1

Referent de specialitate asigurări

Studii superioare tehnice/ juridice/ economice

1

Inginer

Studii superioare tehnice in management în producție și transporturi

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice sau juridice

11

6.1. B]

ROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

9

Personal TESA

2

Șef birou

Studii superioare tehnice sau juridice

Autorizat Inspecții Tehnice

Atestat conducere activități transport rutier

1

Șef stație inspecții tehnice periodice

Studii superioare tehnice

Autorizat Inspecții Tehnice

Atestat conducere activități transport rutier

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice sau juridice pentru personalul care deserveste autoturismul Timis 59 pentru siguranta circulatiei.

7

 • 7. SERVICIUL MONITORIZARE ENERGIE

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  8

  Personal TESA

  3

  Șef serviciu

  Studii superioare tehnice

  Studii postuniversitare Gestiunea Energiei

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice in management în producție și transporturi

  1

  Economist

  Studii superioare economice

  1

  Personal operativ

  Studii superioare, medii

  2

  Personal muncitor

  3

 • II. DIRECTOR TEHNIC 2

 • 8. SERVICIUL TEHNIC

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  14

  Personal TESA

  14

  Șef serviciu

  Studii superioare tehnice

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice Specializarea material rulant

  2

  Inginer

  Studii superioare tehnice

  Specializarea utilajul si tehnologia sudării

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice

  Specializarea tehnologia construcțiilor de mașini

  1

  Inginer

  Studii superioare

  Specializarea ingineria și protecția mediului

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice Specializarea construcții

  3

  Inginer

  Studii superioare tehnice

  Specializarea căi ferate, drumuri și poduri

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice

  2

  Inginer eliberare avize

  Studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă durată

  1

8. 1. BIROUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

7

Personal TESA

6

Șef birou

Studii superioare tehnice

1

Analist programator

Studii superioare informatică/matematică

2

Inginer

Studii superioare tehnice

3

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice,medii

1

 • 9. BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI DEPOZITE

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  7

  Personal TESA

  4

  Șef birou

  Studii superioare economice, tehnice sau juridice

  1

  Consilier juridic

  Studii superioare juridice

  Specializare în managementul achizițiilor publice

  1

  Economist

  Studii superioare economice

  Specializare în managementul achizițiilor publice

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice

  1

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice,juridice, medii

  3

SECȚIA REPARAȚII

1

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

57

Personal TESA

4

Șef secție

Studii superioare tehnice

1

Contabil șef secție

Studii superioare economice

1

Inginer

Studii superioare tehnice Specializarea material rulant

1

Inginer

Studii superioare tehnice in management în producție și transporturi

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice,medii

3

Personal muncitor

50

 • 10. MUZEU TRANSPORT PUBLIC “CORNELIU MIKLOȘI”

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  3

  Personal TESA

  1

  Muzeograf

  Studii superioare filologie istorie

  1

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice,medii

  2

 • III. DIRECTOR ADJUNCT 3

SECTIA TRANSPORT ELECTRIC 2

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

2

Personal TESA

1

Sef sectie

Studii superioare tehnice

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice, juridice, medii

1

 • 11. ATELIER TRAMVAIE

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  205

  Personal TESA

  3

  Șef atelier

  Studii superioare tehnice

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice

  2

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice, juridice, medii

  11

  Personal muncitor

  190

 • 12. ATELIER TROLEIBUZE

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  154

  Personal TESA

  3

  Șef atelier

  Studii superioare tehnice

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice

  2

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice, juridice, medii

  11

  Personal muncitor

  140

 • 13. CONTABIL ȘEF SECȚIA TRANSPORT ELECTRIC

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  3

  Personal TESA

  1

  Contabil șef sectie

  Studii superioare economice

  1

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice,medii

  2

SECTIE LINIA CALE , CONTACT ȘI SUBSTAȚII

3

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

64

Personal TESA

4

Șef sectie

Studii superioare tehnice

1

Contabil sef sectie

Studii superioare economice

1

Inginer

Studii superioare tehnice

1

Inginer

Studii superioare tehnice

Specializarea căi ferate, drumuri și poduri

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă durată,medii

6

Personal muncitor

54

SECTIA TRANSPORT AUTO

4

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

2

Personal TESA

1

Sef sectie

Studii superioare tehnice

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice, juridice, medii

1

 • 14. ATELIER AUTOBUZE

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  189

  Personal TESA

  4

  Șef atelier

  Studii superioare tehnice

  1

  Inginer

  Studii superioare tehnice de scurtă sau lungă durată

  2

  Inginer

  Studii superioare tehnice in management în producție și transporturi

  1

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice, juridice,

  10

  Personal muncitor

  175

 • 15. ATELIER PARC AUTO

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  40

  Personal TESA

  1

  Șef atelier

  Studii superioare tehnice

  1

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice,medii

  2

  Personal muncitor

  37

 • 16. CONTABIL ȘEF SECTIA TRANSPORT AUTO

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  3

  Personal TESA

  1

  Contabil șef sectie

  Studii superioare economice

  1

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice,

  2

 • IV. CONTABIL ȘEF

4

 • 17. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  14

  Personal TESA

  8

  Șef serviciu

  Studii superioare economice

  Studii postuniversitare în domeniul financiar contabil

  Certificare expert contabil sau contabil autorizat studii superioare

  1

  Economist

  Studii superioare economice Specializarea finanțe contabilitate

  2

  Economist

  Studii superioare economice

  Specializarea contabilitate și informatică de gestiune

  2

  Economist

  Studii superioare economice

  3

  Personal operativ

  Studii superioare economice,medii

  6

 • 18. SERVICIUL TITLURI DE CALATORIE

  Total posturi

  Funcția

  Cerințele postului

  Număr posturi

  2

  Personal TESA

  1

  Șef serviciu

  Studii superioare tehnice sau economice

  1

  Personal operativ

  Studii superioare tehnice, economice, juridice, medii

  1

18.1. BIROUL VANZARI

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

60

Personal TESA

1

Șef birou

Studii superioare economice sau tehnice

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice, juridice, medii

8

Personal muncitor

51

18. 2. BIROUL MARKETING ȘI TARIFE

Total posturi

Funcția

Cerințele postului

Număr posturi

4

Personal TESA

3

Șef birou

Studii superioare tehnice sau economice

1

Inginer

Studii superioare tehnice

1

Economist

Studii superioare economice

1

Personal operativ

Studii superioare tehnice, economice, juridice, medii

1

TOTAL PERSONAL: 933

DIN CARE:

PERSONAL TESA: 96

PERSONAL OPERATIV: 102

PERSONAL MUNCITOR: 735

ANEXA 3


Valabilitate din data de 15.05.2011

Președinte Consiliu de Administrație Dr.Ing.Ioan GOIA


C.L.M. TIMIȘOARA

PrimariaMunicipiului Timișoara

Consiliul de Administrație


Director GeneralServiciul Intern de Prevenire și Protecție


Servidul Circulației


Biroul Servicii Situații rteUi gență și Pază

Biroul Sigui anta Circulației


Director TehnicServiciul Monitorizare Energie


Director Adjunct

Secție Transport Electric

Secție Tr ansport Auto

Secție linie Cale Contact și Substații

Atelier Tramvaie

Atelier Troleibuze

Contabil Șef secție

Atelier Autobuse

Atelier

Parc Auto

Contabil

Șef secție

Contabil Șef Secție


Birou Achiziții Publice și Depozite


Muzeu Transport

Public Corneliu

Miklosi


Contabil Șef


Serviciul Titluri de Calatori»


Serviciul

Hn.inci.ir Contabil


Birou Vanxari


Birou Marketinjși ___Tarife___


ANEXA 2

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Cod:           ROF     i

Ediția: 5 Revizia: 0

Pagina: : 1 din 73

VALABILITATE DIN : 15.05.2011

DIRECTOR GENERAL

DR. ING. IOAN GOIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR

Nr.

CAP

TITLU CAPITOL

Revizie nr. /Data

Descriere revizie / modificare

-

COPERTA

Ed.2, rev.0/09.07.2009

-

0

FOAIE DE GARDĂ

Ed.2, rev.0/09.07.2009

-

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR

Ed.2, rev.0/09.07.2009

-

CUPRINS

Ed.2, rev.0/09.07.2009

-

1

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

REGIEI                 ’

Ed.2, rev.0/09.07.2009

-

2

ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL

Ed.2, rev.0/09.07.2009

Introducere atribuții conform Sistemului     Integrat     de

Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor            ( SIEIC)

pentru Biroul Organizare, Planificare Transport Public de Persoane.

3

ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ȘI SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC

Ed.2, rev.0/09.07.2009

Introducere atribuții conform Sistemului     Integrat     de

Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor            ( SIEIC)

pentru Biroul Aprovizionare Depozite.

4

ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ȘI DIRECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADJUNCT

Ed.2, rev.0/09.07.2009

Introducere atribuții conform Sistemului     Integrat     de

Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor            ( SIEIC)

pentru Direcția Transport Electric, Direcția Transport Auto și Serviciul Exploatare.

Ed. 2 rev.1/01.01.2010

Organizează, îndrumă și controlează activitatea de curățenie și dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie.

Organizează, îndrumă și controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie.

5

ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ȘEF

Ed.2, rev.0/09.07.2009

Introducere atribuții conform Sistemului     Integrat     de

Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor            ( SIEIC)

pentru Serviciul Vânzări.

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

6

ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Ed.2, rev.0/09.07.2009

Introducere atribuții conform Sistemului     Integrat     de

Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor      ( SIEIC).

Ed. 3 rev 0

Eliminare capitol din ROF conform HCL.

7

CONDUCEREA REGIEI ȘI PATRIMONIUL

Ed.2, rev.0/09.07.2009

-

8

DISPOZIȚII FINALE

Ed.2, rev.0/09.07.2009

-

9

TOT ROF

Ed.2, rev.0/09.07.2009

Modificarea ROF după organigrama valabilă din 09.07.2009 și introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor ( SIEIC)

Ed. 3 rev 0

Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timișoara

Ed. 4 rev 0

Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timișoara

Ed. 5rev 0

Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timișoara


ROF


: Cod:

| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:


CUPRINS

Cap. 0: Foaie de gardă

Lista de control a reviziilor / modificărilor Cuprins

Cap. 1: ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA REGIEI

 • 1.1   DISPOZIȚII GENERALE

____  ’ . _ .____ __________ ~  _____

 • 1.2  STRUCTURA ORGANIZATORICA A REGIEI

Cap. 2: ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL

 • 2.1  CABINET DIRECTOR GENERAL

 • 2.2 SERVICIUL RESURSE UMANE

 • 2.3  BIROUL RELAȚII PUBLICE

 • 2.4  SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

 • 2.5 SERVICIUL CONTROL INTERN

 • 2.6  SERVICIUL MONITORIZARE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

 • 2.7 BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE - AUDIT INTERN

 • 2.8 SERVICIUL MONITORIZARE ENERGIE

2.9. COMISIA DE DISCIPLINA

Cap. 3: ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ȘI SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC

 • 3.1  SECȚIA REPARAȚII

 • 3.2  SERVICIUL TEHNIC

 • 3.3  BIROUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 • 3.4  BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI DEPOZITE

 • 3.5 MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC „CORNELIU MIKLOSI”

Cap. 4: ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADJUNCT

 • 4.1 SECȚIA TRANSPORT ELECTRIC

 • 4.2 secȚia TRANSPORT AUTO

4.3.SECTIA LINIE CALE, CONTACT SI SUBSTATII

Cap. 5: ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ȘEF

 • 5.1  SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

 • 5.2  SERVICIUL TITLURI DE CĂLĂTORIE

Cap. 6 : CONDUCEREA REGIEI ȘI PATRIMONIUL

 • 6.1  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • 6.2  DIRECTOR GENERAL

 • 6.3  DIRECTOR TEHNIC

 • 6.4  DIRECTOR ADJUNCT

 • 6.5  CONTABIL ȘEF

 • 6.6  PATRIMONIUL REGIEI

Cap. 7 : DISPOZIȚII FINALE


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:

Capitolul 1: ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA REGIEI

 • 1.1 Dispoziții generale

Art.1. Regia Autonomă de Transport Timișoara este înființată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timișoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991.

Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timișoara, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), este :

4931 -Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Art.2. Activitățile secundare, conform codificării CAEN ( ordin 337/2007 ), sunt :

1610 - tăierea și rindeluirea lemnului

2433 - producția de profile obținute la rece

2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2562 - operațiuni de mecanică generală

2573 - fabricarea uneltelor

 • 2593 - fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

 • 2594 - fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe

2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2711 - fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2790 - fabricarea altor echipamente electrice

2815 - fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2823 -fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2849 - fabricarea altor mașini - unelte n.c.a.

2910 - fabricarea autovehiculelor de transport rutier

3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

 • 3311 - repararea articolelor fabricate din metal

 • 3312 - repararea mașinilor

3513 - distribuția energiei electrice

4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 • 4211 - lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 • 4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

 • 4213 - construcția de poduri și tuneluri

 • 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 - lucrări de pregătire a terenului

 • 4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor

 • 4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

 • 4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

 • 4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

 • 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor

sanitare

4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - comerț cu ridicata nespecializat

 • 4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • 4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

 • 4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4932 - transporturi cu taxiuri

4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.

5030 - transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 - alte servicii de cazare

5610 - restaurante

 • 5629 - alte activități de alimentație n.c.a.

 • 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor

6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7120 - activități de testări și analize tehnice

7410 - activități de design specializat

7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 • 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

 • 7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7820 - activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - servicii de furnizare și management a forței de muncă

 • 7911 - activități ale agențiilor turistice

 • 7912 - activități ale tur-operatorilor

7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică

8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8559 - alte forme de învățământ n.c.a.

 • 8621 - activități de asistență medicală generală

 • 8622 - activități de asistență medicală specializată

 • 8623 - activități de asistență stomatologică

9002 - activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9004 - activități de gestionare a sălilor de spectacole

9311 - activități ale bazelor sportive

9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art.3. Regia este organizată în conformitate cu organigrama aprobată și funcționează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică și autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanț, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe și se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfășurării activității sale.

Din veniturile realizate regia constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social culturale și sportive, ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și pentru premierea acestuia.

Consiliul de Administrație al Regiei poate hotări și crearea altor fonduri în afara celor menționate mai sus. Din profitul net al regiei, în condițiile legii se constituie fondul de participare a angajaților la profit.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Regia Autonomă poate concesiona, în condițiile legii, activități economice, servicii publice, unități de producție și terenuri pe bază de licitație publică. Regia poate închiria bunuri la și de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secțiilor și a altor subunități economice din subordinea lor.

Art.4. Sediul R.A. Transport Timișoara este în municipiul Timișoara, B-dul Take lonescu, nr.56.


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • 1.2 Structura organizatorică a Regiei

Art.5. Pentru îndeplinirea funcțiilor ce-i revin conform obiectului său de activitate precum și organigramei aprobate, regia are următoarele funcții de conducere și compartimente funcționale:

Funcții de conducere:

 • - Director general.

 • - Directori de resort: Tehnic, Adjunct, Contabil Șef).

 • - Șefi de compartimente funcționale.

Compartimente de lucru:

 • - Cabinet Director General (CDG)

 • - Biroul Planificare, Organizare - Audit Intern (BPOAI

 • - Serviciul Resurse Umane (SRU)

 • - Școala Formare Profesională (SFP)

 • - Biroul Relații Publice (BRP)

 • - Serviciul Intern de Prevenire și Protecție (SIPP)

 • - Biroul Servicii Situații de Urgență (BSSU)

 • - Serviciul Control Intern (SCI)

 • - Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației (SMSC):

 • - Biroul Siguranța Circulației (BSC)

 • - Serviciul Monitorizare Energie (SME)

 • - Serviciul Tehnic (ST)

 • - Biroul Tehnologia Informației (BTI)

 • - Biroul Achiziții Publice și Depozite (BAPD)

 • - Serviciul Financiar - Contabil (SFC)

 • - Serviciul titluri de calatorie (BTC):

 • - Biroul Vanzari (BV)

 • - Biroul Marketing și Tarife (BMT)

 • - Comisia de disciplină, înființată în baza Legii 571/2004 (CD)

Art.6. Regia are în subordine următoarele subunități fără personalitate juridică, care nu întocmesc bilanț contabil, cu gestiune economică și cu limită de autonomie, în conformitate cu atribuțiile secției ce vor fi tratate la capitolul respectiv:

 • - Sectia Transport Electric (STE)

 • - Sectia Transport Auto (DTA)

 • - Secția Reparații (SR)

 • - Sectia Linia Cale, Contact,si Substatii ( SLCCS)

Art.7. Directorul General este președintele Consiliului de Administrație al regiei, conform OG nr. 15/09.08.1993.

Directorul General al R.A.T. Timișoara are în subordine directă:

 • - Director Tehnic (DT)

 • - Director Adjunct (DA)

 • - Contabil Șef (CS)

 • - Cabinet Director General (CDG)

 • - Serviciul Resurse Umane (SRU)

 • - Biroul Relații Publice (BRP)

 • - Serviciul Intern de Prevenire și Protecție (SIPP)

 • - Serviciul Control Intern (SCI)

 • - Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației (SMSC)

 • - Serviciul Monitorizare Energie (SME)

Art.8. Directorul Tehnic este subordonat ierarhic directorului general și are în subordine directă:

 • - Secția Reparații:

- Serviciul Tehnic

 • - Biroul Achiziții Publice și Depozite

 • - Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloși”

Art.9. Directorul Adjunct este subordonat ierarhic directorului general și are în subordine directă:

 • 1) Secția Transport Electric formată din:


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:

 • - Atelier Tramvaie

 • - Atelier Troleibuze

 • - Contabil Șef secție

 • 2) Secția Transport Auto formată din:

 • - Atelier Autobuze

 • - Atelier Parc auto

 • - Contabil Șef secție

 • 3) Sectia Linie Cale, Contact și Substații

 • - Contabil Șef secție

Art.10 . Contabilul Șef este subordonat ierarhic directorului general și are în subordine directă:

 • - Serviciul Financiar Contabil

 • - Serviciul Titluri de Calatorie:

 • - Biroul Vanzari

 • - Biroul Marketing și Tarife

Art.11 . Organul prin care se exercită conducerea regiei este Consiliul de Administrație al R.A.T. Timișoara.

Acesta își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența altor organe.

Capitolul 2: ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL

Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanțelor și întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen.

 • 2.1 Cabinet Director General

Art.2. Compartimentul are atribuții și răspunderi în următoarele domenii :

 • a) activitatea de secretariat

 • b) monitorizare rapoarte și statistici

 • c) activitatea de registratură

 • d) activitatea de agrement

ATRIBUȚII

Art.3. Pe domeniile în care își desfășoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții și răspunderi:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul cabinetului.

 • a) Activitatea de secretariat

 • -   stabilește și urmărește agenda de lucru a directorului general;

 • -   urmărește realizarea sarcinilor din programele și măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite;

 • -   răspunde de întocmirea documentelor protocolare;

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -   pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului general, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obținerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească directorul general și stabilirea programului;

 • -   rezolvă corespondența internațională;

 • -   asigură activitatea de traduceri și translatări;

 • -   informează directorul general cu privire la actele legislative de interes pentru regie apărute;

 • -   participă la audiențele susținute de directorul general, distribuie celor abilitați spre rezolvare problemele ridicate de către salariați, urmărește și informează modul de soluționare a acestora;

 • -   triază corespondența în funcție de importanța și urgența lor și asigură repartizarea documentelor pe domenii;

 • -   transmite publicații, prospecte și oferte obișnuite de prețuri direct la direcțiile executive de resort, dirijează corespondența între direcții executive, care nu angajează valori materiale, financiare sau de personal direct la destinație, fără viza directorului general;

 • -   exercită rolul unui prim filtru a corespondenței, informându-l pe directorul general asupra conținutului unor documente cărora, în opinia sa, ar trebui să li se acorde o atenție deosebită;

 • -   preia și difuzează fax-urile adresate directorului general;

 • -   evidența necesarului de consumabile și evidența de personal (secretara întocmește referatul cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ține evidența orelor suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, a deplasărilor și a evenimentelor profesionale);

 • -   asigură directorului general legăturile telefonice exterioare;

 • -   preluarea de la șefii de compartimente (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care secretara (asistenta manager) le poate rezolva sau chiar secretara poate delega o serie de responsabilități persoanelor din subordine;

 • -   organizează intrarea personalului regiei și a persoanelor din afara instituției la directorul general, în funcție de programul acestuia, de importanța și urgența problemelor;

 • -   asigură directorului general condiții optime de muncă și de luare a deciziilor;

 • -   repartizarea sarcinilor, pe compartimente și lucrători, după caz;

 • -   coordonează secretariatele și circulația documentelor la direcțiile executive.

 • b) Monitorizare rapoarte și statistici

 • -   solicită și centralizează rapoartele specifice activității de bază și conexe ale regiei;

 • -   urmărește realizarea sarcinilor din programele și măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite;

 • -   monitorizează evidențele statistice ale regiei;

 • -   reprezintă regia în relațiile cu organizațiile de transport naționale și internaționale;

 • -   întocmește rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite.

 • c) Activitatea de registratură

 • -   asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare și predare a corespondenței precum și expedierea acesteia la destinatari;

 • -   înregistrează și asigură multiplicarea și difuzarea documentelor la compartimentele de lucru;

 • -   urmărește și verifică lunar fondurile utilizate pentru cheltuiei poștale efectuate la transmiterea corespondenței prin oficiul poștal.

 • d) Activitatea de agrement

Această activitate se desfășoară, cu respectarea cerințelor legale, în următoarele domenii:

 • I) Cultural

 • II) Centru social sindical (Mini - hotel, restaurant, bar)

 • III) Planificare, salarizare, normare

 • IV) Personal, învățământ, administrare

 • V) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, PSI

 • VI) Aprovizionare, depozitare, mecano - energetic

 • VII) Contabilitate, financiar

 • I) Cultural

 • -   se ocupă de activitatea de gestionare a mini-hotelului, a ștrandului, a terenurilor sportive și a tuturor spațiilor pentru recreație;

 • -   organizează evenimente în spațiile proprii ;

 • -   face publicitate pentru atragerea clientelei;

 • -   asigură funcționarea ștrandului în perioada de vară, în condiții de igienă;

 • -   ia măsuri pentru funcționarea tuturor utilităților: dușuri, saună, garderobe, grupuri sanitare;

 • -   urmărește și ține evidența funcționării utilităților și instalațiilor ce deservesc activitatea de agrement.

 • II) Centru social sindical

 • -   asigură exploatarea la capacitate a spațiilor de cazare, astfel încât activitatea să fie eficientă;

 • -   asigură prepararea mâncării pentru servirea clienților la restaurant și pentru microcantinele care funcționează în cadrul RATT, asigură funcționarea barului;

 • -   face publicitate pentru atragerea clienților;

 • -   asigură condiții de igienă la prepararea hranei și servirea clienților;

 • -   asigură condiții de confort în limita clasării mini - hotelului;

 • -   menține integritatea mobilierului și a altor dotări;

 • -   urmărește asigurarea cu vesela necesară, ia măsuri de păstrare a acesteia în condiții de igienă;

 • -   se ocupă de aprovizionarea cu alimente și băuturi necesare pentru restaurant și bar;

 • -   ia mă suri pentru achiziționarea materialelor consumabile în activitatea mini - hotelului;

 • -   face propuneri de tarife pentru serviciile oferite;

 • -   face propuneri de casare și declasare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar uzate;

 • -   scoate din uz cele aprobate la casare;

 • -   propune înlocuirea celor scoase din uz cu altele noi;

 • -   face recepția mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar achiziționate.

 • III) Planificarea, salarizarea, normarea

 • -   întocmește necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă și de perspectivă;

 • -   stabilește drepturile de concedii de odihnă suplimentare pentru condiții deosebite de muncă cuvenite personalului;

 • -   elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului;

 • -   întocmește lucrările de informare conform metodologiei și la termenele stabilite pentru toate activitățile.

 • IV) Personal, administrativ

 • -   întocmește graficul concediilor de odihnă pentru personalul ;

 • -   gestionează bunurile de inventar asigurând inventarierea periodică și evidența mișcării acestora;

 • -   întocmește necesarul de rechizite și asigură distribuirea acestora;

 • -   ține evidența imprimatelor cu regim special folosite;

 • -   asigură ordinea, curățenia și buna gospodărire a utilităților, apă, energie, încălzire, etc;

 • -   organizează, îndrumă și controlează activitatea de pază generală și P.S.I., urmărește procurarea mijloacelor și echipamentelor necesare precum și instruirea personalului aferent acestor activități ;

 • -   se îngrijește și asigură condiții corespunzătoare de muncă și de viață pentru personalul aferent acestor activități;

 • -   urmărește modul de respectare a disciplinei și a regulamentelor de către personal, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri;

 • -   stabilește necesarul de salariați, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare.

 • V) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU

 • -   organizează activitatea de sănătate și securitate în muncă, protecție a mediului și SU, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei;

 • -   participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite;

 • -   urmărește și asigură realizarea propagandei vizuale și a instructajelor corespunzătoare pe linie de sănătate și securitate în muncă, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile și evenimentele de indisciplină;

 • -   participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă;

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -   organizează instruire pe linie de sănătate și securitate în muncă a întregului personal;

 • -   ține evidența nominală a echipamentului de lucru și de protecție, a duratei lui de folosire a uniformelor de serviciu;

 • -   asigură procurarea și distribuirea materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare;

 • -   folosește mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor și instrucțiunilor de tehnică a securității muncii;

 • -   asigură aplicarea și respectarea de către personal a regulilor și măsurilor privind sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și paza contra incendiilor.

 • VI) Mecano - energetic, aprovizionare

 • -   asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea și repararea la timp a utilităților și instalațiilor, în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea și utilizarea corectă a acestora;

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -   efectuează operații de supraveghere și întreținere a aparaturii de măsurare și monitorizare;

 • -   răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare și monitorizare, conform cerințelor legale;

 • -   întocmește necesarele de materiale, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite;

 • -   asigură depozitarea, păstrarea și conservarea în condiții de siguranță a materialelor, precum și recepționarea acestora;

 • -   organizează și asigură colectarea deșeurilor și evacuarea lor, conform instrucțiunilor;

 • -   urmărește încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele;

 • -   urmărește aprovizionarea cu materiale, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile;

 • -   își asigură stocuri de materii prime și materiale la nivelul optim permis de fonduri;

 • -   răspunde de primirea, gospodărirea și restituirea ambalajului.

 • VII) Contabilitate - financiar

 • -   răspunde de întreaga activitate economică și financiar-contabilă;

 • -   primește indicatorii economici și financiari, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați;

 • -   organizează și asigură evidența financiar-contabilă a activității de agrement conform reglementărilor;

 • -   face verificarea periodică a gestiunilor, participă la inventarierea bunurilor anual sau ori de câte ori este nevoie;

 • -   ia măsuri în limita competenței pentru prevenirea și lichidarea pagubelor;

 • -   exercită atribuțiile de control financiar preventiv;

 • -   urmărește și analizează lunar rezultatele financiare și face propuneri după caz;

 • -   întocmește și depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție, face propuneri de tarife;

 • -   urmărește încadrarea în plafonul de cheltuieli, stabilit și transmis de către regie, precum și în fondul de salarii;

 • -   efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare;

 • -   ține evidența valorică a materialelor consumate pentru activitatea de bază și nevoile gospodărești;

 • -   participă la analiza periodică a rezultatelor financiare a activității de agrement și întocmește lucrările de informare în termenele stabilite;

 • -   întocmește situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depășire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport;

ține evidența mijloacelor fixe și a mișcării acestora, precum și a obiectelor de inventar.

 • 2.2 Serviciul Resurse Umane

Art.4. Serviciul Resurse Umane are atribuții și răspunderi în următoarele domenii:

 • a) personal, învățământ, salarizare

 • b) școală formare profesională

 • c) activitatea de arhivare

 • d) structura de psihologie

ATRIBUȚII

 • a) Personal, Învățământ, Salarizare

 • -   răspunde de întreaga activitate de personal, pe care o organizează, îndrumă și controlează;

 • -   coordonează întreaga activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire și dezvoltare profesională, evaluare și motivare a personalului;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului;

 • -   asigură necesarul de personal pe meserii, funcții și specialități;

 • -   urmărește utilizarea judicioasă a personalului, pregătirea și perfecționarea profesională a acestuia;

 • -   îndrumă conducerile secțiilor în aplicarea și respectarea dispozițiilor legale cu privire la încadrarea si promovarea personalului;

 • -   organizează alegerea de către lucrători, a reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM), în baza unui Regulament întocmit de Serviciul Intern de Prevenire și Protecție cu sprijinul șefilor de compartimente implicate, regulament aprobat de către Directorul General;

 • -   alegerile se organizează ori de câte ori locul (locurile) din CSSM destinat (destinate) reprezentanților lucrătorilor devine (devin) vacant (vacante);

 • -   primește zilnic raportările cu privire la prezența la serviciu a personalului, centralizează și informează conducerea;

 • -   urmărește respectarea cu strictețe a disciplinei în muncă a întregului personal, propune măsuri pentru îmbunătățirea stării disciplinare, pentru respectarea Regulamentului Intern;

 • -   în funcție de structura organizatorică întocmește statele de funcțiuni;

 • -   menține la zi fișele de post actualizate, asigură înmânarea acesteia titularului și o atașează ca anexă la contractul individual de muncă precum și fișele de expunere la riscuri profesionale;

 • -   întocmește și ține la zi statul de personal al tuturor salariaților;

 • -   propune împreună cu organele abiliate sănatatea și securitatea în muncă, locurile de muncă vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri;

 • -   ține registrul de evidență a personalului ( inclusiv în format electronic), mișcarea acestuia în cadrul regiei, precum și dosarele personale ale salariaților;

 • -   prezintă directorului general situația drepturilor ce decurg din lege și din contractul colectiv de muncă în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile;

 • -   ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din R.A.T.T.;

 • -   răspunde de plata drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs;

 • -   asigură și răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii și ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucțiunilor în probleme de salarizare;

 • -   asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică și numărul de posturi aprobate;

 • -   calculează drepturile bănești cuvenite salariaților pe baza contractelor individuale, actelor adiționale, deciziilor și fișelor de prezență primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern

 • -   întocmește fișele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite și le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât și personalului;

 • -   ține evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare;

 • -   coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal;

 • -   urmărește aplicarea corectă a sporurilor pentru conducerea formațiilor de lucru;

 • -   întocmește statele de plată a salariilor;

 • -   colectează și introduce datele necesare calculării salariilor;

 • -   ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor de boală și a concediilor fără salar;

 • -   stabilește sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare și termene de înaintare;

 • -   urmărește încadrarea în fondul planificat de salarii;

 • -   ține la zi și operează în programul de personal tranșele de vechime în muncă a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de vechime;

 • -   eliberează, la cerere foștilor angajați adeverințe cu sporuri, drepturi salariale, grupe de muncă;

: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   întocmește dosarele de pensie;

 • -   vizează cererile salariaților privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare;

 • -   asigură completarea legală, păstrarea și evidența carnetelor de muncă, în conformitate cu prevederile legale;

 • -   asigură securitatea păstrării carnetelor de muncă și inventarierea periodică a acestora;

 • -   întocmește notele de lichidare pentru salariații care își încetează activitatea;

 • -   participă la elaborarea și negocierea contractului colectiv de muncă și asigură înregistrarea acestuia;

 • -   întocmește raportările statistice către Institutul Național de Statistică privind categoriile de salariați, numărul și natura posturilor vacante;

 • -   participă la comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârșirii de abateri de la Regulamentul Intern;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni.

 • b) Școală Formare Profesională

 • -   primește și centralizează necesarul de instruire de la servicii / direcții și întocmește “Planul de instruire anual”, conform procedurilor de sistem;

 • -   operează modificări în “Plan de instruire anual” în cazul în care apar schimbări legate de participarea la cursurile de formare profesională;

 • -   organizează și coordonează în condițiile legii activitatea de formare profesională și perfecționare a personalului propriu;

 • -   organizează și coordonează activitatea “Școlii de șoferi R.A.T.T.”, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -   ține evidența salariaților prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislației în vigoare;

 • -   întocmește actele adiționale cu clauze de formare profesională la contractul individual de muncă, urmărește semnarea acestora de către cele 2 părți (angajat și angajator);

 • -   ține evidența concediilor de studii;

 • -   urmărește actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice fiecărui post și loc de muncă și perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază;

 • -   ține evidența și informează conducerea asupra ofertelor și a invitațiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de salariați și a referatelor înaintate de compartimente privitoare la cursurile de formare profesională;

 • -   vizează notele de lichidare și cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariaților, confirmând dacă aceștia au beneficiat de cursuri de formare profesională și dacă au restituit contravaloarea cursului;

 • -   primește cereri, îndrumă și acordă informațiile necesare elevilor, studenților care solicită efectuarea stagiului de practică profesională, precum și instituțiilor de învățământ cu care regia are relații de colaborare în vederea efectuării practicii profesionale;

 • -   urmărește integrarea (inducția) în activitate a personalului nou angajat;

 • -   elaborează și propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților;

 • -   centralizează calificativele obținute în baza fișelor de evaluare a performanțelor profesionale;

 • -   propune și inițiază proceduri și instrucțiuni de lucru referitoare la instruirea personalului pe categorii de meserii, evaluarea în vederea promovării și examinarea personalului de bord referitoare la siguranța circulație, în conformitate cu prevederile legale.

 • c) Activitatea de arhivare

 • -   răspunde de evidența, inventarierea, selecționarea, păstratrea și folosirea documentelor și înregistrărilor din cadrul RAT Timișoara conform prevederilor Legii nr.16/1996 actualizată a Arhivelor Naționale;

 • -   răspunde de întocmirea nomenclatorului dosarelor arhivate, centralizând proiectele de nomenclator ale fiecărui compartiment.

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • d) Structura de psihologie

În domeniul său de activitate, Structura de Psihologie a RATT are următoarele atribuții de bază:

 • 1)  evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfășurarea activității în domeniul siguranței circulației rutiere:

 • -   persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport și/sau persoana cu atribuții specifice de siguranța circulației (șef secție, șef atelier exploatare, șef coloană, profesor legislație);

 • -   conducător auto transport persoane în interes public;

 • -   conducător auto transport intern marfă;

 • -   conducător auto transport internațional persoane și marfă;

 • -   conducător auto transporturi speciale interne și internaționale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport valori);

 • -   instructor conducere auto.

 • 2)  evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfășurarea activității:

 • -   personal cu funcții de decizie (funcționar public-director general, director adjunct din instituții publice);

 • -   muncă la înălțime;

 • -   muncă de noapte;

 • -   muncă în rețele electrice de înaltă tensiune;

 • -   muncă în rețele electrice de joasă și medie tensiune;

 • -   personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal și/sau mașina firmei;

 • -   personal care lucrează în condiții de izolare;

 • -   manipulare substanțe chimice (acid cianhidric, benzen, toluen, xilen, naftalină).

 • 3)  evaluarea psihologică a altor categorii de personal la solicitarea conducerii regiei:

 • -   controlori bilete;

 • -   încasatori bilete.

 • 4)  evaluarea psihologică a personalului menționat se realizează în următoarele situații:

 • -   la școlarizare în funcția de conducător Tramvai,Troleibuz;

 • -   la angajare într-o funcție din domeniul siguranței circulației;

 • -   la schimbarea funcției sau a tipului de transport;

 • -   pentru menținerea în funcție (siguranța circulației);

 • -   la sesizarea de către conducerea unității sau a șefului direct, în cazul în care se constată că, din cauza unor deficiențe psihofiziologice sau de comportament la locul de muncă, personalul nu ar mai corespunde solicitărilor funcției exercitate;

 • -   în urma implicării în evenimente de circulație;

 • -   expertiză psihologică la solicitarea organelor de poliție, justiție, procuratură;

 • -   reexaminare psihologică la solicitarea persoanelor declarate inapte la prima examinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a avizului.

 • 5)  Organizează activitatea Structurii de Psihologie, efectuează evidența personalului asistat, asigură asistența psihologică propriu-zisă.

 • 6)   Urmărește adaptarea/integrarea cursanților începători la/în specificul meseriei de conducător Tramvai-Troleibuz.

 • 7)  Emite avize psihologice și propune, în cazul constatării unor aspecte psihopatologice, trimiterea de către medicul de medicina muncii al RATT, a persoanei în cauză, la examen de specialitate psihologic-psihiatric pentru precizare de diagnostic clinic, sau recomandă efectuarea unui control oftalmologic, acolo unde este cazul; propune, în urma examenului psihologic efectuat menținerea sau schimbarea din funcție a personalului examinat.

 • 8)  Efectuează consiliere psihologică gratuită angajaților RATT care se află la un moment dat în dificultate sau care doresc să se perfecționeze, să dezvolte un aspect sau mai multe din viața personală, familială sau profesională.

 • 9)  Se preocupă de dezvoltarea metodologică (achiziționarea de tehnici, tehnologii și procedee noi, cu licență) a Structurii de Psihologie.

 • 10) Desfășoară activitate științifică în vederea acumulării creditelor solicitate de Colegiul Psihologilor din România (efectuează studii și cercetări, prelucrări statistice, privind diferite aspecte, fenomene psihologice în legătură cu activitate adesfășurată, rezultatele fiind valorificate în cadrul conferințelor naționale și internaționale de psihologie, sau în publicații de specialitate).

 • 11) Întreține corespondență cu compartimentele Regiei, privind: caracterizări profesionale, avize psihologice, programări la examenul psihologic.

 • 12) Menține relații intra-interdisciplinare:

 • a)  relații profesionale intradisciplinare cu Colegiul Psihologilor din România, alte cabinete și structuri de psihologie, universități, centre de studii psihologice, asociații profesionale din țară și străinătate.

 • b)  relații interdisciplinare, cu Ministerul Transporturilor, diverse instituții publice, medicul de medicina muncii, cu alte servicii, unități ale Regiei.

 • 13) Se preocupă de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare, în legătură cu activitatea de evaluare psihologică a personalului Regiei.

 • 14) Elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni.

 • 15) Participă la menținerea și îmbunătățirea SMI.

 • 16) Respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI.

 • 2.3 Biroul Relații Publice

Art.5. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții și răspunderi pe domeniile următoare:

 • a) Informarea interinstituțională

 • b) Informarea directă a persoanelor

 • c) Informarea presei și relații cu presa

 • d) Informarea internă a personalului

ATRIBUȚII

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului, dacă este cazul.

 • a) Informarea interinstituțională

 • -   comunică din oficiu informațiile de interes public, acte normative care reglementează activitatea RATT, structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de audiențe, numele și prenumele persoanelor din conducerea regiei și a responsabilului cu relațiile publice, coordonatele de contact ale regiei, surse financiare, bugetul și bilanțul contabil, programe și strategii proprii, lista documentelor de interes public și lista cuprinzând categoriile de documente produse, potrivit legii;

 • -   asigură difuzarea unui raport periodic de activitate al regiei.

 • b) Informarea directă a persoanelor

 • -   organizează asigurarea accesului persoanelor la informații de interes public;

 • -   precizează condițiile în care persoanele au acces la informații;

 • -   asigură cu formulare tipizate legale activitatea;

 • -   asigură rezolvarea în termen a petițiilor, ține evidența petițiilor adresate directorului general, a termenelor scadente și a modului de rezolvare, distribuie petițiile spre rezolvare compartimentelor regiei;

 • -   formulează răspunsurile oficiale la petiții, în baza documentelor de analiză primite de la cei în cauză, respectând cerințele legale în domeniu;

 • -   organizează și asigură funcționarea unui punct de informare-documentare.

 • c) Informarea presei și relații cu presa

 • -   coordonează și execută activitatea de “Purtător de cuvânt al RATT”;

 • -   informează în timp util ziariștii despre acțiunile și activitățile de interes public ale regiei;

 • -   difuzează comunicate și informări de presă, convoacă conferințe de presă;

 • -   difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale RATT;

 • -   rezolvă probleme legate de acreditarea ziariștilor;

 • -   stabilește și execută strategia de promovare a imaginii RATT prin mijloace mass-media;

 • -   realizează campanii publicitare pentru promovarea unor activități noi din cadrul RATT.

 • d) Informarea internă a personalului

 • -   instituie un sistem de informare la toate nivelele regiei privind activitatea regiei;

 • -   instruiește angajații asupra obligațiilor și termenelor de rezolvare a petițiilor, pentru aplicarea legii.

 • 2.4 Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Art.6. Serviciul are în subordine directă Biroul Servicii Situații de Urgență, având următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) Prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă

 • b) Medicina muncii

 • c) Situații de urgență (prevenirea și stingerea incendiilor, protecția civilă) și pază generală

 • d) Activitate stomatologică

ATRIBUȚII

 • a) Prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă

Art.7. Serviciul intern de prevenire și protecție funcționează ca și compartiment distinct aflat în subordinea directă a Directorul General.

Art.8. Activitățile de prevenire și protecție, desfășurate prin modalitățile prevăzute de legislația în vigoare, coordonate direct de Directorul General, în cadrul regiei sunt următoarele:

 • -   identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • -   elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

 • -   elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

 • -   propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • -   verificarea cu noașterii și aplicării, de către toți lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;

 • -   întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • -   elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

 • -   elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/ sau unității;

 • -   asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor legale și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

 • -   evidența zonelor cu risc ridicat și specific conform legii;

 • -   stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, și amplasarea conform prevederilor privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • -   evidența meseriilor și a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • -   evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • -   evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

 • -   verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

 • -   face demersuri pentru efectuarea determinărilor de noxe fizice, chimice sau biologice din zonele de muncă, a dinamicii acestora și a duratei de expunere a salariaților în condițiile respective;

 • -   informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;

 • -   întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise conform legi, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;

 • -   evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor referitoare la asigurarea securității și sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă;

 • -   identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din regie și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • -   urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • -   participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege;

 • -   întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute de lege;

 • -   elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din regie, în conformitate cu prevederile din lege;

 • -   urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • -   colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • -   colaborarea cu lu crătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

 • -   urmărirea actualizării planului de avertizare, planului de prevenire și protecție, și al planului de evacuare;

 • -   propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • -   propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

 • -   participă pe post de secretar în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă, ținând evidența acestora conform legislației în vigoare;

 • -   organizează și participă pe post de secretar la ședințele Comitetului de sănătate și securitate în muncă.

Art.9. Alte atribuții coordonate direct de șeful Serviciului I.P.P. în conformitate cu cerințele legale, impuse de SMI și regulamentele interne în vigoare ale regiei:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   colaborează cu organele sindicale, Inspectoratul teritorial de muncă, analizează sesizările lucrătorilor pe această direcție;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului, dacă este cazul;

 • -   colaborează cu reprezentanții lucrătorilor cu atribuții pentru securitatea și sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu și cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective;

 • -   stabilește reguli privind instruirea și însoțirea persoanelor aflate în regie cu permisiunea angajatorului sau a reprezentaților acestuia.

 • b) Medicina muncii

Art.10. Activitatea revine în mod direct medicului de medicina muncii, funcționează distinct, conform prevederilopr legale, din punct de vedere administrativ fiind în componența Serviciului Intern de Prevenire și Protecție.

Art.11. Activitatea de medicina muncii este coordonată și condusă de către medicul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii este subordonat angajatorului pe linie administrativă, iar activitatea sa este în concordanță cu principiile de etică și deontologie medicală. De asemenea medicul de medicina a muncii apără interesele regiei, ale angajaților săi și nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul.

ATRIBUȚII

 • -   organizează supravegherea medicală a condițiilor de muncă în relație cu starea de sănătate a salariaților, depistarea bolilor profesionale, cunoașterea și dispensarizarea bolilor legate de profesiune și acordarea ajutorului medical în caz de accidente în timpul desfășurării activității, urmărește realizarea contractului colectiv de muncă;

 • -   asigură funcționarea cabinetului de medicină a muncii și accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii ;

 • -   ține legătura cu organele sanitare și medicale coordonatoare;

 • -   monitorizează condițiile de muncă și procesele tehnologice din regie în relație cu starea de sănătate a salariaților pentru depistarea condițiilor de mediu și de lucru, recomandă măsurile profilactice de organizare a proceselor de muncă și după caz, schimbarea locului de muncă, recomanda acordarea materialelor igienico sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale;

 • -   organizează și controlează aplicarea măsurilor pentru gestionarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

 • -   stabilește locurile de muncă unde se acordă alimentație de protecție, depistează și semnalează cazurile de îmbolnăviri profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -   analizează periodic și ține evidența morbidității;

 • -   ia in evidenta certificatele de concediu medical potrivit reglementărilor în vigoare si efectueaza controlul medical la reluarea activitatii cand este necesar;

 • -   efectueaza examenul medical la angajare, efectueaza controlul medical periodic al lucratorilor conform legislației;

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la dezvoltarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI.

 • c) Biroul Servicii Situații de Urgență

Art.12. Biroul are atribuții și răspunderi în următoarele domenii :

 • I) Activitatea de protecție civilă

 • II) Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor

 • III) Paza generală

Art.13. În domeniile în care își desfășoară activitatea biroul are următoarele atribuții:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI.

I) Activitatea de Protecție civilă

Art.14. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situații de Urgență care organizează și conduce activitatea celulei de urgență pentru îndeplinirea misiunilor și sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare.

ATRIBUȚII

 • -   prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfășurării activităților de protecție civilă;

 • -   organizează instruirea și pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă;

 • -   asigură alarmarea salariaților și populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfășurate;

 • -   participa la exercitii și aplicații de protecție civilă și conduc nemijlocit acțiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare și inlaturare a urmărilor situațiilor de urgenta desfășurate de regie sau formatiunile proprii;

 • -   înștiințează persoanele și organismele competente asupra factorilor de risc și le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecție civilă la nivelul regiei;

 • -   încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste sau voluntare;

 • -   mențin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire și mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora și le verifică periodic;

 • -   îndeplinesc alte obligații și măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele și organele abilitate.

 • -   conduce activitățile pentru întocmirea și actualizarea planului de protecție civilă al R.A.T.Timișoara;

 • -   îndrumă și răspunde de pregătirea de protecție civilă a celulei de urgență, a șefilor și comandanților formațiunilor de protecție civilă proprii, a personalului încadrat în formațiunile de protecție civilă și a salariaților potrivit programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș;

 • -   urmărește și controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcțiilor noi, execuția adăposturilor de protecție civilă în subsolul noilor construcții și amenajarea unor lucrări subterane ca adăposturi de protecție civilă;

 • -   ține evidența și controlează întreținerea, conservarea și modul de folosire în timp de pace, a fondului de adăpostire;

 • -   prezintă propuneri Directorului General pentru completarea necesarului de adăpostire;

 • -   are și alte atribuții stabilite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș fără a diminua capacitatea de organizare și îndrumare a activităților de protecție civilă din cadrul regiei;

 • -   ține evidența militară a angajaților și agenților prin Centrul Militar Zonal Timis;

 • -   ține evidența mijloacelor auto necesare la mobilizarea generală sau parțială;

 • -   participă la întocmirea lucrării de mobilizare a regiei prin SMEPTA de pe lângă Prefectura Judetului Timiș.

II) Prevenirea și stingerea incendiilor

Art.15. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situații de Urgență care organizează și răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire și stingere a incendiilor.

ATRIBUȚII

 • -   desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a

măsurilor de apărare impotriva incendiilor sau în alte situații de urgență;

 • -   întocmește actele de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri și altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor, precum și documentele și evidentele specifice;

 • -   întocmește/actualizează instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor pentru locurile de munca stabilite, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu și stabileste atribuțiile ce revin salariaților;

 • -   organizează salvarea salariaților și evacuarea bunurilor, prin întocmirea și afișarea planurilor de protecție specifice și prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

 • -   asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență;

 • -   elaborează documentele specifice de instruire la locul de muncă, desfășurarea propriu-zisă și verificarea efectuării acesteia;

 • -   organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă;

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -   planifică și execută controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor și propune remedierea deficiențelor constatate;

 • -   asigură funcționarea la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

 • -   reglementează raporturile privind apărarea impotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții;

 • -   propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;

 • -   prezintă periodic conducerii analize privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

 • -   verifică întreținerea și funcționarea tehnicii de luptă împotriva incendiilor, asigură încărcarea stingătoarelor;

 • -   colaborează cu organele Ministerului Administrației și Internelor pe linia prevenirii incendiilor.

 • -   acorda sprijin și asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta în îndeplinirea atribuțiilor.

 • -   întocmește documentele de organizare, desfășurare și conducere a activității serviciului privat pentru situații de urgență;

 • -   asigură pregătirea și antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție, precum și de participarea acestuia la concursurile profesionale.

 • III) Paza generală

Art.16. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situații de Urgență care prezintă conducerii propuneri de reguli precise de acces și circulație în incintă, răspunde de aplicarea strictă a acestor reguli, numește persoanele responsabile cu aceasta pe incintă.

ATRIBUȚII

 • -   elaborează planurile de paza a obiectivelor și bunurilor, modul de efectuare a acesteia, necesarul de amenajări, instalații și mijloace tehnice de pază și alarmare;

 • -   ia m ăsuri și răspunde de efectuarea amenajărilor, instalațiilor și a mijloacelor tehnice de pază și alarmare prevăzute în plan;

 • -   cercetează evenimentele semnalate pe linie de pază, informează conducerea asupra acestora și propune măsuri necesare;

 • -   întocmește documentele pentru informarea organelor de poliție cu privire la evenimentele produse pe linie de pază;

-    ține legătura cu prestatorii de servicii de pază, vizează documentele de plată a pazei, controlează

efectuarea pazei, dacă este cazul.

 • d) Activitate stomatologică

 • -   asigură funcționarea cabinetului stomatologic și evidența specifică din cadrul acestuia.

 • 2.5 Serviciul Control Intern

Art.17. Serviciul Control Intern are atribuții în domeniul verificării dispozițiilor legale în vigoare privitoare la gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești aflate la dispozitia regiei și supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea și respectarea prevederilor documentațiilor interne și externe în vigoare.

ATRIBUȚII

Art.18. În domeniul său de activitate Serviciul Control Intern, are următoarele atribuții și răspunderi:

 • -   efectuează controlul gestionar de fond la toate subunitățile și gestiunile;

 • -   organizează desfășurarea și valorificarea potrivit normelor legale a acțiunilor de control;

 • -   urmărește aplicarea sancțiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabilește dimensiunile pagubelor;

 • -   verifică existența, integritatea și paza bunurilor și valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu;


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   verifică utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea de bunuri;

 • -   verifică efectuarea prin numerar sau prin cont a încasărilor și plăților în lei și valută, inclusiv a salariilor și reținerilor sau altor obligații;

 • -   verifică întocmirea și circulația documentelor primare, documentelor tehnic-operative și contabile;

 • -   efectuează verificări tematice pe orice problemă economică care poate produce pagube;

 • -   întocmește proiectul planului de control semestrial și îl supune aprobării directorului general;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   planificarea și realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern și a dispozițiilor managementului de vărf;

 • -   supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea și respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat;

 • -   efectuează inspecții neplanificate pe baza sesizărilor sau la solicitarea managementului de vărf;

 • -   elaborarea instrucțiunilor de verificare;

 • -   identificarea și înregistrarea neconformităților și prevenirea utilizării neintenționate a produselor neconforme;

 • -   participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum și verificări pe traseu;

 • -   în baza rezultatelor de analiză a inspecțiilor efectuate propune în rapoartele de inspecții sancțiuni și măsuri de îmbunătățire a activității controlate;

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   urmărește și analizează defecțiunile din teren;

 • -   urmărește respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor și reparațiilor, întocmește petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.D. la solicitarea acestuia;

 • -   controlează calitatea transportului în comun, respectarea regulilor stabilite, comportarea personalului de bord, analizează reclamațiile cu privire la calitatea transportului în comun;

 • -  face parte din comisia de evaluare a pagubelor materiale produse în urma unor deranjamente sau accidente;

 • -   participă la analizele organizate cu executanții și beneficiarii privind calitatea produselor și reparațiilor executate;

 • -   face analize de fiabilitate a ansamblelor și subansamblelor principale la autovehicule;

- verifică respectarea proceselor tehnologice în activitatea de revizii și reparații, procese cuprinse în procedurile și instrucțiunile proprii compartimentelor, sesizând încălcarea acestora.

 • 2.6 Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației

Art.19. Compartimentul are în subordine:

 • a) Biroul Siguranța Circulației

ATRIBUȚII

Art.20. În domeniul său de activitate Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației are următoarele atribuții și răspunderi :

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   controlează modul în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător: ordinea, confortul și starea de curățenie, propune măsuri de îmbunătățire;

 • -   analizează cererile de înființare de noi trasee sau de modificare a celor existente propunând soluții;

 • -   urmărește respectarea graficelor de circulație de către secții inclusiv orele de intrare în traseu, orele de ieșire din traseu, orele de trecere și acoperirea traseelor cu mijloace de transport, conform programelor stabilite;

 • -   ține legătura cu instituțiile care administrează drumurile, Poliția rutieră, Primăria;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în acest serviciu, dacă este cazul;

 • -   verifică pe trasee disciplina personalului precum și respectarea măsurilor privind siguranța circulației;

 • -   urmărește modul cum se face depanarea în traseu a mijloacelor de transport;

 • -   se ocupă de întocmirea asigurărilor pentru parcul de vehicule transmis de STE și STA;

 • -   ține evidența și urmărește recuperarea pagubelor aduse regiei de la personalul propriu, terțe

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

persoane, societăți de asigurări împreună cu compartimentul juridic și serviciul financiar-contabil;

ține legătura cu societățile de asigurări;

urmărește conducerea preventivă și respectarea restricțiilor;

colectează sesizările conducătorilor de vehicule privind starea liniei cale, contact sau drumuri și informează pe cei în cauză pentru remediere;

verifică existența și amplasarea corectă a indicatoarelor de traseu de pe vehicule;

controlează și ține evidența îndeplinirii planului de exploatare;

urmărește modul cum sunt dirijate în trasee mijloacele de transport de către dispeceri, înregistrează și evidențiază întreruperile de circulație;

analizează cauzele și frecvența accidentelor de circulație, întocmește periodic informări privind evenimentele rutiere în care sunt implicate mijloacele de transport ale regiei,

organizează și urmărește îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pe linie de siguranța circulației;

participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehicule ale regiei;

ia măsuri pentru înregistrarea și evidența evenimentelor de circulație la nivel de regie;

propune măsuri tehnice și organizatorice pentru prevenirea evenimentelor de circulație, pentru întărirea disciplinei, pentru sancționarea abaterilor pe linie de siguranța circulației;

difuzează și urmărește utilizarea de mijloace de propagandă și instruire pe linie de siguranța circulației;

verifică cu ocazia controalelor periodice modul cum în secții se realizează instruirea lunară a personalului, prelucrarea evenimentelor produse;

ține evidența stațiilor pentru călători și sesizează organele competente pentru ca acestea să îndeplinescă condițiile de siguranța circulației;

00    00

 • -  dispecerul central reprezintă Directorul General în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15 -07 , sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Regiei nu este asigurată de alte persoane desemnate din cadrul conducerii executive ale acesteia;

 • -  dispecerul central are în subordine dispeceratele de sectii, în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15000700, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale;Se ocupa de monitorizrea energetica a regiei respectiv de orice incident pe aceasta linie. Preaia integral activitatea de conducerea a activitatii energetice de la substatiile de redresare transformare ale regiei pe care o urmareste, supravegheaza si controleaza

 • -  monitorizează respectarea graficelor, rotirea și refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate;

 • -  informează conducătorii de vehicule privind orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice SIEIC;

 • -  comunică cu conducătorii de vehicule, ori de cate ori situația impune, prin mesaje scrise predefinite sau particulare și prin voce. Prioritară va fi comunicația prin mesaje scrise;

 • -  respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă;

 • -  urmărește în permanență modul cum sunt respectate programele de circulație colaborând cu dispecerii de la secții și șefii de coloană. Ia decizii de deviere a mijloacelor de transport pe alte trasee atunci când se impune acest lucru. Când este cazul solicită sprijinul șefilor de ateliere sau conducătorilor secției;

 • -  urmărește permanent prin Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) respectarea graficele de circulație, intervenind prin modificarea graficelor de circulație când situația o impune solicitând în acest sens și intervenția dispecerilor direcțiilor/secției, controlorilor de trafic;

 • -  ține evidența zilnică a tuturor mijloacelor de transport din exploatare, înregistrând toate întârzierile la ieșirea în exploatare față de graficul de circulație, intrările în depouri a unităților pe cauze;

 • -  în cazul evenimentelor de circulație, (tamponări, accidente de persoană, deraieri, deranjamente în rețeaua de contact, începuturi de incendiu, blocări de circulație, intemperii atmosferice deosebite, etc.) ia măsurile ce se impun, mobilizând echipele de intervenție din cadrul Secției Transport Electric și Secției Transport Auto, solicitând (dacă este cazul ) și sprijinul altor organe cu putere de decizie (Poliția Rutieră, Poliția Comunitară, Primărie, etc.) evidențiind în registrul de evenimente cauzele, vinovații, modul de rezolvare;

 • -  monitorizează debranșările și branșările sectoarelor, la cererea echipelor de intervenție și revizii

 • -  dacă debranșarea sectorului respectiv durează mai mult de 10 minute, se vor lua măsurile necesare pentru desfășurarea circulației în condiții acceptabile;


| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:

 • -  în urma evenimentelor de circulație sau din alte cauze, sprijină acțiunea de readucere în depouri a mijloacelor de transport. În cazuri deosebite va lua măsuri pentru asigurarea pazei în traseu, întocmind raport dacă se constată nereguli;

 • -  colaborează cu secțiile si compartimentele Regiei privind folosirea mașinilor și utilajelor de intervenție din dotarea acestora numai la intervențiile făcute la evenimentele ce au legătură cu activitatea R.A.T.T. (intervenții unde sunt implicate mijloace de transport R.A.T.T. sau când este blocată circulația pe liniile R.A.T.T.);

 • -  în cazul accidentelor de muncă produse în intervalul 15:00 - 24:00 - 7:00 informează imediat lucrătorul desmnat din cadrul serviciului IPP, șeful compartimentului implicat precum și conducerea R.A.T.T., luând măsurile de prim ajutor, precum și apelarea la serviciul de specialitate “112”;

 • -  în timpul serviciului, primește note telefonice, telegrame, alte înștiințări, având obligația să le transmită sigur și în timp util persoanelor în drept, acestea fiind înregistrate într-un registru de evidență;

 • -   în timpul serviciului, în relația cu mass media precum și la solicitările persoanelor străine indiferent în ce calitate s-au prezentat, este autorizat să dea relații referitoare la realizarea programelor de circulație, modificări apărute pe durate scurte sau mai lungi și măsurile luate.

Biroul Siguranța Circulației coordonează și activitatea de inspecție tehnică periodică, având următoarele responsabilități:

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul stației ITP;

 • -   efectuează inspecții tehnice periodice la parcul propriu de vehicule al regiei și verificări la ieșirea din reparație a acestora;

 • -   efectuează inspecții tehnice periodice contra cost, pentru terți;

 • -   asigură întreținerea aparaturii din dotare în parametrii prin efectuarea reviziilor la societăți acreditate de R.A.R.

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -   efectuează operații de supraveghere și întreținere a aparaturii de măsurare și monitorizare;

 • -  răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare și monitorizare, conform cerințelor legale.

Atribuțiile dispeceratului central privind monitorizarea, urmărirea, supravegherea si controlul pe linie energetica

 • -   monitorizează în permanență rețelele de contact tramvai și troleibuz precum și rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată;

 • -   coordonează și efectuează manevre pe medie tensiune;

 • -   prognozează și transmite către ELECTRICA S.A. consumul energetic în funcție de graficele de circulație și numărul de unități zilnice tramvai și troleibuz.

 • -   răspunde de exploatarea substațiilor și rețelelor de alimentare ale regiei;

 • -   execută intervenții la evenimente legate de substațiile regiei;

 • -   verifică zilnic aparatele speciale din substații;

 • -   asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact;

 • -   colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor și stațiilor;

 • -   asigură și răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de alimentare sau substații;

 • -   asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave;

 • -   analizează întreruperile și avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaților dacă este cazul.

 • 2.7 Biroul Planificare, Organizare - Audit Intern

Art.21. Biroul Planificare, organizare si audit intern, are următoarele activități:

 • a) Normarea muncii

 • b) Organizare

 • c) Planificarea activității de transport public de persoane

 • d) Analiză economică

 • e) Managementul responsabilității sociale - calității - mediului - sănătății și securității în muncă

ATRIBUȚII

Art.22. Pe domeniile în care își desfășoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții și răspunderi:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului, dacă este cazul.

 • b) Organizare

Art.23.

 • -   editează organigrama regiei, în urma deciziilor de reorganizare luate și o supune spre aprobare Consiliului de Administrație;

 • -   editează, în baza propunerilor de la compartimente, și supune aprobării Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) respectiv Statul de Funcțiuni al regiei și răspunde de difuzarea ROF în vederea cunoașterii și aplicării întocmai.

 • c) Planificarea activității de transport public de persoane

 • -   evaluează periodic fluxurile de călători în vederea determinării capacității de transport oferite necesare;

 • -   stabilește și supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate , precum și capacitățile de transport necesare;

 • -   stabilește și supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate speciale și capacitățile de transport necesare, în baza solicitărilor beneficiarilor;

 • -   întocmește documentația tehnică necesară specifică activității de planificare a activității de transport public de persoane;

 • -   urmărește realizarea indicatorilor de exploatare și prezintă conducerii rapoarte cu evoluția și nivelul de realizare al acestora;

 • -   colaborează cu alte instituții de specialitate la coordonarea și desfășurarea studiilor privind calitatea serviciilor de transport;

 • -   efectuează calculul realizării criteriilor și obiectivelor de performantă, conform legislației în vigoare;

 • -   calculează indicele productivității muncii, lunar și cumulat de la începutul anului comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent;

 • -   planifică transportul pe teritoriul membrilor Asociației „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare al Asociației;

 • -   planifică transportul de pasageri și de marfă pe căi navigabile interioare.

 • d) Analiză economică

 • -   întocmește analize economice privind activitatea de bază a regiei;

 • -   calculează lunar realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin HCL, pe care le transmite spre aprobare Consiliului de Administrație al regiei;

 • -   raportează realizarea indicatorilor de performanță Primăriei municipilui Timișoara;

 • -   calculează și transmite celor interesați indicele de productivitatea muncii;

 • -   colectează date de la celelalte compartimente ale regiei în vederea calculării și evidenței principalilor indicatori tehnico-economici ai organizației;

 • -   completează și transmite documentații, repartizate biroului, solicitate de alte instituții referitoare la indicatorii regiei.

-

 • e)  Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătății și securității în muncă

Art.24. Pe domeniile în care își desfășoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții și răspunderi:

elaborează proceduri de sistem și operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI.

organizează, coordonează și conduce activitatea în domeniul calitate - mediu - securitate și sănătate în muncă - responsabilitate socială, în vederea menținerii și îmbunătățirii sistemului de management integrat;

gestionează sistemul de management integrat calitate - mediu - securitate și sănătate în muncă;

menține și îmbunătățește sistemul de management integrat calitate - mediu - securitate și sănătate în muncă în conformitate cu condițiile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 și cu politica în domeniul calitate- mediu - securitate și sănătate în muncă - responsabilitate socială a R.A.T. Timișoara;

elaborează, modifică, difuzează, actualizează și păstrează documentele sistemului de management integrat calitate - mediu - securitate și sănătate în muncă - responsabilitate socială;

organizează și conduce activitatea de audit intern și de secundă parte;

identifică și înregistrează neconformitățile și previne utilizarea neintenționată a produselor neconforme;

întocmește și controlează înregistrările sistemului de management integrat calitate - mediu -securitate și sănătate în muncă - responsabilitate socială aferente auditelor;

asigură analiza proiectelor sau reviziilor procedurilor de sistem, operaționale și instrucțiunilor de lucru întocmite de alte compartimente ale regiei pentru încadrarea lor în cerințele sistemului de management integrat calitate - mediu - securitate și sănătate în muncă - responsabilitate socială;

- organizează și conduce activitatea de audit social, din momentul certificării Sistemului de Management al Responsabilității Sociale.

Art.25. Atribuțiuni specifice privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • -   definirea și desenarea traseelor de transport în comun pentru monitorizare;

 • -   verificarea, updatarea și corectarea traseelor pentru monitorizare corectă, respectiv obținerea de rapoarte corecte;

 • -   optimizarea graficelor de circulație pe baza datelor provenite din back office-ul Sistemului de Monitorizare Vehicule (SMV), respectiv din Sistemul Automat de Taxare (SAT);

 • -   propagarea în SMV a graficelor de circulație funcție de zi sau perioada calendaristică;

 • -   în vederea optimizării programelor de circulație, solicită secțiilor de exploatare programarea vehiculelor echipate cu senzori de numărare călători, pe liniile investigate pentru perioada de analiză;

 • -   evidențierea și calculul efectelor economice ale optimizărilor aplicate;

 • -   cooperarea cu toate compartimentele RATT implicate în utilizarea și gestionare SIEIC pentru îmbunătățirea soluțiilor de monitorizare și optimizare a activității de transport de persoane.

 • 2.8. Serviciul Monitorizare Energie

ATRIBUȚII

Art.26. Serviciul Monitorizare Energie are ca atribuțiuni următoarele:

 • -   elaborează și implementează programul de eficiență energetică;

 • -   urmărește consumurile energetice precum și folosirea rațională a energiei;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului;

 • -  răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -    reprezintă interesele regiei în relațiile contractuale cu furnizorii de utilități;

 • -   reprezintă interesele regiei în relația cu A.R.C.E. (Agenția Română pentru Conservarea Energiei);

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -  gestionează și răspunde de patrimoniul și activitatea centrului social sindical- complexul de Agrement al Regiei

 • -  elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni.

 • 2.9. Comisia de disciplină

Art.27. Comisia, organ de cercetare disciplinară la nivelul regiei, înființată prin Decizia nr. 278/23.09.2008, conform Legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii, va putea fi sesizată cu privire la săvârșirea următoarelor fapte:

 • a)  infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

 • b)  infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;

 • c)  practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor regiei;

 • d)  încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

 • e)  folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

 • f)   partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;

 • g)  încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

 • h)  încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;

 • i)   incompetența sau neglijența în serviciu;

 • j)   evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;

 • k)  încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

 • l)   emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;

 • m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al regiei;

 • n)  încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Semnalarea unor astfel de încălcări ale legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție constituie avertizare în interes public.

Capitolul 3: ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ȘI SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC

Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanțelor și întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen.

 • 3.1 Secția Reparații

Art.2. Secția este gestionara bunurilor încredințate în administrare și își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

 • a) reparații planificate și accidentale mijloace de transport respectiv ale agregatelor acestora, confecții și recondiționări piese schimb, execuție SDV-uri și reparații utilaje de producție;

 • b)  măsurători tehnice, merceologie;

 • c)  planificare, salarizare, normare;

 • d)  personal, învățământ, administrare;

 • e)  sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU;

 • f)  aprovizionare, mecanico - energetic;

 • g)  contabilitate, financiar;

ATRIBUȚII

Art.3. Secția are următoarele atribuțiuni pe domenii:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului, dacă este cazul.

 • a) Reparații planificate și accidentale mijloace de transport respectiv ale agregatelor acestora, confecții și recondiționări piese de schimb, execuție SDV-uri și reparații utilaje de producție

 • -   primește indicatorii planificați pentru activitatea secției, ia măsuri de realizarea lor, de repartizare pe formații de lucru;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul secției;

 • -   primește programarea reparațiilor curente, capitale și accidentale necesare a se realiza, ia măsuri de realizare integrală a acestor programe, precum și programele de cooperare între secții;

 • -   organizează activitatea pe formații de lucru și persoane;

 • -   dimensionează sarcinile pe formații de lucru și pe oameni în vederea realizării acestora;

 • -   execută reparațiile planificate la mijloace de transport, conform planificării și normativelor de exploatare;

 • -   execută piese de schimb pentru mijloace de transport, linii de cale, linii contact, conform planificării primite;

 • -   execută reparații accidentale de complexitate mare la mijloace de transport;

 • -   execută recondiționări de piese de schimb și subansamble de la mijloace de transport, conform planificării primite și în limita dotării tehnice;

 • -   execută comenzi pentru terți în limita capacității, pe bază de comandă;

 • -   execută lucrări de autodotare și modificări constructive la mijloacele de transport;

 • -   execută lucrări de pregătire și prelucrare la piese de schimb executate de alte secții;

 • -   execută în limita dotării tehnice piese de schimb pentru repararea utilajelor și instalațiilor din dotarea secțiilor;

 • -   execută lucrări de autodotare și modificări constructive la mijloacele de transport, utilaje și instalații;

 • -   execută scule, dispozitive verificatoare pentru dotarea formațiilor de lucru;

 • -   ține evidența zilnic și cumulat de realizare a sarcinilor de reparații, recondiționări de piese și subansamble;

 • -    urmărește și ține evidența funcționării utilajelor și instalațiilor din dotarea secției;

 • -   emite note de comandă pentru lucrările planificate;

 • -   analizează constatările compartimentelor de control și ale secțiilor de exploatare privind calitatea reparațiilor, ia măsuri de înlăturare a deficiențelor constatate sau stabilește vinovăția unor persoane responsabile de unele deficiențe;

 • -   asigură respectarea proceselor tehnologice stabilite, în vederea asigurării calității lucrărilor.

 • b) Măsurători tehnice, metrologie

 • -   efectuează controale interfazice și măsurători la punctele cheie care asigură calitatea reparațiilor;

 • -   urmărește respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor și reparațiilor, întocmește reclamații la furnizori împreună cu S.A.P.d., dacă este cazul;

 • -   verifică și răspunde de calitatea pieselor de schimb confecționate și a subansamblelor recondiționate sau reparate în cadrul secției;

 • -   organizează probele de traseu ale vehiculelor ieșite din reparație;

 • -   atestă calitatea lucrărilor de reparații efectuate precum și faptul că s-au efectuat toate lucrările necesare;

 • -   controlează calitatea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb folosite în procesul de producție cu ocazia recepționării lor în magazie;

 • -   întocmește necesarul de dotare cu aparate de măsurare și monitorizare precum și cu standuri de probă;

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -   organizează verificări periodice a aparaturii de măsurare și monitorizare conform cerințelor legale;

 • -   asigură dotarea personalului propriu cu aparate de măsurare și monitorizare conform necesarului.

 • c) Planificarea, salarizarea, normarea

 • -   primește, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți ;

 • -   verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora;

 • -   întocmește necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă și de perspectivă, propunerile pentru planul de școlarizare;

 • -   răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -   elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției;

 • -   întocmește lucrările de informare conform metodologiei și la termenele stabilite pentru toate activitățile;

 • -   ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului;

 • -   participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia;

 • -   ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție;

 • -   raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare.

 • d) Personal, învățământ, administrativ

 • -   urmărește prezența și întocmește evidența personalului secției;

 • -   întocmește graficul concediilor de odihnă pentru personalul secției;

 • -   gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică și evidența mișcării acestora;

 • -   întocmește necesarul de rechizite și asigură distribuirea acestora;

 • -   ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție;

 • -   asigură în incinta secției ordinea, curățenia și buna gospodărire a utilităților, apă, energie, încălzire, etc;

 • -   organizează, îndrumă și controlează activitatea de pază generală și P.S.I. a secției, urmărește procurarea mijloacelor și echipamentelor necesare precum și instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției;

 • -   se îngrijește și asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă și de viață;

 • -   urmărește modul de respectare a disciplinei și a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri;

 • -   stabilește necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare.

 • -   întocmește tabelul cu persoanele din secție care beneficiază de sporuri, îl supune aprobării.

 • e) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU

 • -   organizează activitatea de sănătate și securitate în muncă, protecție a mediului  și SU în secție,

asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei;

 • -   participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite;

 • -   urmărește și asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru și a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale și a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile și evenimentele de indisciplină;

 • -   participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor;

 • -   organizează instruire pe linie de sănătate și securitate în muncă a întregului personal al secției;

 • -   ține evidența nominală a echipamentului de lucru și de protecție, a duratei lui de folosire;

 • -   asigură procurarea și distribuirea alimentației de protecție și a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare;

 • -   organizează și urmărește prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic și administrativ pe probleme de sănătate și securitate în muncă;

 • -   folosește mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor și instrucțiunilor de tehnică a securității muncii;

 • -   asigură aplicarea și respectarea de către personalul secției a regulilor și măsurilor privind sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și paza contra incendiilor.

 • f) Mecano - energetic, aprovizionare

 • -   asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea și repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice, respectiv instruirea personalului în legătură cu exploatarea și utilizarea corectă a acestora;

 • -   întocmește necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite;

 • -   organizează și asigură colectarea uleiurilor uzate, a deșeurilor feroase, piese și agregate uzate recondiționabile, deșeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor;

 • -   urmărește încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele și piesele;

 • -   urmărește aprovizionarea cu materiale și subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora;

 • -   răspunde de primirea, gospodărirea și restituirea ambalajului;

 • -   răspunde de gospodărirea judicioasă și depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și materialelor folosite în producție;

 • -   asigură utilizarea deșeurilor și a altor resurse secundare și readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb și subansamblurilor uzate, valorificarea acestora.

 • -   asigură întreținerea clădirilor din dotarea regiei precum și a instalațiilor de utilități aferente;

 • -   întreține și repară chioșcurile și încăperile în care se desfășoară activități ale regiei;

 • -   asigură utilizarea eficientă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar precum și a echipamentului de lucru și protecție din dotarea serviciului;

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -    efectuează operații de supraveghere și întreținere a aparaturii de măsurare și monitorizare;

 • -   răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare și monitorizare, conform cerințelor legale;

 • g) Contabilitate - financiar

 • -   răspunde de întreaga activitate economică și financiar-contabilă a secției;

 • -   colectează, administrează și arhivează date economice referitoare secției, necesare ptr. evaluarea activității;

 • -   efectuează periodic calcule de costuri ale producției din secție, pe termen scurt și lung;

 • -   întocmește analize și sinteze economice referitoare activității secției;

 • -   primește indicatorii economici și financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați;

 • -   organizează și asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor;

 • -   face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor, anual sau cu ocazia schimbării gestionarului;

 • -   ia masuri în limita competenței pentru prevenirea și lichidarea pagubelor;

 • -   exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secție;

 • -   urmărește și analizează lunar rezultatele financiare și face propuneri după caz;

 • -   întocmește și depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție;

 • -   urmărește încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit și transmis de către regie, precum și în fondul de salarii;

 • -   efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare;

 • -   ține evidența valorică a pieselor și materialelor consumate pentru producție și nevoile gospodărești;

 • -   participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției și întocmește lucrările de informare în termenele stabilite;

 • -   întocmește situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depășire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport;

 • -   ține evidența mijloacelor fixe ale secției și a mișcării acestora, precum și obiectelor de inventar;

 • -   întocmește note contabile privind activitatea secției.

 • 3.2. Serviciul Tehnic

Art.4. Serviciul are atribuții și răspunderi în următoarele domenii de activitate:

 • a) planificarea, programarea și urmărirea producției

 • b) cercetarea și normarea consumurilor

 • c) rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport și utilaje

 • d) investiții

 • e) protecția mediului

 • f) proiectare și asimilare piese de schimb

 • g) elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant

 • h) gestionare colecție de standarde RATT

 • i)  patrimoniu ș i administrativ

ATRIBUȚII

Art.5. În domeniul său de activitate Serviciul Tehnic are următoarele atribuții și răspunderi:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului, dacă este cazul.

 • a) Planificarea , programarea și urmărirea producției

 • -   întocmește planurile de perspectivă privind repararea mijloacelor de transport la SR, a rețelelor de linie cale, contact;

 • -   defalcă sarcinile lunare de plan pentru secții;

 • -   urmărește și prezintă conducerii modul de realizare a programelor de producție;

 • -   planifică reparații accidentale în funcție de capacitățile disponibile;

 • -    planifică reparațiile curente la clădiri și instalații;

 • -   planifică și urmărește reviziile tehnice a mijloacelor de transport în comun;

 • -   propune lista de reparații clădiri și instalații, în baza propunerilor sectoarelor și secțiilor din regie, în ordinea priorităților și a analizei oportunității și economicității;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului.

 • b) Cercetarea și normarea consumurilor

 • -   întocmește norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, anvelope și alte materiale;

 • -   analizează periodic depășirile consumurilor stabilite propunând măsuri corespunzătoare de încadrare;

 • -   efectuează determinări experimentale la tipurile noi de vehicule intrate în dotarea unității precum și la cele la care s-au efectuat modificări constructive privind consumurile;

 • -   verifică și instruiește personalul însărcinat cu probleme de normare și urmărire a consumurilor din subunități;

 • -   participă la acțiuni de control și îndrumare a unităților din subordine privind încadrarea în consumurile normate;

 • -   se preocupă în mod permanent de creșterea productivității muncii, stabilește căi și soluții corecte de creștere a acesteia;

 • -   urmărește reducerea efortului fizic al muncitorilor prin măsuri de mecanizare a proceselor de producție;

 • -   întocmește Caiete de Sarcini pentru achiziții de materiale, piese schimb, utilaje, servicii, diverse lucrări, etc.


: Cod:

| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

Normarea muncii

Serviciul asigură normarea proceselor tehnologice din cadrul atelierelor în care se lucrează în acord. În această activitate, serviciul are următoarele atribuții:

asigură aplicarea normării la toate activitățile și categoriile de personal în acord, controlează modul de aplicare și face propuneri conducerii pentru modificarea normelor;

efectuează fotografieri ale locurilor de muncă, analizând gradul de încărcare al acestora la solicitarea managementului de vârf;

elaborează și reexaminează normele de muncă locale folosite în locuri de muncă;

organizează și urmărește aplicarea experimentală a normelor de muncă, analizează rezultatele și propune măsuri;

difuzează subunităților normele cu caracter unificat aprobate pentru munca în acord și normativele de personal pentru cele care lucrează în regie, urmărind aplicarea lor;

verifică modul de aplicare ale normelor și normativelor, înregistrarea corectă în evidență a datelor privind munca depusă, făcând propuneri corespunzătoare;

răspunde de corelarea normelor de muncă cu condițiile de producție create la locurile de muncă.

 • c) Rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport și utilaje

 • -   asigură documentația necesară și răspunde de înscrierea în circulație a tramvaielor și troleibuzelor;

 • -   participă la constatarea defecțiunilor la introducerea în reparație a mijloacelor de transport;

 • -   urmărește termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport și a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare);

 • -   verifică și avizează devizele antecalcul și facturile peste prețurile ferme la reparații capitale;

 • -   participă la recepția vehiculelor la ieșirea din reparație;

 • -   stabilește tehnologii pentru obiective de autodotare, scule și dispozitive, îmbunătățiri constructive proiectate, alte lucrări ocazionale sau pentru terți;

 • -   face comenzi către terți și urmărește derularea lor, pentru piese de schimb sau operații tehnologice care nu se pot executa în atelierele proprii;

 • -   urmărește elaborarea tematicilor de perfecționare a cunoștințelor profesionale și a celor pentru diverse concursuri;

 • -   răspunde de aplicarea strictă a dispozițiilor privind instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat (ISCIR);

 • -   analizează dosarele de casare cu privire la starea tehnică a mijloacelor fixe care îndeplinesc condițiile de casare și face propuneri de menținere în exploatare respectiv de aprobare a casării;

 • -   asigură executarea documentațiilor de casare, urmărește dezmembrarea și scoaterea din evidența contabilă a mijloacelor fixe, obiecte de inventar și echipament de protecție aprobate la casare;

 • -   urmăreLte valorificarea materialelor rezultate din procesul de producție sau din casări;

 • -   urmărește fișele utilajelor;

 • -   asigură asistența tehnică la toate lucrările de construcții care nu sunt investiții;

 • -   planifică lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor tehnologice din dotarea regiei;

 • -   conduce și organizează recepția lucrărilor de reparații instalații și utilaje;

 • -   verifică existența și aplicarea instrucțiunilor privind instalațiile de ridicat și a celor sub presiune, la locurile de muncă;

 • -   face controale periodice pe linie ISCIR, propune măsurile ce se impun conform reglementărilor legale;

 • -   asigură trimiterea de utilaje în reparație la terți, ține evidența contractelor de reparare, participă la recepție;

 • -   dă avize pentru lucrări ale terților în zonele aferente instalațiilor regiei.

 • d) Investiții

 • I)  investiții

 • II) atragerea de fonduri internaționale și credite externe

Art.6. În domeniul activității de investiții, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții și răspunderi :

I) Investiții


| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:

 • -   propune promovarea de noi investiții privind dezvoltarea regiei;

 • -   propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței și oportunității lucrării;

 • -   propune lista de dotări cu mijloace de transport, în baza necesarului întocmit de către Directorul Adjunct, în ordinea priorităților și în limita fondurilor alocate;

 • -   propune lista de achiziții utilaje independente, în baza necesarelor întocmite de sectoarele interesate, în urma analizei priorităților și în limita fondurilor alocate;

 • -   asigură deschiderea finanțării la lucrările de investiții aprobate;

 • -   asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente;

 • -   prevede în propunerile de investiții, fondurile și sursele de plată ale acestora;

 • -   urmărește plata proiectelor și a lucrărilor de construcții montaj și evidențiază realizarea acestora;

 • -   raportează periodic conducerii realizările fizice și valorice din graficul de realizare aprobat;

 • -   întocmește raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții;

 • -   întocmește documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate;

 • -    participă la alcătuirea propunerilor de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări;

 • -   întocmește caiete de sarcini la investiții de construcții - montaj și proiectare în construcții, solicitând în acest scop sprijin din partea beneficiarilor și a specialiștilor din regie;

 • -   participă la încheierea de contracte de antrepriză, pe bază de licitație, cu unitățile de construcții;

 • -   raportează periodic conducerii realizările fizice și valorice din graficul de realizare aprobat, la toate lucrările de investiții;

 • -   răspunde de realizarea, recepția și punerea în funcțiune la termen a investițiilor precum și atingerea parametrilor proiectați;

 • -   urmărește la furnizori livrarea utilajelor tehnologice din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte;

 • -   urmărește efectuarea probelor tehnologice și atingerea parametrilor de funcționare proiectați;

 • -   organizează și realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmește formele pentru recepționarea și decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -   organizează efectuarea în regie proprie a investițiilor pentru care s-a aprobat această metodă;

 • -   întocmește caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare;

 • -   urmărește derularea contractelor de proiectare;

 • -   urmărește întocmirea documentației pentru obținerea amplasamentului investiției și a tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant;

 • -   verifică documentațiile de proiectare și le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini;

 • -   asigură condițiile tehnice necesare desfășurării lucrărilor de investiții;

 • -   supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele și semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepția pe faze a lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor precum și recepția finală a acestora;

 • -   răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare;

 • -   asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor.

II) Atragerea de fonduri internaționale și credite externe

 • -   întocmește documentații pentru atragerea de finanțări la proiecte de dezvoltare ale regiei;

 • -   urmărește piața de capital și sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante;

 • -   sondează finanțatorii posibili asupra șanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei;

 • -   caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată;

 • -   asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei , traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor;

 • -  solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabilește legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central.

 • e) Protecția mediului

Art.7. Activitatea de protecția mediului revine în primul rând responsabilului de protecția mediului din cadrul serviciului.

ATRIBUȚII

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -   participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite (noxe), face propuneri de măsuri pentru înlăturarea noxelor ;

 • -   ține legătura și asigură asistența de specialitate în relațiile cu instituțiile de specialitate;

 • -   va întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea/actualizarea autorizațiilor de mediu.

 • -   controlează la toate locurile de muncă aplicarea normelor privind protecția mediului ;

 • -   participă la recepția locurilor de muncă nou înființate din punct de vedere al protecției mediului, urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare privind protecția mediului;

 • -   întocmește împreună cu compartimentele și secțiile de producție proiectul planului de măsuri și propunerile privind fondurile necesare pentru protecția mediului, urmărește și raportează realizarea măsurilor prevăzute și a eficienței acestora ;

 • -   întocmește analizele privind activitatea de protecția mediului pentru conducere, întocmește date statistice și rapoarte anuale, trimestriale, lunare solicitate de autoritatea teritorială de mediu ;

 • -   avizează instrucțiunile proprii de protecția mediului elaborate de alte compartimente de muncă si face propuneri de modificare sau complectare a normelor interne de protecție a mediului ;

 • -   informează operativ conducerea asupra rezultatelor obținute în urma controalelor efectuate în cadrul secțiilor regiei și propune măsuri de protecția mediului care să fie incluse în contractele colective de muncă, urmărește realizarea lor ;

 • -    urmărește realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării și controlării secțiilor ;

 • -   sesizează conducerea asupra necesitații opririi activității la locurile de muncă ce prezintă pericol

iminent de poluare a mediului ;

 • -   urmărește dotarea cu instalații, utilaje si dispozitive de protecție a mediului și folosirea lor la toate secțiile făcând controale și propunînd masuri operative de remediere a deficiențelor ;

 • -   colaborează cu Autoritatea teritorială de protecție a mediului ;

 • -   asigură în cadrul diferitelor forme de perfecționare a personalului informarea/instruirea acestuia privind normele de protecția mediului ;

 • -  se ocupă de achiziționarea mijloacelor de propagandă privind protecția mediului în colaborare cu instituțiile abilitate.

 • f) Proiectare și asimilare piese de schimb

Art.8 În domeniul activității de proiectare și asimilare piese de schimb, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții și răspunderi :

 • -   întocmește proiecte de execuție pentru piese de schimb executate în atelierele de reparații ale RATT;

 • -   răspunde de lansarea documentației de execuție către secția executantă;

 • -   răspunde de validarea internă a proiectelor de execuție realizate;

 • -   răspunde de omologarea internă a pieselor de schimb asimilate;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul biroului, dacă este cazul;

 • -   propune comisia de validare proiecte;

 • -   propune comisia de omologare interna piese de schimb;

 • -   modifică, actualizează, păstrează și difuzează documentația de execuție pentru piese de schimb executate in atelierele de reparație;

 • -   întocmește caiete de sarcini pentru achiziția de piese de schimb și materiale necesare pentru repararea mijloacelor de transport;

 • -   participă, în urma numirii prin decizie, la ședințele de licitație pentru selecția de oferte organizate la sediul RATT;

 • -   participă, în urma numirii prin decizie, la comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de piese de schimb și materiale, analizează ofertele tehnice în vederea stabilirii ofertei câștigătoare.

 • g) Elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant

Art.9 În domeniul activității de elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții și răspunderi

 • -   elaborează specificații tehnice pentru serviciile de întreținere și reparare tramvaie;

 • -   elaborează documentele necesare pentru obținerea agrementului tehnic feroviar și a autorizației de furnizor feroviar, pentru serviciile de întreținere și reparare material rulant și a infrastructurii de transport cu tramvaiul, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER;

 • -   modifică, actualizează, difuzează și păstrează documentele pentru obținerea și menținerea

agrementului tehnic feroviar și a autorizației de furnizor feroviar.

 • h) Gestionare colecție de standarde RATT

Art.10 În domeniul activității de gestionare colecție de standarde R.A.T..T, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții și răspunderi :

 • -   ține evidența colecției de standarde a RATT, face propuneri și inițiază demersurile necesare pentru actualizarea ei;

 • -   reprezintă regia în colaborarea cu Asociația de Standardizare din România; face demersurile necesare pentru achitarea cotizației de membru ASRO

 • i) Activitate patrimoniu-administrativ

Art.11 În domeniul activității de patrimoniu-administrativ, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții și răspunderi :

 • -   răspunde de patrimoniul regiei, în acest sens ține evidența, terenurilor, construcțiilor și a situației juridice a acestora, răspunde de buna gospodărire a tuturor imobilelor din administrarea regiei;

 • -   urmărește realizarea planului de investiții și reparații capitale pentru imobile, instalații aferente și pentru mijloacele fixe necesare activității de administrație, participă la recepționarea lor, întocmește propunerile de reparații curente și accidentale;

 • -   asigură necesarul regiei cu extrase CF pentru imobilele și terenurile din patrimoniul regiei;

 • -   urmărește plata taxelor pe clădirile, terenul și mijloacele de transport din RAT Timișoara;

 • -   ține evidența locuințelor de serviciu - contracte de închiriere cu Primăria Municipiului Timișoara;

 • -   efectuează împreună cu Serviciul Financiar - Contabil inventarieri periodice ale mijloacelor fixe și obiectelor de inventar administrativ gospodăresc, organizează evidența acestora;

 • -   controlează modul cum sunt întreținute și reparate mașinile, utilajele, instalațiile și celelalte fonduri fixe, de natură administrativă;

 • -   ține evidența inventarelor personale cu mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente individuale de protecție și de lucru;

 • -   ia mă suri pentru gospodărirea rechizitelor și a altor materiale cu caracter administrativ gospodăresc, răspunde de distribuirea rechizitelor de birou;

 • -   participă la stabilirea planului financiar privind cheltuielile administrativ - gospodărești;

 • -   elaborează necesarul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, și rechizite de birou pentru administrație;

 • -   răspunde de evacuarea, depozitarea și predarea spre valorificare a deșeurilor rezultate din activitatea administrativă;

 • -   răspunde de completarea bonurilor de consum pentru compartimentele din sectorul administrativ;

 • -   coordonează activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a regiei;

 • -   întocmește bonuri de consum pentru acordarea tichetelor de masă, pentru toate compatimentele din regie;

 • -   urmărește contractele administrative date spre urmărire serviciului.

 • 3.3. Biroul Tehnologia Informației

Art.12 În domeniul său de activitate Biroul Tehnologia Informației are următoarele atribuții și răspunderi

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului, dacă este cazul;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • - respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • - răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului serviciului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -   gestionarea, întretinerea și reparația rețelelor de comunicații de date și voce prin legături fixe și mobile din cadrul regiei:

 • •    rețelele de comunicații de date interne și prin Internet, în cadrul sediului RATT, Depouri, SR, Secția Transport Auto, Secția Transport Electric, Centru de Taxare și Monitorizare (CTM), Chioșcuri de bilete și Stații de redresare.

 • •    rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim intern, în cadrul sediului RATT, Depouri, SR, CTM și Chioscuri de bilete.

 • •    rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim extern pentru toate compartimentele RATT.

 • •    comunicația prin telefonie mobilă într-un grup al persoanalului RATT.

 • •    comunicația mobilă prin echipamente de radiocomunicații.

 • -   gestionarea, întreținerea și reparația harware și software pentru echipamentele de calcul (servere, stații de lucru).

 • -   asistența și suportul tehnic pentru exploatarea sistemelor de operare și a aplicaților specifice din cadrul RATT(aplicațiile din cadrul Sistemului Automat de Taxare, Sistemului de Monitorizare Vehicule, aplicații de personal- salarizare, FAZ, financiar- contabilitate, gestiuni, etc);

 • -   în cazul defecțiunilor minore, cu personalul specializat pe operațiuni de service , remediază echipamentele defecte transmise de S.T.E., S.T.A., Serviciul Vânzări etc., conform procedurilor emise;

 • -   în cazul defecțiunilor care se încadrează în garanția prevazută de contract, trimite echipamentele defecte furnizorului și urmărește încadrarea oricărei defecțiuni ca termen de remediere în clauzele contractuale;

 • -   se preocupă de asigurarea consumabilelor utilizate de echipamentele sistemului (referat necesitate, notă justificativă, caiet sarcini, identificare potențiali furnizori);

 • -   se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare;

 • -   urmărește efectuarea în timp util a lucrărilor de refacere a branșamentelor electrice precum și a instalațiilor pentru montarea echipamentelor în condiții de securitate maximă;

 • -   răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum și orice alte locații unde există instalate echipamente;

 • -   gestionarea, întreținerea imprimantelor și copiatoarelor;

 • -   reparația subansamblelor electronice din toate sectoarele de activitate ale regiei (module utilizate pe mijloacele de transport în comun, în echipamente de calcul și comunicații, elemente de comanda și acționarea macazelor, etc);

 • -   întreținerea și reparația instalațiilor de climatizare ale autovehiculelor precum și cele montate în încăperile regiei;

 • -   realizare de aplicații sau implementarea unor aplicații achiziționate pentru realizarea unor nevoi de eficientizare apărute în activitatea regiei;

realizarea de caiete de sarcini pentru achiziția de tehnică de calcul și comunicații.

 • -  se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) și Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție și Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverșii utilizatori (Serviciul Titluri de Calatorie, Secția Transport Electric, Secția Transport Auto, Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației, etc.);

 • -  emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem;

 • -  asigură asistența tehnică și comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului;

 • -  prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC);

 • -  coordonează funcționalitatea întregului sistem, intervenind prin acțiuni corective în toate compartimentele RATT implicate în utilizarea SIEIC;

 • -  colaborează cu furnizorii sistemului pentru orice anomalie apărută în funcționalitatea sistemului;

 • -  se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei;

 • -  propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității;

 • -  verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT și SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren;

 • -  acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte;

 • -   instruiește utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor;

 • -  dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului;

 • -  se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare;

 • -  răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum și orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC);

 • -  autorizează roluri pentru diverși operatori în cadrul SAT, SMV, Sistem Integrat de Avertizare la Efracție și Control Acces;

 • -  analizează și dezvoltă partea de software pentru aplicațiile care rulează în cadrul compartimentelor;

 • -  întreține bazele de date ale aplicațiilor sistemului;

 • -  verifică efectuarea zilnică a backup-ului bazelor de date;

 • -  configurează parametrii și caracteristicile sistemului în ceea ce privește partea de vânzare și monitorizare vehicule;

 • -  verifică realizarea traseelor monitorizate și existența graficelor de circulație;

 • -  reconstituie parcursul vehiculelor implicate în evenimente de circulație;

 • -  analizează cererile utilizatorilor în vederea adaptării aplicațiilor software la necesitățile și modificările legislative apărute;

 • -  propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de concluziile rezultate din analize;

 • -  elaborează, revizuiește și transmite spre aprobare și validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC;

 • -  colaborează cu Serviciul Financiar - Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului;

 • -   propune promovarea de noi proiecte și investiții privind dezvoltarea regiei;

 • -   urmărește derularea proiectelor până la recepția lor definitivă;

 • -   propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței și oportunității lucrării;

 • -   asigură deschiderea finanțării la proiectele și lucrările de investiții aprobate;

 • -   asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente;

 • -   prevede și propune proiecte de investiții , fondurile și sursele de plată ale acestora;

 • -   urmărește plata proiectelor și a lucrărilor și evidențiază realizarea acestora.

 • -   raportează periodic conducerii realizările fizice și valorice din graficul de realizare aprobat;

 • -   întocmește raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții;

 • -   întocmește documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate;

 • -   participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări;

 • -   participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație;

 • -   răspunde de realizarea, recepția și punerea în funcțiune la termen a investițiilor precum și atingerea parametrilor proiectați;

 • -   urmărește la furnizori livrarea utilajelor, echipamentelor și serviciilor din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte;

 • -   urmărește efectuarea probelor tehnologice și atingerea parametrilor de funcționare proiectați;

 • -   organizează și realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmește formele pentru recepționarea și decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -   întocmește caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare;

 • -   urmărește derularea contractelor de proiectare;

 • -   urmărește întocmirea documentației pentru obținerea tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant;

 • -   verifică documentațiile de proiectare și le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini;

 • -   asigură condițiile tehnice necesare desfășurării lucrărilor de investiții;

 • -   supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele și semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepția pe faze a lucrărilor, și recepția la terminarea lucrărilor precum și recepția finală a acestora;

 • -   răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare;

 • -   asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor;

 • -   atragerea de fonduri internaționale și credite externe:

 • •   întocmește documentații pentru atragerea de finanțări la proiecte de dezvoltare ale regiei;

 • •   urmărește piața de capital și sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante;

 • •   sondează finanțatorii posibili asupra șanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei;

 • •   caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată;

 • •   asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor;

 • •   solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabilește legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central.

Atribuții privind activitatea de control titluri de călătorie și anume:

 • -   monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace;

 • -  întocmire situații și analize periodice;

 • -  cunoașterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL și dispozitivul „ PSION „;

 • -  cunoașterea dispozitivului de control PSION și a modului de lucru , după cum urmează:

 • •      descrierea dispozitivului;

 • •      utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare;

 • •      utilizare echipament pentru control:

 • ■   pornirea echipamentului;

 • ■   configurare echipament ;

 • ■    transfer date;

 • ■    configurarea schimbului de lucru;

 • ■    preluarea datelor de control din Validator;

 • ■    configurarea datelor de control;

 • ■    controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient);

 • ■   închiderea schimbului;

 • ■    consultare statistică;

 • ■    transferul informațiilor către Back Office la sfârșitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă.

Asigură formarea profesională a controlorului prin prelucrarea următoarelor atribuții:

 • -  deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ;

 • -  în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control își prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor și trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care dorește să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator;

 • -  membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control;

 • -  membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia;

 • -  ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceștia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare și vor afla dacă posesorul circulă regulamentar;

 • -  dacă un controlor care folosește validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităților;

 • -  acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului;

 • -  apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului și se va folosi funcționalitatea aplicației și imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul;

 • -  în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor;

 • -  fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator;

 • -  transferul informațiilor către Back Office;

 • -  pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul;


: Cod:

| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -  la întoarcerea echipei de controlori terți, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul serviciului. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT;

 • -  la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă;

 • -  din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul și ora la care aceștia au realizat controlul.

Asigură asistență tehnică pentru activitatea controlorilor terți prin:

 • -   centralizarea activităților controlorilor se face la STI;

 • -  rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor.

 • 3.4 Biroul Achiziții Publice și Depozite

Art.13. Compartimentul are următoarele domenii de activitate:

 • a) organizarea de proceduri de achiziții

 • b) contracte

 • c) import- export

 • d) aprovizionarea tehnico - materială

 • e) depozite

ATRIBUȚII

Art.14. Compartimentul răspunde de următoarele activități :

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul serviciului, dacă este cazul;

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI

- răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • a) Organizarea de proceduri de achiziții publice

 • -   întocmește programul anual de achiziții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • -   stabilește valoarea estimată a achiziției;

 • -   stabilește procedura de achiziții, pe baza valorii estimate a achiziției;

 • -   întocmește documentația în funcție de procedura de achiziție stabilită și de criteriul de atribuire;

 • -   propune comisia de evaluare a ofertelor;

 • -   organizează procedura de achiziție, informează comisia despre prevederile legale;

 • -   organizează și asigură publicitatea legală și evidența documentațiilor de licitație;

 • -   organizează licitații pentru spațiile și bunurile disponibile ale regiei;

 • -   asigură secretul ofertelor și al altor documente considerate a nu fi de interes public;

 • -   ține legătura cu ofertanții comunicând rezultatele procedurilor de achiziție tuturor celor care au participat;

 • -   informează la solicitare pe cei implicați despre reglementările în vigoare în materie de proceduri de achizitie, obligațiile ce le revin.

 • b) Contracte

 • -   colaborează cu urmăritorul de contract la întocmirea contractelor la care RATT este parte;

 • -   păstrează contractele în original în care regia este parte, de asemenea toată corespondența legată de contractele respective;

 • -   analizează, împreună cu secția (compartimentul) beneficiară, sau urmăritorul de contract și juristul, proiectele de contract la care regia este beneficiar, formulează divergențe (dacă este cazul) și le înaintează spre semnare oficiului juridic și conducerii;

 • -   urmărește contractele pentru care este desemnat ca urmăritor;

 • -   întocmește și expediază formele de penalități către contractanții care nu își onorează obligațiile contractuale la sesizarea urmăritorilor de contracte, prin compartimentul Facturare;

 • -   solicită partenerului modificarea clauzelor contractuale, în cazul în care regia nu își poate îndeplini obligațiile, la sesizarea urmăritorului de contract;

 • -   urmărește expirarea contractelor în derulare și anunță conducerea regiei cu 90 de zile înainte de expirarea fiecărui contract;

 • -   informează lunar despre situația lunii precedente în derularea contractelor;

 • -   întocmește lunar informarea către conducere despre nereguli în derularea contractelor, aflate din raportările lunare ale compartimentelor care derulează contracte;

 • -   răspunde de derularea contractelor de aprovizionare;

 • -   ține legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale;

 • -   participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii și informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate;

 • -   urmărește corectitudinea derulării contractelor de închiriere stâlpi pentru montare de fibră optică;

 • -   ține evidența și urmărește derularea contractelor externe.

 • c) Import-export

 • -   asigură importul de bunuri, materiale și piese din import, în baza contractelor încheiate, pentru necesitățile regiei;

 • -   solicită Serviciului Financiar - Contabil deschiderea acreditivului extern, în termenele contractuale, când este cazul;

 • -   întocmește demersurile pentru vămuire, verifică achitarea taxelor vamale, comisionul în vamă, T.V.A., asistă la vămuire și la recepția mărfurilor.

Art.15. Compartimentul are și atribuțiuni specifice depozit - formatare, privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • -  cunoașterea aplicației de formatare - personalizare carduri angajați ( inclusiv membri de familie ) și carduri de călătorie, conform manualului „Aplicația de Formatare și Personalizare”;

 • -  preluarea, filtrarea ș i prelucrarea comenzilor introduse în sistem, în funcție de data intrării în sistem și data scadentă solicitată de beneficiarul acesteia - Serviciul Vânzări prin casierie sistem;

 • -  trimiterea comenzilor nesalvate în Back Office;

 • -  cunoașterea modului de operare a imprimantelor EVOLIS DUALIS (adăugarea de imprimantă nouă, ștergerea unei imprimante, modificarea datelor unei imprimante);

 • -  cunoașterea modului de comunicare a centrului de formatarare - persolalizare (CFP) cu Back Office.

 • 1. Ieșiri Formatare carduri - Angajați - Operatori

  • 1.1 Adăugarea unui document de ieșire spre formatare.

  • 1.2 Deblocarea unui document de ieșire spre formatare.

  • 1.3 Ștergerea unui document de ieșire spre formatare.

 • 2. Ieșiri - Formatare carduri - Călători

  • 2.1 Adăugarea unui document de ieșire spre formatare.

  • 2.2 Deblocarea unui document de ieșire spre formatare.

  • 2.3 Ștergerea unui document de ieșire spre formatare.

 • d) Aprovizionarea tehnico — materială

 • -   se ocupă cu aprovizionarea tehnico-materială a regiei, în funcție de solicitările aprobate ale compartimentelor regiei;

 • -   efectuează achiziții directe, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • -   asigură aprovizionarea cu materiale și subansamble necesare tuturor secțiilor de producție, pe baza necesarului întocmit de acestea și aprobat de Directorul Tehnic, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu stocurile existente;

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -   asigură aprovizionarea cu imprimate de bilete și abonamente la solicitarea Serviciului Vânzări;

 • -   urmărește și răspunde de acoperirea cu comenzi a necesarului de aprovizionat și de realizarea acestora;

 • -   urmărește și răspunde de derularea contractelor de furnizare produse pentru care este urmăritor;

 • -   ține legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale;

 • -   participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii și informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate;

 • -   participă la recepția cantitativă și calitativă a materiilor prime și materialelor aprovizionate, constată eventualele neconcordanțe și le comunică furnizorilor în vederea reglementării;

 • -   asigură documentele de certificare și verificare a calității produselor și materialelor aprovizionate și le prezintă organelor de recepție a gestiunilor;

 • -   colaborează cu Serviciul Financiar - Contabil în vederea preîntâmpinării formării și reintroducerii în circuitul economic a stocurilor supranormative și materialelor cu mișcare lentă;

 • -   adoptă măsuri pentru optimizarea transporturilor de aprovizionare ale regiei, și ține evidența acestora;

 • -   întocmește și urmărește planul de lucru zilnic al mijloacelor de transport pentru nevoi proprii, pe baza necesităților de aprovizionare, asigurând justa lor folosire;

 • -   controlează și avizează zilnic foile de parcurs ale autovehiculelor folosite în activitatea de aprovizionare, în vederea înlăturării abaterilor, repartizării și folosirii judicioase a acestora;

 • -   urmărește, sesizează și propune măsuri ce trebuiesc luate de câte ori se constată abateri în ceea ce privește nerealizarea planului de transport de aprovizionare, depășirea consumului de combustibil, etc.;

 • -   ține evidenta persoanelor cărora li s-au încredințat comenzi, urmărește finalizarea sau anularea acestora.

 • e) Depozitare materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, gestionarea titlurilor de călătorie

 • -   primește, păstrează și eliberează bunurile materiale aflate în administrarea regiei;

 • -   ține evidența tuturor materiilor prime, materialelor aflate în magazie precum și a echipamentelor de lucru și de protecție;

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -    efectuează operații de supraveghere și întreținere a aparaturii de măsurare și monitorizare;

 • -   răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare și monitorizare, conform cerințelor legale;

 • -   face propuneri privind componența comisiilor de recepție, convoacă comisiile de recepție și organizează recepția cantitativă și calitativă a bunurilor care intră în gestiune, recepționează bunurile;

 • -   receptionează titlurile de călătorie și alte produse destinate vânzarii prin chioșcuri;

 • -   întocmește fise de gestiune pentru imprimate cu regim special;

 • -   răspunde de gospodărirea judicioasă și depozitarea corespunzătoare a materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din gestiune;

 • -   sesizează și propune măsuri privind valorificarea materiilor prime, materialelor și a deșeurilor recuperabile, când este cazul;

 • -   păstrează documentele de certificare și verificare a calității produselor și materialelor aprovizionate și le transmite împreună cu marfa utilizatorilor;

 • -   eliberează materiale și bunuri, numai conform repartizărilor primite de la compartimentele regiei, în cazurile în care se impune acest lucru;

 • -   urmărește nivelul stocurilor existente, ia măsuri pentru a nu se forma stocuri supranormative;

 • -   sesizează conducerea regiei cu privire la formarea stocurilor supranormative, cu mișcare lentă sau fără mișcare;

 • -   asigură transferuri între gestiuni în funcție de solicitările secțiilor;

 • -   răspunde de primirea, gospodărirea și restituirea ambalajelor;

 • -   completează actele cu privire la operațiile din gestiune și înregistrează în evidența tehnico -operativă a locului de depozitare, operațiile de primire și cele de eliberare a bunurilor;

 • -   actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit compartimentelor de resort la termenele și în condițiile stabilite prin procedurile în vigoare;

 • -   informează compartimentele interesate asupra nivelurilor stocurilor de la depozite;

 • -   informează conducerea regiei asupra abaterilor constatate legate de activitatea coordonată.

 • 3.5 Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloși”

Art.16. Compartimentul are atribuții și răspunderi în următoarele domenii de activitate:

 • -   coordonează întreaga activitate de organizare, autorizare și funcționare a muzeului;

 • -   ține evidența inventarului muzeului și răspunde de întreținerea și exploatarea acestuia;

 • -   întocmește documentația necesară aferentă desfășurării activităților din cadrul muzeului;

 • -   propune măsuri cu privire la conservarea, în condiții optime, a exponatelor muzeului;

 • -   răspunde de respectarea tuturor cerințelor legale privind administrarea și activitatea muzeului.

Capitolul 4: ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADJUNCT

Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanțelor și întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen.

 • 4.1 Secția Transport Electric

Art.2. Secția Transport Electric are în componența sa: Atelier Tramvaie, Atelierul Troleibuze și Contabil Șef Secție. Secția este gestionara bunurilor încredințate în administrare și își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

 • a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației

 • b) întreținerea, repararea, curățenia și dezinfecția mijloacelor din dotare

 • c) planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie

 • d) personal, învățământ, administrare

 • e) sănătatea și securitatea muncii, protecția mediului, SU

 • f) aprovizionare, mecano-energetic

 • g) contabilitate, financiar

 • h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane

ATRIBUȚII

Art.3. Secția are următoarele atribuțiuni pe domenii:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -    răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în direcția sa.

 • a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației

 • -   primește graficele de circulație cu tramvaiul - troleibuzul și ia măsuri de respectare a acestora;

 • -   repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor;

 • -   urmărește realizarea indicatorilor tehnici și de exploatare a parcului de tramvaie - troleibuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora;

 • -   ține evidența zilnic și cumulat a realizării sarcinilor de transport;

 • -   urmărește înregistrarea corectă a rulajului tramvaielor - troleibuzelor;

 • -   asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul și starea de curățenie, indicatoarele de traseu și compostoarele;

 • -   participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători;

 • -   face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor și vinovații;

 • -   urmărește și asigură respectarea circuitului foii de parcurs;

 • -   asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație;

 • -   face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională și de siguranța circulației;

 • -   verifică și obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale și psihologice conform legii;

 • -   verifică pe trasee disciplina personalului precum și respectarea măsurilor privind siguranța circulației;

 • -   asigura ținerea fișei personale a conducătorilor de vehicule, întocmește ciclograme lunare la personalul din subordine;

 • -   propune reexaminarea cunoștințelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate;

 • -   urmărește ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți și însoțiți în cursă;

 • -   verifică periodic instruirea manevranților, precum și modul de circulație în depouri și garaje;

 • -   participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției;

 • -   organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților și alt personal de exploatare;

 • -   verifică și supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu;

 • -   analizează și anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancționează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secții nereguli care se datorează acestora;

 • -   asigură depanarea tramvaielor - troleibuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul;

 • -   întocmește sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația tramvaielor - troleibuzelor;

 • -   urmărește rulajul anvelopelor și întocmește documentația pentru casarea acestora;

 • -   supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu și de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță;

 • -   va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociației „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociației.

 • b) Întreținerea, repararea și igienizarea mijloacelor din dotare

 • -   execută întreținerea parcului de tramvaie - troleibuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curățenia, dotarea tehnică a acestora;

 • -   organizează, îndrumă, efectuează și controlează activitatea de curățenie și dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu;

 • -   execută planificarea și repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice și reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii;

 • -   urmărește termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport și a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare);

 • -   execută reparații accidentale la tramvaie - troleibuze, în limitele dotării tehnice a secției;

 • -   programează și execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice;

 • -   verifică modul în care reviziile și întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a tramvaielor - troleibuzelor până la următoarea intervenție;

 • -   urmărește calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la tramvaie - troleibuze sau subansamble de tramvai - troleibuz și modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate;

 • -   întreține, înlocuiește și verifică compostoarele de pe tramvaie - troleibuze;

 • -   asigură depanarea tramvaielor - troleibuzelor pe trasee;

 • -   răspunde de integritatea tramvaielor - troleibuzelor, ține evidența parcului de tramvaie - troleibuze din dotare;

 • -   organizează colectarea pieselor de schimb uzate și expedierea lor la unitățile reparatoare;

 • -   dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia și cu gradul de complexitate a lucrărilor;

 • -   organizează și dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție și a utilajelor;

 • -   asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice;

 • -   asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente și dotări;

 • -   efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor și subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea și păstrarea la magazie în vederea folosirii;

 • -   asigură colectarea și predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora;

 • -   urmărește încărcarea și exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării și a imobilizării acestora.

 • c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie

 • -   primește, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți;

 • -   analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale;

 • -   verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora;

 • -   întocmește necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă și de perspectivă, propunerile pentru planul de școlarizare;

 • -   organizează, îndrumă, efectuează și controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine;

 • -   elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției;

 • -   întocmește lucrările de informare conform metodologiei și la termenele stabilite pentru toate

activitățile;

 • -   ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului și a parcului de vehicule;

 • -   participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției luând măsuri pentru realizarea

acestuia;

 • -   ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție;

 • -   raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare;

 • - răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -   întocmește tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare.

 • d) Personal, învățământ, administrativ

 • -   urmărește prezența și întocmește evidența personalului secției;

 • - răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -   întocmește graficul concediilor de odihnă pentru personalul secției;

 • -   gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică și evidența mișcării acestora;

 • -   întocmește necesarul de rechizite și asigură distribuirea acestora;

 • -   ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție;

 • -   asigură în incinta secției ordinea, curățenia și buna gospodărire a utilităților, apă, energie, încălzire, etc;

 • -   organizează, îndrumă și controlează activitatea de pază generală și P.S.I. a secției, asigură procurarea mijloacelor și echipamentelor necesare precum și instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției;

 • -   se îngrijește și asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă și de viață;

 • -   urmărește modul de respectare a disciplinei și a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri;

 • -   stabilește necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare.

 • e) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU


: Cod:

| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   organizează activitatea de sănătate și securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației și SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei;

 • -   participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite;

 • -   primește și difuzează la personalul din subordine reglementările și dispozițiile pe linie de siguranța circulației;

 • -   urmărește și asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru și a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale și a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile și evenimentele de indisciplină;

 • -   participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor;

 • -   organizează instruire pe linie de sănătate și securitate în muncă a întregului personal al secției;

 • -   ține evidența nominală a echipamentului de lucru și de protecție, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu;

 • -   asigura procurarea ș i distribuirea alimentației de protecție și a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare;

 • -   organizează și urmărește prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic și administrativ pe probleme de sănătate și securitate în muncă;

 • -   folosește mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor și instrucțiunilor de tehnică a securității muncii;

 • -   asigură aplicarea și respectarea de către personalul secției a regulilor și măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și paza contra incendiilor.

 • f) Mecano - energetic, aprovizionare

 • -   asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea și repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea și utilizarea corecta a acestora;

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -   efectuează operații de supraveghere și întreținere a aparaturii de măsurare și monitorizare;

 • -   răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare și monitorizare, conform cerințelor legale;

 • -   întocmește necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite;

 • -   organizează și asigură colectarea uleiurilor uzate, a deșeurilor feroase, piese și agregate uzate recondiționabile, deșeurilor de hârtie conform instrucțiunilor;

 • -   urmărește încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele și piesele;

 • -   asigură aprovizionarea cu materiale și subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora;

 • -   răspunde de primirea, gospodărirea și restituirea ambalajului;

 • -   răspunde de gospodărirea judicioasa și depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și materialelor folosite în producție;

 • -   asigură utilizarea deșeurilor și a altor resurse secundare și readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb și subansamblurilor uzate, valorificarea acestora.

 • g) Contabilitate - financiar

 • -   răspunde de întreaga activitate economică și financiar-contabilă a secției;

 • -   primește indicatorii economici și financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați;

 • -   organizează și asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor;

 • -   face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului;

 • -   ia măsuri în limita competenței pentru prevenirea și lichidarea pagubelor;

 • -   exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secție;

 • -   urmărește și analizează lunar rezultatele financiare și face propuneri după caz;

 • -   întocmește și depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție;

 • -   urmărește încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit și transmis de către regie, precum și în fondul de salarii;

 • -   efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare;

 • -   ține evidența valorică a pieselor și materialelor consumate pentru producție și nevoile gospodărești;

 • -   participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției și întocmește lucrările de informare în termenele stabilite;

 • -   întocmește situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depășire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ;

 • -   ține evidența mijloacelor fixe ale secției și a mișcării acestora, precum și a obiectelor de inventar; întocmește note contabile privind activitatea secției.

 • h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane

Sefi de garaj - depouri au următoarele atribuțiuni principale:

 • -   reprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 1500-0700, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secției nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă Sefi de garaj se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare și Siguranța Circulației;

 • -   urmăresc și coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun ( tramvaie, troleibuze,);

 • -   respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care își desfășoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului;

 • -   participă la ședințele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate și sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • -   urmăresc în permanență cum se desfășoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( mașină ), numele și prenumele conducătorului, ora și minutul intrării în depou, ora și minutul ieșirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj );

 • -   trebuie să cunoască “Situația parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulație), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare și Siguranța Circulației;

 • -   trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare;

 • -   trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”;

 • -   trebuie să cunoască “Planificarea vagoanelor pe oameni”;

 • -   completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-mașini (doar pentru intrările neplanificate);

 • -   urmărește și ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor și graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației, șeful de coloană sau șeful de atelier;

 • -   la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport;

 • -   dispune de folosirea mașinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției și confirmă foile de parcurs;

 • -   asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă și mijloacelor de transport defecte cu ajutorul șefului de coloana;

 • -   ține legătura permanent cu șeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central;

 • -   informează dispecerul central de orice întârziere, intrare și ieșire din depou;

 • -   scrie pe foaia de parcurs ora ieșirii ( reală ) în circulație, precum și ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs;

 • -   atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite și va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor;

 • -   răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat;

 • -   îndeplinește corect și la termen sarcinile suplimentare și cele dispuse de șeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ;

 • -   orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris șefului de ierarhic;

 • -   respectă dispozițiile și indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de șefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile șefilor ierarhici;

 • -   alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieșire / înlocuire în / din traseu;

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -   urmărește respectarea graficelor, rotirea și refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate;

 • -   utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă;

 • -   informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor (SIEIC);

 • -   respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

Art.4. Șefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • -  instruiesc și verifică subalternii cu privire la modul de lucru și a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM;

 • -  instruiesc ș i reinstruiesc personalul de exploatare și cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise și manualele aferente;

 • -  urmărește scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare și computere de bord funcționale);

 • -  la ie șirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial și au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs;

 • -  la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc și urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului și în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația;

 • -  asigură fixarea, curățarea și igienizarea validatoarelor vandalizate;

 • -  respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

Art.5. Șefii de ateliere au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • -  instruiesc și verifică subalterni cu privire la modul de lucru și a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM;

 • -  instruiesc și reinstruiesc personalul de exploatare și cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise și manualele aferente;

 • -  se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare și OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte și va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieșirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncționare;

 • -  informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor și OBC-urilor (computer bord);

 • -  organizează activități pentru fixarea, curățarea și igienizarea validatoarelor vandalizate;

 • -  urmărește integritatea bunurilor și întreprinde acțiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora;

 • -  din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric;

 • -  în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil;

 • -  în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea și înmagazinarea validatoarelor și a celorlalte echipamente;

 • -  respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

Art.6. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • -  identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieșirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare;

 • -  trecerea validatoarelor în regim "comercial”, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare;

 • -  trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din

validatoare;

 • -  respectarea dispozițiilor și indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de șefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile șefilor ierarhici;

 • -  respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

 • 4.2 Secția Transport Auto

Art.7 . Secția Transport Auto are în componența sa Atelier Autobuze, Atelier Parc Auto și Contabil Șef Secție. Secția este gestionara bunurilor încredințate în administrare și își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

 • a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației

 • b) Întreținerea, repararea, curățenia și dezinfecția mijloacelor din dotare

 • c) Planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie

 • d) Personal, învățământ, administrare

 • e) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU

 • f) Aprovizionare, mecano - energetic

 • g) Contabilitate, financiar

 • h) Monitorizare,

ATRIBUȚII

Art.8. Secția Transport Auto are următoarele atribuțiuni pe domenii:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în direcția sa.

 • a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației

 • -   primește graficele de circulație cu autobuzul și ia măsuri de respectare a acestora;

 • -   repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor;

 • -   urmărește realizarea indicatorilor tehnici și de exploatare a parcului de autobuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora;

 • -   ține evidența zilnic și cumulat a realizării sarcinilor de transport;

 • -   urmărește înregistrarea corectă a rulajului autobuzelor;

 • -   asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul și starea de curățenie, indicatoarele de traseu și compostoarele;

 • -   participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători;

 • -   propune reexaminarea cunoștințelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate;

 • -   urmărește ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți și însoțiți în cursă;

 • -   verifică periodic instruirea manevranților, precum și modul de circulație în depouri și garaje;

 • -   face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor și vinovații;

 • -   urmărește și asigură respectarea circuitului foii de parcurs;

 • -   verifică și organizează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu;

 • -   asigură salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație;

 • -   face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională și de siguranța circulației;

 • -   verifică și obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale și psihologice conform legii;

 • -   verifică pe trasee disciplina personalului precum și respectarea măsurilor privind siguranța circulației;

 • -   asigură ținerea fișei personale a conducătorilor de vehicule, întocmește ciclograme lunare la personalul din subordine;

 • -   participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției;

: Cod:

| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților și alt personal de exploatare;

 • -   analizează și anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancționează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secții nereguli care se datorează acestora;

 • -   asigură depanarea autobuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul;

 • -   întocmește sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația autobuzelor;

 • -   supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu și de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță;

 • -   urmărește rulajul anvelopelor și întocmește documentația pentru casarea acestora;

 • -   repartizează parcul de transport marfă conform solicitării compartimentului;

 • -   primește comenzile pentru curse speciale și calculează taxarea acestora, închiriază mijloace de transport marfă sau autospeciale la comandă;

 • -   ține evidența consumurilor de carburanți și lubrifianți, anvelope;

 • -   analizează și face propuneri de înființare de noi trasee;

 • -   răspunde de înscrierea în circulație a mijloacelor auto intrate în dotarea secției;

 • -   răspunde de radierea mijloacelor auto din dotarea secției;

 • -   rezolvă problemele ce țin de Registrul Auto Român;

 • -   va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociației „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociației;

 • -   asigură transportul pe canale și fluvii interioare în baza dotării tehnice disponibile.

 • b) Întreținerea, repararea și igienizarea mijloacelor din dotare

 • -   execută întreținerea parcului de autobuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curățenia, dotarea tehnică a acestora;

 • -   organizează, îndrumă, efectuează și controlează activitatea de curățenie și dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu;

 • -   execută planificarea și repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice și reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii;

 • -   urmărește termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport și a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare);

 • -   execută reparații accidentale la autobuze, în limitele dotării tehnice a secției;

 • -   programează și execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble, conform dotării tehnice;

 • -   verifică modul în care reviziile și întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a autobuzelor până la următoarea intervenție;

 • -   urmărește calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la autobuze sau subansamble de autobuz și modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate;

 • -   răspunde de integritatea autobuzelor, ține evidența parcului de autobuze din dotare;

 • -   organizează colectarea pieselor de schimb uzate și expedierea lor la unitățile reparatoare;

 • -   dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia și cu gradul de complexitate al lucrărilor;

 • -   organizează și dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție și a utilajelor;

 • -   asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice;

 • -   asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive verificatoare, echipamente și dotări;

 • -   efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor și subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea și păstrarea la magazie în vederea folosirii;

 • -   asigură colectarea și predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora;

 • -   urmărește încărcarea și exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării și a imobilizării acestora;

 • -   execută reparații capitale la motoare, subansamble, caroserii, conform dotării;

 • -   execută revizii și reparații curente sau accidentale la parcul de marfă și intervenție al regiei;

 • -   execută comenzi ocazionale de lucrări de întreținere sau reparare auto sau reparații subansamble și piese, în limita dotării și a capacităților disponibile.

 • c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie


: Cod:

| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:

 • -   primește, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți;

 • -   analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale;

 • -   verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora;

 • -   întocmește necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă și de perspectivă, propunerile pentru planul de școlarizare;

 • -   organizează, îndrumă, efectuează și controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine;

 • -   răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -   elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției, cotele de participare la beneficiu a personalului;

 • -   întocmește lucrările de informare conform metodologiei și la termenele stabilite pentru toate activitățile;

 • -   ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului și a parcului de vehicule;

 • -   întocmește tabele cu personalul secției care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare;

 • -   participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia;

 • -   ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție;

 • -   raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare.

 • d) Personal, învățământ, administrativ

 • -   urmărește prezența și întocmește evidența personalului secției;

 • -   întocmește graficul concediilor de odihnă pentru personalul secției;

 • -   gestionează bunurile de inventar ale direcției asigurând inventarierea periodică și evidența mișcării acestora;

 • -   întocmește necesarul de rechizite și asigură distribuirea acestora;

 • -   ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție;

 • -   asigură în incinta secției ordinea, curățenia și buna gospodărire a utilităților, apă, energie, încălzire, etc;

 • -   organizează, îndrumă și controlează activitatea de pază generală și S.U. a secției, urmărește procurarea mijloacelor și echipamentelor necesare precum și instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției;

 • -   se îngrijește și asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă și de viață;

 • -   urmărește modul de respectare a disciplinei și a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri;

 • -   stabilește necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare.

 • e) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU

 • -   organizează activitatea de sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației și SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei;

 • -   participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite;

 • -   primește și difuzează la personalul din subordine reglementările și dispozițiile pe linie de siguranța circulației;

 • -   urmărește și asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru și a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale și a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile și evenimentele de indisciplină;

 • -   participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor;

 • -   organizează instruire pe linie de sănătate și securitate în muncă a întregului personal al secției;

 • -   ține evidența nominală a echipamentului de lucru și de protecție, a duratei lui de folosire și a uniformelor de serviciu;

 • -   asigură procurarea și distribuirea alimentației de protecție și a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare;

 • -   organizează și urmărește prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic și administrativ pe probleme de sănătate și securitate în muncă;

 • -   folosește mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor și instrucțiunilor de tehnică a securității muncii;

 • -   asigură aplicarea și respectarea de către personalul direcției a regulilor și măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și paza contra incendiilor.

 • f) Mecano - energetic, aprovizionare

 • -   asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea și repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea și utilizarea corectă a acestora;

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -   efectuează operații de supraveghere și întreținere a aparaturii de măsurare și monitorizare;

 • -   răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare și monitorizare, conform cerințelor legale;

 • -   întocmește necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite;

 • -   organizează și asigură colectarea uleiurilor uzate, a deșeurilor feroase, piese și agregate uzate recondiționabile, deșeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor;

 • -   urmărește încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele și piesele;

 • -   asigură aprovizionarea cu materiale și subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora;

 • -   răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului;

 • -   răspunde de gospodărirea judicioasă și depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și materialelor folosite în producție;

 • -   asigură utilizarea deșeurilor și a altor resurse secundare și readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb și subansamblurilor uzate, valorificarea acestora.

 • g) Contabilitate - financiar

 • -   face analiza rentabilității activităților și traseelor, face propuneri de tarife;

 • -   conduce și coordonează activitatea de casierie a secției;

 • -   răspunde de întreaga activitate economică și financiar-contabilă a secției;

 • -   primește indicatorii economici și financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați;

 • -   organizează și asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor;

 • -   face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor;

 • -   ia măsuri în limita competenței pentru prevenirea și lichidarea pagubelor;

 • -   exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secției;

 • -   urmărește și analizează lunar rezultatele financiare și face propuneri după caz;

 • -   întocmește și depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție;

 • -   urmărește încadrarea în plafonul de cheltuieli ale direcției, stabilit și transmis de către regie, precum și în fondul de salarii;

 • -   efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare;

 • -   organizează și ține evidența fizică și valorică a consumurilor de carburanți și lubrifianți;

 • -   ține evidența valorică a pieselor și materialelor consumate pentru producție și nevoile gospodărești;

 • -   participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale direcției și întocmește lucrările de informare în termenele stabilite;

 • -   întocmește situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depășire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport;

 • -   ține evidența mijloacelor fixe ale direcției și a mișcării acestora, precum și a obiectelor de inventar; întocmește note contabile privind activitatea secției.

 • h) Monitorizare, dispecerat

Sefi de garaj au următoarele atribuțiuni principale:

 • -   reprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 1500-0700, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secției nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă seful de garaj de secție se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare și Siguranța Circulației;

 • -   urmăresc și coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun și intervenție din cadrul direcției;

 • -   respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care își desfășoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului;

 • -   participă la ședințele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate și sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • -   urmăresc în permanență cum se desfășoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr înmatriculare, numele și prenumele conducătorului auto, ora și minutul intrării în garaj, ora și minutul ieșirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, garaj );

 • -   trebuie să cunoască “Situația parcului” (mașini la dispoziție, imobilizate, în circulație), situație pe care o transmite la Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației și la conducerea secției;

 • -   trebuie să cunoască planificarea autobuzelor pentru ziua următoare;

 • -   trebuie să cunoască „Planul de garare a autovehiculelor”;

 • -   trebuie să cunoască “Planificarea autobuzelor pe oameni”;

 • -   completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-mașini (doar pentru intrările neplanificate);

 • -   urmărește și ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor și graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând dispecerul central ,șeful de coloană sau șeful de atelier;

 • -   la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în garaj a mijloacelor de transport;

 • -   dispune de folosirea mașinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției și confirmă foile de parcurs;

 • -   asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă și mijloacelor de transport defecte cu ajutorul șefului de garaj;

 • -   ține legătura permanent cu șeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp util a mijloacelor de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central;

 • -   informează dispecerul central de orice întârziere, intrare și ieșire din garaj;

 • -   scrie pe foaia de parcurs ora ieșirii ( reală ) în circulație, precum și ora retragerii sau intrării în garaj, semnează foaia de parcurs;

 • -   atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite și va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor;

 • -   răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat;

 • -   îndeplinește corect și la termen sarcinile suplimentare și cele dispuse de șeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ;

 • -   orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris, verbal sau telefonic șefului ierarhic;

 • -   respectă dispozițiile și indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de șefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile șefilor ierarhici;

 • -   alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieșire / înlocuire în / din traseu;

 • -   urmărește respectarea graficelor, rotirea și refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri semnificative față de graficele planificate;

 • -   utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă;

 • -   informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor și Cheltuielilor (SIEIC);

 • -   respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

Art.9 . Șefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

- instruiesc și verifică subalternii cu privire la modul de lucru și a sarcinilor aferente SIEIC în

conformitate cu prevederile CCM;

 • -  instruiesc ș i reinstruiesc personalul de exploatare și cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise și manualele aferente;

 • -  urmărește scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare și computere de bord funcționale);

 • -  la ie șirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial și au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs;

 • -  la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc și urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului și în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația;

 • -  asigură fixarea, curățarea și igienizarea validatoarelor vandalizate;

 • -  respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

Art.10 . Șefii de ateliere au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • -  instruiesc și verifică subalterni cu privire la modul de lucru și a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM;

 • -  instruiesc și reinstruiesc personalul de exploatare și cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise și manualele aferente;

 • -  se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare și OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte și va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieșirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncționare;

 • -  informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor și OBC-urilor (computer bord);

 • -  organizează activități pentru fixarea, curățarea și igienizarea validatoarelor vandalizate;

 • -  urmărește integritatea bunurilor și întreprinde acțiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora;

 • -  din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric;

 • -  în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil;

 • -  în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea și înmagazinarea validatoarelor și a celorlalte echipamente;

 • -  respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

Art.11 . Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • -  identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieșirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare;

 • -  trecerea validatoarelor în regim ”comercial”, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare;

 • -  trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare;

 • -  respectarea dispozițiilor și indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de șefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile șefilor ierarhici;

 • -   respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment și loc de muncă.

 • 4.3 Secția linia cale,contact si substatii

Art.12 . Secția linia cale,contact si substatii este gestionara bunurilor încredințate în administrare și își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

 • a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației

 • b) Întreținerea, repararea, curățenia și dezinfecția mijloacelor din dotare

 • c) Planificare, salarizare, normare,

 • d) Personal, învățământ, administrare

 • e) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU

 • f) Aprovizionare, mecano - energetic

 • g) Contabilitate, financiar

ATRIBUȚII

Art.13. Secția linia cale,contact si substatii are următoarele atribuțiuni pe domenii:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în direcția sa.

 • a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației

 • -   primește graficele de lucru și ia măsuri de respectare a acestora;

 • -   repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor;

 • -   urmărește realizarea indicatorilor tehnici și de exploatare, propune măsuri de îmbunătățire a acestora;

 • -   ține evidența zilnic și cumulat a realizării sarcinilor de transport;

 • -   urmărește înregistrarea corectă a rulajului;

 • -   asigură condiții corespunzătoare de transport și starea de curățenie,

 • -   propune reexaminarea cunoștințelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate;

 • -   urmărește ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți și însoțiți în cursă;

 • -   urmărește și asigură respectarea circuitului foii de parcurs;

 • -   face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională și de siguranța circulației;

 • -   verifică și obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale și psihologice conform legii;

 • -   verifică pe trasee disciplina personalului precum și respectarea măsurilor privind siguranța circulației;

 • -   asigură ținerea fișei personale a conducătorilor de vehicule, întocmește ciclograme lunare la personalul din subordine;

 • -   analizează și anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancționează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secții nereguli care se datorează acestora;

 • -   asigură depanarea pe trasee, în colaborare cu dispeceratul central;

 • -   întocmește sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația;

 • -   supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu și de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță;

 • -   urmărește rulajul anvelopelor și întocmește documentația pentru casarea acestora;

 • -   repartizează parcul de transport marfă conform solicitării compartimentului;

 • -   primește comenzile pentru curse speciale și calculează taxarea acestora, închiriază mijloace de transport marfă sau autospeciale la comandă;

 • b) Întreținerea, repararea și igienizarea mijloacelor din dotare

 • -   execută întreținerea parcului repartizat pe trasee, asigură confortul, curățenia, dotarea tehnică a acestora;

 • -   organizează, îndrumă, efectuează și controlează activitatea de curățenie și dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu;

 • -   execută planificarea și repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice și reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii;

 • -   urmărește termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport și a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare);

 • -   execută reparații accidentale, în limitele dotării tehnice a secției;

 • -   programează și execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble, conform dotării tehnice;

 • -   verifică modul în care reviziile și întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare până la următoarea intervenție;

 • -   urmărește calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități și modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate;

 • -   răspunde de integritatea, ține evidența parcului din dotare;

 • -   organizează colectarea pieselor de schimb uzate și expedierea lor la unitățile reparatoare;

 • -   dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia și cu gradul de complexitate al lucrărilor;

 • -   organizează și dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție și a utilajelor;

 • -   asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice;

 • -   asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive verificatoare, echipamente și dotări;

 • -   efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor și subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea și păstrarea la magazie în vederea folosirii;

 • -   asigură colectarea și predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora;

 • -   urmărește încărcarea și exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării și a imobilizării acestora;

 • -   execută reparații capitale la motoare, subansamble, caroserii, conform dotării;

 • -   execută revizii și reparații curente sau accidentale la parcul de marfă și intervenție al regiei;

 • -   execută comenzi ocazionale de lucrări de întreținere sau reparare auto sau reparații subansamble și piese, în limita dotării și a capacităților disponibile.

 • c) Planificarea, salarizarea, normarea,

 • -   primește, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți;

 • -   analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale;

 • -   verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora;

 • -   întocmește necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă și de perspectivă, propunerile pentru planul de școlarizare;

 • -   organizează, îndrumă, efectuează și controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine;

 • -   răspunde de întocmirea evidenței primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă)

 • -   elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției, cotele de participare la beneficiu a personalului;

 • -   întocmește lucrările de informare conform metodologiei și la termenele stabilite pentru toate activitățile;

 • -   ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului și a parcului de vehicule;

 • -   întocmește tabele cu personalul secției care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare;

 • -   participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia;

 • -   ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție;

 • -   raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare.

 • d) Personal, învățământ, administrativ

 • -   urmărește prezența și întocmește evidența personalului secției;

 • -   întocmește graficul concediilor de odihnă pentru personalul secției;

 • -   gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică și evidența mișcării acestora;

 • -   întocmește necesarul de rechizite și asigură distribuirea acestora;

 • -   ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție;

 • -   asigură în incinta secției ordinea, curățenia și buna gospodărire a utilităților, apă, energie, încălzire, etc;

 • -   organizează, îndrumă și controlează activitatea de pază generală și S.U. a secției, urmărește procurarea mijloacelor și echipamentelor necesare precum și instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției;

 • -   se îngrijește și asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă și de viață;

 • -   urmărește modul de respectare a disciplinei și a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri;

 • -   stabilește necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare.

 • e) Sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, SU

 • -   organizează activitatea de sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației și SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei;

 • -   participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite;

 • -   primește și difuzează la personalul din subordine reglementările și dispozițiile pe linie de siguranța circulației;

 • -   urmărește și asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru și a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale și a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile și evenimentele de indisciplină;

 • -   participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor;

 • -   organizează instruire pe linie de sănătate și securitate în muncă a întregului personal al secției;

 • -   ține evidența nominală a echipamentului de lucru și de protecție, a duratei lui de folosire și a uniformelor de serviciu;

 • -   asigură procurarea și distribuirea alimentației de protecție și a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare;

 • -   organizează și urmărește prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic și administrativ pe probleme de sănătate și securitate în muncă;

 • -   folosește mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor și instrucțiunilor de tehnică a securității muncii;

 • -   asigură aplicarea și respectarea de către personalul secției a regulilor și măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și paza contra incendiilor.

 • f) Mecano - energetic, aprovizionare

 • -   asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea și repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea și utilizarea corectă a acestora;

 • -   răspunde de funcționarea instalațiilor și aparaturii de măsurare și monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ;

 • -   efectuează operații de supraveghere și întreținere a aparaturii de măsurare și monitorizare;

 • -   răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare și monitorizare, conform cerințelor legale;

 • -   întocmește necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite;

 • -   organizează și asigură colectarea uleiurilor uzate, a deșeurilor feroase, piese și agregate uzate recondiționabile, deșeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor;

 • -   urmărește încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele și piesele;

 • -   asigură aprovizionarea cu materiale și subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora;

 • -   răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului;

 • -   răspunde de gospodărirea judicioasă și depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și materialelor folosite în producție;

 • -   asigură utilizarea deșeurilor și a altor resurse secundare și readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb și subansamblurilor uzate, valorificarea acestora.

 • g) Contabilitate - financiar


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   face analiza rentabilității activităților și traseelor, face propuneri de tarife;

 • -   conduce și coordonează activitatea de casierie a secției;

 • -   răspunde de întreaga activitate economică și financiar-contabilă a secției;

 • -   primește indicatorii economici și financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați;

 • -   organizează și asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor;

 • -   face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor;

 • -   ia măsuri în limita competenței pentru prevenirea și lichidarea pagubelor;

 • -   exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secției;

 • -   urmărește și analizează lunar rezultatele financiare și face propuneri după caz;

 • -   întocmește și depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție;

 • -   urmărește încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit și transmis de către regie, precum și în fondul de salarii;

 • -   efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare;

 • -   organizează și ține evidența fizică și valorică a consumurilor de carburanți și lubrifianți;

 • -   ține evidența valorică a pieselor și materialelor consumate pentru producție și nevoile gospodărești;

 • -   participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale direcției și întocmește lucrările de informare în termenele stabilite;

 • -   întocmește situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depășire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport;

 • -   ține evidența mijloacelor fixe ale direcției și a mișcării acestora, precum și a obiectelor de inventar; întocmește note contabile privind activitatea secției.

Exploatarea, întreținerea și repararea mijloacelor din dotarea formațiilor de Linie Cale, Contact și Substații

 • -   primește indicatorii planificați pentru activitatea sectiei, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru;

 • -   răspunde de exploatarea liniilor de cale, contact, a substațiilor și rețelelor de alimentare ale regiei;

 • -   execută  lucrările de întreținere și reparații curente la linia cale, linia contact, substații de

transformare;

 • -   execută reparații accidentale la linia cale, contact, substații, rețele de alimentare cu energie;

 • -   execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative la linia cale, linia contact și

substații;

 • -   execută intervenții la evenimente legate de linia cale, contact și substațiile regiei;

 • -   verifică zilnic aparatele speciale de linie cale și contact;

 • -   asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact;

 • -   verifică periodic starea izolației cablurilor de alimentare a rețelei de contact;

 • -   colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor și stațiilor;

 • -   execută lucrări accidentale la cabluri de alimentare;

 • -   execută recondiționări la piese de linie cale și linie contact;

 • -   execută piese de schimb pentru care este dotată tehnic atelierul;

 • -   asigură și răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de linie cale, contact sau substații;

 • -   asigură degajarea liniilor de cale în caz de întreruperi sau evenimente grave;

 • -   ține evidența întregii rețele de linie cale și contact, urmărește realizarea ciclurilor de revizii și reparații planificate, calitatea reparațiilor;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul atelierului;

 • -   organizează activitatea pe formații de lucru și persoane, dimensionează sarcinile planificate;

 • -   analizează întreruperile și avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaților dacă este cazul.

 • -   monitorizează în permanență rețelele de contact tramvai și troleibuz precum și rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată;

 • -  coordonează și efectuează manevre pe medie tensiune;

 • -   prognozează și transmite către ELECTRICA S.A. consumul energetic în funcție de graficele de circulație și numărul de unități zilnice tramvai și troleibuz.

 • -   primește indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru;

 • -   răspunde de exploatarea substațiilor și rețelelor de alimentare ale regiei;

 • -   execută lucrările de întreținere și reparații curente la substații de transformare;

 • -   execută reparații accidentale la substații, rețele de alimentare cu energie;

 • -   execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative la substații;

 • -   execută intervenții la evenimente legate de substațiile regiei;

 • -   verifică zilnic aparatele speciale din substații;

 • -   asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact;

 • -   verifică periodic starea izolației cablurilor de alimentare a rețelei de contact;

 • -   colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor și stațiilor;

 • -   execută lucrări accidentale la cabluri de alimentare;

 • -   execută recondiționări la piese de substații;

 • -   execută piese de schimb pentru care este dotat tehnic atelierul;

 • -   asigură și răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de alimentare sau substații;

 • -   asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave;

 • -   ține evidența întregii rețele de alimentare și substații, urmărește realizarea ciclurilor de revizii și reparații planificate, calitatea reparațiilor;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul atelierului;

 • -   organizează activitatea pe formații de lucru și persoane, dimensionează sarcinile planificate;

 • -   analizează întreruperile și avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaților dacă este cazul.

Capitolul 5 : ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ȘEF

Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanțelor și întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen.

5.1 Serviciul Financiar Contabil

Art.2. Serviciul Financiar - Contabil are atribuții și responsabilități în următoarele domenii de activitate:

 • a) Activitatea de contabilitate:

 • - contabilitatea financiara

 • - contabilitateade gestiune

 • b) Planificarea financiară

 • c) Finanțarea investițiilor și contabilitatea acestora

 • d) Evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

ATRIBUȚII

Art.3. În domeniul său de activitate compartimentul financiar are următoarele atribuții:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI.

a) Activitatea de contabilitate-financiar

 • -   răspunde de organizarea contabilității astfel încât să asigure măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor precum și a rezultatelor obținute în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -   asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne cât și pentru clienți, instituții și alți utilizatori;

 • -   pregătește și participă la întocmirea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale), în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

 • -   participă la organizarea și valorificarea inventarierii anuale a elementelor de activ și de pasiv potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

 • -   răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economice efectuate;

 • -   conduce contabilitatea imobilizărilor pe categorii și pe fiecare obiect de evidență;

 • -   efectuează înregistrarea în contabilitate a notelor contabile ale stocurilor din depozitele regiei și efectuează concilieri și verificări ale conturilor sintetice;

 • -   ține evidența creanțelor și datoriilor și conduce contabilitatea clienților și furnizorilor pe categorii și pe fiecare persoană fizică și juridică;

 • -   întocmește contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz;

 • -   conduce contabilitatea veniturilor, pe feluri de venituri, după natură sau surse, după caz;

 • -   asigură închiderea conturilor de venituri și cheltuieli și stabilirea profitului și pierderii;

 • -   întocmește   și păstrează registrele de contabilitate în conformitate cu normele elaborate de

Ministerul Economiei și Finanțelor;

 • -   întocmește pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate, balanța de verificare lunară, atât pentru conturile sintetice și pentru cele analitice;

 • -   întocmește dările de seamă statistice specifice;

 • -   întocmește jurnalele de vânzări și cumpărări și decontul de TVA;

 • -   efectuarea operațiunilor de încasări și plăți cu numerar, avansuri și deconturi din trezorerie, întocmirea și evidența documentelor justificative privind operațiunile cu numerar;

 • -   întocmirea și depunerea deconturilor de subvenții și înregistrarea în contabilitate a acestora;

 • -   întocmirea registrelor de casă și gestionarea documentelor cu regim special;

 • -   întocmirea notelor contabile privind salariile și calculul contribuțiilor precum și virarea reținerilor către beneficiari;

 • -   întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale;

 • -   colaborează cu alte servicii pentru calculul indicatorilor de performanță și furnizează informațiile necesare calculului acestor indicatori;

 • -   asigură compatibilitatea cu legislația fiscală a întocmirii și evidenței documentelor primare și a înregistrării acestora în contabilitatea primară și financiară;

 • -   organizează și conduce contabilitea de gestiune adaptată la specificul activității și anume pe destinații și centre de cost;

 • -   întocmește diverse rapoarte solicitate de conducere sau alte instituții;

 • -   propuneri de îmbunătățire și modernizare a activităților regiei pentru o bună desfășurare a controlului financiar preventiv;

 • -   întocmește situația principalilor indicatori economico - financiari lunari;

 • -   exercită controlul financiar - preventiv, privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea și economicitatea operațiunilor;

 • -   ține evidența documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv în cadrul Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

 • -   întocmește Bugetul de venituri și cheltuieli pe regie și secții (lunar și anual) și urmărește realizarea lui;

 • -   informează conducerea asupra tuturor abaterilor constatate legate de activitatea coordonată.

 • -   ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din R.A.T.T.;

 • -   răspunde de plata drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs;

 • -   asigură și răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii și ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucțiunilor în probleme de salarizare;

 • -   asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică și numărul de posturi aprobate;

 • -   calculează drepturile bănești cuvenite salariaților pe baza contractelor individuale, actelor adiționale, deciziilor și fișelor de prezență primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern

 • -   întocmește fișele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite și le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât și personalului;

 • -   ține evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare;

 • -   coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal;

 • -   întocmește statele de plată a salariilor;

 • -   colectează și introduce datele necesare calculării salariilor;

 • -   stabilește sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare și termene de înaintare;

 • -   urmărește încadrarea în fondul planificat de salarii;

 • -   eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu;

 • b) Planificarea financiară

 • -   întocmește situația datoriilor conform legislației în vigoare;

 • -   ține evidența debitelor regiei și colaborează cu compartimentele în cadrul cărora s-au generat debitele pentru recuperarea lor;

 • -   ține evidența clienților și transmite lunar situația acestora către toate secțiile, sectoarele regiei și asistență juridică și, pentru ca urmăritorii de contracte să întocmescă documentația necesară acționării în instanță pentru recuperarea creanțelor;

 • -   ține evidența plăților cu carnete CEC;

 • -   ține evidența garanțiilor pentru gestionarii regiei;

 • -   urmărește permanent utilizarea eficientă a creditelor și rambursarea acestora;

 • -   efectuează plațile către furnizorii de bunuri, utilități, imobilizaii etc, precum și plata obligațiilor către bugete în funcție de disponibilitățile regiei;

 • -   asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile către buget și alte obligații, în funcție de disponibil.

 • c) Finanțarea investițiilor și contabilitatea acestora

 • -   colaborează cu direcțiile și compartimentele regiei cu privire la identificarea și evidențierea corectă a surselor de finanțare a investițiilor din surse proprii și alocații bugetare;

 • -   asigură înregistrarea corectă a investițiilor și ține evidența fiecărui obiectiv de investiții, pe surse de finanțare.

 • d) Evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

 • -   organizează și ține evidența contabilă a mijloacelor fixe ale regiei pe fiecare obiect de evidență și pe secții și sectoare;

 • -   organizează evidența contabilă obiectelor de inventar și materialelor de protecție ale regiei pe secții și sectoare, conform organigramei aprobate.

5.2 Serviciul titluri de călătorie

Art.4. Compartimentul coordonează activitatea Biroului Vanzari si Biroului Marketing și Tarife

Art.5. Compartimentul răspunde de următoarele activități și are ca atribuții:

 • -   elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru împreună cu compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI;

 • -   răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în compartimentul său.

ATRIBUȚII

Art.6. Serviciul Titluri de Călătorie, are următoarele atribuțiuni generale:

 • -   redactare corespondențe cu clienții;

 • -   redactare contracte vânzare titluri prin terți;

 • -   valorificare spații publicitare;

 • -    analiză petiții;

 • -   coordonarea activităților de vânzări și verificări titluri de călătorie;


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0 I Pagina:

 • -   coordonarea activităților de marketing, tarifare și analiză economică.

Art.7. Serviciul Titluri de Călătorie, are și atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • 1. ATRIBUȚII CALL CENTER

 • -  propune soluții pentru petițiile adresate serviciului pe probleme de Sistem Automat de Taxare (SAT) din partea încasatoarelor;

 • -   preia și transmite petițiile de la călători conducerii regiei;

 • -  asigură asistență casierelor de la centrele online în problemele întâmpinate în momentul emiterii și reîncărcării cardurilor de călătorie, eliberării de titluri clasice de călătorie (vechile abonamente de carton) prin sistemul de taxare;

 • -  informează șefii ierarhici în legatură cu problemele apărute în teren;

 • -  înregistrează solicitări pentru introducerea sau scoaterea din lista neagră;

 • -  desfășoară toate activitățile ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor cu privire la complexitatea noului sistem de taxare, la modul de procurare, utilizare, păstrare, reîncarcare și modificare a noilor titluri de transport ale regiei;

 • -  asigurarea asistenței și verificarea instruirii casierilor și controlorilor pentru aplicațiile SAT (aplicații pentru casierie, centre de vânzare on-line, inclusiv centre de personalizare cu poză Centrul de abonamente Intrarea Doinei, controlori);

 • -  desfășurarea tuturor activităților ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor

 • -  asigurarea punții de legatură între călători și conducerea serviciului prin informarea permanentă a acesteia cu privire la solicitările călătorilor, transmise telefonic, prin e-mail sau în scris;

 • -  urmărirea, verificarea și îndrumarea activității desfășurate prin punctele de desfacere titluri de călătorie și ținerea permanentă a legăturii cu casierele, informându-le pe acestea imediat, asupra oricăror modificări apărute;

 • -  prezentarea propunerilor de îmbunătățire a activității de desfacere a cardurilor Activ cât și a cardurilor de suprataxă, dacă este cazul;

 • -  respectarea prevederilor legale privind sanatatea și securitatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • -  participarea la instructajele periodice efectuate în sensul aliniatului de mai sus, iși însușește și respectă informațiile și reglementările în materie;

 • -  în funcție de solicitările primite de la călători, propune soluții pentru problemele ridicate și le înaintează către conducerea biroului în vederea adaptării activității la cerințele acestora;

 • -  centralizează problemele apărute în timpul utilizării noilor echipamente de lucru și le trasnmite spre soluționare către persoanelele abilitate în acest scop;

 • -  preia petițiile depuse de publicul călător referitoare la activitatea casierelor de la punctele de desfacere;

 • -  se informează asupra noutăților apărute în domeniul său de activitate și propune introducerea acestora în activitatea compartimentului;

 • -  preia și distribuie casierilor coordonatori, circularele și informațiile referitoare la modificările survenite în domeniul de activitate.

 • 2. ATRIBUTII CASIERI SISTEM

 • -  cunoaște aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum și aplicațiile în care se operează aceste vânzări;

 • -  cunoaște întrega procedură de vânzare on-line precum și configurarea echipamentelor SAT;

 • -  în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (calculator, imprimantă, OMNIKEZ, carduri, programe informatice, etc.) anunță imediat personalul abilitat;

 • -  participă la cursurile de perfecționare pentru SAT;

 • -  stabilește valoarea zilnică a gestiunilor încasatorilor în funcție de vânzările de la unitățile la care sunt repartizați și de cantitatea de marfă existentă.

Casierii de sistem au atribuții și pentru fiecare punct/casier/schimb:

 • -  configurează pachetele cu marfa necesară vânzării;

 • -  scrie pe cardurile casierilor articolele și cantitățile din pachetele de marfă destinată vânzării;

 • -  listează fișa de înzestrare operator;

 • -  realizează fizic pachetele de marfă destinate vânzării conform fișei de înzestrare operator;


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -  descarcă cârdurile casierilor de la punctele de vânzare;

 • -  listează fișele de descărcare operator;

 • -  preia marfa rămasă nevândută;

 • -  verifică dacă marfa primită este identică cu fișa de descărcare;

 • -  pentru situațiile în care apar probleme la punctele de vânzare care împiedică circuitul normal al procesului de vânzare (lipsă curent, echipament defect) - operează documentele de stoc necesare pentru reglarea stocurilor din casierie și a vânzării;

 • -  verifică și urmărește ca marfa fizică existentă în casierie să coincidă cu stocurile din sistemul de gestiune (SAT).

Art.8. Biroul vanzari, are următoarele atribuțiuni generale:

 • -   vânzarea titlurilor de călătorie și alte produse la chioșcurile și centrul de gratuități al regiei prin operatori / încasatori și ghiseul de call - center;

 • -   vânzarea titlurilor de călătorie prin merceologi către agenți economici contra comision și urmărirea încasării creanțelor;

 • -   eliberarea titlurilor de călătorie aferente acordării de facilități călătorilor, înregistrate în protocolul încheiat între RATT și Primăria Municipiului Timișoara;

 • -   verificarea dreptului și documentelor justificative de facilitate;

 • -   gestiunea documentelor justificative de facilitate;

 • -   gestiunea și urmărirea contractelor de vânzare prin merceologi;

 • -   gestiunea și urmărirea contractelor de vânzare produse de la terți;

 • -   coordonarea caseriei de titluri a sistemului de tiketing;

 • -   întocmire și difuzare situații și analize periodice;

 • -  solicită adaptarea aplicațiilor software la necesitățile și modificările legislative apărute;

 • -  analizează și întocmește situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare și a punerii în vânzare de carduri de călătorie;

 • -  transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Serviciului Tehnologia Informației în vederea actualizării site-ului RATT și portalului specific SAT - www.ratt.ro/taxare.

 • -   soluționează sesizările repartizate și ține evidența acestora.

Art.9. Biroul vanzari are și atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC:

 • 1. VERIFICATORI

 • -  verifică concordanța între documentele justificative scanate pentru eliberarea diverselor tipuri de gratuități și titlul eliberat la centrul vânzare abonamente și chioșcuri;

 • -  verifică zilnic cardurile vândute să corespundă cu personalizările și propun corecțiile după caz;

 • -  verifică raportul memoriilor fiscale ale caselor de marcat;

 • -  verifică și analizează raporturile fiscale lunare ale caselor de marcat electronice;

 • -  stabilește diferențele raportate în registrele fiscale;

 • -  analizează diferențele existente între rapoartele de vânzări și raportul fiscal zilnic al casierilor;

 • -  verifică zilnic încasările în Sistemul Automat de Taxare pe chioșcuri, centru de abonamente;

 • -  verifică zilnic bonurile nefiscale și z-le astfel încât sumele încasate să corespundă cu rapoartele din SAT;

 • -  anunță încasatoarele să treacă în registrul fiscal diferența de vânzare constatată între bonul nefiscal și z;

 • -  verifică, lunar rapoartele „z” lunare, cu rapoartele SAT, depistând eventualele erori și propune reglarea lor;

 • -  verifică fișele încasatorilor cu documentele ce stau la baza acestora (fișe de înzestrare, descărcare și bonuri fiscale, vânzarea corectă pe tarife, precum și stocurile zilnice cu rapoartele de stocuri din cadrul SAT);

 • -  verifică registrele fiscale de înregistrare a vânzărilor care nu trec prin casa de marcat;

 • -  verifică rapoartele de vânzare de la centrul vânzare abonamente și chioșcuri privind corespondența cu bonurile fiscale și bonurile nefiscale;

 • -  analizează eliberarea eronată a cardurilor active pentru care s-a emis bon fiscal și pentru situațiile justificate de restituire a sumelor, va face documentele aferente, iar pentru situațiile din vina încasatorului va face propuneri de recuperare a sumelor de la persoanele vinovate;

 • -  colaborează cu personalul abilitat în vederea soluționării problemelor ce apar vis-a-vis de stocuri;

 • -  colaborează cu chioșcurile de bilete (monitorizare, instrucțiuni, consiliere);

 • -  va completa în registrul de neconformități toate deficiențele constatate urmare a verificărilor efectuate la toate punctele de mai sus.

 • 2. ÎNCASATORI PUNCTE VÂNZARE

 • -   cunoaște toate procedurile de lucru din cadrul SAT și urmărește permanent respectarea lor;

 • -   cunoaște toate tipurile de titluri și legitimații de călătorie cuprinse în oferta tarifară practicată de regie incluse în SAT;

 • -  cunoaște oferta tarifară practicată de regie (tipuri titluri de transport, liniile pe care acestea sunt valabile);

 • -  înainte de a efectua vânzarea se asigură că a înteles corect care este produsul solicitat de client;

 • -  înainte de emiterea bonului fiscal, verifică corectitudinea datelor tipărite pe card prin butonul « Consultare card »;

 • -  oferă informații corecte călătorilor despre noul sistem de taxare, iar în cazul în care nu poate oferi informațiile solicitate, îi îndrumă pe aceștia către punctele abilitate în acest sens (call center);

 • -  utilizarea de c ătre casier a cardului de călător doar în scopul efectuării vânzării sau reîncărcării titlului de călătorie;

 • -  cunoaște aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum și aplicațiile în care se operează aceste vânzări;

 • -  cunoaște întreaga procedură de vânzare on-line precum și configurarea echipamentelor SAT ;

 • -  în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (TATOO, imprimanta fiscală, OMNIKEY, carduri, programe electronice, etc.), anunță imediat personalul abilitat;

 • -  participă la cursurile de perfecționare pentru SAT;

 • -  toate produsele stocabile-carduri de călătorie și consumabile-bilete și legitimații una zi, se vând numai prin casa de marcat fiscală;

 • -  se aprovizionează cu role pentru imprimantele fiscale;

 • -  casierul este obligat să ia măsuri pentru a preveni sustragerea, deteriorarea, degradarea produselor și aparaturii sistemului de taxare;

 • -  în cazul în care echipamentele din dotarea centrului nu funcționează, anunță personalul abilitat cu privire la această disfuncție apărută, iar vânzarea va fi operată în registrul fiscal;

 • -  pentru înregistrările înscrise în registrul fiscal fiecare casier va întocmi un borderou cu cantitățile și tarifele vândute pe care-l va preda la casierie;

 • -  în prima zi a fiecărei luni casierul va lista pentru luna anterioară raportul Z comprimat pe care-l va preda la ora schimbului la casierie;

 • -  la epuizarea hârtiei din imprimanta fiscala, va preda rola martor la casierie după ce scrie pe aceasta următoarele date : perioada de utilizare, punctul de vânzare, seria fizică și fiscală a casei de marcat;

 • -  în registrul fiscal se înscriu numai produsele vândute atunci când nu funcționează casa de marcat (datorită defectării acesteia sau întreruperilor de curent electric);

 • -  închiderea schimbului prin aplicația SAT (Sistem Automat de Taxare) se va face la încheierea programului de lucru (sau cu 3-5 minute mai devreme);

 • -   la eliberarea legitimațiilor de călătorie pe suport - card nominal- casierul are următorele obligații:

La emitere:

 • -  în baza actului de identitate prezentat de client - să completeze corect datele în sistem;

 • -  să solicite clientului informații clare cu privire la tipul titlului de călătorie pe care acesta îl dorește;

 • -  să completeze corect celelalte date necesare eliberării unui titlu de călătorie (selectarea corectă a tipului de călător: cetățean Timișoara, elevi, studenti, etc ).

La reîncarcare:

 • -  să verifice documentele - pentru toate categoriile de utilizatori.

Operații efectuate la PUNCTUL DE VÂNZARE

 • -  pornirea programului de vânzare;

 • -  dublu clic pe iconița aplicației aflată pe Desktop;

 • -  se introduce cardul personal de operator în dispozitivul Omnikey, se tastează PIN-ul, apoi se apasă butonul “Autentifică”;

 • -  se apasă butonul “Deschidere schimb”;

 • -  cardul de operator trebuie să fie în Omnikey pentru a fi citit;

| Ediția: 5 Revizia: 0 | Pagina:

 • -  din fereastra “Alege schimb de lucru” se selectează schimbul și se apasă “Continuă”. După deschiderea schimbului de lucru, ecranul principal al aplicației va afișa toate butoanele portocalii;

 • -  la deschiderea schimbului de lucru se face și transferul gestiunii de pe cardul casierului online pe calculator;

 • -  cardul de operator se scoate din Omnikey;

 • -  personalizarea unui card de călător;

 • -  se verifică imprimanta Tattoo să fie încărcată cu carduri;

 • -  se apasă butonul “Personalizare”;

 • -  se scrie CNP-ul călătorului și se apasă Validează;

 • -  se scriu numele, prenumele, tipul de utilizator, se completează documentele (carte identitate, carnet student, carnet elev), se apasă Salvează Documente;

 • -  se apasă Personalizează. Se așteaptă să iasă cardul din Tattoo. La întrebarea CARD PRINTAT CORECT? se alege răspunsul corespunzător Da / Nu;

 • -  se așează cardul în Omnikey;

 • -  se apasă butonul “Vânzare”;

 • -  din ecranul vânzare se selectează tipul de abonament care se vinde;

 • -  se completează data de la care începe abonamentul și, după caz, linia sau liniile pe care se emite. Se apasă “Adaugă” pentru a adăuga produsul în lista de achiziție;

 • -  se deschide ecranul de personalizare, unde se apasă butonul stânga jos Salvare;

 • -  se apasă butonul “Bon Fiscal”;

 • -  în ecranul de încasare, se completează suma de bani pe care o dă clientul;

 • -  se emite bonul fiscal prin acționarea butonului “Emite Bon Fiscal”;

 • -  bonul și cardul de călătorie se dau clientului;

 • -  închiderea schimbului de lucru și a aplicației VÂNZARE;

 • -  se apasă butonul portocaliu “Închide Schimb”;

 • -  se deschide fereastra de bonuri neprintate; dacă este cazul se tipăresc bonurile neprintate;

 • -  se apasă butonul Închide (colțul dreapta jos);

 • -  aplicația scrie: Prezentați cardul de vânzător;

 • -  se așează cardul de operator în Omnikey și se apasă OK;

 • -  în timpul închiderii schimbului vor ieși 2 bonuri din imprimanta fiscală: unul nefiscal (are rol de verificare) și unul fiscal care reprezintă Z-ul casierei pe schimb (se predă în casierie);

 • -  aplicația cere să se introducă codul PIN. Se introduce PIN-ul. Se apasă Enter sau Autentifică;

 • -  se închide aplicația de la butonul portocaliu “Închidere Aplicație”.

încasatorului de bilete și abonamente îi sunt interzise:

 • -  utilizarea altor parole, coduri (în afara celor personale) pentru autentificarea în SAT;

 • -  utilizarea datelor personale ale călătorilor în alte scopuri în afară de personalizarea, emiterea, încărcarea cardurilor nominale;

 • -  accesarea și utilizarea altor date cu caracter personal, în afara celor necesare îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu;

 • -  folosirea de programe software care provin din afara R.A.T.T.

Se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) și Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție și Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverșii utilizatori

 • -  emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem;

 • -  asigură asistența tehnică și comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului;

 • -  prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC);

 • -  coordonează activitatea de supra-control;

 • -  se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei;

 • -  propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității;

 • -  verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT și SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren;

 • -  acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte;

 • -   instruiește utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor;

 • -  dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului;

 • -  se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare;

 • -  răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum și orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC);

 • -  propune modificări de amplasamente a punctelor de vânzare în vederea optimizării veniturilor încasate, ca urmare a analizei efectuate rezultate din prelucrarea informațiilor din cadrul rapoartelor sistemului;

 • -  propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de concluziile rezultate din analize;

 • -  elaborează, revizuiește și transmite spre aprobare și validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC;

 • -  colaborează cu Serviciul Financiar - Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului;

 • -   propune promovarea de noi proiecte și investiții privind dezvoltarea regiei;

 • -   urmărește derularea proiectelor până la recepția lor definitivă;

 • -   propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței și oportunității lucrării;

 • -   prevede și propune proiecte de investiții , fondurile și sursele de plată ale acestora;

 • -   participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări;

 • -   participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație;

 • -   atragerea de fonduri internaționale și credite externe:

 • •   întocmește documentații pentru atragerea de finanțări la proiecte de dezvoltare ale regiei;

 • •   urmărește piața de capital și sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante;

 • •   sondează finanțatorii posibili asupra șanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei;

 • •   caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată;

 • •   asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor;

 • •   solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabilește legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central.

Biroul, are și atribuțiuni principale privind activitatea de control titluri de călătorie contractate cu terți și asigurarea asistenței tehnice pentru aceștia și anume:

 • -   monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace;

 • -   planificare ture, echipe, zone, linii;

 • -  efectuarea controlului valabilității titlurilor de călătorie conform reglementărilor specifice;

 • -  sancționarea călătorilor care încalcă prevederile legale;

 • -  decontarea încasărilor, după caz;

 • -  înregistrarea proceselor - verbale de contravenție, gestionarea și arhivarea lor;

 • -  urmărirea încasării proceselor - verbale de contravenție;

 • -  întocmire situații și analize periodice;

 • -  cunoașterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL și dispozitivul „ PSION „;

 • -  cunoașterea dispozitivului de control PSION și a modului de lucru , după cum urmează:

 • •      descrierea dispozitivului;

 • •      utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare;

 • •      utilizare echipament pentru control:

 • ■   pornirea echipamentului;

 • ■   configurare echipament ;

 • ■    transfer date;

 • ■    configurarea schimbului de lucru;

 • ■    preluarea datelor de control din Validator;

 • ■    configurarea datelor de control;

 • ■    controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient);

 • ■   închiderea schimbului;

 • ■    consultare statistică;

■ transferul informațiilor către Back Office la sfârșitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă.

Detaliere mod de lucru pentru controlor terț

 • -  deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ;

 • -  în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control își prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor și trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care dorește să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator;

 • -  membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control;

 • -  membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia;

 • -  ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceștia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare și vor afla dacă posesorul circulă regulamentar;

 • -  dacă un controlor care folosește validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităților;

 • -  acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului;

 • -  apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului și se va folosi funcționalitatea aplicației și imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul;

 • -  în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor;

 • -  fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator;

 • -  transferul informațiilor către Back Office;

 • -  pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul de la grupul de control;

 • -  la întoarcerea echipei de controlori, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul de la grupul de controlori. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT;

 • -  la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă;

 • -  din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul și ora la care aceștia au realizat controlul.

Rapoarte privind activitatea controlorilor terți

■ centralizarea activităților controlorilor se face în cadrul biroului unde se vor preda procesele verbale;

 • -  rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor.

Art.10. Biroul Marketing și Tarife, are următoarele responsabilități:

 • -   calculare tarife transport urban;

 • -   calculare tarife alte activități ale regiei;

 • -   propunere structură ofertă tarife de transport;

 • -   concepere și gestionare modele titluri de călătorie sau carduri;

 • -   obținere și gestionare avize pentru titluri, carduri și tarifele utilizate;

 • -   redactare caiete de sarcini pentru tipărirea de titluri și achiziția de carduri;

 • -   colectare lunar tarife în țară la transport public;

 • -   colectare periodic tarife concurență în domeniile de interes și tarife practicate de mass-media;

 • -    monitorizare indici de inflație și cursul valutar;


: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   coordonarea activității de facturare alte prestații decât vânzarea de titluri;

 • -   urmărire contracte de realizare a titlurilor pe suport de hârtie;

 • -   întocmire situații și analize periodice privind evoluția vânzărilor pe tipuri de titluri de călătorie și propuneri privind politica tarifelor acestora ținând cont de evoluția vânzărilor;

 • -   întocmește analize economice cu privire la eficiența activității de transport public de călători în vederea dimensionării corecte a tarifelor;

 • -   colaborează și transmite date celorlalte compartimente ale regiei în vederea eficientizării activității de bază a RATT.

 • -   realizează și dezvoltă sistemul informațional de marketing, în scopul cunoașterii aprofundate și în timp util a mediului intern și a celui extern regiei;

 • -   alege, stochează și prelucrează într-o formă adecvată diverse informații necesare fundamentării, adoptării execuției și controlului deciziilor de marketing;

 • -   realizează, la solicitarea conducerii, studii și sondaje de opinie privind sistemul comunicațional dintre beneficiarii de servicii și regie;

 • -   realizează planul de marketing prin care se urmărește cunoașterea mai exactă a nevoilor beneficiarilor, a nivelului lor de satisfacere, imaginea regiei;

 • -   participă la organizarea de seminarii și simpozioane;

 • -   propune și organizează participarea regiei la târguri și expoziții interne și internaționale;

 • -   realizează activități din sfera cercetărilor de marketing, studii privind nevoia consumatorilor și comportamentul acestora;

 • -   cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piață și a mixului de marketing;

 • -   organizează reclama comercială a activităților regiei;

 • -  transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Biroului Tehnologia Informației în vederea actualizării site-ului RATT și portalului specific SAT - www.ratt.ro/taxare.

 • -  analizează și întocmește situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare și a punerii în vânzare de carduri de călătorie;

Biroul are și atribuțiuni de valorificare a spatiilor publicitare:

 • -   ține evidența chiriilor, locațiilor, taxe de reclamă și afișaj propriu și solicită plata acestora Serviciului Financiar - Contabil;

 • -   ține evidența spațiilor pe care se încasează chirie și a încasării chiriilor;

 • -   întocmește contracte de închiriere pentru spațiile publicitare disponibile, conform tarifelor aprobate;

 • -   urmărește derularea contractelor de asociere în domeniu valorificării spațiilor publicitare disponibile;

 • -   propune mă suri de îmbunătățire a activității pentru creșterea vânzărilor;

 • -   întocmește lunar situația contractelor de publicitate;

 • -  urmărește derularea contractelor de închiriere stălpi pentru montare cablu fibra optică

Capitolul 6 : CONDUCEREA REGIEI ȘI PATRIMONIUL

Art.1. Conducerea regiei autonome revine Directorului General și Consiliului de Administrație, Directorul General fiind președintele Consiliului de Administrație.

6 .1 Consiliul de Administrație

Art.2. Consiliul de Administrație este numit prin decizia conducătorului administrației teritoriale locale, pentru o perioadă de 4 ani.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei cu excepția celor care potrivit legii sunt date în competența altor organe.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază :

 • -   Stabilește tactica și strategia regiei pe anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate.

 • -   Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori , după caz, de la bugetele locale.

 • -   Aprobă bugetul și bilanțul regiei.

 • -   Stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului regiei, aprobând Regulamentul de Organizare si Funcționare al regiei.

 • -   Aprobă structura organizatorică.

6 .2 Director General

Art.3. Directorul general al regiei coordonează activitatea următoarelor persoane și compartimente din R.A.T. Timișoara:

 • - Director Tehnic

 • - Director Adjunct

 • - Contabil Șef

 • - Cabinet Director General

 • - Serviciul Resurse Umane

 • - Biroul Relații Publice

 • - Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

 • - Serviciul Control Intern

 • - Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației

 • - Serviciul Monitorizarea Energiei

Art.4. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții principale:

 • -   asigură managementul la vârf al organizației;

 • -   aprobă Manualul SMI, Organigrama și Schema Generală de Procese;

 • -   stabilește și aprobă politica și obiectivele pentru responsabilitate socială - calitate - mediu -sănătate și securitate în muncă;

 • -   numește Reprezentantul Managementului;

 • -   numește SBAAP și îi atribuie autoritatea gestionării SMI;

 • -    asigură condițiile realizării politicii și obiectivelor;

 • -   aprobă documentele SMI;

 • -   conduce analiza SMI efectuată de management;

 • -   alocă resursele necesare menținerii și îmbunătățirii SMI;

 • -   aprobă programul de instruire a personalului;

 • -   aprobă planificarea anuală a auditurilor interne;

 • -   analizează periodic rapoartele de audit și dispune măsurile necesare pentru a asigura eficiența SMI;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI;

 • -   angajează prin semnătura sa regia, putând delega cu drept de semnătură împuterniciți legali;

 • -   încheie contractele regiei și efectuează rezilierea acestora;

 • -    prezintă consiliului de administrație raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul program de activitate al regiei pentru anul următor;

 • -   aprobă operațiile de plată;

 • -   revocă din funcție sau desface contractele de muncă ale personalului regiei;

 • -   stabilește strategia de dezvoltare a regiei;

 • -   aprobă planurile anuale și lunare;

 • -   aprobă investițiile;

 • -   aprobă schema organizatorică și fișele postului;

 • -   organizează controlul realizării sarcinilor;

 • -   negociază contractul colectiv de muncă și elaborează regulamentul intern;

 • -   aprobă premierea sau sancționarea personalului regiei la propunerea șefilor de compartimente;

 • -   coordonează direct activitatea Directorului Adjunct pentru următoarele domenii de activitate: exploatarea mijloacelor de transport și starea tehnică a lor, siguranța circulației, dispecerat, întreținerea și repararea de linii cale, contact, substații de transformare;

 • -   coordonează direct activitatea Directorului Tehnic privind următoarele domenii de activitate: activitatea tehnică, activitatea de reparații mijloace de transport, activitatea de reparații clădiri, instalații și utilaje, activitatea de investiții, activitatea de construcții, activitatea energetică, confecții și recondiționări piese și subansamble de schimb, activitatea secțiilor de producție reparatoare de mijloace de transport, activitatea de aprovizionare, depozitare, organizarea recepției cantitative și calitative, activitatea comercială și de import-export, organizarea de licitații, contracte, protecția mediului, activitatea de administrare rețea, comunicații și laborator electronic;

 • -   coordonează direct activitatea Contabilului Șef privind următoarele domenii de activitate: activitatea de contabilitate, planificarea financiară, urmărirea realizării indicatorilor financiari, finanțarea și contabilitatea investițiilor, activitatea de casierie, activitatea de vânzări titluri de călătorie, activitatea de control titluri de călătorie, activitatea de supracontrol, prețuri și tarife, activitatea de strategii,

programe și implementare proiecte, activitatea de marketing, valorificare spații publicitare și control financiar preventiv;

 • -   coordonează direct activitatea Serviciului Resurse Umane privind următoarele domenii de activitate: activitatea structurii psihologice, activitate de personal, activitatea de plată a drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs, activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire și dezvoltare profesională, evaluare și motivare a personalului, activitatea de formare profesională și perfecționare a personalului propriu, asigură necesarul de personal pe meserii, funcții și specialități, menținerea la zi a fișelor de post.

 • -   coordonează activitatea Biroului Planificare, Organizare - Audit Intern privind următoarele domenii de activitate: normarea muncii, organizare, calcularea criteriilor și obiectivelor de performanță, planificarea transportului public de persoane, analize economice, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat, activitatea de audit intern, activitatea administrativă, activitatea de arhivă, activitatea de primire, înregistrare, repartizare și predare a corespondenței precum și expedierea acesteia la destinatari, răspunde de patrimoniul regiei;

 • -   coordonează direct activitatea Serviciului Intern de Prevenire și Protecție în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea în domeniul situațiilor de urgență, activitatea de medicina muncii, activitate stomatologică, activitatea de pază generală;

 • -   coordonează activitatea Serviciului Control Intern privind activitatea de control gestionar de fond la toate subunitățile și gestiunile, aplicarea sancțiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabilește dimensiunile pagubelor, verificare a întocmirii și circulație documentelor primare, documentelor tehnic-operative și contabile, planificarea și realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern și a dispozițiilor managementului de vărf, supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea și respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat, participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum și verificări pe traseu, urmărește respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor și reparațiilor, întocmește petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.A., la solicitarea acestuia;

 • -   coordonează direct activitatea Cabinetului DG privind următoarele domenii de activitate: activitate de secretariat, centralizează rapoartele specifice activității de bază și conexe ale regiei, activitatea de agrement, monitorizează evidențele statistice ale regiei, întocmește rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite, întocmirea documentelor protocolare, activitatea de traduceri și translatări, intrarea personalului regiei și a persoanelor din afara instituției la directorul general;

 • -   coordonează activitatea Biroului Relații Publice privind următoarele domenii de activitate: activitatea de tratare și soluționare a petițiilor, asigură informarea interinstituționalizată, informarea persoanelor, informarea presei și relațiile cu presa, precum și informarea angajaților regiei;

 • -   coordonează activitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, conform prevederilor legale în vigoare, în calitatea de președinte al acestuia;

 • -   coordonează activitatea Serviciului Monitorizare și Siguranța Circulației privind următoarele domenii de activitate: siguranța circulației și monitorizarea transportului public de persoane, activitatea de inspecții tehnice periodice;

 • -   coordonează activitatea Serviciului Monitorizare Energiei

 • -   asigură funcționarea Comisiei de Disciplină conform cerințelor legale.

6 .3 Director Tehnic

Art.5. Directorul Tehnic, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timișoara:

 • - Secția Reparații

 • - Serviciul Tehnic

 • - Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare

 • - Biroul Tehnologia Informației

 • - Muzeul de transport public „Corneliu Mikloși”

Art.6. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază:

 • -   asigurarea efectuării la timp și în volum complet a reparațiilor, cu respectarea prescripțiilor stabilite de uzina constructoare și normativelor în vigoare;

 • -   asigură remedierea imobilizărilor din cauze tehnice;

 • -   asigură realizarea indicatorilor tehnici la limite superioare, impuse prin planul de muncă;

 • -   asigură cheltuieli minime de mijloace financiare, tehnice, umane și materiale;

 • -   creșterea prestigiului regiei prin întărirea disciplinei în direcția pe care o coordonează;

 • -   respectă întocmai legile în vigoare, ROF, RI, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta;

 • -   respectă întocmai organigrama și statul de funcțiuni aprobate;

 • -   colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei pentru rezolvarea în bune condiții a problemelor din sfera sa de responsabilitate;

 • -   asigură realizarea de piese și subansamble de schimb la nivelul necesarului și conform prescripțiilor;

 • -   conduce activitatea de planificare tehnică și urmărirea realizării reparațiilor de calitate, cu cheltuieli minime de materiale și manoperă;

 • -   coordonează activitatea tehnică în regie, proiectarea, normarea consumurilor, inovații, evidența mijloacelor de transport, gospodărirea energiei, rezolvarea problemelor tehnice ale regiei;

 • -   coordonează activitatea de mecano - energetic pe regie;

 • -   coordonează activitatea de protecția mediului;

 • -   conduce toată activitatea de investiții și modernizări din regie;

 • -   coordonează dezvoltarea regiei în conformitate cu strategia stabilită de directorul general, stabilește priorități de finanțare de la buget, din surse proprii și din fonduri internaționale;

 • -   asigură încadrarea în fondurile alocate prin plan;

 • -   asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează și dispune măsuri privind eficientizarea acestora;

 • -   coordonează activitatea de dezvoltare, investiții, modernizări, extinderi;

 • -   asigură legalitatea executării lucrărilor de reparații și investiții;

 • -   coordonează și răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în direcția sa;

 • -   asigură realizarea planului de investiții, modernizări, extinderi aprobat, evidențiază realizările aferente, face plățile și recepția lucrărilor de investiții, indiferent de sursa de finanțare;

 • -   coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru de către compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   coordonează activitatea de menținere și îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate

- Mediu - SSM de către personalul din subordine;

 • -   coordonează activitatea laboratorului electronic;

 • -   conduce activitatea de tehnică de calcul și rețele comunicații ale regiei;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI;

 • -   asigură aprovizionarea și depozitarea cu materiale și piese de schimb a secțiilor și atelierelor regiei;

 • -   răspunde de contractarea și derularea contractelor privind reclamele comerciale difuzate prin mijloacele de transport în comun;

 • -   gestionarea, întretinerea și reparația rețelelor de comunicații de date și voce prin legături fixe și mobile din cadrul regiei;

 • -   răspunde de organizarea licitațiilor, ținerea evidenței contractelor;

 • -   promovarea de noi proiecte și investiții privind dezvoltarea regiei;

 • -   derularea proiectelor până la recepția lor definitivă;

 • -   coordonarea întocmirea caietelor de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare;

întocmește contracte pentru aprovizionarea tehnico-materială.

6 .4 Director Adjunct

Art.7. Directorul Adjunct, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timișoara:

 • - Secția Transport Electric

 • - Secția Transport Auto

- Sectia Linia Cale,Contact si Substatii

Art.8. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază:

-   coordonează activitatea de dispecerizare a activității de transport public local de persoane;

 • -   răspunde de întreaga activitate de transport în comun, pe care o organizează, îndrumă și controlează, conform organigramei aprobate;

 • -   cunoașterea tuturor particularităților și caracteristicilor transportului în comun pe raza orașului Timișoara în scopul ridicării nivelului calitativ al serviciului de transport prestat pentru populație, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare și creșterea productivității și rentabilității;

 • -   asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează și dispune măsuri privind eficientizarea acestora;

 • -   aplică strategia și tactica optimizării transportului public local de persoane ținând cont de satisfacerea cererii de transport și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, precum și folosirea integrală a capacității parcului;

 • -   asigură exploatarea parcului de autovehicule în condițiile utilizării raționale a parcului, realizarea unor indicatori tehnici și de exploatare la cote superioare și cu o servire optimă a călătorilor;

 • -   asigură efectuarea transportului de călători în condiții de siguranță a circulației sporite;

 • -   dispune as igurarea curățeniei mijloacelor de transport la ieșirea în circulație și la capete de linii;

 • -   asigură date de interes, pentru călători, privitoare la programe de circulație, modificări trasee, etc. în stațiile de oprire, dispecerate, chioșcuri, mijloace de transport;

 • -   coordonează organizarea rețelei de transport public de persoane în orașul Timișoara cu tramvaiul, troleibuzul și autobuzul;

 • -   coordonează și răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în direcția sa;

 • -   creșterea prestigiului regiei prin îmbunătățirea relațiilor conducătorilor de autovehicule, dispeceri, etc cu călătorii;

 • -   respectă întocmai legile în vigoare, ROF, RI, contractul colectiv de muncă, răspunzând în fața directorului general;

 • -   respectă întocmai organigrama și statul de funcțiuni aprobate;

 • -   negociază contractele de muncă individuale cu subordonații în condițiile impuse de directorul general al RATT;

 • -   pentru realizarea sarcinilor proprii cooperează cu toate compartimentele regiei;

 • -   coordonează elaborarea instrucțiunilor de lucru, tehnice, procedurilor operaționale și a specificațiilor tehnice din cadrul direcției;

 • -   coordonează activitatea de menținere și îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate

- Mediu - SSM de către personalul din subordine;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine;

 • -   respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI;

 • -   coordonează și asigură efectuarea transportului pe teritoriul membrilor Asociației „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociației;

 • -   conduce activitatea de întreținere și reparare linii cale, contact, substații de transformare;

 • -   coordonează și asigură efectuarea transportului de pasageri și de marfă pe căi navigabile interioare.

 • 6.5 Contabil Șef

Art.9 . Contabilul Șef prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timișoara:

 • - Serviciul Financiar - Contabil

 • - Serviciul Titluri de Calatorie

Art.10 . În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază:

 • -   conduce întreaga activitate financiar - contabilă a regiei, pe care o organizează, îndrumă, controlează și răspunde pentru activitatea serviciilor din subordine;

 • -   întocmește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al regiei, prezintă și susține acest buget în fața Consiliului de Administrație, urmărește realizarea lui;

 • -   organizează controlul financiar preventiv;

 • -   dispune mă suri pentru realizarea veniturilor și respectarea strictă a disciplinei financiare;

 • -   organizează ținerea evidenței contabile în toate unitățile regiei, întocmirea balanțelor de verificare, a bilanțului și a dărilor de seamă contabile;

 • -   avizează sub aspect financiar și tarifar propuneri de modificări în rețeaua de transport sau orice alte activități noi;

 • -   urmărește gestionarea titlurilor de călătorie;

: Cod:

ROF


| Ediția: 5 Revizia: 0

| Pagina:

 • -   propune măsuri pentru creșterea rentabilității în toate activitățile regiei;

 • -   urmărește modul de colectare și de circulație a numerarului și gestionarea titlurilor de călătorie;

 • -   organizează deservirea publicului călător cu titluri de călătorie, prin organizarea și dotarea punctelor de vânzare;

 • -   analizează realizarea încasărilor și stabilește cauzele eventualelor nerealizări, luând măsurile ce se impun;

 • -   întocmește documentația de fundamentare a prețurilor pentru titluri de călătorie, le negociază și le supune spre aprobare;

 • -   coordonează pe linie economică și financiar - contabilă activitatea de investiții cu finanțare internațională;

 • -   analizează și propune măsuri pentru creșterea rentabilității în toate activitățile regiei precum și pentru reducerea pierderilor la transportul în comun împreună cu directorii de resort;

 • -   răspunde de realizarea unui circuit informațional eficient în domeniul financiar - contabil și de raționalizarea și simplificarea sistemului de evidență;

 • -   dispune m ăsuri și asigură aplicarea celor legate de conservarea, integritatea și apărarea patrimoniului regiei și pentru urmărirea recuperării pagubelor produse acestuia;

 • -   organizează inventarierea patrimoniului;

 • -   asigură la nivel de regie, în conformitate cu dispozițiile legale, îndeplinirea tuturor obligațiilor către buget, bănci și terți;

 • -   verifică și avizează proiectele de operațiuni care vizează credite, cheltuieli, încasări în numerar, titluri de încasare;

 • -   verifică și avizează proiectele de operațiuni care vizează vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale regiei;

 • -   coordonează și răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfășoară în direcția sa, dacă este cazul;

 • -   angajează regia prin semnătura sa, alături de directorul general al regiei, în toate operațiile patrimoniale;

 • -   aprobă operațiile de plată;

 • -   prezintă Consiliului de Administrație raportul cu privire la situația economică - financiară a regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi;

 • -   respectă întocmai legile în vigoare ROF, RI, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta;

 • -   respectă întocmai organigrama și statul de funcțiuni aprobat;

 • -   colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei în domeniile pe care le coordonează;

 • -   verifică corectitudinea întocmirii devizelor;

 • -   coordonează activitatea de facturare, tarifare, control titluri de călătorie și supracontrol;

 • -   coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice și de lucru de către compartimentele în care se desfășoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni;

 • -   coordonează activitatea de menținere și îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate

- Mediu - SSM de către personalul din subordine;

 • -   participă la menținerea și îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine;

 • -  respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI.

 • 6.6 Patrimoniul Regiei

Art.11 . Regia Autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul 7 : DISPOZIȚII FINALE

Art.1. Personalul permanent, temporar sau detașat în cadrul regiei este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului regulament, în executarea atribuțiilor, îndeplinirea sarcinilor și desfășurarea relațiilor.

Dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei se aduc la cunoștința întregului personal prin grija conducătorilor ierarhici.

Art.2. Atribuțiile stabilite în prezentul regulament se detaliază sub forma de sarcini de serviciu pe fiecare funcție în parte, prin fișele posturilor. Șefii de compartimente vor înmâna fiecărui angajat din statul de funcțiuni un exemplar din fișa postului, corespunzătoare funcției ocupate de acesta sub luare de semnătură.

Art.3. Personalul căruia i s-au adus la cunoștință sarcinile de serviciu poartă răspunderea pentru exercitarea incompletă sau necorespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin.

Neîndeplinirea atribuțiilor sau neexecutarea sarcinilor încredințate de șeful ierarhic, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, precum și diminuarea salariului potrivit reglementărilor în vigoare.

Art.4. Transmiterea și urmărirea sarcinilor se realizează pe cale ierarhică, răspunderea îndeplinirii acestora revenind personalului căruia i-au fost trasate. În cazul că activitatea respectivă necesită îndrumare și control, răspunderea revine șefului ierarhic direct.

Art.5. Delegările de atribuții se fac prin act scris cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.6. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu organigrama aprobată. Orice modificări și completări ale prezentului regulament se vor face numai cu aprobarea organului care l-a aprobat. Modificările intervenite în atribuțiile de serviciu ale personalului se vor opera ori de câte ori este cazul, în fișele posturilor respective, de către șefii compartimentelor în cauză, cu aprobarea directorului general al regiei și se aduc la cunoștința celor interesați.

Art.7. Prevederile prezentului regulament se completează și se corelează cu dispozițiile din Contractul Colectiv de Muncă, sistemul de salarizare ce se aplică în cadrul R.A.T.T. și prevederile Regulamentului Intern al R.A.T. Timișoara.

Art.8. Prezentul Regulament se pune în aplicare prin dispoziția conducătorului regiei și se pune la dispoziția compartimentelor organizației, în format electronic, de către Biroul Planificare, Organizare - Audit Intern prin programul LEGIS.

ANEXA 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

PERIOADA DE IMPLEMENTARE : 15.05.2011 - 31.12.2011

APROBAT,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DR.ING. IOAN GOIA

PROGRAM DE REORGANIZARE ȘI RESTRUCTURARE

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA - 2011


Sediu central: B-dul. Take lonescu nr. 56, cod 300074, Timișoara, jud. Timiș. Vedere asupra sediului central.
Tipuri de tramvaie aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport TimișoaraTipuri de autobuze aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport TimișoaraTipuri de autoutilitare aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timișoara


CUPRINS

Cap. 1. Prezentare generală

 • 1.1 Date de identificare

 • 1.2 Scurt istoric

Cap. 2. Organizarea R.A.T.Timișoara

 • 2.1. Structura organizatorică a regiei

 • 2.2. Rețeaua de transport public de persoane

Cap. 3. Analiza diagnostic tehnico - economico - financiară la R.A.T.Timișoara

 • 3.1. Informații cu privire la sistemul de management integrat

 • 3.2. Evoluția tarifelor

 • 3.3. Situația financiară

 • 3.4. Activitatea de investiții

 • 3.5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009-2010 și indicatori de performanță

 • 3.6. Analiza resurselor umane

 • 3.7. Analiza SWOT

Cap. 4. Măsuri de reorganizare și restructurare a activității R.A.T.Timișoara

 • 4.1. Măsuri privind eficientizarea activității, reorganizarea și restructurarea la

R.A.T.Timișoara

 • 4.2. Analiza cheltuielilor și a veniturilor

 • 4.3. Obiectivele strategiei actuale ale activității R.A.T.Timișoara

 • 4.4. Reorganizarea și restructurarea regiei prin proiectarea structurii organizaționale și implementarea noii organigrame

 • 4.5. Măsuri concrete de îmbunătățire a activității R.A.T.Timișoara și reducerea cheltuielilor

CAP.5. Concluzii

Pag.1

Pag.1

Pag.1

Pag.2

Pag.2

Pag.2

Pag.3

Pag.3

Pag.4

Pag.4

Pag.14

Pag.14

Pag.19

Pag.23

Pag.26

Pag.26

Pag.28

Pag.29

Pag.30

Pag.32

Pag.38


ANEXE

CAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALĂ

 • 1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Temeiul juridic de constituire: Decizia nr. 99/29.01.1991 a Primăriei Municipiului Timișoara

Denumirea: Consiliul Local Timișoara

Regia Autonomă de Transport Timișoara

Forma juridică: regie autonomă

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J35/3034/19.01.2004

Cod Unic de Înregistrare 2490570

Adresa: 300092 Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 56, e-mail: relatii@ratt.ro, website: www.ratt.ro

Sediul social: R.A.T. Timișoara este situată în municipiul Timisoara și are următoarele date de contact: telefon: +40 256 277700; fax: +40 256 433354

Patrimoniul regiei - 1.355.577 lei

Sectorul de activitate: Cod CAEN 4931 - transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

 • 1.2. SCURT ISTORIC

 • 1)  Exploatarea și circulația tramvaielor

În conformitate cu actul ministerial de concesionare, la data de 27 septembrie 1868 s-au elaborat statutele societății pe acțiuni, statute care au fost aprobate de către Ministerul de Interne la 27 noiembrie 1868 cu actul nr. 13131. Societatea pe acțiuni a fost înregistrată la Tribunal sub denumirea de: „Societatea de tramvai cu cale ferată din Timișoara”.

În baza actului de concesiune, societatea urma să se dizolve în anul 1909, termenul de expirare a concesiunii. Între timp însă, electrificându-se liniile, s-a acordat societății o nouă concesiune eliberată de către Ministerul de Comerț cu nr. 29.009 din 5 iulie 1897 prin care s-a prelungit durata contractului societății până la 31 decembrie 1959. Potrivit acestui contract, la data de 21 iulie 1897, societatea își elaborează statute noi, care au fost aprobate de către ministerul de Finanțe la data de 1 decembrie cu actul nr. 69.063. Societatea în forma ei nouă a fost înregistrată la Tribunal cu denumirea: „Tramvaiele Comunale Electrice din Timișoara”, societate pe acțiuni.

În 1 ianuarie 1904 tramvaiele trec în proprietatea orașului cu întreaga avere activă și pasivă și se întocmește un regulament pentru administrarea în continuare a întreprinderii. În conformitate cu acest regulament aprobat în ședința adunării municipale din 29 decembrie 1904, întreprinderea tramvaielor înregistrată la tribunal cu denumirea „Tramvaiele Comunale Timișoara”, se administrează de către Consiliul Comunal ca o întreprindere de sine stătătoare, independent de alte bunuri comunale și în baza legilor comunale.

 • 2)  Exploatarea și circulația troleibuzelor

Introducerea troleibuzului (firobuzului, cum era numit în acea vreme) în orașul Timișoara este strâns legată de numele aceluia care a fost academicianul dr.ing. Corneliu Mikloși.

Timișoara a fost primul oraș din România care a introdus în circulație acest mijloc modern de transport în comun: TROLEIBUZUL.

 • 3)  Exploatarea și circulația autobuzelor

Autobuzele au fost introduse în transportul în comun cu mult timp în urma tramvaielor deoarece motoarele cu explozie nu erau destul de perfecționate, iar șoselele pe care urma să circule erau construite din macadam sau piatră brută de munte. Tramvaiele Comunale Timișoara fac prima încercare de a introduce autobuzul în transportul public în anul 1926. Prețul autobuzelor din import era mare și din acest motiv a fost construit în atelierele proprii ale întreprinderii un autobuz utilizându-se șasiul unui autocamion vechi. Acest autobuz având o capacitate de 20 locuri s-a pus în circulație în data de 20 iunie 1926 pe traseul Gara Fabric (Est) - Pădurea Verde. În anul 1934 au fost procurate două autobuze la mâna a doua: unul marca „Laffz” cu o capacitate de 28 de locuri și altul marca „Chevrolet” cu o capacitate de 24 locuri.

Acestea au fost începuturile introducerii autobuzelor în transportul în comun în orașul Timișoara.

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA R.A.T. TIMIȘOARA

 • 2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI


  Președ


  Biroul Servicii Situații de Urgență și Pază


  Serviciu) Monitoriza ie ți Siguranța Circulație


 • 2.2. PRINCIPALII INDICATORI SPECIFICI AI ACTIVITATII R.A.T.T.

  • 2.2. REȚEAUA DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE

Rețeaua de transport public de persoane cuprinde actual 9 trasee de tramvai, 7 trasee de troleibuz și 17 trasee de autobuze iar pentru călătorii din localitățile limitrofe municipiului, membre ale asociației “Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, există 3 trasee metropolitane de autobuze.

Parcul inventar existent la 01.02.2011 este de 226 de mijloace de transport, din care: 90 tramvaie, 53 troleibuze și 83 autobuze.

Tip mijloc

Număr trasee

Lungime rețea

Unități planificate zilnic

KM PARCURȘI ZILNIC

Luni-Vineri

Sâmbăta

Duminica

Luni-Vineri

Sâmbăta

Duminica

tramvai

9

116,7

46

31

30

10.884

7.644

7.626

troleibuz

7

64,6

38

22

20

7.024

4.675

4.387

autobuz

17

213,1

52

28

27

11.053

7.244

7.025

Total


34      394,4     136       81        77 28.961   19.563    19.038

CAPITOLUL 3. ANALIZA DIAGNOSTIC TEHNICO - ECONOMICO -FINANCIARĂ LA R.A.T.TIMIȘOARA

 • 3.1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate în Muncă -Responsabilitate Socială, proiectat și implementat la Regia Autonomă de Transport Timișoara, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 și SA 8000:2008, are ca punct de plecare in continuare urmatoarele:

 • •  Dorința de a demonstra abilitatea R.A.T.T. de a furniza consecvent produse și servicii care să satisfacă cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile;

 • •  Dorința exprimată de managementul organizației de a mări satisfacția clientului, prin aplicarea eficace a Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate în Muncă -Responsabilitate Socială, inclusiv a proceselor de îmbunătățire continuă a sistemului și prin asigurarea conformității cu cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile;

 • •  Preocuparea managementului organizației de a acorda importanță impactului real și potențial al activităților și serviciilor noastre asupra mediului, în scopul îmbunătățirii controlului poluării, asigurării dezvoltării durabile și creșterii satisfacției părților interesate;

 • •  Preocuparea managementului organizației de a elimina sau minimiza riscurile privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor și a altor părți interesate care pot fi expuse la riscuri de sănătate și securitate asociate activităților noastre;

 • •  Preocuparea managementului organizației de a realiza și menține un mediu și relații de muncă adecvate, bazate pe drepturile internaționale ale omului și pe dreptul muncii la nivel național, drepturi recunoscute pentru tot personalul R.A.T.T. cât și pentru furnizorii săi;

 • •  Conformitatea cu cerințele de responsabilitate socială va permite organizației noastre:

o Să dezvolte, să mențină și să întărească politici si proceduri pentru gestionarea acelor probleme asupra cărora exercită influență sau control;

o Să demonstreze părților interesate că politica, procedurile și practicile existente sunt în conformitate cu prevederile SA 8000:2008;

 • •   Preocuparea organizației de a se asigura de conformitatea cu politica de calitate, mediu, sănătate și securitate, responsabilitate socială, declarată;

 • •   Cerința de a demonstra această conformitate și altora, de a satisface cerințele referențialelor amintite și de a obține certificarea Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate în Muncă, Responsabilitate Socială, de către un organism de certificare.

În conformitate cu declarațiile de politică și a obiectivelor de management, angajamente ale conducerii pentru cele trei domenii, organizația se preocupă de îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului integrat implementat, având ca fundament satisfacerea cerințelor clienților, a cerințelor legale și reglementate aplicabile, a angajaților și a celorlalte părți interesate.

Managementul de vârf al organizației a stabilit următoarele obiective ale managementului:

 • >  Respectarea indicatorilor de performanță, conform HCL Timișoara.

 • >  Fluidizarea traficului.

 • >  Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților.

 • >  Îmbunătățirea și eficientizarea activității.

 • >  Menținerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă.

 • >  Retehnologizarea întregii activități desfășurate de R.A.T.T. prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate.

 • >  Prevenirea poluării mediului.

 • >  Asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a infrastructurii.

 • >  Reciclarea deșeurilor.

 • >  Întărirea capacității de intervenție în cazul unor poluări accidentale.

 • >  Protejarea sănătății lucrătorilor și evitarea poluării solului.

 • >  Întărirea imaginii R.A.T.T. prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

 • >  Respectarea dispozițiilor legale în privința păstrării și securității gestiunilor și gestionarilor, decontare, circuitul documentelor.

 • >  Întărirea imaginii R.A.T.T. prin respectarea documentelor internaționale, naționale și a interpretării lor, privind responsabilitatea socială.

 • >  Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților.

 • >  Analiza periodică a politicii, obiectivelor și PMI și stabilirea gradului de adecvare.

 • >  Realizarea unei culturi a calității și a unei mentalități proactive a personalului R.A.T.T. și a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitatea în muncă

 • 3.2. EVOLUȚIA TARIFELOR

Tarifel la titlurile de călătorie sunt cele aprobate prin Hotararea Consiliul Local Timisoara.

 • 3.3. SITUAȚIA FINANCIARĂ

SITUA ȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI PENTRU ANUL 2010 SI 2 LUNI 2011

La data de 28.02.2011, situația economico-financiară a regiei, pe baza balanțelor de verificare provizorii la 31.12.2010 si respectiv la 28.02.2011, se prezintă după cum urmează:

2010     2 Luni 2010 2 luni 2011 [lei]

Venituri totale, din care:

110.264.657

22.639.592

15.010.436

1. Venituri din exploatare, din care

106.024.629

20.587.476

13.986.395

- venituri din încasări

35.909.887

5.750.624

5.323.254

- venituri din subvenții

62.595.588

10.875.798

8.133.826

- alte venituri

7.519.154

3.961.054

529.315

2. Venituri financiare

4.240.028

2.052.116

1.024.041

Cheltuieli totale, din care:

100.148.550

16.714.316

11.545.355

1. Cheltuieli de exploatare, din care:

93.052.905

16.344.419

11.203.906

- cheltuieli cu personalul

48.815.489

7.603.082

6.059.498

2. Cheltuieli financiare

7.095.645

369.897

341.449

Profit/Pierdere, din care:

10.116.107

5.925.276

3.465.081

1. Activitatea de exploatare

12.971.724

4.243.057

2.782.489

2. Activitatea financiară

- 2.855.617

1.682.219

682.592

Datorii totale, din care:

170.202.049

141.821.306

166.227.683

1. Obligații la bugete și fonduri speciale, din care:

84.443.872

56.498.409

83.952.851

- majorări la obligații bugetare

49.006.955

41.566.683

48.519.340

2. Datorii comerciale

9.668.513

12.291.743

8.512.526

3. Datorii la bănci ( credite ), din care:

64.786.009

69.045.991

62.225.534

- credite pe termen lung

63.810.490

68.047.487

61.228.541

4. Alte datorii

11.303.655

3.985.163

11.536.772

Creanțe total, din care:

100.816.300

65.570.984

101727.569

1. Creanțe comerciale

2.883.266

1.749.980

3.070.394

2. Alte creanțe, din care:

97.933.034

63.821.004

98.657.175

- subvenții de încasat de la bugetul local P.M.T.

53.399.049

22.613.009

54.614.658

-Operatiuni in curs de clarificare (Decizia A.N.A.F 69/2010)

40.477.092

-

40.477.092

Ceea mai mare pondere in cheltuielile de exploatare o reprezintă cheltuielile cu personalului, cu toate ca in primele 2 luni ale anului 2011 in urma concedierii colective din anul 2010 au scazut cu 20,3% fata de aceasi perioada a anului 2010.

De menționat ca in totalul datoriilor , cat si in total creanțe este cuprinsa suma de 40.477.092 lei , reprezentand obligatii stabilite in urma controlului fiscal, prin Decizia 69/februarie 2010, sume care au fost contestate de catre regie.

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI FIZICI DE EXPLOATARE, PENTRU ANUL 2010 ȘI 2 LUNI 2011 COMPARATIV CU ACEASIPERIOADA A ANULUI 2010.

12 Luni 2009    12 Luni 2010 2 Luni 2010 2 Luni 2011 [lei]

Km parcurși, din care

10.181.664


9.267.455


1.600.615


1.428.818


1. Km parcurși urban

9.985.553

8.989.609

1.544.339

1.391.198

- tramvaie

3.936.485

3.348.631

610.866

497.602

- troleibuze

2.248.338

2.177.726

361.235

354.810

- autobuze

3.800.730

3.463.252

572.238

538.786

2. Km parcurși metropolitan

196.111

277.846

56.276

37.620

Ture efectuate, din care:

897.131

772.634

135.686

116.974

1. Ture efectuate urban:

887.826

758.613

132.975

115.154

- tramvaie

335.007

256.268

48.750

36.980

- troleibuze

233.244

229.700

38.133

37.096

- autobuze

319.575

272.645

46.092

41.078

2. Ture efectuate metropolitan

9.305

14.021

2.711

1.820

Ore circulație efectuate, din care:

716.134

643.711

110.873

99.672

1. Ore circulație efectuate urban:

707.676

629.690

108.426

98.051

- tramvaie

279.351

239.180

43.151

36.234

- troleibuze

184.804

176.175

29.164

28.555

- autobuze

243.521

214.335

36.111

33.262

. 2. Ore circulație efectuate metropolitan

8.458

14.021

2.447

1.621

Călători transportați, din care:

105.554.127

141.505.107

25.090.017

20.235.004

1. Călători transportați urban:

105.195.229

140.614.932

24.917.250

20.072.645

- tramvaie

57.842.184

72.571.080

12.871.490

10.320.070

- troleibuze

22.267.167

33.472.076

5.793.706

4.874.041

- autobuze

25.085.878

34.571.776

6.252.054

4.878.534

2. Călători transp. Metropolitan

358.898

890.175

172.767

162.359

Călători transportați urban, din care:

105.195.229

140.614.932

24.917.250

20.072.645

1. Călători transp. din bilete urban

13.996.838

11.808.752

1.951.275

1.553.498

2. Călători transp. din abonamente urban:

91.198.391

128.806.180

22.965.975

18.519.147

- gratuități 100% reducere

44.146.645

83.429.287

16.586.820

12.082.909

- abon. cu 50% reducere

14.221.570

14.327.910

3.340.120

3.233.535

- abon. cu 20% reducere

14.372.700

14.293.100

2.508.700

2.667.135

- abon. preț întreg

17.978.910

16.462.075

478.015

509.810

- legitimații de 1 zi

478.566

293.808

52.320

25.758

 • 3.3. EVOLUȚIA TARIFELOR

Tarifele titlurilor de călătorie in anul 2010, au ramas la fel la abonamentele pentru populație , fiind modificate tarifele la bilete si portofel electronic, precum si introducerea tarifului social pentru gratuitatile acordate conform Protocolului de colaborare cu PMT.

Evoluția călătoriilor vândute

140.614.932

105.195.229


2008          2009          2010

■ Bilete JAb. gratuite ^Ab. plătite

Evoluția lunară a călătoriilor [căi]


mar


nov


8.006.331


7.906.160


8.124.525


7.618.917


8.015.890


7.546.769


7.381.630


6.945.476


7.852.053


8.436.934


8.047.408


7.334.413


7.828.920


8.012,490


8.983.724


8.768.669


8.600.823


8.369.464


7.347.752


7.633.896


8.377.724


8.753.274


11.437.036


11.081.457


11.933.163


12.984.087


13.770.540


14.115.388


13.939.795


13.138.001


10,787.005


8.834.955


9.888.446


10.679.940


11.048.194


9.495.418


* 2011 9.873.086 10.199.559

A

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

^^2008

6.677.002

6.623.477

6.693.997

6.303.586

6.627.716

6.218.197

6.024.575

5.923.438

6.469.079

6.866.913

6.789.916

6.030.314

—W—2009

6.829.356

5.821.060

7.731.475

7.475.447

7.385.485

7.075.393

6.152.343

6.585.054

7.181.714

7.479.456

10.282.367

10.059.693

^^■2010

10.945.492

12.020.483

12.574.443

13.023.368

12.914.838

12.125.361

9.736.691

8.017.597

8.943.581

9.731.371

10.093.454

8.679.501

^^2011

9.075.950

9.443.197

Evoluția lunară a câ/âtorii/or din gratuități [căi]

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

^^2008

3,596.580

3.610.800

3.549.960

3.902.760

3.592.080

4.098.420

4.294.620

4.353.480

3.826.260

3.523.591

3.537.180

4.116.600

-«•2009

3.473.503

3.443.580

4.196.070

4.377.960

4.522.320

4.887.360

4.489.038

5.110.200

4.598.820

4.257.774

7.153.740

8.317.620

^^2010

7.746.300

8.840.520

9.409.500

9.753.120

9.979.560

10.139.40

8.199.915

6.431.823

6.533.876

6.634.145

6.707.052

6.723.996

^^2011

5.826.841

6.256.068

Evoluția lunară a călătoriilor din bilete [căi]

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

^^2008

1.329.329

1.282.683

1.430.529

1.315.331

1.388.174

1.328.572

1.357.055

1.022.038

1.382.974

1.569.932

1.257.492

1.304.099

-«•2009

999.924

1.191.550

1.211.161

1.293.342

1.215.458

1.294.191

1.195.509

948.962

1.196.130

1.273.938

1.154.789

1.021.884

^^2010

987.671

963.604

1.196.097

1.092.020

1.024.957

1.012.640

1.050.314

817.358

944.865

948.569

954.740

815.917

^^2011

797.136

756.362


Evoluția lunară a veniturilor din subvenții încasate [ lei ]0

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

<^^2008

5.615.377

5.939.060

6.109.101

6,537.978

6.501.463

6.509.552

7.254.416

6.498.586

6.705.294

8.680.568

6.973.428

14.007.349

-4^2009

7.364.142

7.053.541

7.443.519

7.407.002

7.250.247

6.990.689

6.454.823

6.588.937

6.279.326

7.061.894

7.150.614

13.062.917

•^—2010

10.190.386

6.523.930

7.213.910

7.787.022

8.058.216

9.986.093

6.398.124

6.137.655

10.261.667

12.003.880

6.547.886

9.039.782

^^2011

5.802.954

5.742.401

Datorita lipsei resurselor financiare în perioada 2010 si 2011 s-a renunțat la cea mai mare parte a investițiilor proprii, in aceasta perioada efectuindu-se plati restante la obiective finalizate in 2009, achizitia de tramvaie folosite si unele dotari independente necesare autorizarii reviziilor si reparatiilor, precum si plati pentru restituirea creditului pentru achizitia de troleibuze.

Una din prioritățile Primăriei Municipiului Timișoara a fost îmbunătățirea flotei demijloace de transport , fiind achiztionate in leasing un nr. de 30 autobuze articulate , care au fost date in folosinta RATT.

 • 3.5. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 si pe 2011

- Lei -

INDICATORI

NR. CRT

PREVEDERE AN 2010 RECTIFICAT

PREVEDERE

2011

VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13)

1

92.295.500

83.811.000

1. Venituri din exploatare, din care:

2

92.275.500

83.761.000

a) Venituri din activitatea de bază - 704 (exclusiv subvenții)

3

36.220.000

36.500.000

b) Venituri din alte activități - 703, 706, 707, 708, 711,722                    ’

4

2.600.000

2.600.000

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

52.395.500

43.161.000

Subvenții pentru acoperirea chelt de transport

6

21.600.000

18.000.000

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif (exclusiv TVA) - 741

7

30.795.500

25.161.000

Transferuri

8

0

0

Prime acordate de la bugetul statului

9

0

0

Alte sume primite de la bugetul statului

10

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

e) Alte venituri din exploatare 754, 758, 781

12

1.060.000

1.500.000

2. Venituri financiare (ct.764, ct.765, ct.766 ct. 768)

13

20.000

50.000

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

14

89.591.972

78.208.300

1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

15

85.392.326

73.708.300

a) Cheltuieli materiale

16

18.385.000

18.200.000

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

49.406.226

38.248.300

Salarii brute - 641

18

34.350.000

27.600.000

Colaboratori - 621

19

0

0

Contribuție la asigurările sociale de stat - 6451 (20,5% + 0,85% )

20

7.522.650

5.892.600

Ajutor de șomaj - 6452 -0,5%

21

429.376

138.000

Contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 și L388/2007 - 6453 (5,5%)

22

1.889.250

1.518.000

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

5.214.950

3.099.700

Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 -635

24

171.750

160.000

Fond inițial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale conf HG 2269/2004 - 6451- 0,325

25

103.050

89.700

Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială - 6458, 6456                                ’

26

2.164.050

2.100.000

Tichete de masă - 642

27

2.776.100

750.000

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele - 681

28

9.000.000

8.500.000

d) Cheltuieli cu sponsorizarea

29

180.000

200.000

e) Cheltuieli cu tichetele cadou

30

50.000

50.000

f) Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social - culturale), din care:

31

450.000

500.000

-      Transferuri sau subvenții

32

0

0

g) Cheltuieli de protocol - 623

33

9.000

40.000

h) Cheltuieli reclamă și publicitate

34

56.700

90.000

i) Alte cheltuieli, din care:

35

4.025.400

3.180.000

cheltuieli cu asigurarile (613)

36

1.270.200

1.200.000

cheltuieli cu impozite si taxe (635)

37

382.800

380.000

alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti

(611,612,624,625,626,627,628)

38

2.372.400

1.600.000

j)    Comisioane și onorarii - 622

39

630.000

700.000

k) Alte cheltuieli de exploatare 658, 654

40

3.200.000

4.000.000

2. Cheltuieli financiare - 665,666,668

41

4.199.647

4.500.000

III.       REZULTATUL BRUT - profit

(pierdere)

42

2.703.528

5.602.700

IV.        ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE CONFORM LEGII, din care:

43

0

0

-     Fond de rezervă

44

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

45

3.023.527

4.706.268

VI.     IMPOZIT PE PROFIT

46

22.000

896.432

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:

47

3.001.527

4.706.268

a) Rezerve legale

48

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

49

3.001.527

4.706.268

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

50

0

0

d)   Alte repartizări prevăzute de lege

51

0

0

e)    Până la 10% pentru participarea salariaților la

52

0

0

profit

f) Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

53

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f

54

0

0

VIII.      SURSE DE  FINANȚARE  A

INVESTIȚIILOR, din care:

55

17.612.896

10.050.000

1. Surse proprii, din care:

56

10.676.800

8.500.000

Amortizare

57

8.400.000

8.500.000

Fond de dezvoltare

58

0

0

Fonduri proprii

59

2.276.800

0

2.    Alocații de la bugetul de stat și local

60

6.936.095

0

3. Credite bancare (credit furnizor)

61

0

1.550.000

-      Interne

62

0

0

- Externe

63

0

0

4. Alte surse

64

0

0

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

65

17.612.895

10.050.000

1.    Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

66

7.386.095

400.000

2.    Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

67

10.226.800

9.650.000

-      Interne

68

10.226.800

9.650.000

- Externe

69

0

0

X. REZERVE, din care:

70

271.155

271.155

I. Rezerve legale

71

271.155

271.155

II. Rezerve statutare

72

0

0

III. Alte rezerve

73

0

0

IX DATE DE FUNDAMENTARE

74

0

1. Venituri totale

75

92.295.500

83.811.000

2. Costuri aferente volumului de activitate

76

89.271.973

78.208.300

3.   Număr prognozat de personal la finele anului, din

care:

77

1.532

1.125

Activitate de bază

78

1.532

1.125

Alte activități

79

0

0

4.   Număr mediu personal total, din care:

80

1.520

1.130

Activitatea de bază

81

1.520

1.130

Alte activități

82

0

0

5. Fond salarii brut, din care:

83

34.350.000

27.600.000

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

84

0

0

b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79/2008, din care:

85

61.200

61.200

Sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit OUG 79/2008

86

0

0

Premiul anual, potrivit OUG 79/2008

87

0

0

c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă

88

34.350.000

27.600.000

6.   Câștigul mediu brut pe salariat

89

22.556

24.425

7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.75/rd.80) - în prețuri curente

90

60.721

69.518

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd75/rd.80) - în prețuri comparabile

91

63.757

72.938

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal)

92

54.741.855

58.450.000

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

93

971

933

11. Plăți restante - total

94

11.500.000

32.000.000

Prețuri curente

95

11.500.000

32.000.000

Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

96

12.075.000

33.200.000

12. Creante restante - total

97

8.000.000

49.000.000

Prețuri curente

98

8.000.000

49.000.000

Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

99

8.400.000

51.400.000

La fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 s-au avut in vedere realizarea bugetului anului 2010, conform balantei de verificare provizorii la 31.12.2010, precum si urmatoarele aspecte :

 • a) La capitolul venituri :

 • 1.  Venituri din exploatare :

 • -   Cresterea veniturilor din incasari ca urmare a implementarii „Sistemului integrat de eficientizare a încasărilor și cheltuielilor la R.A.T.T, obiectiv pus in functiune in ianuarie 2009 ; preluarea de catre RATT a curselor regulate speciale la transportul angajatilor la locurile de munca ;Preluarea de catre RATT a curselor regulate de transport calatori pe zona Societatii de Transport Metropolitane Timisoara ;

 • -   Mentinerea veniturilor din alte activitati la acelasi nivel ca in 2010,:dezvoltarea activitatii de publicitate pe mijloacele de transport , prestari de servicii catre terti efectuate de sectiile LCE si SR, inchirieri utilaje si mijloace de transport , inspectii tehnice , reparatii pentru terti de mijloace de transport ;

 • -  Veniturile din subventii prevazute au tinut cont de facilitatile acordate conform Protocolului incheiat cu Primaria Municipiului Timisoara si veniturile din subventiile la cheltuielile de transport planificate pentru anul 2011 ;

 • 2. Veniturile financiare au fost estimate luand in considerare posibila variatie a cursului de schimb al euro in 2011, pentru creditul pe termen lung contractat de regie pentru achizitia de troleibuze .

 • b)  La capitolul cheltuieli :

 • -  implementarea Programului de eficienta energetica pentru diminuarea consumurilor ; reducerea graficelor de circulatie in vederea eficientizarii acestora ;

 • -   de masurile de reducere a unor cheltuielilor cu personalul prin concedierea colectiva efctuata in perioada octombrie -noiembrie 2010, de renegocierea clauzelor Contractului colectiv de munca pe anul 2011 etc.

 • -   cheltuielile financiare au fost estimate tinand seama de cheltuielile cu dobanzile la creditul pe termen lung si linia de credit si de variatia cursului de schimb al euro, estimandu-se cheltuieli cu diferente de curs pentru creditul pe termen lung.

In baza celor expuse mai sus , regia isi propune realizarea unui profit de 4.706.268 lei, care se va repartiza pentru acoperirea pierderiilor din anii precedenti.

In datele de fundamentare a BVC, respectiv la creante restante in 2011, am luat in considerare soldul subventiilor de exploatare de incasat de la bugetul local, care la 30.10.2010 erau de aprox. 49 milioane lei. De asemenea la fundamentarea BVC am tinut cont de obligatiile fiscale restante prezente pe care le are inregistrate regia, care in situatia neincasarii creantelor de la bugetul local nu pot fi stinse in totalitate .

Ceea mai mare pondere în cheltuielile de exploatare o reprezintă cheltuielile cu personalul.

Cheltuielile cu personalul au avut ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare și au reprezentat aproximativ 60% din totalul acestora în anul 2009 .

In anul 2009, cheltuielile totale cu personalul au fost de 49.207.092 lei (59,48% din totalul cheltuielilor de exploatare), media lunara a cheltuielilor cu personalul fiind de 4.100.591 lei, ceea ce reprezentă o cheltuială cu fiecare angajat de aproximativ 2.728 lei.

În anul 2010, prin măsurile luate de reducere a cheltuielilor, inclusiv șomajul tehnic, media lunara a cheltuielilor cu personalul a scăzut la 3.766.374 lei, ceea ce înseamană aprox. 2.457 lei cheltuială lunară cu fiecare angajat.

Cu toate măsurile luate, atât de creștere a veniturilor din încasări cât și de reducere a cheltuielilor cu personalul, veniturile realizate din încasări în 2009 și 2010, nu acoperă cheltuielile cu personalul înregistrate în perioada analizată.

În concluzie, pentru acoperirea cheltuielilor cu personalul din veniturile din încasări este necesară reducerea numarului de angajați,p ca ultimă măsura de reducere a acestor cheltuieli, prin desfintarea efectiva in limita maxima de 300posturi.

Sume datorate instituțiilor de credit, reprezintă sumele datorate aferente creditelor:

-

Banca

- RAIFFEISEN BANK SA

-

Destinație

- Achizitii imobilizari -troleibuze

-

Valoare credit

-   17.975.000 Euro

-

Rata dobânzii

- EURIBOR 1M+2%

-

Scadența

- 31.05.2017

Pentru garantarea îndeplinirii la termen și integral a obligației de plată asumate prin Contractul de facilitate de credit nr. 3720/2008, cu actele adiționale ulterioare, încheiat cu BRD -GROUPE SOCIETE GENERALE SA, RATT a constituit în favoarea creditorului o ipotecă asupra imobilelor înscris în CF. 16778 cu nr. cadastral 407468 din Timișoara, str. Renașterii nr.28.

Pentru garantarea creditul pe termen lung -Contract 28/13.04.2006-cu actele adiționale ulterioare, regia a constituit în favoarea RAIFFEISEN NANK SA, garanții atât asupra echipamentelor și asupra mijloacelor de transport care fac obiectul finanțării, cât și cesionarea creanțelor reprezentând subvențiile primite anual de la Primaria Municipiului Timisoara .De asemenea Consiliul Local a garantat suma suplimentară a facilității de credit în valoare de 7,3 milioane euro.

Subvenții

R.A.T.Timișoara pentru desfășurarea activității sale, beneficiază de urmatoarele tipuri de subventii de la bugetul local :

 • >  subvenții pentru acoperirea diferențelor de tarif și gratuități acordate diferitelor categorii de persoane, conform HCL pentru anul 2010;

 • > subvenție de 30% la cheltuiala de transport realizată, acordată în baza H.C.L. 232/2005.

Se constată că pe perioada 2008-2010 procentul de încasare al subvențiilor a scăzut de la 100 % în 2008, la 68 % în 2009 și la50 % în 2010.

Neîncasarea creanțelor și în principal a subvențiilor de la bugetul local au condus la înregistrarea de obligații fiscale restante și întârzieri la plata datoriilor către furnizori și bănci, întârzieri care au generat la rândul lor majorări de întârziere și care au dus la executări silite asupra bunurilor și instituirii de popririi pe conturile regiei.

Pentru obligațiile fiscale restante, inclusiv obligațiile stabilite prin Decizia 69/2010 în valoare de 40.477.092 lei, Ministerul finanțelor -ANAF- prin actul administrativ 34/25.11.2009, și-a intabulat dreptul de ipoteca asupra celor 2 imobile aflate in proprietatea regiei și a procedat la instituirea popririlor pe conturile regiei.

De asemenea, ANAF a procedat la Instituirea unor măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului pe bunurile imobile aflate în proprietatea RATT și sechestru pentru bunurile mobile ale R.A.T.T, pentru obligațiile de plata stabilite prin Decizia 69/2010, stabilite în urma controlului fiscal din perioada noiembrie 2009-ianuarie 2010. Atât decizia de impunere cât și sechestru au fost contestate și respectiv a fost înaintată acțiune în instanță pentru desfințarea și anularea acestora.

Lipsa resurselor a făcut ca în anul 2010, să fie făcute, în cea mai mare parte, cheltuieli pentru investițiile efectuate în anul 2008, 2009 și 2010. Se constată că lipsa resurselor a făcut ca în perioada 2009-2010, să se renunțe la cea mai mare parte a investițiilor prevăzute prin planul de investiții.

Concluzie: Reorganizarea și restructurarea regiei ca urmare a efortului investițional susținut de către municipalitate nu a fost concretizată prin măsuri de reducere a cheltuielilor cu mentenanța, în special cheltuaiala cu personalul, ca element de cost principal în structura cheltuielilor totale ale regiei cu toate ca regia in anul 2010 a realizat o imbunatatire si eficientizare a activitatii prin programul de reorganizare si restructurare aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Eficiența în transporturile publice locale de călători presupune un echilibru între numărul de personal de mentenanță, inclusiv personalul TESA și personalul de bord care asigură serviciul. Un optim pentru eficientizarea regiei ar fi un raport de 1 la 1 intre activitatea de baza si activitatile conexe pentru sustinerea activitatii de baza, lucru care nu a fost atins in cursul anului 2010 prin masurile luate.

 • 3.6. ANALIZA RESURSELOR UMANE

Analiza resurselor umane la R.A.T.T. cuprinde următoarele aspecte, considerate semnificative:

 • ■  Analiza coeficientului ieșirilor pentru perioada martie 2010 - martie 2011

 • ■  Analiza coeficientului circulației totale pentru perioada martie 2010 - martie 2011

 • ■  Analiza resurselor umane din punct de vedere a structurii de personal.

 • ■  Analiza resurselor umane referitoare la vechimea în cadrul regiei pe categorii de personal.

Analiza coeficientului circulației totale pentru perioada martie 2010 - martie 2011

În perioada analizată coeficientul ieșirilor a fost de 0,024, principala cauză a ieșirilor este pensionarea, în toate formele ei: pensie limită de vârstă, pensie limită de vârstă anticipată și pensie de invaliditate. În cazul personalului de bord și în special a conducătorilor de autobuz o altă cauză a ieșirilor este demisia. În luna octombriei 2010 principala cauză a ieșirilor a fost concedierea colectivă care a avut loc în cadrul regiei, urmare a punerii în aplicare a Hotărârea Consiliului Local 292/29.07.2010

Structura de personal la R.A.T.Timișoara

Numărul de posturi în conformitate cu organigrama și statul de funcții R.A.T.T., aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 292/29.07.2010 este de 1133.

Nr. crt.

Funcția

Număr posturi

1.

Personal TE SA

118

2.

Personal operativ

130

3.

Personal muncitor

885

TOTAL

1133

structura de personal


Personal TESA: 118

din care: - funcții de conducere: 36

- funcții de execuție:        82

Personalului TESA din cadrul regiei are competențe profesionale specifice și complexe, în concordanță cu specificul activității, categoria predominantă fiind a absolvenților de studii tehnice.

Muncitorii din cadrul regiei se clasifică în trei categorii principale: personal de bord (conducători auto), muncitori calificați (electricieni, mecanici auto, mecanici utilaj, lăcătuși mecanici, motopompiști, strungari, tâmplari, vopsitori, constructori linie cale, etc.) și muncitori necalificați.

Conducători mijloacelor de transport în comun reprezintă categoria de personal predominantă în cadrul total personal dat fiind activitatea de transport urban, suburban și metropolitan a regiei.

Analizând structura de personal funcție de sex, se remarcă preponderența personalului masculin în total personal, fapt datorat specificului activității.

Structura personalului funcție de vechimea în R.A.T.T.

În cadrul analizei realizate la Regia Autonomă de Transport Timișoara, datorită vechimii firmei și a particularității domeniului de activitate, pentru determinarea coeficient de stabilitate al personalului s-au considerat semnificative mai multe tranșe de vechime, respectiv: 0-5 ani, 5-10 ani; 10-15 ani; 15-20 ani; 20-25 ani și mai mult de 25 de ani.


Vechimea în muncă în cadrul R.A.T.T. prezintă coeficientul stabilității personalului.

Din graficele de mai sus se observă că muncitorii sunt categoria de personal cea mai stabilă, 47% dintre aceștia având o vechime mai mare de 20 de ani de muncă în cadrul regiei. În cazul personalului TESA și operativ se remarcă o împrospătare a acestor categorii de salariați, 45% dintre aceștia având o vechime în regie mai mică de 10 ani și doar 17% sunt angajații regiei de mai mult de 25 de ani. În cazul personalului de bord 63% dintre aceștia au o vechime în regie mai mică de 10 ani, la această categorie de personal înregistrându-se cea mai mare fluctuație. Conducătorii de troleibuz reprezintă categoria de personal cu vechimea cea mai mică în regie, 80% dintre aceștia sunt angajați în regie de mai puțin de 10 ani. Dintre personalul de bord categoria cea mai stabilă este cea a conducătorilor de tramvai, 45% dintre acețtia având o vechime în regie mai mare de 10 ani.

 • 3.7. ANALIZA SWOT

S-a efectuat o noua analiză diagnostic fata de anul 2009 prin care s-au identificat și inventariat principalele probleme care derivă din activitatea de bază a Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Principalele probleme care generează dificultăți în activitatea Regiei Autonome de Transport Timișoara sunt următoarele:

 • >  starea de uzură fizică și morală ridicată a tramvaielor;

 • >  existența unor posibile amenințări, care pot apărea mai ales datorită creșterii accelerate a traficului urban, care va perturba puternic circulația mijloacelor de transport public de persoaneîn situația în care nu se vor asigura benzi de circulație rezervate exclusiv acestora;

 • >  creșterea circulației urbane și blocajele de trafic, care se produc deja în prezent în special în zona centrală a orașului;

 • >  revizuirea și armonizarea structurii organizaționale cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. În acest sens se propune reconfigurarea structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al Regiei Autonome de Transport Timișoara și strategia sa de dezvoltare.

Problemele referitoare la calitatea transportul public de persoane și nemulțumirile  populației,

rezultate din sondajele proprii ale Regiei Autonome de Transport Timișoara se referă la:

 • ■   confortul asigurat pe durata deplasărilor;

 • ■  frecvența cu care sosesc mijloacele de transport;

 • ■  traseele alese pentru liniile de transport în comun;

 • ■   starea vehiculelor și întreținerea acestora;

 • ■  amabilitatea personalului cu care călătorii intră în contact, începând cu obținerea informațiilor privind transportul public de persoane și până la efectuarea deplasării;

 • ■  informațiile disponibile în stații de transport public;

 • ■   punctualitatea sosirii în stații a mijloacelor de transport;

 • ■   prețul biletelor și al abonamentelor;

 • ■  emisiile poluante generate de mijloacele de transport.

Organizarea circulației în orașul Timișoara nu este realizată astfel încât să se poată acorda prioritatea transportului public . În acest sens se menționează faptul că majoritatea liniilor de tramvai sunt în zonă carosabil ă amplasată de regulă pe axul arterei (în mijloc), iar pe cele in platforma proprie circulă și poliția, pompierii și salvarea.

PUNCTE TARI

J tradiție și profesionalism;

J resurse umane majoritar competente;

J infrastructura de tramvai în curs de modernizare;

J parc modern de autobuze și troleibuze;

J program de investiții important susținut de Primăria Municipiului Timișoara;

J deschiderea conducerii pentru modernizare și eficientizare;

J management activ, orientat pe obiective prioritare și dezvoltare;

J încrederea managementului din cadrul R.A.T.Timișoara că este posibil să fie demarate și încheiate cu succes programe de eficientizare și modernizare a activității;

J disponibilitate cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului public de persoane în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timișoara (conform studiului realizat de către Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

J relații bune de colaborare, active și profesioniste, cu Primăria Municipiului Timișoara și alte organizații implicate în modernizarea și organizarea corespunzătoare a transportului public de persoane.

J există un sistem modern de urmărire și monitorizarea circulației mijloacelor de transport;

J sistemul de informare a călătorilor în stațiilor și în mijloacele de transport în curs de implementare;

J există un sistem de tiketing modern prin care să se poată urmări numărul de călători transportați care este implementat

PUNCTE SLABE

Situația resurselor financiare:

J RATT are datorii importante;

J grad redus de incasare a creantelor provenite din subventiile acordate;

J acces dificil la credite deoarece RATT nu are cu ce garanta (mijloacele fixe de tip clădiri și terenuri sunt proprietate publică) ;

J lipsa unei baze de date relaționale, respectiv a unui sistem informatic integrat (de tip ERP-Enterprise Ressource Planning) aduce mari dificultăți și prejudicii întregului sistem financiar-contabil și de comercializare;

J utilizarea incompletă a capacităților și tehnologia învechită determină cheltuieli ridicate și în final pierderi la secțiile piese de schimb, întreținere și reparații;

Starea mijloacelor de transport:

J tramvaiele aduse din Germania au fost fabricate în perioada 1965-1970, prezintă un grad mare de uzură fizică și morală și un număr de mare de tipuri, 5 tipuri, care necesită o varietate mare de piese de schimb ;

Probleme de organizare generală:

J necesitatea unei strategii cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului în comun în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timișoara;

J organigrama are multe nivele ierarhice, fapt ce face, ca uneori, departamentele să fie rupte unele de altele iar colaborarea și comunicarea se fac cu dificultate;

J se întâmpină greutăți în selectarea și formarea de personal competent pentru activitatea de transport public;

J   personal nemulțumit/nemotivat datorita salariilor mici;

J informatizarea este slabă, se mai lucrează cu tot felul de registre și evidențe scrise cu mâna;

Contorizarea consumurilor:

J nu există un sistem de contorizare pe centre cost (consum) a energiei electrice, carburanților și utilităților

OPORTUNITĂȚI

J atitudine favorabilă a cetățenilor pentru utilizarea transportului public de persoane, față de automobile datorită creșterii dificultăților de circulație tot mai frecvente ca urmare a creșterii continue a traficului;

•S implicarea conducerii Primăriei pentru modernizarea transportului public de persoane și asigurarea resurselor financiare pentru investiții și pentru compensarea reducerilor sociale și gratuităților;

J concurența redusă datorită inexistenței unor soluții alternative de transport public de persoane;

J nivelul mare de încredere al cetățenilor în siguranța călătoriilor cu transportul în comun (peste 40 % din locuitorii orașului călătoresc cu mijloace de transport public de persoane);

J existența studiului privind Aglomerarea Urbană Timișoara care are în vedere extinderea transportului în comun în periurban;

J posibilități de extindere locală și regională a rețelei de transport public de persoane;

J posibilități de utilizarea la scară tot mai largă a sistemelor digitale de tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

VULNERABILITĂȚI

J fluctuația mare de personal pentru personalul de bord;

J dezvoltarea concurenței, inclusiv din țările UE incepand cu 2007,

J constrângerile din punctul de vedere al reglementărilor Uniunii Europene atât la achiziții de mijloace de transport, cât și la trafic și taxare;

J dificultăți de conformitate în calitatea serviciilor de transport public de persoane și la cerințele de mediu, față de standardele europene;

J creșterea continuă a traficului urban care va perturba puternic TC, dacă nu se asigură din timp sisteme moderne de planificare tehnică și monitorizare on-line a traficului, asistate de echipamente digitale și măsuri de organizare și coordonare a traficului TC pe căi rezervate și cu priorități de circulație;

J creșterea volumului de date și informații care nu se pot prelucra cu sistemul informatic actual.

CAP. 4 . MĂSURI DE REORGANIZARE ȘI RESTRUCTURARE A ACTIVITĂȚII R.A.T.TIMIȘOARA

Misiunea regiei și activitățile realizate sunt redate în cadrul a două documente, anume: M.S.M.I. -Manualul Sistemului de Management Integrat și R.O.F. - Regulamentul de Organizare și Funcționare. Referiri la misiunea și activitățile R.A.T.Timișoara, așa cum sunt ele definite prin M.S.M.I. și R.O.F. se prezintă în cele ce urmează:

Directorul General al Regiei Autonome de Transport Timișoara stabilește (conform celor specificate în cadrul MSMI ca politică de calitate pentru întregul personal al regiei următoarea: transportul călătorilor în condiții de confort, siguranță și deplină încredere în serviciul efectuat de regie.

Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate, responsabilitate socială, declarată de managementul de vârf, se mentine ,se imbunatateste si cerintele acesteia sunt auditate.

Baza implementării și certificării sistemului de management integrat a constituit-o necesitatea de a se îmbunătăți aspectele activității regiei. Dorința CĂLĂTORULUI precum și urgența de acțiune pentru îmbunătățirea unor aspecte ale activității se pot constata și prin sondajele de opinie realizate la nivelul populației municipiului. Sondajele de opinie stabilesc direcțiile prioritare de acțiune și de asemenea modul în care și-au atins scopul măsurile luate anterior.

Atingerea obiectivelor stabilite se face prin implementarea și difuzarea de proceduri documentate ale S MI . Procedurile se stabilesc de către toți cei implicați în desfășurarea activități, la toate nivelurile de activitate. Elaborarea documentelor SMI se realizeaza de catre proprietarii de proces, cu respectarea

cerințelor legale in vigoare, fiind verificate din punct de vedere al standardelor internaționale.

Față de obiectul de activitate înscris în ROF al RATT, se consideră că toate activitățile secundare si auxiliare ale regiei reprezinta suport pentru desfasurarea activitatii principale si anume “transporturi urbane, suburbane si metropolitan de calatori”

Documentatia SMI stabilește responsabilitățile personalului din cadrul regiei, pentru fiecare nivel organizatoric, conform atributiunilor stabilite prin ROF.

 • 4.1.Măsuri privind eficientizarea activității, reorganizarea si restructurarea R.A.T.Timișoara

Principiile de lucru care stau la baza măsurilor

Măsurile privind eficientizarea, reorganizarea și restructurarea activității regiei au în vedere următoarele aspecte:

 • > reducerea cheltuielilor;

 • > creșterea veniturilor;

 • > atragerea de călători de la alte tipuri de transport;

 • > asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportați și parcursul mijloacelor de transport, adică:

o maximizarea numărului de călători transportați și o minimizarea parcursului mijloacelor de transport.

Plan de măsuri și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice

Reducerea pierderilor de energie în cadrul R.A.T.Timișoara se poate concretiza prin alocarea de fonduri de investiții pentru lucrări de modernizare respectiv de reabilitare a unor părți din instalații acesta în corelația cu programul de dezvoltare al regiei. În vederea creșterii eficienței energetice și a reducerii consumurilor energetice la R.A.T.T. se pot considera in continuare următoarele aspecte:

Măsuri fără investiții

 • > In continuare sa se puna accent pe verificarea tehnică și analiza eficienței energetice a instalațiilor de încălzire interioare.

 • > Punerea la punct in continuare a unor sisteme de închideri a ușilor a geamurilor și verificarea etanșeității acestora.

 • > Introducerea in continuare a unor evidențe primare a parametrilor de exploatare a instalațiilor energetice și implementarea unui sistem de urmărire a valorilor acestora pentru a se asigura o exploatare economic (producere, consum).

 • > Reducerea in continuare a zonelor încălzite în afara orelor de lucru.

Măsuri generale cu investiții mici

 • > Refacerea și completarea in continuare a tuturor instalațiilor cu aparatele de măsură a temperaturii și presiunii.

 • > Contorizarea in continuare a consumului de apă și energie termică a plecărilor spre consumatorii interni

 • > Refacerea sau complectarea in continuuare a izolațiilor termice pe conducte și pe utilaje

 • > Montarea treptată de robineți termostați pe radiatoarele termice.

Măsuri specifice cu investiții mari Pentru îmbunătățirea alimentării cu energie a cosumatorilor termici la costuri reduse și cu încadrarea în valorile de eficiență energetică reglementată sunt necesare:

 • > Utilizarea de energii regenerabile respectiv a energiei solare.

 • > Utilizarea utilitățiilor existente în zonă.

 • > Pentru a reduce cheltuielile în alimentarea cu căldură a cladirilor din str.Renașterii se v-a opta la soluția montarii unui cazan de apa caldă utilizând gazul natural pentru încălzire și energie solară pentru preparare a.c.c. În acest caz s-a avut în vedere existența unei conducte de distribuție a gazului natural la cca 25m distanță față de consumator.

Concluziile sunt prezentate sintetic în „PROGRAM DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI STRATEGICE”. Se propune ca obiectivele strategice, în domeniul dezvoltării transportului public de persoane în zona Timișoara, să aibă în vedere in continuare următoarele aspecte:

 • >    extinderea liniilor de tramvaie pe direcțiile cu fluxuri mari de călătorim. S-a promovat extinderea spre comuna Mosnita;

 • >    menținerea liniilor de troleibuze în zona centrală a orașului și pe cât posibil pe trasee fără multe viraje, în special viraje la stânga. S-au promovat extinderii de linii de troleibuz pe directia Ghiroda si Dumbravita;

 • >    asigurarea accesibilității la serviciile transport în comun, într-o primă etapă pentru toate zonele din municipiul Timișoara, iar apoi și în Aglomerarea Urbană Timișoara.

Activitatea în cadrul RATT este apreciată în funcție de realizarea unor indicatori precum:

 • > kilometri transport urban (km);

 • > ture transport urban (ture)

 • > ore circulație (ore)

 • > C.U.P.- Coeficient de utilizare a parcului (%)

 • > Parc inventar (unit)

 • >  Călători transportați (călători)

 • > Călători pe kilometru urban (calatori/km),etc.

 • 4.2.Analiza cheltuielilor și a veniturilor

In continuare se propune reducerea cheltuielilor, care de principiu, poate fi concepută numai acolo unde există rezerve în acest sens. Teoretic în orice entitate există asemenea rezerve, determinate de progresul factorilor de producție, de punere în aplicare a rezultatelor cercetării științifice, de mai buna organizare și gestionare a resurselor.

Conducerea prin costuri implică stabilirea unor costuri normale, care constituie criteriul permanent de comparație a comportamentului diferitelor categorii de cheltuieli. Teoria și practica mondială consideră ca fiind costuri normale:

 • >     standardele de cheltuieli stabilite pe baza tehnologiilor de fabricație care asigură obținerea produselor sau serviciilor la parametrii proiectați;

 • >     nivelul cel mai scăzut de cheltuieli înregistrate în ramura de activitate respectivă;

 • >     costurile care asigură un profit net anual echivalent dobânzii aferente capitalului propriu.

Este important ca la nivelul regiei să existe un plan al costurilor care să fie în permanență adaptat condițiilor concrete ale momentului, constituind baza de raportare pentru realizările fiecărei perioade.

În contabilitatea financiară, cheltuielile se înregistrează pe feluri de cheltuieli (după natura lor) și se grupează în:

 • > cheltuieli de exploatare - care cuprind categorii de consumuri pentru realizarea obiectului de activitate și cele aferente acestora;

 • > cheltuieli financiare - care includ pierderile legate de creanțe de participații, vânzarea titlurilor de plasament, dobânzi, diferențe de curs valutar, etc.;

 • > cheltuieli extraordinare - care nu sunt legate de activitatea curentă, normală sunt relativ restrânse și se produc foarte rar în activitatea unei entități (pierderi din calamități, cataclisme etc.).

Veniturile unei entități reprezintă sumele încasate sau de încasat și se grupează în:

 • > venituri din exploatare - în care se includ veniturile realizate din operațiile care formează obiectul de activitate, la care se adaugă veniturile din producția stocată și imobilizată, precum și alte venituri legate de exploatare.

 • >  venituri financiare - în care se includ venituri din participații, din alte imobilizări, din titluri de plasament, din diferențe de curs valutar.

 • > venituri extraordinare - despăgubiri din calamități naturale, etc.

Propunerile privind eficientizarea activității regiei au în vedere următoarele aspecte:

 • V reducerea cheltuielilor;

 • V creșterea veniturilor;

 • V mărirea substanțială a numărului de călători atrași de la alte mijloace de transport;

 • V asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportați și parcursul mijloacelor de transport, adică:

o maximizarea numărului de călători transportați și

o minimizarea parcursului mijloacelor de transport;

 • V externalizarea unor activități de producție și servicii, care nu pot fi eficientizate;

 • V sporirea competenței resurselor umane;

 • V restructurarea organizațională;

 • V realizarea unui program de investiții pentru modernizarea transportului în comun, în armonizare cu cerințele călătorilor și cu reglementările europene.

Concluziile analizei economico financiare arată că unii indicatori au valori care se încadrează în categoria rezultatelor bune (rata de solvabilitate, lichiditatea generală, rata de finanțare a fondului de rulment), iar alți indicatori se încadrează în categoria „pericol”, „riscant” sau „atenție” (durata medie de stocare, rentabilitatea, rentabilitatea economică, rata rentabilității economice, soliditatea financiara).

Măsuri de reducere a cheltuielilor

 • 1.  Reducerea consumurilor de energie electrică la tramvaie și troleibuze, inclusiv în depouri, precum și în atelierele de piese de schimb și de întreținere in continuare prin următoarele măsuri tehnico-economice:

 • >  in continuare se propune o manieră de conducere economicoasă a mijloacelor de transport electrice, fapt pentru care se propune o instruire specială a conducătorilor de vehicule și apoi o monitorizare susținută a rezultatelor obținute în practică;

 • >  in continuare se propune o contorizarea consumurilor de energie electrică la ieșirea din substații și monitorizarea efectelor obținute;

 • 2.   Reducerea consumurilor de combustibili la autobuzele destinate transportului în comun prin următoarele măsuri tehnico-economice:

 • >   o manieră de conducere economicoasă a autobuzelor, fapt pentru care se propune o instruire specială a conducătorilor de vehicule și apoi o monitorizare susținută a rezultatelor obținute în practică;

 • 3.    Reducerea altor cheltuieli materiale în special a celor aferente atelierelor de piese e schimb, service și întreținere, într-o primă etapă până la externalizarea acestor activități, printr-o mai bună evidență și urmărire a consumurilor de utilități (energie electrică și termică, gaze, apă ș.a) și urmărirea utilizării mai complete a capacităților de producție disponibile.

Măsuri de creștere a veniturilor

Scăderea numărului de călători reprezintă un factor care a influențat semnificativ nivelul veniturilor, oprirea acestui fapt social devine un obiectiv strategic pentru conducerea R.A.T.Timișoara.

Pentru atingerea acestui obiectiv se propun următoarele măsuri:

 • >   propunerea in continuare catre municipalitate a schimbarii actualului sistem de tarifare cu un altul folosind sistemul modern de tiketing, care asigură cuantificarea corectă a călătorilor și reducerea fraudelor;

 • >   îmbunătățirea in continuare a sistemului de informare a călătorilor prin sisteme de afișaj digital în vehicule și în stații, precum și prin diverse postere și pliante, care să permită cunoașterea și vizualizarea rapidă a traseelor si a graficelor orare;

 • >    pentru asigurarea succesului unor astfel de măsuri este strict necesar in continuare utilizarea sistemului de monitorizare a încărcării mijloacelor de transport cat mai eficient pe baza datelor puse la dispozitie;

 • >   în vederea descongestionării circulației din zonele cu trafic auto intens din centrul orașului, se recomandă limitarea pătrunderii autobuzelor și troleibuzelor în aceste zone în favoarea tramvaielor;

 • >    promovarea și extinderea sistemului de reglementare a circulației pe căi rezervate pentru mijloacele de transport public de persoane și în special pentru tramvaie, pe măsura punerii în funcțiune a noilor linii, corelat și cu un sistem integrat de acordarea priorității la semafoare pentru tramvaie, troleibuze și autobuze;

 • >    creșterea vitezei medii de circulație prin măsurile prevăzute mai sus, dar și prin creșterea numărului de linii expres paralele cu traseele normale, care să funcționeze în perioadele de vârf ale traficului sau în zonele aglomerate pe tot parcursul zilei;

 • >    sporirea confortului în vehicule și asigurarea condițiilor comode de urcare și coborâre, inclusiv pentru bolnavi și persoane cu handicap, măsură prevăzută în normele europene pentru transportul în comun.

 • 4.3 Obiectivele strategiei actuale ale activității R.A.T.Timișoara

 • >  Menținerea și îmbunătățirea unui Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate.

 • >   Creșterea eficienței transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste 98%.

 • >  Creșterea indicatorului de satisfacție client cu 2% pe an.

 • >  Întărirea imaginii regiei prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

 • >  Menținerea pe piața orașului Timișoara cu extindere ca operator regional.

 • >  Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei mentenanțe conform cerințelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%.

 • >   Investiții în retehnologizare și infrastructură.

 • >  Preluarea în totalitate a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de către Primăria Municipiului Timișoara prin hotărâri ale Consiliului Local Timișoara și realizarea acestora la nivel maxim.

 • >   Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților prin reînoirea parcului de troleibuze prin achiziția de troleibuze noi în continuare și a parcului de autobuze prin achiziția de 30 autobuze articulate noi, respective achiziția de tramvaie noi.

 • >  Prevenirea poluării mediului și solului.

 • >  Analiza periodică a politicii, obiectivelor și programului de management și stabilirea gradului de adecvare.

 • >  Realizarea unei culturi a calității și a unei mentalități proactive a personalului regiei și a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și securitatea în muncă.

 • >  Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților.

 • >  Dezvoltarea acțiunilor cultural sociale la complexul de agrement propriu al regiei pentru toți angajați prin programe lunare de recuperare a potențialului de muncă, împreună cu sindicatele legal constituite

Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate în Muncă sunt astfel concepute încât să susțină această politică și să fie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Și cu specificația OHSAS 18001:1999.

Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din prioritățile organizației și este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă.

 • 4.4 Reorganizarea și restructurarea regiei prin proiectarea structurii organizaționale și implementarea noii organigrame

Analiza structurii organizaționale actuale și a documentelor relevă necesitatea revizuirii acestora și armonizarea lor cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. Se va ține cont de următoarele aspecte:

 • >    necesitatea reconfigurării structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al companiei și strategia sa de dezvoltare;

 • >    crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare și planificare tehnică, dar și a celor de marketing și vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor și tehnologiilor digitale;

Principii pentru proiectarea structurii noii organigrame a regiei

Cele mai semnificative aplicabile regiei sunt următoarele:

 • >  Definirea obiectivelor strategice ca punct de plecare în reproiectarea structurilor organizaționale;

 • >  Asigurarea condițiilor pentru proiectarea unui management participativ și performant la toate nivelurile structurii organizaționale. Acest principiu se materializează în proiectarea unei structuri manageriale echilibrate și finaliste prin cuantificarea rezultatelor, asistată de un sistem TIC (Tehnologia informației și comunicații) modern și adecvat.

 • >  Apropierea structurii manageriale de cea operațională prin reducerea numărului de niveluri ierarhice și compartimente administrative/funcționale, care să permită transmiterea rapidă și fluentă a deciziilor și a informațiilor privind realizarea acestora. Acest principiu se materializează prin aplatizarea structurii organizaționale și prin utilizarea eficientă a sistemelor moderne de TIC.

 • >  Unitatea dintre decizie și implementarea acesteia în structura operațională. Acest principiu se materializează prin asigurarea încă de la proiectarea structurii organizaționale că la nivelul unui post cu atribuții, competențe și responsabilități definite, decizia se transmite de la un singur manager și rapoartele se întorc, în primă instanță, tot la acesta pentru evaluare.

 • >  Limitarea la maxim posibil a interferențelor organizatorice în structură, astfel încât să se evite paralelismul în acțiune și suprapunerile în controlul și monitorizarea realizării sarcinilor. Acest principiu se materializează în analiza atribuțiilor pe posturi și definirea sarcinilor, competențelor și responsabilităților cu evitarea paralelismelor și redundanțelor. În acest fel se obține o definire armonizată a posturilor și funcțiilor.

 • >  Acest principiu reprezintă în practică o provocare pentru cei care proiectează structuri în sensul găsirii unor compartimentări coerente și eficiente, care să asigure un echilibru cât mai bun între criteriul frecvenței de legături și cel al competenței profesionale pe domeniul managerului. Această componentă a reproiectării structurii organizaționale necesită o atentă analiză și utilizarea unor metode de proiectare specifice.

 • >  Eficacitatea și eficiența sistemului organizatoric este un principiu care cumulează cerințele de bază ale unei structuri organizaționale performante și anume flexibilitatea structurilor organizaționale, economia de personal și economia de informații și comunicații. Acest principiu se regăsește în practică prin posibilitatea de a face adaptări și armonizări compartimentale și de personal, în funcție de necesitatea creării de noi compartimente pentru integrarea de noi activități, comasarea altora în

cazul restrângerii unor alte activități și chiar modificarea unor compartimente.

> Modificările structurale realizate la timpul oportun și într-o abordare prospectivă, conferă atributul de flexibilitate al acestora, care mărește capacitatea companiilor de a reacționa pozitiv la schimbările din mediul economic și de afaceri.

Urmare a acestei analize, s-a proiectat varianta de structură - cadru îmbunătățită, care este prezentată în organigrama ce se va implementa în cadrul regiei. Proiectarea variantei optime de sistem organizatoric și structură organizațională, reprezintă o cerință esențială în managementul modern. Prin aplicarea acestui principiu s-a realizat organigrama care corespunde noilor cerințe ale strategiei regiei. În această organigramă au fost evidențiate compartimentele și/sau activitățile, ca urmare a cerințelor impuse sistemului informațional integrat al regiei.

Măsuri de reducere a cheltuielilor cu resursa umană

Urmare firească a restructurării tehnice și tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizațională, adaptată la noile cerințe tehnice și tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele două mari centre de costuri: Sectia Transport Electric și Sectia Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcționări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al inflormației rapid și eficient, evitându-se dubla comandă și suprapunerea de responsabilități. Diminuându-se numărul de funcții de conducere, prin comasarea unor activități asemănătoare se realizează o managerizare a activității coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board-ului să rămână intact și de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale.

De asemenea, au fost reduse semnificativ numărul orele suplimentare pentru personalul de bord și au fost eliminate orele suplimentare la restul personalului. Au fost luate măsuri de optimizare a timpului de lucru, de reducere a timpului nelucrat, astfel încât a scăzut numărul de zile de concediu de incapacitate de muncă și numărul de învoiri.

Cu toate aceste măsuri, pe fondul blocării angajărilor, cu excepția personalului de exploatare, fondul de salarii s-a menținut la o valoare ridicată în condițiile economice actuale.

În anul 2010 respectiv 2011, în urma negocierilor cu sindicatele reprezentative, s-a luat măsura eliminării sau dimunării unor facilități din Contractul Colectiv de Muncă și anume:

 • ■   Acordarea contravalorii a 50% din valoarea biletelor de tratament și odihnă recuperatorie, inclusiv a valorii transportului

 • ■   Acordarea Primei de Ziua Transportatorului.

 • ■   Dinimuarea valorii Primelor de Crăciun.

 • ■   Suspendarea până în data de 31.12.2011 a acordării tichetelor de masă,

 • ■   Eliminarea acordării unor sporuri pentru anumite categorii de personal (ex. sporul de gestiune)

Având în vedere faptul că rezultatul preconizat al “Programului de reorganizare si restructurare a activității regiei” din anul 2010 nu a fost suficient pentru redresarea economico-financiară a regiei și ținând cont de faptul că în perioada de vară (concedii și vacanțe școlare) programul de transport se reduce cu aproximativ 20% , respectiv previziunile pesimiste conducerea regiei a luat decizia negocierii cu sindicatele o noua concediere colectivă.

În vederea realizării concedierii colective conducerea regiei a inițiat o serie de consultări cu sindicatele reprezentative, acestea înțelegând perioada dificilă dar și necesitatea imperativă de găsire a celor mai bune soluții pentru a o traversa.

 • 4.5 Măsuri concrete de îmbunătățire a activității R.A.T.Timișoara și reducerea cheltuielilor care se vor implementa incepand cu data de 15 mai 2011

  1

  Reducere costuri

  Obiective

  Denumire lucrare

  1.1.

  Economii la energia electrică

  Contorizare la fiecare utilizator, inclusiv vehicul

  Recuperare energie la frânări prin reutilizarea de catre alte vehicule (troleibuze)

  Înnoire parc mijloace de transport, in mod special parcul de tramvaie

  Organizarea licitatiei de achizitie a energiei electrice de pe piata libera

  1.2.

  Economii la energia termică

  Contorizare pe fiecare centru de cost și modernizare instalații termice

  Modernizare punctului termic în Calea Buziașului

  1.3.

  Economii la carburanți

  a. Economii la gaze naturale

  Modernizarea instalatiilor pentru centralele pe gaz din cadrul regiei: Take Ionescu nr. 56 și Bulevardul Dambovita

  b. Economii la motorină

  Reașezarea normelor de consum și contorizare consum pe vehicule (autobuze)

  1.4.

  Optimizare linii și grafice

  Măsuri de eficientizarea programelor de circulație Monitorizare circulație mijloace de transport

  1.5.

  Desființarea dispeceratelor de la sectiile de exploatare

  Implementarea sistemului de urmărire și dirijare a circulației (GPS) prin preluarea atributiilor de catre personalul de la planificarea tehnica existent.

  2

  Sporire venituri

  2.1.

  Extindere linii (rețea) de transportul public

  Studiere nevoi de transport, inclusiv de tip metropolitan aglomerația urbană

  2.2.

  Atragere de călători noi

  Promovare transportului public de câtre compartimentul de marketing Extindere servicii de transport public în periurban Contractarea de curse „convenție”

  3

  Externalizarea activităților

  3.1.

  Reducerea costurilor cu aprovizionarea

  Aprovizionarea tehnico-materială la nivel de regie sau prin bursa de marfuri

  3.2.

  Externalizarea activității de mentananta a substatilor de redresare functionare si pe cat posibil a activitatilor de mentenanta la linia contact ( retea contact troleibuz si tramvai)

  Realizarea de contracte cu terții

  3.3

  Externalizarea activitatii de la centrul social sindical si anume complexul de agrement ( minihotel, strand si teren de handbal cu vestiare) respectiv instalatiile si terenurile aferente catre asociatia non profit C.S. F.C. Electrica 1869 la care regia este membru fondator incepend cu anul 1929. Se va incheia contract de comodat si folosinta gratuita cu asociatia non profit C.S. F.C. Electrica 1869 pentru patrimoniul din strada Renasterii nr. 28 din Timisoara pe durata de existenta a asociatiei mai sus mentionate.

  Realizare contract de comodat cu asociatia non profit

  3.4.

  Externalizarea in continuare vanzari de titluri de călătorie, prin atragerea bancilor in aceasta activitate cu aplicatii comune pe interfata punctelor de incasare si plata bancara

  Contractare cu bancile interesate BRD, BCR, CEC, etc.

  4

  Sporirea competenței resurselor umane

  4.1.

  Selecție și angajare

  Perfecționarea activității serviciului de resurse umane. Colaborare in continuare cu firme de specialitate in resurse umane.

  4.2.

  Formarea personalului

  Perfecționarea activității Școlii de Formare Profesională. Colaborare cu firme de specialitate

  4.3.

  Sistem de recompense și sancțiuni

  Delegare de competențe și responsabilizare a personalului din toate compartimentele

  Încheierea de contracte de mandat cu sefii executivi privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la nivelul centrului de cost în

  condițiile și la nivelul cerințelor prevăzute în contractul de mandat încheiat cu autoritatea publică locală.

  5

  Reorganizare și restructurare

  5.1.

  Reducere niveluri ierarhice și restructurare pe centre de cost sau profit

  Organigramă nouă și stat de funcții care se va implementa în cadrul regiei făcând parte integrantă din contractul de contractul de mandat, răspunderea implementării fiind a directorului.

  Evaluarea întregului personal a regiei printr-o firmă de specialitate în resurse umane și declanșarea concedirii colective pentru implementarea noi organigrame.

  5.2.

  Extindere sistem informatic

  Sistem informatic integrat parte a sistemului de tip SAP.

  Sistem de asistare la luarea deciziilor parte a sistemului de tip SAP.

  5.3.

  Management orientat spre performanță

  Reducerea in continuare a birocrației prin asumarea de responsabilități (reducerea numărului de semnături de pe acte prin noua organigramă care reduce în mod obligatoriu nivele ierarhice și elimină structurile paralele).

  Achiziționarea unui nou program de contabilitate la nivel de regiei care sa fie compatibil cu sistemul de biletărie și urmărire și dirijarea circulației deja existent in regie

  Înființarea unui serviciu de control propriu intern și consiliere. Asistență juridică asigurată prin avocat- contract de asistență și consultanță juridică respectviv consultanta fiscala

  5.4.

  Utilizare corespunzătoare a spațiilor

  Redistribuirea spaț iilor conform cu necesitățile, demolarea clădirilor și spațiilor de producție excedentare Concentrarea activității regiei în două puncte diametral opuse pe raza municipiului - Bulevardul Dâmbovița și Calea Buziașului. Promovarea muzeului de transport public nou infiintat in Bulevardul Take lonescu Nr 83 Timisoara ca o nouă sursă de venit și promovarea transportului public de persoane în Timișoara.

  Înființarea arhivei regiei în locația din Take Ionescu nr. 56, respectiv a bibliotecii tehnice, respectiv a muzeului transportului public in Bulevardul Take lonescu nr. 83.

  6

  Realizarea de investiții pentru modernizarea TP

  6.1.

  Înnoire parc mijloace de transport

  Investiții privind achiziția de tramvaie .

  Achizița de autovehicule noi pentru parcul auto.

  6.2.

  Extindere linii de tramvai troleibuz si autobuz

  Investiții conform viziunii de dezvoltarea 2030 aprobată în CLTimișoara

  7

  Măsuri care nu depind de RATT

  7.1.

  C onstituirea Autorității de Transport pentru zona metropolitană - concept Fraunhofer Timișoara

  Colaborare cu autoritățile publice locale

  7.2.

  Colaborare cu ONG-uri pentru promovarea transportului public

  Colaborare cu autoritățile publice locale și organizațiile non profit

  7.3.

  Extindere activitate în periurban

  Colaborare cu autoritățile publice locale

În concordanță cu cele mai sus arătate a fost elaborat noul Regulament de Organizare și Funcționare, noua organigramă a R.A.T.Timișoara, respectiv Statul de functii, documente prezentate în Anexa 2, Anexa 3 și în Anexa 4.

Ținând cont de aceste documente și după o analiză referitoare la noile sarcini, atribuții și responsabilități specifice fiecărui loc de muncă, analiză realizată la nivelul fiecărui compartiment de lucru din cadrul regiei, se propune acest program de reorganizare și restructurare, program care va fi notificat sidicatelor reprezentative, Inspectoratului Teritorial de Muncă și A.J.O.F.M. prin desfintarea efectiva a posturilor si plata de salarii compensatorii conform contractului de munca existent la nivel de regie.

Compartiment de lucru

Număr de posturi desființate

Tipologia posturilor desființate și motivația

Cabinet Director general

1

Desființarea efectivă a unui post referent relații comunicare cu studii superioare jurnalistice, specializarea jurnalism, relații internaționale.

Serviciul Resurse Umane

1

Desființarea efectivă a unui post de economist salarizare.

Serviciul Resurse Umane

1

Desființarea efectivă a unui post de referent resurse umane, studii superioare economice/tehnice/juridice, curs: Inspector resurse umane

Biroul monitorizarea circulației

2

Desființarea biroului și desființarea efectivă a unui post de sef birou, studii superioare tehnice și a postului de inginer, studii superioare tehnice in management în producție și transporturi.

Serviciul Planificare, Organizare - Audit Intern

4

Desființarea serviciului și desființarea efectivă a postului de șef serviciu, a postului de responsabil normare si organizare cu studii superioare tehnice sau economice și a doua posturi de inginer cu studii superioare tehnice.

Serviciul Monitorizare Energie

9

Desființarea efectivă a unui post de inginer, studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă durată si a unui numar de 8 posturi de personal muncitor.

Serviciul Tehnologia Informatiei

15

Desființarea serviciului și desființarea efectivă a postului de șef serviciu cu studii superioare tehnice, a unui post de inginer cu studii superioare tehnice specializarea Facultatea de mecanica specializarea tehnologia prelucrarii materialelor, a doua posturi de inginer cu studii superioare Facultatea de electronica si telecomunicatii specializarea tehnologii si sisteme de telecomunicatii, a unui post de inginer facultatea de calculatoare si automatica specializarea automatizarii industriale, a unui post din personalul operativ si a unui numar de 9 posturi de personal muncitor.

Secția reparații

20

Se vor desființa efectiv un numar de 20 de posturi din activitatea de reparații și înteținere autobuze si troleibuze din cadrul Secției Reparații în locația B-dul. Dâmbovița nr.2-3, deoarece exista structuri parale organizate și autorizate confom prescripților R.A.R. pentru activitatea de mentenanță astfel:

 • -  se desființează efectiv posturile corepunzătoare activității de mentenanță pentru autobuze deoarece parcul de autobuze se va repara și întreține în locația Calea Buziașului nr. 2-3 unde activitatea este autorizată d.p.d.v. al funcționării de către R.A.R., cu personalul existent în cadrul Direcției Transport Auto, ca centru de cost.

 • - se desființează efectiv posturile corepunzătoare activității de mentenanță pentru troleibuze deoarece parcul de troleibuze se va repara și întreține în locația din Str. Banatul nr. 4 unde activitatea este autorizată d.p.d.v. al funcționării de către R.A.R., cu personalul existent în cadrul Atelierului Troleibuze.

Se va desfinta efectiv postul de economist cu studii superioare specializarea economia industriei, constructiilor si transporturilor , postul de inginer cu studii superioare, specializarea electrotehnica si un post de personal operativ cu denumirea de tehnician .

Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare

3

Desființarea serviciului și desființarea efectivă a postului de șef serviciu cu studii superioare economice sau tehnice, a doua posturi din personalul operativ. Se desființează depozitul de materiale din locația Str. Gării, o dată cu închiderea punctului de lucru al regie în această locație și se desființează astfel postul de șef depozit care la acest moment este transferat la Depozitul din Bulevardul Dambovita si raspundea de materialele de linie cale , stocuri fara miscare rezultate din lucrarile cu banca B.E.I. de modernizare a liniei cale. Se desființează depozitul de materiale din locația Str. Stan Vidrighin apartinand Directiei Transport Auto fiind preluat de catre depozitul din Bulevardul Dambovita unde se si executa principalele lucrari de mentenanta la autobuzele mercedes unde s-a amenajat un spatiu de productie agrementat de catre firma mercedes prin semnarea unui contrat de mentenanta pe perioada de garantie, avand tot parcul de autobuze de aceasi marca.

Serviciul tehnic

1

Desființarea efectivă a unui post de inginer Facultatea de

agricultura specializarea ingineria si protectia mediului, curs auditor intern pentru sisteme de management de SSM, SMC, SM.

Direcția transport electric

5

Se restructurează direcția transport electric prin eliminarea unui nivel ierarhic cu desființarea efectivă a postului de director Directie transport electric. Se desfinteaza efectiv postul de economist cu studii superioare economice specializareaeconomia industrilor si transporturilor. Se desfinteaza efectiv un numar de 3 posturi pentru prelucrarea datelor la personalul de bord operatori calculator (FAZ) ca urmare a implementarii sistemului de urmarire si dirijare a circulatiei cand aceste operatiuni le rezolva sistemul incepand cu listarea din sistem a foi de parcurs si a celorlalte rapoarte necesare contabilitatii de gestiune.

Atelier tramvaie

47

Desființarea efectivă a posturilor de dispecer din cadrul Directiei transport electric, atelier tramvaie prin desfintarea acestei activitati ca urmare a implementarii sistemului de urmarire si dirijare a circulatiei achizitionat si functional in strada Intrarea Doinei, Timisoara, activitate controlata de dispeceratul central si personal muncitor care se impune ca urmare a reducerilor operate în programele de circulație și a optimizarii unor linii de transport cu tramvaiul inclusiv a restrângerii activității de transport pe liniile existente prin scurtarea acestora. Se desfinteaza efectiv activitatea de interventie puncte fixe din traseu prin preluarea acestei activitati de catre atelierul de mentenanta tramvaie.

Atelier troleibuze

14

Desființarea efectivă a posturilor de dispecer din cadrul Directiei transport electric atelier troleibuze prin desfintarea acestei activitati ca urmare a implementarii sistemului de urmarire si dirijare a circulatiei achizitionat si functional in strada Intrarea Doinei, Timisoara, activitate controlata de dispeceratul central . Se vor desființa efectiv posturi de personal muncitor desfintare care se impune ca urmare a reducerilor operate în programele de circulație și a optimizarii unor linii de transport cu troleibuzul inclusiv a restrângerii activității de transport pe liniile existente prin scurtarea acestora si deoarece au fost achiziționate un număr de 50 de troleibuze noi, reducându-se astfel activitatea de mentenanță și datorita faptului ca s-a externalizat către firme specializate activitatea de reparații și revizii periodice, pe bază de contracte impuse de furnizorul de troleibuze în termenul de garanție.

Atelier linia cale, contact și substatii

16

Se desfinteaza atelier linie cale, contact si substatii din subordinea Directorului Directiei transport electric. Se vor desființa efectiv posturile din echipele de mentenanță care se ocupau cu construirea și modernizarea linia cale, linia contact și cablurile de alimentare, deoarece a fost modernizată 40 km. de linie cale din cei apoximativ 80 km. de linie cale aflați pe teritoriul municipiului Timișoara ceea ce impune reducerea corspunzătoare a cheltuielilor cu mentenanța.

Se închide punctul de lucru din locația Str. Gării, RATT respectiv se inchide activitatea din strada Abrud Nr. 6 Timisoara ca urmare a externalizarii acesteia catre terti ( firme specializate in mentenanta pentru activitati de transformare si transport de energiei catre si prin retelele de contact de tramvai si de troleibuz). Se desfinteaza efectiv postul de sef atelier linie cale, contact si substatii. Se desfinteaza efectiv postul de inginer cu studii superioare tehnice specializarea masini hidraulice si pneumatice. Se desfinteaza efectiv postul de inginer cu studii superioare tehnice specializarea electrotehnica ca urmare a desfintarii activitatii de mentenanta a formatiei din strada Abrud nr. 6 Timisoara si externalizarea acestei activitati catre firme specializate in acest tip de activitati. Avand un grad foarte redus de ocupare personalul din cadrul formatiei de lucru substatii din cadrul atelierului linie cale, contact si substatii acest lucru a

condus la externalizarea acestei activitati si desfintarea efectiva a posturile din cadrul acestei formalii de lucru inclusiv a conducatorului aesteia in speta inginerul cu studii superioare tehnice specializarea electrotehnica.

Directia transport auto

4

Se restructurează direcția transport auto prin eliminarea unui nivel ierarhic cu desființarea efectiva a postului de director Directie transport auto. Se desfinteaza efectiv postul de economist cu studii superioare economice specializarea contabilitate si informatica de gestiune din subordinea contabilului sef de directie. Se desfinteaza efectiv un numar de 2 posturi pentru prelucrarea datelor la personalul de bord operatori calculator (FAZ) ca urmare a implementarii sistemului de urmarire si dirijare a circulatiei cand aceste operatiuni le rezolva sistemul incepand cu listarea din sistem a foi de parcurs si a celorlalte rapoarte necesare contabilitatii de gestiune.

Atelier autobuze

31

Desființarea efectivă a posturilor de dispecer din cadrul Directiei transport auto, atelier autobuze prin desfintarea acestei activitati ca urmare a implementarii sistemului de urmarire si dirijare a circulatiei achizitionat si functional in strada Intrarea Doinei, Timisoara, activitate controlata de dispeceratul central si personal muncitor care se impune ca urmare a reducerilor operate în programele de circulație și a optimizarii unor linii de transport cu tramvaiul inclusiv a restrângerii activității de transport pe liniile existente prin scurtarea acestora si pentru faptul ca au fost achiziționate pe langa cele 55 de autobuze noi si a unui număr de 30 de autobuze articulate noi, reducându-se astfel activitatea de mentenanță

Atelier parc intern

17

Se vor desființa efectiv posturile specifice activității de mentenanță prin externalizarea acesteia către reprezentanțe ale mărcilor de autovehicule achiziționate în sistem leasing respectiv o conducatori auto ca urmare a preluarii activitatii de conducere de catre personalul muncitor deservit in activitatile de interventie si metenanta.

Serviciul vânzări

1

Se desfinteaza efectiv postul de sef serviciu vanzari si desființarea unor puncte de lucru pentru desfacere pentru vânzarea biletelor și abonamentelor. Externalizarea vânzării de bilete către agenții economici pe bază de contract. Implementarea sistemului de ticheting care prin eliberarea cardurilor pentru cetățenii Timișoarei, reduce cheltuielile de operare în sistem trecându-se de la abonamente pe suport de hârtie la abonamente tip card contact less care dispun pe lângă abonament reîncărcabil și de portofel electronic reîncărcabil cu bilete.

Biroul ticheting și verificare titluri de călătorie

3

Se desfinteaza activitatea efectiv si se desfinteaza efectiv postul de sef birou ticheting si verificare titluri de calatorie si a doua posturi de inginer cu studii superioare tehnice. Aceasta desființare efectivă a posturilor se impune deoarece activitatea de control bilete și abonamente s-a externalizat către poliția comunitară, în totalitate, R.A.T.T. asigurând doar asistența tehnică în utilizarea echipamentelor de verificare a cardurilor și biletelor ca urmare a implementării sistemului de ticheting la regie.Biroul si-a indeplinit misiunea de implementare a sistemului SIEC

Biroul titluri de calatorie

5

Se desfinteaza efectiv 5 posturi din activitatea de vanzare bilete si abonamente respectiv din centrul de vanzare din strada Intrarea Doinei si punctele de vanzare bilete si abonamente din Timisoara ca urmare a externalizarii in continuare a acestei activitati catre terti si anume operatori economici si institutii financiar bancare.

TOTAL

200

Alte posturi propuse pentru a fi desființate efectiv (3): Director exploatare, Șef Compartiment Grup Control, Inginer Direcția Proiecte Internaționale .

În urma reorganizării și restructurării, resursele umane din cadrul regiei vor fi repartizate conform următoarei structuri, modificându-se astfel structura de personal aprobată prin Hotărârea a Consiliului Local Timișoara din anul 2010.

Funcția

Numărul de posturi

Numărul de posturi conform HCL / 2010

Număr de posturi efectiv desființate

Personal TESA

96

118

22

Personal operativ

102

130

28

Personal muncitor

735

885

150

TOTAL

933

1133

200

În Anexe sunt supuse aprobării: Regulamentul de Organizare și Funcționare (Anexa 2), Organigrama (Anexa 3) și Statul de Funcții (Anexa 4).

Măsuri avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor

Ținând cont că în cadrul regiei nu există un deficit de resursă umană de natura personalului de bord (conducători tramvai, conducători troleibuz, conducători autobuz) nu a fost oferită posibilitatea obținerii acestor calificări, prin demararea înscrierilor la cursul de calificare în meseria de conducător tarmvai / conducător troleibuz pentru salariații regiei in semestrul I al anului 2010.

Măsuri pentru atenuarea consecințelor concedierii

Conform C.C.M. la nivel de regie sunt prevăzute următoarele salarii compensatorii:

(1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, prin concedieri colective sau individuale, din motive care nu țin de persoana angajatului, regia va acorda salarii compensatorii, după cum urmează:

 • a)  Salariații cu o vechime în R.A.Transport Timișoara între 0-10 ani vor beneficia de 5 salarii medii brute.

 • b)  Salariații cu o vechime în R.A.Transport Timișoara între 10-15 ani vor beneficia de 7 salarii medii brute.

 • c)  La peste 15 ani vechime în R.A.Transport Timișoara salariații vor beneficia de 9 salarii medii brute. Salariul mediu brut va fi cel stabilit în CCM la data desfacerii contractului individual de muncă.

Sinteza măsurilor prezentate :

 • 1) Măsurile tehnico-economice prevăzute în prezentul capitol vor determina reducerea cheltuielilor pe an, iar implementarea sistemului integrat de eficientizarea încasărilor și cheltuielilor (SIEIC), va genera venituri suplimentare, ca urmare a politicii tarifare, a optimizării verificării titlurilor de călătorie, respectiv a reducerii fraudei.

 • 2) Investițiile noi în domeniul modernizării infrastructurii pentru tramvai și troleibuz, achiziționarea de mijloace de transport noi, de tramvaie, restrângerea locațiilor în care își desfășoară activitatea RATT, construirea stației intermodale de pe platforma Bv. Dâmbovița și a depoului de tramvaie din Calea Buziașului vor duce la reducerea cheltuielilor de mentenanță, a cheltuielilor directe cu energia electrică și combustibil și respectiv reducerea cheltuielilor cu utilitățile.

 • 3) Creșterea veniturilor și atragerea de noi categorii de călători care utilizeaza transportul public este prognozată prin aplicarea următoarelor măsuri :

- introducerea prin oferirea unor noi pachete de titluri de călătorie atractive în politica tarifara, care să aducă noi beneficiari ai serviciului de transport public de persoane;

 • - utilizarea sistemelor inteligente în transporturi în vederea asigurării confortului, siguranței și a satisfacerii cerințelor de transport, prioritizării și realizării de benzi speciale pentru transportul public ,

 • - dezvoltarea in continuare a activităților secundare activitătii de bază, cum ar fi: închirieri de spații, utilaje, autovehicule, închirieri spații publicitare, inspecții tehnice periodice, școala de conducători auto, muzeul de transport,etc.

 • 4) Renunțarea in continuare la externalizarea activităților de mentenanta in garantie si post garantie a mijloacelor de transport precum și diminuarea unor drepturi și facilități prevazute în C.C.M., începând cu luna aprilie 2010.

 • 5) Reorganizarea și restructuarea regiei prin promovarea unei noi structuri organizatorice (Organigramă, ROF, Stat de funcții) va avea drept rezultat desființarea unui numar de 203 posturi. Demersurile desființărilor efective de posturi se vor iniția pana in data de 31 decembrie 2011 de la data aprobării programului în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • 6) În cazul redresării economico-financiare a regiei și promovării de lucrări de investiții din surse proprii sau alte surse bugetare, R.A.T.T., va apela, acolo unde este posibil si la angajații concediați ținând cont de competența profesională a acestora în domeniul transportului.

CAP.5 CONCLUZII

Programul de reorganizare și restructurare a regiei prezentat, are scop final redresarea financiară a regiei și transformarea acesteia într-un operator de transport eficient prin atingerea unui raport optim între personalul de bord și total personal, astfel încât activitatea de prestator de servicii de transport public de persoane să se desfășoare cu un nivel cât mai scăzut al subvențiilor de la bugetul local. Menționăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul au ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare și reprezintă aproximativ 52,50% din totalul acestora.

Propunerile de reorganizare și restructurare a activității, cu desființarea efectivă a unui număr de 203 de posturi se vor concretiza prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F. și statul de funcții.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea Programului de reorganizare si restructurare a regiei (Anexa 1 ), a Regulamentului de Organizare și Funcționare ( Anexa 2), a Organigramei (Anexa 3), Statului de funcții (Anexa 4), si a desființării efective a unui număr de 203 de posturi din structura regiei începând cu data de 15.05.2011.

Director General,

dr.ing. Ioan Goia

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

NR. SC2011-6741/04.04.2011

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții precum și desființarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei

Prin Hotărârea nr. 292/29.07.2010, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Programul de reorganizare si restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Regulamentul de organizare si funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigrama si Statul de funcții precum si desființarea efectiva a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei.

Prin Hotărârea nr. 429/2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a stabilit ca în perioada 15.12.2010- 15.01.2011 se vor planifica analize pe rezultatele economice ale regiilor și societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, iar prin Hotărârea nr. 33/2011 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Rapoartele de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2010.

Unul dintre obiectivele și măsurile de corecție economică ale Regiei Autonome de Transport Timișoara - prevăzut în Raportul de analiză al Regiei Autonome de Transport Timișoara nr. SC2010-30086/26.01.2011, aprobat prin HCL nr. 33/2011 - pentru perspectivele anului 2011, este restructurarea și reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara prin reducerea cheltuielilor cu personalul, cheltuială care depășește 50% din totalul cheltuielilor lunare ale regiei.

Prin adresa înregistrată cu nr. RE2011-001082/04.04.2011 la Primăria Municipiului Timișoara, Regia Autonomă de Transport Timișoara a înaintat „Programul de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara”, program care conține următoarele anexe:

 • 1. Organigrama R.A.T.T.

 • 2.  Statul de funcții al R.A.T.T.

 • 3. Regulamentul de organizare și funcționare al R.A.T.T.

Programul de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara cu anexele aferente, precum și desființarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei, a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al acesteia, în data de 04.04.2011 prin Hotărârea nr. 25.

Potrivit Programului de reorganizare și restructurare, întocmit de Regia Autonomă de Transport Timișoara măsurile privind eficientizarea, reorganizarea și restructurarea activității regiei au în vedere următoarele aspecte:

 • > reducerea cheltuielilor prin reducerea consumurilor de energie electrică la tramvaie și troleibuze, reducerea consumurilor de combustibil la autobuzele destinate transportului în comun, reducerea altor cheltuieli materiale, în special a celor aferente atelierelor de piese de schimb, service și întreținere;

 • > atragerea de călători de la alte tipuri de transport;

 • > asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportați și parcursul mijloacelor de transport, respectiv maximizarea numărului de călători transportați și minimizarea parcursului mijloacelor de transport.

Obiectivele strategice actuale ale activității Regiei Autonome de Transport sunt următoarele:

 • >  Menținerea și îmbunătățirea unui Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu -Sănătate și Securitate.

 • >   Creșterea eficienței transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste 98%.

 • >  Creșterea indicatorului de satisfacție client cu 2% pe an.

 • >  Întărirea imaginii regiei prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

 • >  Menținerea pe piața orașului Timișoara cu extindere ca operator regional.

 • >  Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei mentenanțe conform cerințelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%.

 • >   Investiții în retehnologizare și infrastructură.

 • >  Preluarea în totalitate a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de către Primăria Municipiului Timișoara prin hotărâri ale Consiliului Local Timișoara și realizarea acestora la nivel maxim.

 • >  Reciclarea deșeurilor.

 • >  Prevenirea poluării mediului și solului.

 • >  Analiza periodică a politicii, obiectivelor și programului de management și stabilirea gradului de adecvare.

 • >  Realizarea unei culturi a calității și a unei mentalități proactive a personalului regiei și a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și securitatea în muncă.

 • >  Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților.

Analiza structurii organizaționale actuale și a documentelor relevă necesitatea revizuirii acestora și armonizarea lor cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. Astfel, se va ține cont de următoarele aspecte:

 • >    necesitatea reconfigurării structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al companiei și strategia sa de dezvoltare;

 • >    crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare și planificare tehnică, dar și a celor de marketing și vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor și tehnologiilor digitale.

Proiectarea variantei optime de sistem organizatoric și structură organizațională, reprezintă o cerință esențială în managementul modern. Prin aplicarea acestui principiu s-a realizat organigrama care corespunde noilor cerințe ale strategiei regiei. În această organigramă au fost evidențiate compartimentele și/sau activitățile, ca urmare a cerințelor impuse sistemului informațional integrat al regiei.

Urmare firească a restructurării tehnice și tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizațională, adaptată la noile cerințe tehnice și tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele două mari centre de costuri: Sectia Transport Electric și Secția Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcționări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al informației rapid și eficient, evitându-se dubla comandă și suprapunerea de responsabilități. Diminuându-se numărul de funcții de conducere, prin comasarea unor activități asemănătoare se realizează o managerizare a activității coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board-ului să rămână intact și de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale.

Programul de reorganizare și restructurare a regiei prezentat, are scop final redresarea financiară a regiei și transformarea acesteia într-un operator de transport eficient prin atingerea unui raport optim între personalul de bord și total personal, astfel încât activitatea de prestator de servicii de transport public de persoane să se desfășoare cu un nivel cât mai scăzut al subvențiilor de la bugetul local. Menționăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul au ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare și reprezintă aproximativ 52,50 % din totalul acestora.

Propunerile de reorganizare și restructurare a activității, cu desființarea efectivă a unui număr de 203 de posturi se vor concretiza prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F. și statul de funcții.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare Programul de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara (Anexa 1), Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara (Anexa 2), Organigrama (Anexa 3) și Statul de funcții (Anexa 4), precum și desființarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU


DIRECTOR, ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ


CONSILIER, JR. NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC