Hotărârea nr. 137/2011

137/19.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 137/19.04.2011
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 6765/05.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2011-001017/25.03.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2011 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 133/21.12.2010, respectiv Hotărârea nr. 14/21.03.2011;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 286/28.12.2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.2, lit.(a) şi (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se face la nivelul realizării efective a indicatorilor, iar cel minim se va limita la nivelul de 0%.

Art. 4: Formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă sunt cuprinse în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 3


Formule de calcul ale obiectivelor de performanță pentru anul 2011

 • 1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță [ % ]

 • 2. Productivitatea muncii [ lei/pers ]

= Cifra de afaceri

Nr. salariați

 • 3. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale [ % ]

Cheltuieli cu salariile

x 100


Cheltuieli totale

 • 4. Grad de îndatorare [ % ]

= Datorii totale x 100 Total active

 • 5. Perioada de recuperare a creanțelor [ zile]

  Total creanțe

  Cifra de afaceri


x nr. zile calend. cumulate de la începutul anului

 • 6. Cheltuieli la 1000 lei venituri [ lei ]

Cheltuieli totale ,

=-----;—;----— x 1000

Venituri totale

 • 7. Achitarea obligațiilor în termenele legale:[ % ]

= Total obligații la bugete și fonduri speciale - penalități și majorări  x 100

Total obligații la bugete și fonduri speciale

 • 8. Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă conform standardelor în vigoare [ % ]

= Nr. zile calend. cumulate de la începutul anului cu certificare SMO^ Nr. zile calend. cumulate de la începutul anului

 • 9. Solvabilitatea patrimonială [ % ]

Capital propriu (Capital social + Rezerve ) Capital p ropriu + Total credite

x 100


 • 10. Indice de creștere venituri raportat la cheltuieli

V

= x

V0

V1 - veniturile perioadei realizate

V0 - veniturile perioadei anterioare celei analizate Ch1 - cheltuielile perioadei realizate

Ch0 - cheltuielile perioadei anterioare celei analizate

Formule de calcul ale criteriilor de performanță pentru anul 2011


1. Randamentul [ căl/km ]

= Nr. de călători transportați Km. realizați

2. Pondere ture realizate [ % ]

= Nr. ture realizate zilnic x 100 Nr. ture planificate zilnic


3. Pondere km de transport urban realizați [ % ]


Nr. km. realizați transport urban zilnic

Nr. km. transport urban programați zilnic


x 100


4. Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător [ % ]

= Nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal x 100 Nr. total petiții


5. Gradul de curățenie și dezinfecție zilnică al mijloacelor de transport în comun [ % ]

= Nr. autovehicule curate controlate la ieșire din depou x 100 Nr. autovehicule controlate


6, 7, 8. Viteza medie comercială la tramvaie, troleibuze și autobuze [ km/h ]

=   _______________________Km. lunar realizați traseu________________________

Ore circulație realizate lunar în traseu, exclusiv staționările la capete de linie


9. Coeficientul de utilizare a parcului [ % ]


Nr. vehiculelor active zilnic

Nr. vehicule inventar


x 100


10. Respectarea graficului de circulație [ minute ]


= total minute întârziere din vina regiei , în medie / 1 vehicul / 1 lună

 • 11. Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților regiei [ număr/an ]

 • 12. Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT / 1 lună [ număr/lună]


DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ


ANEXA 2

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

PROPUNERI R.A.T.T. PENTRU ANUL 2011

1. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Nr.

Crt.

Denumire criteriu

U.M.

Propunere, nivel de referință 2010

Realizat

2010

Propunere, nivel de referință 2011

Coeficie nt de pondere

1.

Randamentul:            (călători

transportați/kilometru)

căl/k

m

min 9

15,64

min 9

0,10

2.

Pondere ture realizate: (nr. de ture realizate zilnic/nr. de ture palnificate zilnic)x100

%

min 91

98,70

min 93

0,10

3.

Pondere km de transport urban realizați: (nr. km transport urban realizați zilnic/nr. km transport urban programați zilnic)x100

%

min 91

98,88

min 93

0,06

4.

Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător: (nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petiții)x100

%

100

100

100

0,10

5.

Gradul de curățenie și dezinfecție zilnică al mijloacelor de transport în comun: (nr. de autovehicule curate controlate la ieșirea din depou/nr.           autovehicule

controlate)x100

%

100

100

100

0,05

6.

Viteza medie comercială  la

tramvaie

Km/h

15

14,51

14,5

0,10

7.

Viteza medie comercială la troleibuze

Km/h

14

14,35

14

0,10

8.

Viteza medie comercială la autobuze

Km/h

16,5

16,81

16,5

0,10

9.

Coeficientul de utilizare a parcului (nr.vehicule active/nr. vehicule inventar)x100

%

min 61

60

min 61

0.05

10.

Respectarea    graficului     de

circulație: (total minute întârziere din vina regiei, în medie pentru un autovehicul pentru una lună)

nr/lun ă

1266 [min] în

1 lună/1 vehicul

1193

1250 [min] în

1 lună/1 vehicul

0,06

11.

Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților regiei: (nr.incidente pentru un an)

nr/an

470

370

450

0,09

12.

Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT: (nr. reclamații pentru una lună)

nr/lun ă

30

8

25

0,09

Gradul global de îndeplinire a criteriilor

1,00

 • 2. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

9

Nr.

Crt.

Denumire criteriu

U.M.

Propunere, nivel de referință 2010

Realizat

2010

Propunere, nivel de referință 2011

Coeficient de pondere

1.

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță

%

100

117,59

100

0,50

2.

Productivitatea muncii: (cifra de afaceri/nr. salariați)

lei/pers

min 46.000

71.292,6

min 55.000

0,05

3.

Ponderea cheltuielilor    cu

salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)x100

%

max 58

48,74

max 55

0,03

4.

Gradul de îndatorare: (datorii totale/total active)x100

%

max 60

45,63

max 60

0,03

5.

Perioada de recuperare a creanțelor: (total creanțe/cifra de afaceri) x nr. zile de la începutul anului

zile

max 30

25

max 30

0,10

6.

Cheltuieli la 1000 lei venituri

lei

max 999,48

908,26

max 999,48

0,03

7.

Achitarea    obligațiilor    în

termenele     legale:     [(total

obligații - penalități și majorări)/total obligații la bugete și fonduri speciale]x100

%

100

80,60

100

0,10

8.

Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat         calitate-mediu-

securitate și sănătate în muncă în     vederea      respectării

standardelor    europene    în

vigoare.

%

100

100

100

0,10

9.

Solvabilitate      patrimonială:

(capital          propriu/capital

propriu+total credite)x100

%

min 40

74,92

min 45

0,03

10.

Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile    perioadei

anterioare                  celei

analizate)x(cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei realizate)

min 1

0,98

min 1

0,03

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor

100,00

100,00

1,00

La calcularea obiectivelor și criteriilor specifice de performanță se va ține seama de următoarele:

 • 1. Creanțele vor fi diminuate cu valoarea T.V.A. de recuperat și subvenții de încasat.

 • 2. Datoriile vor fi diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi achitate din alocații bugetare și valoarea creditelor pe termen lung.

 • 3. Solvabilitatea patrimonială va fi calculată în funcție de total credite pe termen scurt.

 • 4. Plata creditului pentru achiziția celor 50 de troleibuze Skoda se va realiza din subvenția acordată conform HCL nr. 232 din 24.05.2005

 • 5.  Propunerile vizând criteriile specifice activității de exploatare au ținut cont de condițiile de trafic existente și de influența datelor generate de sistemul de eficientizare a veniturilor și cheltuielilor R.A.T.T.

 • 6. Valoarea numerică propusă a indicatorului „respectarea graficului de circulație” a fost calculat ținându-se cont, în principal, de următoarele cauze:

 • -  traficul general aglomerat;

 • -  lipsa benzilor destinate special transportului în comun;

 • -  lipsa măsurilor de prioritizare a transportului în comun.

 • 7. Aprecierea gradului maxim de îndeplinire al fiecărui criteriu și obiectiv de performanță se face la nivelul realizării efective a indicatorilor, iar cel minim se va limita la nivelul de 0%.

  DIRECTOR,

  ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ANEXA 1 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A.T.T.

pentru anul 2011

- Lei -

INDICATORI

NR.

CRT

PREVEDERE

AN 2010

RECTIFICAT

PREVEDERE 2011

VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13)

1

92.295.500

83.811.000

1. Venituri din exploatare, din care:

2

92.275.500

83.761.000

a) Venituri din activitatea de bază - 704 (exclusiv subvenții)

3

36.220.000

36.500.000

b) Venituri din alte activități - 703, 706, 707, 708, 711,722

4

2.600.000

2.600.000

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

52.395.500

43.161.000

Subvenții pentru acoperirea chelt de transport

6

21.600.000

18.000.000

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif

(exclusiv TVA) - 741

7

30.795.500

25.161.000

Transferuri

8

0

0

Prime acordate de la bugetul statului

9

0

0

Alte sume primite de la bugetul statului

10

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

e) Alte venituri din exploatare 754, 758, 781

12

1.060.000

1.500.000

2. Venituri financiare (ct.764, ct.765, ct.766 ct. 768)

13

20.000

50.000

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

14

89.591.972

78.208.300

1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

15

85.392.326

73.708.300

a) Cheltuieli materiale

16

18.385.000

18.200.000

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

49.406.226

38.248.300

Salarii brute - 641

18

34.350.000

27.600.000

Colaboratori - 621

19

0

0

Contribuție la asigurările sociale de stat - 6451 (20,5% + 0,85% )     ’

20

7.522.650

5.892.600

Ajutor de șomaj - 6452 -0,5%

21

429.376

138.000

Contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 și L388/2007 - 6453 (5,5%)

22

1.889.250

1.518.000

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

5.214.950

3.099.700

Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 - 635

24

171.750

160.000

Fond inițial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale conf. HG 2269/2004 - 6451- 0,325

25

103.050

89.700

Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială -6458, 6456                                   ’

26

2.164.050

2.100.000

Tichete de masă - 642

27

2.776.100

750.000

c)       Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și

provizioanele - 681

28

9.000.000

8.500.000

d) Cheltuieli cu sponsorizarea

29

180.000

200.000

e) Cheltuieli cu tichetele cadou

30

50.000

50.000

f)    Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social -

culturale), din care:

31

450.000

500.000

-      Transferuri sau subvenții

32

0

0

g) Cheltuieli de protocol - 623

33

9.000

40.000

h)

Cheltuieli reclamă și publicitate

34

56.700

90.000

i)

Alte cheltuieli, din care:

35

4.025.400

3.180.000

cheltuieli cu asigurările (613)

36

1.270.200

1.200.000

cheltuieli cu impozite si taxe (635)

37

382.800

380.000

alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti

(611,612,624,625,626,627,628)

38

2.372.400

1.600.000

j)

Comisioane și onorarii - 622

39

630.000

700.000

k)

Alte cheltuieli de exploatare 658, 654

40

3.200.000

4.000.000

2.

Cheltuieli financiare - 665,666,668

41

4.199.647

4.500.000

III.

REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)

42

2.703.528

5.602.700

IV.       ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE

CONFORM LEGII, din care:

43

0

0

-

Fond de rezervă

44

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

45

3.023.527

4.706.268

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

46

22.000

896.432

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:

47

3.001.527

4.706.268

a)

Rezerve legale

48

0

0

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

49

3.001.527

4.706.268

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

50

0

0

d)

Alte repartizări prevăzute de lege

51

0

0

e)

Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

52

0

0

f)   Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau

local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

53

0

0

g)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f

54

0

0

VIII.    SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

55

17.612.896

10.050.000

1.

Surse proprii, din care:

56

10.676.800

8.500.000

Amortizare

57

8.400.000

8.500.000

Fond de dezvoltare

58

0

0

Fonduri proprii

59

2.276.800

0

2.

Alocații de la bugetul de stat și local

60

6.936.095

0

3.

Credite bancare (credit furnizor)

61

0

1.550.000

-

Interne

62

0

0

-

Externe

63

0

0

4.

Alte surse

64

0

0

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

65

17.612.895

10.050.000

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

66

7.386.095

400.000

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

67

10.226.800

9.650.000

-

Interne

68

10.226.800

9.650.000

-      Externe

69

0

0

X. REZERVE, din care:

70

271.155

271.155

I. Rezerve legale

71

271.155

271.155

II. Rezerve statutare

72

0

0

III. Alte rezerve

73

0

0

IX DATE DE FUNDAMENTARE

74

0

1. Venituri totale

75

92.295.500

83.811.000

2. Costuri aferente volumului de activitate

76

89.271.973

78.208.300

3.   Număr prognozat de personal la finele anului, din care:

77

1.532

1.125

Activitate de bază

78

1.532

1.125

Alte activități

79

0

0

4.   Număr mediu personal total, din care:

80

1.520

1.130

Activitatea de bază

81

1.520

1.130

Alte activități

82

0

0

5. Fond salarii brut, din care:

83

34.350.000

27.600.000

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

84

0

0

b)     Fond de salarii aferent conducătorului agentului

economic potrivit OUG nr. 79/2008, din care:

85

61.200

61.200

Sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salariată, potrivit OUG 79/2008

86

0

0

Premiul anual, potrivit OUG 79/2008

87

0

0

c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă

88

34.350.000

27.600.000

6.   Câștigul mediu brut pe salariat

89

22.556

24.425

7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.75/rd.80) - în prețuri curente

90

60.721

69.518

8.     Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană)(rd75/rd.80) - în prețuri comparabile

91

63.757

72.938

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal)

92

54.741.855

58.450.000

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

93

971

933

11. Plăți restante - total

94

11.500.000

32.000.000

Prețuri curente

95

11.500.000

32.000.000

Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

96

12.075.000

33.200.000

12. Creante restante - total

97

8.000.000

49.000.000

Prețuri curente

98

8.000.000

49.000.000

Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

99

8.400.000

51.400.000

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro


R E F E R A T

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara


Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timișoara cu numărul RE2011-001017/25.03.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2011 aprobate de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin Hotărârea nr. 133/21.12.2010, respectiv Hotărârea nr. 14/21.03.2011;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 616/04.05.2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Timișoara;

 • 2.  Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara, precum și formulele de calcul ale criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2011.


VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU


DIRECTOR ,

CULIȚĂ CHIȘ


DIRECTOR ECONOMIC,

SMARANDA HARACICU


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU,

CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,


Cod FP53-01, ver. 1