Hotărârea nr. 136/2011

136/29.03.2011 privind respingerea concesionarii unui numar de 38 de locatii prin licitatie publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicatii pentru servicii de date si voce
Hotararea Consiliului Local 136/29.03.2011
privind respingerea concesionarii unui numar de 38 de locatii prin licitatie publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicatii pentru servicii de date si voce


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-736/29.03.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Extraordinere a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 29.03.2011;
Avand in vedere solicitarea cu nr.DP2011-000736/04.02.2011 a SC ROMTELECOM SA prin SC RAYCAP CORPORATION SRL
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (5) lit. a si b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind concesionarea unui numar de 38 de locatii prin licitatie publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicatii pentru servicii de date si voce, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge scoaterea la licitatie publica privind concesionarea unui numar de 38 de locatii in suprafata de 0.82 mp pentru fiecare locatie, in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale pentru telecomunicatii pentru servicii de date si voce.
Suprafata totala ocupata de cabinetele tehnice stradale de telecomunicatii este de 31.16 mp, dupa cum urmeaza:
Zona A- 2 amplasamente x 0.82 mp
Zona B-15 de amplasamente x 0.82 mp
Zona C-16 de amplasamente x 0.82 mp
Zona D-5 de amplasamente x 0.82 mp.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI