Hotărârea nr. 135/2011

135/29.03.2011 privind dezlipirea şi apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.425366 şi CF 415479 din str. Peru (fosta str.Bujorilor nr.49-51)
Hotararea Consiliului Local 135/29.03.2011
privind dezlipirea şi apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.425366 şi CF 415479 din str. Peru (fosta str.Bujorilor nr.49-51)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-2373/01.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Solicitarea Direcţiei Patrimoniu cu nr.UR2011-2373/08.02.2011;
În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezlipirea următoarelor parcele, astfel:
a) parcela cu nr.topo 1731/635-637 înscrisă în CF nr. 415479 (conversie din CF nr.598 Chişoda), în suprafaţă totală de 1440 mp, teren proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public se dezlipeşte în două parcele, astfel:
- parcela cu nr.topo 1731/635-637/1 în suprafaţă de 1335 mp;
- parcela cu nr.topo 1731/635-637/2 în suprafaţă de 105 mp;
b) parcela cu nr.topo 1730/635-637/5 înscrisă în CF nr. 425366(conversie din CF nr.7027 Chişoda), în suprafaţă de 950 mp, teren proprietatea Municipiului Timişoara, în două parcele, astfel:
- parcela cu nr.topo 1730/635-637/5/1 în suprafaţă de 576 mp;
- parcela cu nr.topo 1730/635-637/5/2 în suprafaţă de 374 mp.
Art.2: Se aprobă trecerea terenului cu nr.topo nou 1731/635-637/2, în suprafaţă de 105 mp, înscris în CF nr.415479(conversie din CF nr.598 Chişoda ), din Domeniul Public al Municipiului Timişoara în Domeniul Privat al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Se aprobă alipirea parcelei cu nr.topo 1731/635-637/2 în suprafaţă de 105 mp cu parcela cu nr.topo 1730/635-637/5/2 în suprafaţă de 374 mp, rezultând parcela cu nr.topo 1731/635-637/2 , 1730/635-637/5/2 în suprafaţă de 479 mp.
Dezlipirea şi alipirea parcelelor se va face conform documentaţiei ce cuprinde planşele nr.7160/b/2010, 7160/b/2010-04-C, nr.7160/a/2010, nr.7157/2010-02-C, nr.7160/e/2010 şi nr.7160/b/2010-03-C întocmite de SC EFICIENT SA, documentaţie care face parte integrantă din hotărâre.

Art.4: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 213/22.04.2008 - privind alipirea parcelelor înscrise în C.F. nr. 7027 Chişoda şi C.F. nr. 598 Chişoda, din str. Bujorilor nr. 49- 51, Zona Steaua III Bloc 23, în vederea înscrierii blocului S+P+4E în cartea funciară şi Hotărârea Consiliului Local nr.329/29.07.2008 privind dezmembrarea şi alipirea parcelelor înscrise în C.F. nr. 7027 Chişoda şi C.F. nr. 598 Chişoda, din str. Bujorilor nr. 49- 51, Zona Steaua III Bloc 23, în vederea înscrierii blocului S+P+4E în cartea funciară.
Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

SE APROBĂ

PRIMAR


dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU


JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

UR2011-2373/01.03.2011

REFERAT

privind dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.425366 și CF 415479 din str.Peru (fosta str.Bujorilor nr.49-51)

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Instituția Arhitectului Șef, Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru în baza cererii Direcției Patrimoniu privind dezlipirea, apoi alipirea terenului pentru întabularea blocului de locuințe nr.23 din str.Peru(fosta str.Bujorilor nr.49-51).

Operațiile de dezlipire și alipire a terenului se fac pentru reglementarea situației juridice a terenului pe care este edificat blocul nr.23, din Intrarea Peru(fosta str.Bujorilor nr.49-51), în vederea eliberării Autorizației de Funcționare pentru întabularea construcției.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. DP2010-10273/02.02.2011, de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr DP2010-10273/27.01.2011 și de la Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive nr.UR2011-2373/14.03.2011 și nr.UR2011-2373/24.03.2011 ni se aduce la cunoștință că asupra acestor imobile nu există litigii și nici cereri de revendicare.

Conform Autorizației de Construire nr.1144/15.10.1999, Primăria Timișoara prin Direcția Patrimoniu, în baza OG nr.19/1994, a construit Blocul nr.23 în regim de înălțime S+P+4E.Construcția a fost edificată pe două parcele de teren și anume, parțial pe parcela cu nr topo 1730/635-637/5( 374 mp) și parțial pe parcela cu nr.topo 1731/635-637(105 mp).

Parcela cu nr.topo 1730/635-637/5 este înscrisă în CF nr.425366 Timișoara(conversie din CF nr.7027 Chișoda), în suprafață de 950 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Parcela cu nr.topo 1731/635-637 este înscrisă în CF nr.415479(conversie din CF nr.598 Chișoda), în suprafață de 1439 mp, teren proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

Pentru a se putea întabula blocul de locuințe se propun următoarele operații de carte funciară:

DEZLIPIREA

  • 1. Se propune dezlipirea parcelei cu nr.topo 1731/635-637 înscrisă în CF nr. 415479 Timișoara(conversie din CF nr.598 Chișoda), în suprafață totală de 1440 mp, teren proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public în două parcele, astfel:

  • - parcela cu nr.topo 1731/635-637/1 în suprafață de 1335 mp;

  • - parcela cu nr.topo 1731/635-637/2 în suprafață de 105 mp;

  • 2. Se propune dezlipirea parcelei cu nr.topo 1730/635-637/5 înscrisă în CF nr. 425366(conversie din CF nr.7027 Chișoda), în suprafață de 950 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, în două parcele, astfel:

  • - parcela cu nr.topo 1730/635-637/5/1 în suprafață de 576 mp;

  • - parcela cu nr.topo 1730/635-637/5/2 în suprafață de 374 mp.

Se propune trecerea terenului cu nr.topo nou 1731/635-637/2 suprafață de 105 mp, înscris în CF nr.415479(conversie din CF nr.598 Chișoda ), din Domeniul Public al Municipiului Timișoara în Domeniul Privat al Primăriei Municipiului Timișoara, pentru a putea efectua operațiunea de alipire cu parcela cu nr.topo 1730/635-637/5/2 care este în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

ALIPIREA


Se propune alipirea parcelei cu nr.topo 1731/635-637/2 în suprafață de 105 mp cu parcela cu nr.topo 1730/635-637/5/2 în suprafață de 374 mp, rezultând parcela cu nr.topo 1731/635-637/2,1730/635-637/5/2 în suprafață de 479 mp, parcelă pe care urmează să se întabuleze Blocul nr.23, din str.Peru.

Se revocă HCL nr.329/29.07.2008, deoarece în această hotărâre s-a propus dezlipirea parcelei cu nr.topo 1731/635-637/1 în suprafață totală de 1439 mp în două parcele care însă nu corespund cu suprafața ocupată de blocul de locuințe, dezmembrare care s-a corectat prin prezenta documentație de dezlipire.De asemenea se revocă și HCL nr.213/22.04.2008 care propune alipirea în cote părți a parcelei dezmembrate cu HCL nr.329/2008 cu parcela nr.topo 1730/635-637/5, parcelă a cărei dezmembrare se face corect în documentația ce cuprinde planșele nr.7160/b/2010, 7160/b/2010-04-C, planșa 7160/a/2010, planșa nr.7157/2010-02-C, planșa nr.7160/e/2010 și planșa nr.7160/b/2010-03-C întocmite de SC EFICIENT SA, documentație care face parte integrantă din hotărâre.

După analizarea celor mai sus prezentate, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza documentația de dezlipire, alipire, apoi se vor face demersurile pentru înscrierea operațiilor cadastrale în cartea funciară.


ARHITECT ȘEF

ARH.CIPRIAN SILVIU CADARIU


SEF SERVICIU B.D.U. ING.DAN ROBESCU


DIRECTOR DIR.PATRIMONIU

EC.CONSTANTIN NICUȘOR MIUȚ


ȘEF SERV.ADM.IMOBILE

EC.MARTIN STAIA


CONSILIER

ING.LIGIA BĂLĂNESCU


ȘEF SETRVICIU

ING.CĂLIN PÂRVA


AVIZAT JURIDIC

JR.DANIEL VĂCĂRESCU


Red.Dact.L.B./2EX.


FP 53-01,Ver.1


OPIS

anexa la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local

Direcția:

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul / Biroul:

Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru

Referat privind:

privind dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în

CF nr.425366 și CF 415479 din str.Bujorilor nr.49-51

Număr de înregistrare:

UR2011-2373/01.03.2011

Proiect de hotărâre:

da

Anexe:

da

Nr. file:

25

Predat

Primit (B.C.I.M.C)         Data / Ora

Predat

Primit (B.A.E.D.C.L.)       Data / Ora

COD FP 53 - 10 Ver. 2