Hotărârea nr. 134/2011

134/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 439/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 134/29.03.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 439/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 6232/29.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 439/30.11.2010 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolele 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 439/30.11.2010, articole care vor avea următorul conţinut:
"Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 496.790,01 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 221.446,03 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 275.343, 98 lei.
Art. 4: (1)Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.117.775,65 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 2.692.347,78 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 5.425.427,87lei.
(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislaţiei în vigoare."

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 439/30.11.2010 cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Art. 3: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 439/30.11.2010 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri și Poduri

Nr. SC 2011 - 6232 / 29.03.2011

SE APROBĂ PRIMAR, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 439/30.11.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiții „Modernizare strada Cloșca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetății - str. Ovidiu Balea”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 439/30.11.2010, proiectul “Modernizare strada Cloșca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetății - str. Ovidiu Balea”, Documentația tehnico-economică, Analiza cost-beneficiu și cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Acest proiect a fost inclus în lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” și se încadrează în Obiectivul 2 „Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile”, Politica 2.1. „Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului”, Programul 2.1.3. „Dezvoltarea unui sistem coerent de căi de comunicații în interiorul localității”. Planul Integrat al Polului de creștere Timișoara a fost aprobat prin Hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timișoara și avizat prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010.

Reabilitarea străzii Cloșca este o componentă a dezvoltării infrastructurii urbane din cartierul Mehala, proiectul având ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, a traficului public urban, a parametrilor de mediu afectați de transportul public (zgomot, vibrații), precum și diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreținere și reparații.

Având în vedere solicitările formulate de finanțator (UE și Statul Român, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului), este necesară efectuarea transferului sumelor reprezentând cheltuieli aferente lucrărilor de mutare rețea electrică str. Cloșca - 2 stâlpi din intersecția str. Cloșca cu str. Paroșeni și str. Brateș - din categoria cheltuielilor eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile. Având în vedere faptul că, în urma acestui transfer, se modifică contribuția proprie a Municipiului Timișoara la proiect, considerăm că se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 439/30.11.2010.

Menționăm faptul că nu se modifică valoarea totală a proiectului.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

 • 1. Modificarea articolelor 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.439/30.11.2010, articole care vor avea următorul conținut:

“Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 496.790,01 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 221.446,03 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 275.343, 98 lei.

Art. 4. (1)Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.117.775,65 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 2.692.347,78 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 5.425.427,87lei.

(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislației în vigoare.”

 • 2. înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 439/30.11.2010 cu Anexa la prezentul referat, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

 • 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 439/30.11.2010 rămân nemodificate.

  VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU


DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERV. DRUMURI ȘI PODURI,

IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC


CONSILIER, VIOLA DUMITRU

Anexa la H.C.L. nr....................


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Modernizare strada Cloșca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetății- str. Ovidiu Balea

conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții elaborate de către S.C. DRUM PROIECT S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 145 / 11.08.2010


VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :    14.039.993,53 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) :                                  12.355.170,00 lei


SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat):   10.850.855,74 lei

 • - Buget local (2%)                                                  221.446,03 lei


STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA


11.072.301,77 lei

275.343,98 lei

2. 692.347,78lei


TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)


14.039.993,53 lei


Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 496.790,01 lei (fără T.V.A.),

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:           221.446,03 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:        275.343,98 lei


Asistență finaciară nerambursabilă solicitată:


10.850.855,74lei


Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

496.790,01 lei + 2.692.347,78 lei (TVA aferent proiectului) + 5.425.427, 87 lei (avans execuție) = 8.614.565,66 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției se vor recupera conform legislației în vigoare.


DURATA DE REALIZARE a investiției: 12 luni

CAPACITĂȚI FIZICE:

STRADA CLOȘCA

 • Suprafață carosabil

 • Suprafață trotuare

 • Suprafață zonă verde

 • Accese

 • Piste cicliști


26.758,00 mp

5.487,00 mp

10.855,00 mp

1281,00 mp

1.191,00 mp


Borduri noi 20x25cm

4.323,00 m

Borduri noi 10x15cm

4.724,00 m

Rigolă prefabricate 10x20cm

3.530,00 m

Indicatoare rutiere

60,00 buc

Marcaje rutiere

1.374,00 mp

Plantare pomi noi

310,00 buc

STRADA CRIȘAN

Piste cicliști

3.029,00 mp

Borduri noi 10x15cm

2.949,00 m

Indicatoare rutiere

14,00 buc

Marcaje rutiere

91,00 mp

Zone verzi

1.500,00 mp

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, ing. CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI


CONSILIER


ing. IOAN GANCIOV ing. VIOLA DUMITRU