Hotărârea nr. 133/2011

133/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 133/29.03.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 6231/29.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.-"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolele 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011, articole care vor avea următorul conţinut:
"Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 1.282.487,34 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 1.113.050,34 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 169.437,00 lei.
Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 31.415.430,35 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 13.235.608,23 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 18.179.822,12 lei.
(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislaţiei în vigoare"

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/25.01.2011 cu Anexa la la prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.
Art. 3: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la H.C.L. nr....................

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Amenajare Complex Rutier zona Michelangelo ”

conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION

S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 155 / 23.09.2009 și a Actului Adițional nr.1/06.09.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :

69.057.561,94 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) :

63.688.797,08 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

- Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat):

54.539.466,37 lei

- Buget local (2%)

1.113.050,34 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile Costuri neeligibile TVA

55.652.516,71 lei

169.437,00 lei

13.235.608,23lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)

69.057.561,94 lei

Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 1.282.487,34 lei (fără T.V.A.),

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:

1.113.050,34 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:

169.437,00 lei

Asistență finaciară nerambursabilă solicitată:

54.539.466,37 lei

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

1.113.050,34 lei + 13.235.608,23lei (TVA aferent proiectului) + 18.179.822,12 lei (avans execuție) =

= 32.528.480,69 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției se vor recupera conform legislației în vigoare.

DURATA DE REALIZARE a investiției: 18luni

CAPACITĂȚI FIZICE:

Obiect 1: Pod Michelangelo

 • •  Lungime pod

 • •  Lungime suprastructură

 • •  Lățime parte carosabilă

 • •  Lățime trotuare

 • •  Guri de scurgere

 • •  Trotuare drum

 • •  Zone verzi

 • •   Indicatoare rutiere

 • •   Piste de cicliști

74.20m 51.55m 14.00m 2x4.00m 8 buc 1350mp

1110mp 15buc 1000mp

Obiect 2 Pasaj subteran Vasile Parvan

Lungimea traseului proiectat drum + pasaj:

885m.

Lungime pasaj subteran(inclusiv rampe):

453 m.

Lățime parte carosabilă rampe și pasaj inferior

12.50m

LUCARI PASAJ SUBTERAN

Suprafața carosabilă în pasaj subteran

4985mp

Trotuare în pasajul subteran

940m

Grinzi prefabricate

178buc

Armaturi

2500t

Piloti forati

1185mp

Pereti mulati cu grosime 80cm C35/45

10150mp

LUCRĂRI DE DRUM

Zona asfalt bretele+căi acces

12600 mp

Zona verde

4000 mp

Trotuare

6000 mp

Indicatoare rutiere

30 buc

Piste de cicliști

100mp

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

chiș culiȚă

ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI

CONSILIER


VIOLA DUMITRU


IOAN GANCIOV

România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri și Poduri

Nr. SC 2011 - 6231 / 29.03.2011

SE APROBĂ PRIMAR, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului „Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Proiectul “Amenajare complex rutier zona Michelangelo” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicație în interiorul localităților”.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timișoara - nucleul Polului de creștere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile și a creșterii calității vieții locuitorilor din această zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • -   Reabilitare pod Michelangelo

 • -   Pasaj inferior pe relația B-dul Vasile Pârvan - strada Corneliu Coposu

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin Hotărârea nr. 22/25.01.2011, proiectul „Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Având în vedere solicitările formulate de finanțator (UE și Statul Român, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului), este necesară efectuarea transferului sumelor reprezentând cheltuieli aferente lucrărilor pentru mutări și protejări de instalații: pentru rețeaua de gaze; pentru rețeaua de instalații electrice, din categoria cheltuielilor eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile. Având în vedere faptul că, în urma acestui transfer, se modifică contribuția proprie a Municipiului Timișoara la proiect, considerăm că se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 22/25.01.2011.

Menționăm faptul că valoarea totală a proiectului nu se modifică.

Acest transfer de sume presupune modificarea articolului 3 și 4 din HCL nr.22-25.01.2011, precum și a Anexei cu Indicatorii tehnico-economici ai proiectului, celelalte articole rămânând nemodificate.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

 • 1. Modificarea articolelor 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.22/25.01.2011, articole care vor avea următorul conținut:

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 1.282.487,34 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 1.113.050,34 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 169.437,00 lei.

Art. 4. (1)Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 31.415.430,35 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 13.235.608,23 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 18.179.822,12 lei.

(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislației în vigoare.”

 • 2. Înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/25.01.2011 cu Anexa la prezentul referat, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

 • 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 22/25.01.2011 rămân nemodificate.

  VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU


DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERV. DRUMURI ȘI PODURI,

IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC


CONSILIER, VIOLA DUMITRU